ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття договору комерційної концесії ... 5
1.1. Сутність і поняття договору комерційної концесії ... 5
1.2. Організація франчайзингової системи в бізнесі ... 7
1.3. Види франчайзингу ... 11
1.3.1. Товарний франчайзинг ... 12
1.3.2. Виробничий франчайзинг ... 12
1.3.3. Діловий франчайзинг ... 13
Розділ 2. Загальна характеристика договору комерційної концесії ... 14
2.1. Предмет договору комерційної концесії ... 14
2.2. Сторони у договорі комерційної концесії ... 16
2.3. Юридичне оформлення договору комерційної концесії ... 17
Розділ 3. Зміст та істотні умови договору комерційної концесії ... 19
Розділ 4. Права та обов'язки сторін, припинення договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія ... 22
4.1. Комерційна субконцесія ... 22
4.2. Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Обмеження прав сторін ... 23
4.3. Зміна і припинення договору комерційної концесії ... 30
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Договір комерційної концесії" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір комерційної концесії"

Курсова робота "Договір комерційної концесії" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір комерційної концесії", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір комерційної концесії" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір комерційної концесії" і призначений виключно для пошукових систем.

БРАК - належно оформлений добровільний і рівноправний союз чоловіка і жінки, укладений з метою створення сім'ї. Існують три основні теорії, що пояснюють природу Би.: Б. як таїнство, договірна теорія і теорія Б. як специфічного правового інституту. Кожна з них носить відбиток того часу, в який вона виникла. Так, договірна теорія виникла в Римській імперії в період, коли регламентації зазнавала виключно цивільно-правова сторона Б. В середні віки, коли Б. носив церковний характер, канонічне право регламентувало насамперед духовні, межличностні відношення. Це додавало йому статус таїнства. Третя теорія. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ СКОРОЧЕНОГО - тривалість робочого часу менш 40 годин в тиждень, встановлена як норма для окремих категорій працівників з метою особливої охорони їх труда. Скорочена тривалість робочого часу передбачена законом для: 1) працівників молодше за 18 років (ч.1 ст. 43 КЗоТ); 2) працівників на роботах з шкідливими умовами труда (ст. 44 КЗоТ); 3) інакших категорій працівників (ст. 45 КЗоТ). Для молоді у віці від 16 до 18 років тривалість робочого часу складає не більш 36 годин в тиждень, а у віці від 15 до16 років, а також для учнів у віці від 14 до 15 років, працюючих в період канікул, - не більш 24 годин в тиждень. Натовпу психологія і громадський порядок - Натовп - бесструктурное скупчення людей на одному місці, позбавлених спочатку спільності цілей, що ясно усвідомлюється, але пов'язаних між собою схожістю емоційного стану і загальним об'єктом уваги. Початок наукового вивчення масових скупчень людей встановлений французьким публіцистом, лікарем Густавом Лебоном (1841-1931). що вважав, що основною межею натовпів є злиття індивідів в "єдиний розум і почуття", які затушовують особові відмінності і знижують інтелектуальні здібності. Це визначає особливості натовпу як деякої цілісності і єдності, поведінки людей в ній, непередбачуваність дій. НАКЛЕП - передбачене ст. 129 УК РФ злочин, що посягає на честь, достоїнство і репутацію особистості (безпосередній об'єкт злочину). Даний злочин полягає в поширенні явно помилкових відомостей, що порочать честь і достоїнство іншої особи або що підривають його репутацію. Під достоїнством особистості прийнято розуміти усвідомлення самою людиною власних етичних і інтелектуальних якостей, свого суспільного значення. Достоїнство особистості носить суб'єктивне забарвлення, а честь - насамперед об'єктивне поняття. Честь - це суспільна оцінка особистості, міра соціальних, духовних якостей громадянина як.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір комерційної концесії" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОРАТОРІЙ - (лати. moratorium - такий, що вповільнює, що відстрочує) - 1) в міжнародному праві відстрочка виконання договірних зобов'язань або стриманість від яких-небудь дій до настання або закінчення впливаючих на дане правовідношення обставин, про що можуть домовитися між собою зацікавлені суб'єкти міжнародного права. У більшості випадків така домовленість досягається на основі принципу взаємності, хоч історія дипломатії дає немало прикладів одностороннього оголошення М. відносно тих або інших видів діяльності: так, тільки в 1985 р. СРСР двічі заявляв М. відносно розгортання своїх бойових ракет середньої. Юридична психологія - освітня спеціалізація і спеціальність - Виникла і стала розвиватися в зв'язку з усвідомленням необхідності в професіоналах психологічного забезпечення ПД. Спеціалізація ЮП є частиною спеціальності "психологія" і передбачає отримання більш поглиблених професійних знань, умінь і навиків в юридико-психологічній сфері діяльності по профілю цієї спеціальності. Спеціалізація студентів психологічних факультетів по юридичній психології (в межах від 500 до 2000 учбових годин) уперше була здійснена в 1979 р. на факультеті психології Ленінградського державного університету ім. А.А. Жданова (тепер Санкт-Петербургский державний. КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ - Посадові обов'язки. Робить консультаційні послуги організаціям, незалежно від форм власності і організаційно-правових форм, і фізичним особам по застосуванню податкового законодавства. Дає необхідні рекомендації по: формуванню податкової бази по видах податків і зборів; складу витрат, що відносяться на собівартість для цілей оподаткування; використанню пільг, що надаються податковим законодавством різним категоріям платників податків і платників зборів; дотриманню встановленого порядку обчислення і сплати податків і зборів і джерелам їх виплати. Консультує по ведінню бухгалтерського обліку і.
У вступі курсової "Договір комерційної концесії" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИМИРЕННЯ З ПОТЕРПІЛИМ - признається карним законом (ст. 76 УК РФ) основою звільнення від карної відповідальності у разах здійснення уперше злочини невеликого тягаря, а також загладження заподіяної потерпілому шкоди. П. з п. уперше в УК РФ 1996 р. визнано основою звільнення від карної відповідальності. Така новація відображає підвищену охорону інтересів особистості в карному праві, навіть частково в збиток суспільним інтересам. По суті це привнесення приватного елемента в сферу публічного права. Під потерпілим в карному процесі розуміється обличчя, якому злочином заподіяний моральна, фізична або майнова шкода, Особа.

Рольовая маска - Прикладом ролевих масок приналежності є варіанти поведінки, розрахованої на встановлення психологічного контакту (формування уявлення партнера про спільність захоплень, особистих проблем і пр.), з метою створення у нього спотвореного уявлення про свої задуми і інформованість про конкретні факти. Інша частина масок призначена для приховання приналежності до служби, для виконання ролі представника якої-небудь соціальної групи. Маски, що приховують приналежність оперативного працівника, мають більш складну технологічну природу. Ролевое поведінка передбачає необхідність пізнання змісту ролі, її. ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ - властивість об'єктів цивільних прав, що полягає в можливості відчуження об'єкта за договором купівлі-продажу, міни або дарування або його переходу від однієї особи до іншого в порядку універсального правонаступництва (в формі успадкування або реорганізації юридичної особи). У відповідності зі ст. 129 ГК об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або перейти від однієї особи до іншого в порядку універсального правонаступництва (успадкування, реорганізація юридичної особи) або інакшим способом, якщо вони не вилучені з обороту або не обмежені в обороті. Види об'єктів цивільних прав, знаходження.
Список літератури курсової "Договір комерційної концесії" - більше 20 джерел. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ООН - згідно з Статутом ООН (ст. 97), головна адміністративна посадова особа Організації Об'єднаних Націй. Призначається Генеральною Асамблеєю ООН по рекомендації Поради Безпеки ООН. Г. з. ООН діє ' цій якості на всіх засіданнях Генеральної Асамблеї, Поради Безпеки, ЕКОСОС і Ради по Опіці і виконує т.ж. інші функції, які покладаються на нього цими органами. Г.с. ООН має право, згідно ст. 99 Статуту ООН, доводити до відома Ради Безпеку про будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтримці міжнародного світу і безпеки. Він представляє Генеральній Асамблеї щорічні доповіді про діяльність. Вимірювання - (measurement) Психол. исслед. фокусується на відносинах між змінними, що спостерігаються. Психол. теорія займається відносинами між конструктами. Ці теорет. конструкти звичайно операционально визначаються через змінні, що спостерігаються. Як в теорії, так і в исслед., ці відносини виражаються найбільш суворо і точно, коли вони представлені в кількісних термінах. Але якщо відносини потрібно виражати в кількісних термінах, змінним тж повинні привласнюватися кількісні (чисельні) значення. У найбільш широкому значенні, в цьому і складається мета вимірювання: забезпечувати кількісні описи.

ВИНА - стан, в якому виявляється людина, що порушила етичні або правові норми, регулюючі поведінку людей в суспільстві.    У психоаналізі мова йде передусім про почуття провини. На виникнення цього почуття психоаналітик дивляться інакше, чим багато які представники академічної психології, етики і прав. Останні вважають, що винною є та людина, хто порушив встановлені в суспільстві розпорядження, провинився або злочин. Психоаналітик виходять з того, що почуття провини може виникнути у людини як внаслідок здійснення ним злочинного або противомо-рального діяння, так і внаслідок відповідного наміру, що є у нього.
Посилання в тексті роботи "Договір комерційної концесії" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МЕТОДОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ - (від греч. methodos - шлях дослідження, пізнання, logos - вчення) - це ті позиції, які визначають призначення, напрям і зміст всіх її досліджень. Разработка М. і. п. дозволяє визначити об'єкт і предмет дослідження, мету і методи їх вивчення, виявити напрями і задачі досліджень, обгрунтувати принципи розкриття закономірностей в досліджуваній області явищ, встановити характер і місце даного знання в системі наук. Об'єктом вивчення в інженерній психології є СЧМ, функціонуюча в певних умовах зовнішньої середи. Більш складним є питання визначення предмета інженерної психології. У загальному випадку. Педагогічне спілкування і педагогічна взаємодія - В широкому значенні слова Пед. пед. функції (А. А. Леонтьев); це "система органічного соціально-психол. взаємодії педагога і воспитуемих" (В. А. Кан-Калик). Также О. між вчителем і учнем, викладачем і студентом, батьками і дітьми визначають поняттями "взаємодію", "відносини", "взаємовідносини". Необхідне розмежування широкого і більш вузького тлумачення поняття Пед. О. з поняттям "межличностні пед. взаємодії" (М. п. в.) і "межличностні пед. відносини" (М. п. про.). Модель айсберга дає уявлення про внутрішній (отношенческой) і. ГИПЕРТЕРМИЯ, ЛІКУВАННЯ (ПИРОТЕРАПИЯ) - Лікування психічних захворювань штучним підвищенням температури тіла. Для досягнення гипертермии використовують щеплення триденної або чотириденної малярії (маляриотерапия), поворотного тифу, японської лихоманки - содоку або внутрішньом'язове вливання взвеси осажденной сірки в персиковому маслі (сульфозинотерапия). У цей час гипертермия застосовується в основному для лікування прогресивного параліча (маляриотерапия, сульфозинотерапия), шизофренії (сульфозинотерапия). а також для купирования деяких форм психомоторного збудження (сульфозин). Механізм сприятливого впливу гипертермии на прогресивний.

теорія особистості Амосова - теоретичні погляди на суть особистості, людини відомого українського вченого Н. Амосова. Їх суть: Біологія людини поки сильніше за розум. Від клітки всіх живих систем до суспільства загалом виявляється Загальний Алгоритм Розуму. Розум це апарат для оптимального управління обьектами через дії з моделями. Розум управляє обьектами, а почуття - розумом. Через тренування коркові нейрони "можуть вийти з підкорення" біологічно детермінований почуттів, але це трапляється не часто. Розум діє окремими "порціями" - Функціональними Актами. Кожний з яких складається з елементів: сприйняття, аналіз. АЛКОГОЛІЗМ І НАРКОМАНІЯ: ПРОФІЛАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНА - (психологічна профілактика алкоголізму і наркоманії) - методи психологічні профілактики алкоголізму і наркоманії - це: 1) у вузькому значенні - сукупність психологічних способів і прийомів формування негативного відношення до алкоголю і наркотиків; 2) в широкому значенні - методи формування такого образу життя і спрямованості особистості, при якому зводиться до мінімуму можливість появи тяги до алкоголю і наркотиків. Розрізнюються: 1) профілактика первинна - науково обгрунтовані психологічні прийоми антинаркотичного виховання; 2) профілактика повторна - методи психологічної допомоги особам, що. АНОРЕКСИЯ - відсутність апетиту при наявності фізіологічної потреби в живленні. Причинами анорексии є надмірне емоційне збудження, психічні захворювання, ендокринні розлади, гострі і хронічні інфекції, інтоксикації, порушення обміну речовин, хвороби органів травлення (гострий гастрит, загострення хронічного гастриту, рак шлунка і інш.), нерегулярне одноманітне живлення, а також погані смакові якості їжі, несприятлива обстановка для їди. До анорексии може привести вживання лікарських препаратів неприємного смаку, переважних секреторну функцію шлунково-кишкового тракту або діючих на ЦНС. При тривалої. ЛОГІЧНА СХЕМА АЛГОРИТМУ - одна з основних форм запису алгоритму діяльності оператора, що використовує символьні позначення, що дозволяють комплексно описати трудовий процес і його психофізіологічні особливості. Як складові алгоритму використовуються оперативні одиниці, які як щось ціле використовуються людиною в його роботі. Склад і об'єм цих одиниць є відносно стійкими в межах даного виду діяльності, для інших видів діяльності вони можуть бути інакшими. Оперативні одиниці можуть бути двох видів. По-перше, це логічні умови (образ, поняття, думка), які фігурують як оперативні одиниці інформації в процесі формування і.