Договір кредиту

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження договору кредиту ... 5
1.1. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин ... 5
1.2. Поняття договору кредиту ... 10
1.2. Класифікація кредитів ... 12
Розділ 2. Основні характеристики кредитного договору ... 16
2.1. Сторони кредитного договору ... 16
2.2. Предмет та форма кредитного договору ... 18
2.3. Зміст кредитного договору ... 18
2.4. Відповідальність за кредитним договором ... 23
Розділ 3. Різновиди договорів залежно від виду кредиту ... 25
3.1. Комерційний кредит ... 25
3.2. Кредитування комерційних банків Національним банком України ... 27
3.3. Іпотечне кредитування в Україні ... 31
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Договір кредиту" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір кредиту"

Курсова робота "Договір кредиту" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір кредиту", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір кредиту" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір кредиту" і призначений виключно для пошукових систем.

АЗЕРБАЙДЖАН (Азербайджанська Республіка) - відповідно до Конституції, прийнятої 12 листопада 1995 р. шляхом референдуму, - демократична, правова, світська, унітарна республіка. Державною мовою є азербайджанська мова. А. забезпечує вільне використання і розвиток інших мов, на яких говорить населення. Столиця - м. Баку. Єдиним джерелом державної влади в А. є його народ. Він складається з громадян А-, що проживають на території А. і за його межами, що розглядаються як підвладні Азербайджанській державі і його законам, що не виключає дії норм, встановлених міжнародним правом (ст. 1 Конституції). Народ шляхом референдуму може вирішити. АРТІЛЬ - добровільне об'єднання осіб для досягнення спільним трудом хоз. ціліше. А. в СРСР - форма соціалістичної господарської організації. А. є одним з видів товариства. Для А. характерна обов'язкова трудова участь всіх її членів в хоз. діяльність організації. Нарівні з трудовою участю члени А. виробляють звичайно внески (вступні, пайові, на утворення спеціальних фондів, на покриття збитків), створюючі фонди А. Участіє тільки одним вкладенням коштів недопустимо. А. є кооперативною статутною організацією і володіє правами юридичної особи. Управління справами А. здійснюється на демократичних початках її. ОСНОВИ ОБМЕЖЕННЯ НА В'ЇЗД В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ І ПЕРЕБУВАННЯ В НІЙ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН - передбачені федеральним законом обставини, при наявності яких забороняється в'їзд в РФ іноземним громадянам або особам без громадянства і перебування на її території. Таке обмеження Федеральний закон від 15 серпня 1996 р. "Про порядок виїзду з Російської Федерації і в'їзду в Російську Федерацію" (з изм. і доп.) (ст. 27) допускає у випадках, якщо це необхідне з метою забезпечення безпеки держави, а також відносно осіб, якщо: 1) в період свого попереднього перебування в РФ такі обличчя були осуджені за здійснення тяжкого або особливо тяжкого злочину (заборона відносно цих осіб діє протягом 5 років). ПОДАТОК - обов'язковий безвідплатний платіж (внесок), встановлений законодавством і здійснюваний в певному розмірі і в певний термін. Н. зараховуються до бюджету відповідного рівня і знеособлюються в них. Етім Н. відрізняються від всіляких зборів, які також в обов'язковому порядку безвідплатно сплачуються до бюджету, але при цьому повинні використовуватися тільки на ті цілі, ради яких вони стягувалися. (Держмито - це, на відміну від Н., плата за надані які-небудь послуги, тому необхідна пропорційність між вартістю послуги і платою за неї.) Економічний і юридичний зміст Н., в порівнянні з іншими платежами і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір кредиту" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ В ОСНОВНОМУ ВІДДІЛІ (АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНІ) - Посадові обов'язки. На основі новітніх досягнень науки і техніки, передового вітчизняного і зарубіжного досвіду проектування і будівництва розробляє найбільш важливі проектні рішення по окремому розділу (частини) проекту. Організує проведення патентних досліджень з метою забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і їх патентоспроможності. Готує пропозиції про використання в проекті найбільш прогресивних і економічних конкурентоздатних проектних рішень. Формує завдання на розробку розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ - передбачений федеральним законом порядок (процедури) установи суспільного об'єднання, формування його керівних і контрольно-ревізійних органів, прийняття статуту, придбання правоздатності. Суспільне об'єднання засновується на основі принципу добровільності. Особливості установи суспільного об'єднання залежать від вигляду об'єднання, що створюється і від того, чи ставлять перед собою засновники мета придбання даним об'єднанням прав юридичної особи. Якщо така мета не ставиться, то попереднього дозволу органів державної влади і місцевого самоврядування на створення громадянами по своєму. ЛЕГІТИМНІСТЬ - (лати. законний) - обов'язкова ознака законної влади будь-якої цивілізованої держави, вказуюча визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені. Л. як поняття складається в період англійської і французької буржуазних революцій XVII-XVIII вв., однак в активне вживання входить тільки на початку XIX в., коли з його допомогою прихильники монархії у Франції прагнули відновити владу короля як єдино законну, на відміну від влади узурпатора. Тоді ж поняття Л. придбало і інше значення, пов'язане з визнанням даної влади і територіальних меж держави всім міжнародним співтовариством. Л. влади -.
У вступі курсової "Договір кредиту" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПІДРОБКА - злочин, що укладається в П. справжніх або у виготовленні фальшивих документів, грошей, цінних паперів, іноземної валюти, кредитних карток, печатей, штампів, орденів і т.д., які породжують або представляють їх власникам певні права або звільняють від обов'язків. У УК передбачені 6 складів злочинів про відповідальність за П. різних документів, цінних паперів і предметів, а дорівнює їх збут. Це: виготовлення або збут підробних грошей або цінних паперів (ст. 186 УК); виготовлення або збут підробних кредитних карток або розрахункових карт і інакших платіжних документів (ст. 187 УК); П. рецептів або.

СВОБОДА СУДНОПЛАВСТВА В ВІДКРИТОМУ МОРІ - одна із загальновизнаних свобод відкритого моря. Кожна держава незалежно тому, чи є воно прибережним або не розташовуючим виходом до моря, має право на те, щоб судна під його прапором плавали у відкритому морі. Цей принцип застосуємо не тільки до торгового судноплавства, але і до військового мореплавства, яке є правомірним виглядом використання відкритого моря остільки, оскільки військовий корабель стримується від загрози силою або її застосування відповідно до Статуту ООН. Військовий корабель не має право піддавати огляду у відкритому морі іноземне судно, за винятком випадків, коли. СЕНАТУС-КОНСУЛЬТ - (лати. senatus consultum, сокращ. - S.c.) -1) складова частина римського права, рішення сенату, що приймається по запиту магістрату і що носить обов'язковий характер. Відомими С.к республіканського періоду були: S. з. de Bacchanalibus - С.к. про вакханалії (186 р. до н.е.), про заборону вакханалій під час свята Діоніса, що справлялися по иноземному ритуалу; S. з. de philosophis et rhetoribus - про вигнання грецьких філософів (161 р. до н.е.); S. з. ultimum - згідно з яким у разі небезпеки для держави консулам надавалися надзвичайні повноваження (уперше це мало місце в 133 р. до н.е., потім в 121, в.
Список літератури курсової "Договір кредиту" - більше 20 джерел. КАСОВИЙ ПЛАН - (Держбанку СРСР) - план, що передбачає розмір грошових надходжень в касу і розмір видачі готівки з каси Держбанку. По К. п. передбачається надходження готівки в каси банку від: а) торгівлі - виручка роздрібних торгозих організацій; б) транспорту - виручка всіх видоз транспортних організацій; в) організацій зв'язку - виручка пошти, телефону, радіо, телеграфу; г) видовищних підприємств - виручка кіно, театрів і т. п.; д) підприємств побутового обслуговування - виручка перукарських, бань, прачечних, ремонтних майстерень і т. п., е) надходжень по податках, зборах і по позиках з населення; ж). Спілкування і діяльність: категориальний аналіз - В структурі цілісного буття спочатку існують, реалізовуються, постійно відтворюються і взаимопереходят один в одну відношення суб'єкта з предметним миром (предметна діяльність) і відносини суб'єкта з інш. людьми (ПРО.). По мірі розвитку вони знаходять відносну самостійність на основі опр. трансформації буття. У результаті воно може перетворюватися або в предметну діяльність, або в О. Одной з психол. причин подібних трансформацій є зміна структури мотивів. Так, якщо ведучу роль отримують соціальні мотиви (отримати суспільств. визнання, уникнути негативної оцінки і т. д.), то воно приймає форму.

Дослідження спілкування в Гродненськом державному університеті ім. Я. Купали: школа Кондратьевой С. В. - З початку 1960-х рр. проблеми професіоналізму в О., психич. регуляции і саморегулювання пед. діяльність і О. вивчалися під рук. С. В. Кондратьевой спочатку на каф. психології Дрогобичського пед. ин-та ім. І. Франко (Україна), а з 1979 р. - на каф. педагогіки і психології Гродненського гос. ун-та ім. Я. Купали. Осн. проблематика досліджень була пов'язана з науч. напрямом, що розробляється в НДІ загальної і пед. психології АПН СРСР (в цей час Психологічний ин-т РАО) під рук. А. А. Бодальова: соціальна перцепція, співвідношення рівнів і типів соціальної перцепции з особливостями виховальних впливів на.
Посилання в тексті роботи "Договір кредиту" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Поведінка дослідницьке - поведінка, направлена на пошук і придбання нової інформації. Початок вивчення П. і. встановлено роботами І.П. Павлова по орієнтувальних рефлексах. Широкі дослідження почалися з середини XX в., коли різко підвищився інтерес до власної активності (а не реактивність) тварин і людини. У всіх тварин і у людини є деякі природжені програми П. і., які починають розгортатися практично з моменту появи живої істоти на світло. На цій основі в процесі навчання і розвитку формуються цілісні стратегії П. і., що досягають найбільш високого рівня розвитку і різноманітності у людини. П. і. розглядається як невід'ємна. ПРАГНЕННЯ - про Енергія, яку Фрейд вважає подосновой всіх перетворень сексуального потяга в тому, що стосується його об'єкта (зміщення енергетичних навантажень), його мети (наприклад, сублімація) і джерела сексуального збудження (різноманітність ерогенних зон). У Юнга поняття "лібідо" використовується в розширеному значенні і означає "психічну енергію" як таку, присутню у всьому, що "спрямовується до чого-небудь"(лати. impetus). об Слово "лібідо" означає по-латині "бажання". Фрейд затверджує, що запозичав його у А.Молля (Untersuchungen?. Утворення консультанта - (counselor education) О. до. - термін, що використовується для опису теорет. і практ. підготовки, по завершенні до-ой учасники академічних програм мають можливість отримати один з вчених ступенів і пройти професійну атестацію по будь-якій з широкого ряду спеціальностей, що включають застосування методик консультування з видачею соотв. сертифіката. Типовий перелік областей спеціалізації в О. до. включає наступні спеціальності: консультанти в початковій і середній школі, консультанти в коледжах, консультанти груп. роботи, консультанти з питань сім'ї і браку, консультанти по реабілітації.

ПАРАФРЕНИЯ - психічне захворювання, що характеризується погано систематизованим маренням, заснованим на галюцинаціях, але що не супроводиться зниженням розумових здібностей людини.    Термін "парафрения" був використаний німецьким лікарем Е. Крапеліним (1856-1926) для опису психозів, що супроводяться маревним станом хворого. У дещо інакшому значенні дане поняття фігурувало в роботах З. Фрейда, який застосовував його для позначення паранойі і шизофренії.    Відштовхуючись від психології раннього недоумства (Е. Крапелін) або шизофренія (Е. Блейлер), в роботі "Об нарциссизме" (1914) З. Секта - (лати. secta - вчення, напрям) - група осіб, якій властиві: 1. особливий ритуал поклоніння Богу або людині, що обожнюється; 2. ізоляція від навколишньої "злої" культури; 3. наявність харизматичного лідера. На відміну від секти, єресь є відгалуження офіційної релігії (Д.Майерс, 1997). Перебування в секті може мати довгострокові і, можливо, безповоротні негативні психологічні наслідки для її адептів ("синдром секти"). Так, австралійських хакер Ассандж, що висадив в 2010 р. своїм разоблачительним сайтом світовий інформаційний простір (насправді нічого несподіваного в тих, що. Молярні ¦ молекулярні конструкти - (molar / molecular constructs) Теорет. конструкти являють собою поняття або концептуальні фікції, вигадані для пояснення емпіричних спостережень як виявів або прикладів лежачої в їх основі теорії. Т. о., вони служать базовими одиницями або елементами теорії, що стосується істоти справи. Розмежування конструктов на молярні і молекулярні уперше запропонував Толмен, к-рий намагався більш ясно показати молярний характер психології. По його уявленнях, поведінка може мати місце тільки у цілісного організму. Толмен характеризував поведінку як направлене до певної мети і що має когнитивную складову, а. Конфлікт "діти-батьки" - В біології термін означає конфлікт між годуючими батьками і їх нащадками, який полягає в тому, що нащадки, що намагаються максимально задовольнити свої інтереси, починають маніпулювати батьками з метою отримати додаткові ресурси. Причини цього конфлікту вважаються генетичними. Оскільки кожний з батьків розділяє 50% генів зі своїми нащадками і старається рівномірно розподіляти ресурси між ними, окремі детениши неминуче намагаються захопити як можна більше їжі для себе; іноді вони навіть нападають на інших особнів з виводка і вбивають їх (див. також Інфантіцид). Класичним прикладом.