Договір зберігання

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та правова природа договору зберігання.....5
Розділ 2. Права та обов'язки сторін за договором.....15
Розділ 3. Відповідальність сторін за договором.....23
Розділ 4. Види договору зберігання.....27
Висновки.....42
Список використаної літератури і джерел.....44

Для придбання курсової роботи "Договір зберігання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір зберігання"

Курсова робота "Договір зберігання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір зберігання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір зберігання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір зберігання" і призначений виключно для пошукових систем.

ДЕРЖАВНИЙ ПРИСТРІЙ СРСР - організація СРСР як союзної держави. Коло питань, що охоплюються поняттям Г. у. СРСР, включає в себе принципи і форми радянської соціалістичної федерації і автономії (див.), склад, суверенітет і компетенцію Союзу ССР, правове положення союзних і автономних республік (див. Автономна Радянська Соціалістична Республіка, Союзна Радянська Соціалістична Республіка), автономних областей і національних округів, громадянство СРСР (див.) і союзних республік, адміністративно-територіальне ділення (див.) союзних республік. Г. у. СРСР законодавче закріпляється Конституцією (див. гл. СУМІСНИЦТВО - виконання працівником крім своєї основної роботи іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору (контракту) у вільний від основної роботи час. Робота за сумісництвом дозволяється в одній компанії, організації - по місцю основної роботи або в іншій компанії, організації. Обмеження на сумісництво можуть встановлюватися по міркуваннях охорони здоров'я працівників. Вони вводяться керівниками організацій спільно з профспілковими комітетами у відношенні: працівників окремих професій і посад з особливими умовами і режимом труда, додаткова робота яких може спричинити наслідки, що. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА - виконання гос. службових обов'язків особами, що займають по виборах або за призначенням постійну або тимчасову посаду в гос. органі і одержуючими за цю від держави певну грошову винагороду. У СССР Г. з. (порядок і умови надходження, звільнення, права рос. службовців і т. п.) регулюється трудовим і спеціальним законодавством. Законодавство СРСР встановлює: 1) повну доступність для кожного громадянина всіх посад при умові відповідності загальним і спеціальним вимогам, що пред'являються до заняття даної посади; рівні права радянських громадян на Г. з, незалежно від підлоги і. ПІЗНАННЯ, ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ПІЗНАННЯ - процесуальна (слідче або судове) дія; полягає в ідентифікації об'єкта по його уявному образу в свідомості особи, що проходить у справі (звичайно свідка або потерпілого), одна з форм криміналістичної ідентифікації. До 1961 в РФ законом не регламентувалося, але було широко поширено в практиці слідчих органів. ПодействующемуУПК РФ (ст. 164 - 166) пред'явлення для О. признається самостійною процесуальною (слідчим і судовим) дією. У недо - рих країнах розглядається як різновид допиту ("допит при пізнанні"). О. може бути зроблено по сукупності загальних і індивідуальних ознак об'єкта. Це.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір зберігання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС (ГК) - єдиний законодавчий акт, вмісний норми цивільного права, згруповані по основних інститутах, розташованих за певною системою. У СРСР в наст, час діють республіканські ГК. ГК РСФСР би., прийнятий 31 жовтня 1922 р. 4-й сесією ВЦИК IX скликання і введений в дію з 1 січня 1923 р. Підготовка проекту ГК РСФСР здійснювалася комісією, що очолювалася Д. І. Курським (в той час наркомом юстиції РСФСР). Робота цієї комісії протікала під керівництвом і на основі безпосередніх вказівок В. І. Леніна, який цікавився цією роботою, знайомився з її результатами і направляв її. ГК УССР, БССР, Грузинської. КОРІННІ НЕЧИСЛЕННІ НАРОДИ - поняття, вжите в Конституції РФ. Згідно ст. 69, Російська Федерація гарантує права корінних нечисленних народів відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів РФ. У Конституції РФ використовується і поняття "нечисленна етнічна спільність". Наприклад, п. "м" ст. 72 Конституції РФ до спільного ведіння РФ і суб'єктів РФ відносить "захист споконвічного середовища мешкання і традиційного образу життя нечисленної етнічної спільності". У міжнародних документах використовуються поняття "корінне населення", "корінний народ": наприклад, в. ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА - початкові, основоположні юридичні положення, що проголошують (що юридично засновують) основні конституційні цінності і маючу общерегулятивное значення. П.к.п. - це також правові норми, відмінні особливими властивостями: більш високим рівнем нормативности і внаслідок цього особливим регулятивним потенціалом, своєрідністю механізму дії, підвищеною юридичною силою і інш. Ці особливості настільки значні, що вітчизняна юридична наука (слідуючи традиціям між народного права) поняття нерідко використовує в значенні, відмінному від поняття "норма права", як самостійний (нарівні з нормами права) регулятор.
У вступі курсової "Договір зберігання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Центральні банки - це банки, що здійснюють випуск банкнот і що є центрами кредитної системи. Вони поміщаються в ній особливу і є, як правило, державними установами. До основних функцій центрального банку відносяться наступні. Емісійна функція, що зберігає своє значення, оскільки готівка як і раніше необхідна для значної частини платежів і забезпечення ліквідності кредитної системи, яка повинна мати кошти остаточного погашення боргових зобов'язань. Функція акумулювання і зберігання касових резервів для комерційних банків, тобто кожний банк - член національної кредитної системи зобов'язаний зберігати на.

ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ТРУД - згідно з ст. 37 Конституцією РФ кожний має право на винагороду за труд без якої б те не було дискримінації і не нижче за встановлений федеральним законом мінімальний розмір оплати труда. У ч.3 ст. 2 КЗоТ дається перелік основних трудових прав працівника і вказано, що працівник має право на рівну винагороду за рівний труд. Ці положення Конституції і КЗоТ мають основоположне значення для правового регулювання оплати труда. Рівна винагорода за рівний труд аж ніяк не означає зрівняльності в оплаті труда. Оскільки труд різних людей розрізнений по витратах і результатах, різна повинна бути і оплата. НЕОБХІДНІ УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ В ДЕРЖАВНУ ДУМУ - передбачені Регламентом Державної Думи вимоги до форми і змісту законопроекту, що вноситься в палату. Обов'язковою умовою внесення законопроекту в Державну Думу є уявлення: тексту законопроекту з вказівкою на титульному листі суб'єкта права законодавчої ініціативи, що вніс законопроект; пояснювальної записки до законопроекту, вмісної предмет законодавчого регулювання і виклад концепції законопроекту, що пропонується; довідки про стан законодавства в сфері правового регулювання; переліку законів і інакших нормативно-правових актів, що вимагає скасування, зміни або розробок в зв'язку з.
Список літератури курсової "Договір зберігання" - більше 20 джерел. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА - різновид державної влади. Здійснюється парламентом держави. Головне вираження 3. в. - прийняття законів держави, це - її основна функція. Однак нарівні з цим парламент може здійснювати і інші функції: представництво народу; участь у верховному керівництві (управлінні) справами держави (особливо в формуванні внутрішньої і зовнішньої політики, її здійсненні, затвердженні бюджету і інш.); участь в формуванні інших державних органів і призначенні деяких вищих державних посадових осіб; парламентський контроль; об'єднання і координація діяльності всіх представницьких органів держави. Якщо в державі. Результати навчання (I) - (learning outcomes, I) Коментар редакторів. Як і у випадку з трансперсональной психологією, ця тема, на нашій думку, яв-ця настільки важливої і настільки широкої, що вона представлена тут в двох різному трактуванні. Ми вважаємо, що читач, познайомившись з ними і порівнявши їх між собою, зможе скласти собі більш повне і точне уявлення з даного питання. Р. Корсині, А. Ауербах Одним з осн. способів доказу навчання, що відбулося яв-ця демонстрація чол. можливості виконати нек-рі знову придбані дії, коли вони виявляються запитаними в певній ситуації. Висновки, к-рі можна зробити з цих змін у.

Вихід лікування - (treatment outcome) Найбільш важливим питанням в науковому вивченні лікування є оцінка його ефективності. Труднощі, виникаючі при проведенні таких оцінних исслед., надто великі і адекватно не дозволені до цих нір. Перша трудність створюється самим розладом, являючи собою результат неточної діагностики, самоограничивающей природи хвороби, хронічного характеру мн. станів, періодичності виникаючих звичайно обострений і ремісій і загальної невизначеності симптомів. Друга проблема полягає в адекватному визначенні лікування. Визначення лікування коливаються від самих широких (всі події і досвід.
Посилання в тексті роботи "Договір зберігання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Медіакоммуникация - (від лати. communicatio - повідомлення, передача, від лати. medium - проміжне, посредствующее, посередник) - поширення (за допомогою технічних засобів) між разл. групами і індивідуумами спеціально підготовлених повідомлень, що представляють соціальну і особисту значущість. До складу коштів М. входять технічні пристрої для створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, поширення, сприйняття і обміну інформацією. Историко-культурне розуміння М. пов'язане з ідеєю об медиасредствах "розширення людини" М. Маклюена і його четирехступенчатой моделлю М., "усна". дружні відносини: вікові особливості - Психол. дослідження показали, що дружні (відносини Д. про.) на кожному віковому етапі розвитку особистості мають свою специфіку. Враховуючи вікові і гендерні особливості суб'єктів О., І. С. Кон виділяє дитячу дружбу, юнацьку дружбу, дружбу дорослих, дружбу в старості; жіночу, чоловічу і змішану дружбу. Д. Н. Тулінової встановлений вплив гендерних відмінностей на інтерпретацію образу друга: друг в більшій мірі наділяється фемининними рисами, незважаючи на його статеву приналежність, а ворог - маскулинними. На прикладі дитячої дружби І. С. Кон визначає ряд автономних параметрів Д. про.:. ТИКИ - швидкі мимовільні неритмічні рухи, що повторюються, що звичайно залучають обмежену групу м'язів. Виділяють моторні тики, вокальні тики, сенсорні тики (неприємні тілесні відчуття, що проходять при здійсненні моторного або вокального тика). Тики, вхідні в кожну з цих груп, ділять на прості і складні. Прикладами простих моторних тиків можуть бути мигання, сіпання головою, знизування плечима, втягування живота, примруження, прикладами складних моторних тиків - удари по своєму тілу, підплигування, ехопраксия (повторення жестів), копропраксия (відтворення непристойних жестів). До простих вокальних тиків.

Мережева література (сетература) - один з видів мережевого мистецтва, заснований на використанні писемності і що має в кач. кінцевого продукту художній твір, розміщений в мережі Інтернет. Такі твори доступні одновр. багатьом користувачам (читачам), к-рі в нек-рих випадках можуть брати участь в редагуванні тексту, розвитку сюжету, включенні нових персонажів і т. д. Потрібно розрізнювати мережеву літературу і літературу, перенесену в мережу з друкарських видань. Твори мережевої літератури частіше за все створені і функціонують в мережі т. о., що при перенесенні на паперових носіїв істотно втрачають цінність і привабливість. Авторитет - (лати. autoritas - вплив, влада) - 1) вплив індивіда, заснований на займаному ним положенні, посаді, статусі і т. д.; 2) внутр. визнання навколишніми за індивідом права на прийняття відповідального рішення в умовах значущої спільної діяльності. У першому значенні поняття А. в соціальній психології нерідко співвідноситься з уявленням про владу і з роллю керівника. У цьому значенні певним А. володіє будь-який індивід, к-рий легко домагається від партнерів по взаємодії і О. підкорення і думка к-рого сприймається ними як належне негайному і беззаперечно виконанню. Але сам по собі факт слухняності в умовах. РОБОЧІ РУХИ - психомоторні дії (див. Психомоторіка), вхідні в трудовий процес як його складовий елемент. Посредством Р. д. оператор здійснює вплив на об'єкт управління, їх конкретні характеристики визначаються особливостями тієї операції, які виконуються системою "рука знаряддя". Р. д. складають основу керуючих дій людини. У кожному Р. д. розрізнюють три його сторони: биомеханическую, фізіологічну і психологічну. Остання грає найважливішу роль при аналізі трудових процесів, однак її розуміння повинно спиратися на розуміння перших двох. Біохімічна характеристика Р. д. визначається траєкторією (формою. АУТОГЕННАЯ ТРЕНУВАННЯ - (аутотренинг, від греч.autos- сам gennao - народжую) - психотерапевтичний метод широкого профілю, що використовується для лікування захворювань як функціональний, так і органічного характеру. Застосовується також як засіб психологічного саморегулювання станів. Заснований на використанні прийомів самовнушения, елементів східної техніки медитації і занурення в релаксационное стан. Направлений на оволодіння навиками довільного викликання відчуттів тепла, тягаря, спокою, розслаблення і на цьому фоні нормалізації/активізації протікання основних психофізіологічних функцій. Класичний метод А. т. розроблений.