ДОГОВІР МАЙНОВОГО НАЙМУ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Поняття та значення договору майнового найму.....5
1.1. Поняття договору майнового найму (оренди).....5
1.2. Елементи договору найму (оренди).....6
1.3. Зміст договору найму (оренди).....9
1.4. Обов'язки наймача.....11
Розділ 2. Особливості договору найму згідно нового Цивільного кодексу України.....16
2.1. Форма і строк договору.....16
2.2. Передання майна наймачеві.....18
2.3. Ремонт речі, переданої в найм.....19
2.4. Щодо плати за користування майном.....20
2.5. Користування орендованим майном.....23
2.6. Відносини за договором піднайму.....24
2.7. Стан орендованого майна при його поверненні.....25
2.8. Неповернення речі.....27
2.9. Переважні права наймача.....29
2.10. Припинення договору найму.....29
Розділ 3. Відмінність договору майнового найму від інших цивільно-правових договорів.....32
Висновки.....35
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Договір майнового найму" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір майнового найму"

Курсова робота "Договір майнового найму" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір майнового найму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір майнового найму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір майнового найму" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ПОЗИКИ - договір, по якому одна сторона (кредитор) передає у власність іншій стороні (позичальнику) гроші або іншу веши визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути кредитору таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих ним речей того ж роду і якості (п. 1 ст. 807 ГК РФ). Предметом Д.з. можуть бути грошові знаки і речі, визначені родовими ознаками. Іноземна валюта і валютні цінності - цінні папери, виражені у іноземній валюті, благородні метали і коштовні камені - можуть бути предметом Д.з., укладеного на території РФ її резидентами з дотриманням правил ГК РФ. ДВІЙЧАСТЕ СКЛАДСЬКЕ СВІДЧЕННЯ - товаророзпорядчий документ, що видається товарним складом товаровладельцу в посвідчення фактів прийняття на зберігання від цього імені певного товару і відсутності заставного обтяження даного товару, а також права його держателя отримати цей товар особисто або розпорядитися їм (правом отримання товару) шляхом його передачі. Іноді Д.с.с. називають по найменуванню однієї з його частин - варрантом. Д.с.с. з'являється істотно пізніше за своїх прямих попередників - коносамента і векселя. Його виникнення потрібно відносити до кінця XVI - початку XVII в. Саме в цей час, з розвитком колоніальної і зовнішньої. Органи управління житлового кооперативу - В відповідності зі статтею 115 ЖК РФ органами управління житлового кооперативу є: - загальні збори членів житлового кооперативу; - конференція, якщо число учасників загальних зборів членів житлового кооперативу більш п'ятдесяти і цієї передбачено статутом житлового кооперативу; - правління житлового кооперативу і голова правління житлового кооперативу. Вищим органом управління житлового кооперативу є загальні збори членів кооперативу (конференція), які скликаються в порядку, встановленому статутом кооперативу. Компетенція загальних зборів членів житлового кооперативу (конференції). ЗАПОВІТ - розпорядження громадянина своїм майном на випадок смерті, зроблене у встановленому законом порядку, а т.ж. сам документ, яким воно оформляється. Всі питання, пов'язані з З., регулюються цивільним законодавством РФ. У відповідності зі ст. 5З4 ГК РСФСР 1964 р. (до прийняття частини третьої ГК РФ) кожний громадянин може залишити по З. все своє майно або частину його (не виключаючи предметів звичайної домашньої обстановки і побуту) одному або декільком особам, як вхідним, так і не вхідним в коло спадкоємців згідно із законом, а т.ж. державі або окремим юридичним особам. Не допускається складання З. від імені.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір майнового найму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - діяльність, пов'язана з підвищеною небезпекою спричинення шкоди навколишнім, відповідальність за яку покладається незалежно від провини осіб, її що здійснюють. Такою діяльністю є, гл. обр., застосування різних видів концентрованої енергії - пара, електрика, стислого газу, вибухових речовин і т. д. у виробничій або торговій діяльності, на будівництві, на транспорті. Згідно ст. 404 ГК особи і підприємства, діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою-для навколишніх, якось: залізниці, трамвай, фабрично-заводські підприємства, торговці горючими матеріалами, держателі диких тварин, особи. ІНОЗЕМНІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - придбавають права юридичної особи (див.) в СРСР лише з особливого дозволу Уряду (див. прим. 1 до ст. 8 Ввідного закону до ГК). Торгова діяльність іноземних фірм в СРСР регулюється постановою СНК СРСР від 11 березня 1931 р. (CS 1931 р. № 24, ст. 197). Згідно з цією постановою, виданою в здійснення державної монополії зовнішньої торгівлі СРСР (див.), іноземні торгові, промислові і інакші господарські організації (суспільства, товариства і т. п.), а також окремі громадяни, яким належать за межею підприємства, допускаються до виробництва торгових операцій в СРСР лише по особливому дозволу міністра. ПАРЛАМЕНТ - один з органів державної влади держави. П. здійснює законодавчу владу, тобто має виняткове право приймати закони держави. П. бере участь в формуванні і здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики держави, затверджує державний бюджет, встановлює основи податкової системи держави і види загальнодержавних податків і зборів. П. бере участь в формуванні інших державних органів і призначенні вищих посадових осіб держави - або він це робить сам, або з ним узгодяться відповідні кандидатури. П. здійснює функцію парламентського контролю в частині виконання законів держави і діяльності органів.
У вступі курсової "Договір майнового найму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БРИГАДНИЙ МЕТОД РОЗСЛІДУВАННЯ - форма організації розслідування карних справ з великим об'ємом роботи (многоепизодних, з великим числом минаючих у справі осіб і інш.). Розслідування поручається декільком слідчим, один з до - рих приймає справу до свого виробництва і керує роботою інших (ст. 129 УПК РФ). Бригада формується постановою прокурора або начальника слідчого підрозділу органу МВС. Можуть створюватися супербригади (більш ста слідчих), бригади великої чисельності (декілька десятків слідчих), середньої чисельності (10 - 20 слідчих), малого складу (2 - 5 слідчих). По відомчій ознаці розрізнюють однорідні бригади (з.

Затримання транспортного засобу - це міра забезпечення виробництва у справі про адміністративне правопорушення, яка застосовується у встановлених для цього законом випадках і складається в примусовому затриманні транспортного засобу і його приміщенні на відповідну стоянку, що охороняється і подальше зберігання там до усунення причини затримання. Затримання судна здійснюється у разах управління ним особою, що знаходиться в стані сп'яніння, або ухиляння особи, керуючого судном, від проходження медичного огляду на стан сп'яніння, а затримання автомототранснортних коштів - в наступних випадках: управління транспортним засобом водієм, що. РОЯЛТІ - (англ. royalty від фр. roi - король, монарх) - 1) періодична форма виплати ліцензійної винагороди володарю виняткового права на результат творчої діяльності або засіб індивідуалізації за використання такого результату або засобу. У основі числення розміру Р. лежить база Р., як яка може бути вибрана величина, що має вартісне вираження (ціна продукції по ліцензії або сума продажу цієї продукції, прибуток або інакша вигода, що отримується ліцензіатом, витрати виробництва і т.д.), або величина, що має натуральне вираження (одиниця або обсяг виробництва або продажу продукції по ліцензії.
Список літератури курсової "Договір майнового найму" - більше 20 джерел. ЖИТЛО - у конституційному праві термін, що означає вибране місце, адресний-географічні координати якого визначають приміщення, спеціально призначене для вільного мешкання людини. Конституційно-правове поняття "Ж." ширше за поняття "Житлове приміщення", оскільки включає не тільки житлові будинки, квартири і їх ізольовані частини, але і інші споруди, традиційно використовувані для мешкання (чум, яранга, кибитка цигана і т.п.). Зарубіжна судова практика іноді відносить до тих, що охороняються конституцією Ж. навіть курені і інші саморобні споруди, якщо вони служать особі як будинок. В той же час не є. СТРУКТУРАЛИЗМ ЛАКАНА - Структурализм як общеметодологическое течію вийде з уявлення про переважання, перевагу структурного вимірювання в будь-яких явищах навколишнього світу і, отже, з примату структурного аналізу як методу пізнання природи і суспільства. У соціальних феноменах структурализм в противагу своєму безпосередньому попереднику і антиподу - екзистенціалізму - і іншим суб'єктивістським течіям намагається відшукати щось об'єктивне, не схильне до суб'єктивних впливів і змін. Таку об'єктивність структурализм убачає в структурах: вони не залежать від свідомості, втілюють стійкий момент дійсності і дають.

Девіантне дозрівання - (deviant maturation) Середній вік, в до-ром американські підлітки досягають статевої зрілості, безперечно, знизився в XX в. Однак в рамках будь-якої когорти народження нек-рі підлітки дозрівають раніше або пізніше середньостатистичний норми. Психол. і поведенческие ефекти, пов'язані з таким девіантним дозріванням, були предметом значного числа исслед. Оскільки в цих исслед. практично завжди виявляються статеві відмінності, подальше обговорення рез-тов ведеться роздільно для підлітків чоловічої і жіночої статі. Що стосується підлітків-хлопчиків, їх раннє дозрівання пов'язане з очевидними перевагами.
Посилання в тексті роботи "Договір майнового найму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ШИЗОФРЕНІЯ - група психічних захворювань неясної етіології, в розвитку яких деяку роль грають, видимо, загальні ендогенні механізми і які не виявляються до певного періоду життя. Захворювання, як правило, приводить до формування специфічних змін особистості ("шизофренический дефект психіки" - замкненість, емоційне обідніння, зниження активності, поява дивацтв в поведінці, чудаковатость), які створюють хворому складності адаптації в суспільстві, знижують його працездатність, нерідко ведуть до інвалідності. Початок шизофренії до 10-літнього віку і після 30 років зустрічається. Соціальна середа і особистість - Соціально-психологічні явища виникають при взаємодії соціальної середи, особистості і груп. Уточнимо ці поняття. Соціальна середа - це весь, що оточує людини в його соціальному житті, цей конкретний вияв, своєрідність суспільних відносин на певному етапі їх розвитку. Соціальна середа залежить від типу суспільних економічних формацій, від класової і національної приналежності, від внутрішньокласових відмінностей певних шарів, від побутових і професійних відмінностей. Для соціально-психологічного аналізу особистості потрібно чітко розмежувати поняття "особистість", "індивід". Рекламна комунікація: гендерний чинник - ЗМІ грають найважливішу роль в гендерно-ролевой социализации. Рекламна комунікація (Р. до.) давно подолала гос., культурні, етнич. межі і стала однією з осн. форм комунікації так званого глобального інформаційного суспільства. Як правило, гендерні стереотипи виконують в суспільстві 3 функції: виправдання і захисти існуючої нерівності полови, регуляторную і ретрансляційний. У культурно-истор. контексті жінка завжди розглядалася як суб'єкт, залежний від чоловіка, і саме процесу жіночої емансипації приписується роль деструктора сім'ї і моралі в совр. суспільстві. Образи міжстатевий.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ - процес, внаслідок якого суб'єкт отримує ідеальну представленность в життєдіяльності інших людей і може виступити в суспільному житті як особистість. Суть персонализации - в дійових перетвореннях сфери інтелектуальної і аффективно-потребностной іншої людини, що відбуваються внаслідок діяльності індивіда. Поняття в цьому значенні введене В. А. Петровським. Оскільки єдність понять "індивід" і "особистість" не означає їх тотожності, виникають різні парадокси персонализации: 1) теоретично можливо існування індивіда, що не реалізовував себе як особистість. ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ - область міждисциплінарних досліджень на стику психології і нейрофизиологии. Вивчає психіку в єдності з її нейрофизиологическим субстрат - розглядає співвідношення мозку і психіки, роль біологічних чинників, в тому числі властивостей системи нервової, у виконанні діяльності психічної. У суті, пізнання функцій структур мозку головного і системи нервової тільки починається. Спочатку термін використовувався нарівні з поняттям "фізіологічна психологія" для позначення широкого кола досліджень психіки, що спиралися на точні об'єктивні фізіологічні методи. Токсоплазмоз - зоонозное захворювання, що викликається найпростішими мікроорганізмами Toxoplasma gondii. Зараження відбувається алиментарним шляхом при контактах з тваринами (особливо кішками). Проникаючи в організм людини, токсоплазми поступають в регионарні лімфатичні вузли, де швидко розмножуються і потім розповсюджуються по всьому організму. Розрізнюють наступні форми захворювання: придбаний токсоплазмоз і природжений токсоплазмоз. 1. Придбаний токсоплазмоз. Інкубаційний період триває від 3 до 9 днів. Прявлениям захворювання властиві наступні ознаки: а) збільшення лімфатичних залоз; б) болі в. "F43" Реакція на важкий стрес і порушення адаптації - Ця категорія відрізняється від інших тим, що включає розлади, які визначаються не тільки на основі симптоматологии і течії, але і на основі наявності однієї або іншої з двох причинних чинників: виключно сильної стресової життєвої події, зухвалої гостру стресову реакцію, або значної зміни в житті, що приводить до неприємних обставин, що тривало зберігаються, внаслідок чого розвивається розлад адаптації. Хоч менш важкий психосоциальний стрес ( "життєва подія") може провокувати початок або сприяти вияву дуже широкого діапазону розладів, що класифікуються в інших рубриках цього класу, його.