Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальна характеристика договору купівлі-продажу.....5
1.1. Поняття та сторони договору купівлі-продажу.....5
1.2. Зміст договору (істотні умови) купівлі-продажу. Права і обов'язки сторін.....7
1.3. Форма договору купівлі-продажу.....21
Розділ 2. Види договору купівлі продажу згідно законодавства України.....23
2.1. Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика у сфері роздрібної торгівлі.....23
2.2. Продаж товарів у кредит.....33
Розділ 3. Правове регулювання договору (контракту) міжнародної купівлі-продажу товарів. Віденська Конвенція.....35
Висновки.....42
Література.....44

Для придбання курсової роботи "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика"

Курсова робота "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" і призначений виключно для пошукових систем.

РАБОВЛАСНИЦЬКЕ ПРАВО - перший історичний тип експлуататорського права, службова роль якого полягала в тому, щоб разом з іншими частинами надбудови активно сприяти оформленню, зміцненню і розвитку базису рабовласницького суспільства. Як і вся надбудова рабовласницького суспільства, Р. п. було приречено в кінцевому результаті матеріальними умовами існування цього суспільства, В ньому знаходять своє відображення закономірності, характерні рабовласницької суспільно-економічної формації. По своїй класовій суті Р. п. було зведеною в закон волею пануючого класу рабовласників. У всіх інститутах Р. п. яскраво. ЗЕМЛІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - землі, надані в безпосереднє користування державних установ і підприємств і громадських організацій для їх спеціальних цілей, не сільськогосподарського характеру (ст. 54 Загальних початків землекористування і землевпорядження - СЗ 1928 р. № 69, ст. 642)*. Таким чином, 3. з. н. визначаються передусім по негативній ознаці: це такі землі, які використовуються не в сільськогосподарських цілях, а також (що видно з інших законодавчих актів) не для міського будівництва. Загальні початки в доповнення до визначення 3. з. н. дають їх зразковий перелік: такі землі транспортні, землі, що використовуються під. Членство в товаристві власників житла - Згідно з частиною 1 ст. 143 ЖК РФ членство в товаристві власників житла виникає у власника приміщення в багатоквартирному будинку на основі заяви про вступ в товариство власників житла. Якщо в багатоквартирному будинку створене товариство власників житла, обличчя, що придбавають приміщення в цьому будинку, мають право стати членами товариства після виникнення у них права власності на приміщення. Членство в товаристві власників житла припиняється з моменту подачі заяви про вихід з членів товариства або з моменту припинення права власності члена товариства на приміщення в багатоквартирному. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІ - визначуване Конституцією РФ і федеральними законами правове положення судді, його права, обов'язку, основи і порядок призначення на посаду, гарантії діяльності. Суд як елемент судової системи складається з суддів, правовий статус і фактичне положення яких визначають ефективність всієї судової організації. Суддя - центральна фігура всієї судової системи. Від К.. (і в не меншій мірі від його професіоналізму і етичної позиції) багато в чому залежать якість правосуддя, стан судової охорони прав і свобод громадян. К. визначається федеральною Конституцією і Законом РФ від 26 червня 1992 р. "Про статус.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ТЕХНІКИ ПО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ - Посадові обов'язки. Бере участь в роботі по забезпеченню інформаційної безпеки досліджень і розробок, дотриманню державної таємниці. Здійснює перевірку технічного стану, установку, наладку і регулювання апаратури і приладів, їх профілактичні огляди і поточний ремонт. Виконує роботи по експлуатації коштів захисту і контролю інформації, стежить за роботою апаратури і іншого обладнання. Веде облік робіт і об'єктів, належних захисту, встановлених технічних засобів, журнали порушень їх роботи, довідники. Готує технічні засоби для проведення всіх видів планових і позапланових контрольних. Психологічні реакції співробітників ПОО в екстремальних умовах - Обстеження особистого складу ПОО в різних надзвичайних обставинах показали, що вплив екстремальних стресу-чинників не носить фатально-негативного характеру і не супроводиться суцільний психічної травматизацией. Серед обстежених передусім виділяється група співробітників оптимальним психічним станом (приблизно 50%). У цю групу увійшли обличчя, що зберігають психічну рівновагу і звичайний рівень працездатності в екстремальних умовах діяльності. У них не спостерігалося значних змін в емоційній сфері, виражених порушень сну і втоми. Вони успішно пристосовуються в складних умовах несіння служби і. Заробітна плата - винагорода за труд в залежності від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості і умов роботи, що виконується, а також компенсаційні виплати (доплати і надбавки компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, і інакші виплати компенсаційного характеру) і стимулюючі виплати (доплати і надбавки стимулюючого характеру, премії і інакші заохочувальні виплати). З. П. Каждого працівника залежить від його особистого трудового внеску і якості.
У вступі курсової "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Допуск до відомостей, що становлять державну таємницю - процедура оформлення права на доступ (санкціоноване ознайомлення). Допуск посадових осіб і громадян до державної таємниці передбачає: прийняття на себе зобов'язань перед державою по нерозповсюдженню довірених ним відомостей, що становлять державну таємницю; а також згода на часткові, тимчасові обмеження їх прав у відповідності зі ст. 24 Закону про державну таємницю; обмеження можуть торкатися: 1) права виїзду за межу на термін, обумовлений в трудовому договорі (контракті) при оформленні допуску громадянина до державної таємниці; 2) права на поширення відомостей, що становлять.

ПРИВЛАСНЕННЯ МАЙНА - утримання з корисливою метою чужого майна, ввіреного для певної мети, або розтрата цього майна проти волі і згоди власника. П. і. є злочином проти особистої власності громадян (ч. 1 ст. 168 УК), а також являє собою одну з форм розкрадання соціалістичної власності (див.). П. і. відрізняється від крадіжки тим, що при П. і. майно поступає до винного на правомірній основі від власника або законного власника (напр., передано на зберігання) і потім не повертається останньому, а звертається винним у власність. Не є П. і. тимчасове самовільне використання ввіреного майна з наміром. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУСПІЛЬНИХ ОБ'ЄДНАНЬ - форми (види) суспільних об'єднань, що відображають специфічний їх статус, особливості порядку їх створення, мети і задач діяльності, організаційної будови. Організаційно-правовими формами суспільних об'єднань є: громадська організація; суспільний рух; суспільний фонд; суспільна установа; орган суспільної самодіяльності і політична партія. Остання згідно з Федеральним законом від 11 липня 2001 р. "Про політичні партії" являє собою суспільне об'єднання, в статуті якого в числі основних цілей закріплені участь в політичному житті суспільства за допомогою формування політичної волі громадян; участь у.
Список літератури курсової "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" - більше 20 джерел. ПИЛЕМЕР - прилад для вимірювання запиленности повітря безпосередньо на місці виміру. в залежності від методу, закладеного в основу вимірювань концентрації пилу, П. поділяють на оптичні, радіоізотопні, електрометрические і акустичних. У конструкціях сучасних П. передбачені наступні методи визначення концентрації частинок в повітрі робочої зони: фільтрація, седиментація, преципітація, оптичний і фотометричний методи. фільтраційний прилади складаються з аспиратора (ежектор, микронасос і т. д.), расходомера і фільтра. Прилади седиментационного типу включають скляну пластинку, покриту клейкою речовиною, на якій. РИБНИКІВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ - Микола Олександрович Рибників, один з найвидніших, але незаслужено забутих в цей час радянських психологів, народився в 1890 р. Він прийшов в психологію досить пізно - в 27 років, а шлях його до отримання знань був досить своєрідним. Так, він вчився тільки в початковій школі, курс середньої школи йому довелося осягати самостійно, в порядку самообразования. Лише на 25-м році життя він зміг здати екстерном екзамени за повний курс класичної гімназії і поступити на історико-філологічний факультет Московського університету. У цей час заняття психологією не заохочувалися: в університеті не було психологічного.

Коммуникатівноє ядро особистості - ця єдність відображення, відношення і поведінок, що виявляється при прямих або опосередкованих якими-небудь технічними засобами контактах індивіда з разл. людьми і спільністю. К. я. л. виявляється, по-перше, у всіх формах знання (образи сприйняття, представлення, поняття, образи уяви) про людей і спільність, к-рими розташовує чоловік і к-рі більш або менш повно актуализируются у нього в О. з ним; по-друге, у всіх переживаннях, що виявляються в контактах з інш. людьми або спільністю; по-третє, у всіх видах вербального і невербального поведінки, через к-рі виникають ці контакти. Вступаючи в О.
Посилання в тексті роботи "Договір купівлі-продажу: поняття та характеристика" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. УРЕТРАЛЬНИЙ ЕРОТИЗМ - відчуття і фантазії, що доставляють задоволення, пов'язане з сечовипусканням.    Уявлення об уретральном або уринарном еротизмі було у З. Фрейда на початковому етапі становлення і розвитку психоаналізу. У роботі "Фрагмент аналізу істерії" (1905), в якій був викладений випадок історії хвороби Дори, лікування якої здійснювалося їм в 1899 м., зверталася увага на те, що що знаходиться в фазі зародження між уриной і фекалиями стан дитини може бути віднесене до вияву сексуального життя і, всупереч всім ідеалізуючим спробам, невіддільно від неї. На прикладі випадку недержания сечі Дорой в. Зоб дифузний токсичний (базедова хвороба, зоб дифузний тиреотоксический) - Захворювання характеризується дифузним збільшенням щитовидної залози з абсолютним (в залежності від міри) підвищенням секреції. Найбільш часті вияви захворювання зумовлені порушенням обміну речовин: похудание, екзофтальм, тахикардия і інш. Надзвичайно властивими є афективні розлади у вигляді емоційної лабильности. Хворі дифузнотоксичним зобом легко вселяються, сльозливі, для них характерні невмотивовані коливання настрою, у них легко виникають реакції роздратування, що доходять до вираженого гніву, що звичайно зміняється плачем. У всій поведінці виявляється непосидючість, зайва метушливість. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ - (англ. individual differences in behavior) - особливості психічних процесів, станів і властивостей, що відрізняють людей один від одного; об'єкт диференціальної психології. Відомо, що на фоні общепсихологических закономірностей постійно виявляються І. р., які можуть характеризувати як більш приватні психічні властивості і окремі психічні процеси (напр., індивідуальні пороги відчуття, час реакції, особливості сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, емоційної реактивності і т. п.), так і цілісні особові освіти (напр., інтереси, здібності, характер). При цьому важливо мати на увазі мінливість самих.

Проектування робочих завдань - (task design) Спрощення і стандартизація завдань, що становлять ту або інакшу роботу, довго пропагувалися як головний засіб підвищення продуктивності труда штатного працівника. Дійсно, було доведено, що ця стратегія вигідна роботодавцям в неск. відносинах, включ. можливість спростити схему пр-ва, знизити витрати на навчання і зміст робочої сили за рахунок найма працівників, крим легше знайти заміну, к-рі володіють більш низькою кваліфікацією і згодні трудитися за меншу плату. Однак навмисно спрощені і стандартизовані завдання сприймаються штатними виконавцями як монотонні, викликають у них почуття. Я - Один з найбільш домінантних аспектів людського досвіду - нав'язливе відчуття унікальності власного існування, то, що філософи традиційно називають проблемою ідентичності особистості, або Я. Соответственно, цей термін досить добре представлений в психологічній теорії, особливо в областях соціальної психології і психології розвитку, в дослідженнях особистості і в сфері психопатології. Не дивно, що відмінності в способах вживання надзвичайно сильні і досить несистематичні, і те, яке значення передбачається, часто пов'язане з тим фактом, що термін може використовуватися таким. F94.2 Розлад прихильності в дитячому віці по расторможенному типу - Особливий вияв анормального соціального функціонування, який виникає в період перших років життя і яке, встановившись, виявляє тенденцію до стійкості, незважаючи на помітні зміни в навколишньому оточенні. У віці біля 2-х років цей розлад звичайно виявляється прилипчивостью у відносинах з дифузною, невиборче направленою прихильністю. До віку 4-х років дифузна прихильність залишається, але прилипчивость виявляє тенденцію замінятися що претендує на увагу і нерозбірливо дружньою поведінкою; в середньому і пізньому дитинстві у дитини можуть або не можуть бути розвинена виборча прихильність, але. АНАГОГИЧЕСКОЕ ТЛУМАЧЕННЯ - спосіб тлумачення міфів, ритуалів, сновидінь і інших символічних освіт з точки зору розгляду їх піднесеного, етичного значення на відміну від аналітичного тлумачення, орієнтованого на виявлення їх сексуального змісту.    Уявлення про анагогическом тлумачення було висунене психоаналітик Г. Зільберером в роботі "Проблема містики і її символіки" (1914). Він виходив з того, що анагогическое тлумачення сновидінь сприяє розумінню універсальних символів, що відносяться до духовного пласта людської психіки і, отже, з успіхом може бути використане в психоаналитической терапії.    Досліджуючи.