Договір майнового найму: поняття та особливості

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження договору майнового найму ... 5
1.1. Поняття, юридична природа та істотні умови договору майнового найму ... 5
1.2. Відмінність договору майнового найму від інших (суміжних) цивільно-правових договорів ... 10
Розділ 2. Аналіз особливостей договору майнового найму ... 13
2.1. Права і обов'язки сторін договору майнового найму ... 13
2.2. Підстави припинення договору майнового найму ... 19
Розділ 3. Характеристика особливостей договору лізингу як різновиду договору майнового найму ... 22
Висновок ... 32
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Договір майнового найму: поняття та особливості" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір майнового найму: поняття та особливості"

Курсова робота "Договір майнового найму: поняття та особливості" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір майнового найму", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір майнового найму" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір майнового найму" і призначений виключно для пошукових систем.

СПРАВЕДЛИВИЙ СУД - Основні критерії справедливості суду викладені в міжнародних нормах в області прав людини. У їх число входять такі права обвинуваченого, як: право на негайне сповіщення про будь-які висунені обвинувачення; право на презумпцію невинності; право на юридичний захист і вибір оборонця; право бути присутній на суді; право на перехресний допит будь-якої особи, що свідчить проти нього; право не свідчити проти себе або не визнавати свою провину; право бути судимим незалежним і неупередженим судом. У багатьох країнах підсудні з'являються перед несправедливим судом, діючим в порушення вказаних міжнародних норм. На.
ЗАСТАВА РЕЧЕЙ В ЛОМБАРДІ - у відповідності зі ст. 358 ГК РФ здійснюване як підприємницька діяльність спеціалізованими організаціями - ломбардами, що мають на це ліцензію, прийняття від громадян в заставу рухомого майна, призначеного для особистого споживання, в забезпечення короткострокових кредитів. Договір об З.у. в л. оформляється видачею ломбардом заставного квитка. Речі, що Закладаються передаються ломбарду. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь заставника за свій рахунок прийняті в заставу речі в повній сумі їх оцінки, що встановлюється відповідно до цін на речі такого роду і якості, що звичайно встановлюються.
ГУБНІ УСТАНОВИ - виборні органи дворянсько-поміщицького самоврядування в Російській державі 16-17 вв., що мали гл. обр. каральні функції. Г. у. почали створюватися в 30-х рр. 16 в. для боротьби з "лихими людьми" (гл. обр. селянами, що виступали проти феодального гньоту). Система годівлі (див. Годівля), що Існувала в той час була нездібна виконати цю задачу, оскільки бояре-кормленщики розглядали свою посаду не як державну службу, покликану забезпечити захист інтересів пануючого класу феодалів, а як джерело особистого збагачення. У 1555 р. Іван IV ліквідовував систему годівлі і замінив її системою губного.
ПЕТЕРСОН Микола Павлович (1844-1919) - - публіцист, педагог. На запрошення Л.Н. Толстого в 1862 викладав в Головлінськой і Плехановськой народних школах. Так само, як і Толстой, вважав, що в основі освіти повинен бути принцип "довершеної свободи дітей". У 1864 познайомився і зближувався з Н.Ф. Федоровим, став його учнем і послідовником. Особливе значення для П. мала гл. ідея Федорова - подолати суперечність між науковим знанням і релігійною вірою, між духовною і світською освітою. З 1869 служив по судовій частині. У 1870-91 секретар з'їзду світових суддів в Керенське. Виступив з поряд ініціатив в області шкільної справи. Створив в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір майнового найму" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Свята Русь - поименование Росії в допетровский період історії, в XIV-XVI віках. Основою служить духовне зростання народу, звеличення в свідомості російської людини ідеалу святості над іншими життєвими цінностями, особливо матеріальними. Ідеали Святої Русі - це ідеали зв'язку народу з Богом, проходження духовним істинам, релігійно-етична обумовленість російського життя, розуміння власних поразок як результату ухиляння від релігійного боргу, здібність до покаяння. Цей час найбільшого торжества єдності віри, влади і народу. Свята Русь - епоха формування самосвідомості російського народу: розуміння.
Катирев-Ростовский Іван Михайлович - Катирев-Ростовский, Іван Михайлович - князь, останній представник видного боярского роду Катиревих. У 1598 р. підписався, разом з батьком, на виборчій грамоті Бориса Годунова, при дворі якого перебував стольником. У 1608 р. брав участь у весільному поїзді Василя Шуйського, що одружувався на його родичці. У тому ж році був запідозрений в зраді і засланець в Тобольськ на воєводство. Викликаний в 1612 р. боярским урядом в Москву, Катирев-Ростовский брав участь в обранні Михайла Федоровича, після чого займав різні військові, адміністративні і придворні посади. Помер в 1641 р. в чині.
Чигирінськоє справа - В 70-х роках XIX віку група південних народників - Стефанович, Дейч і Бохановський - вирішила підняти селянське повстання. Для цього вони вирішили вдатися до допомоги підробленого маніфесту, випущеного ніби самим царем, віра в якого серед селян була в той час ще сильна. У 1875 р. в Чигирінськом повіті Київській губ. на грунті земельного неладу селяни зазнали жорстоких урядових репресій. Стефанович, скориставшись роздратуванням селян, став розповсюджувати серед них підроблений царський маніфест, в якому цар, посилаючись на своє власне безсилля, закликав селян до повстання проти.
У вступі курсової "Договір майнового найму" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. "Повстання Ірсу" в Єгипті - Кінець XIX династії - сама бурхлива пора Нового царства, але повністю розібратися в характері подій, що відбувалися важко за незначністю відомостей. У якійсь мірі причиною смути були протиріччя, що загострилися між ведучими в той час суспільними силами Півночі і Півдня. Ослаблення державної влади рабовласників було важливою умовою для посилення боротьби визискуваної трудящої маси. Єдиний зв'язна, хоч і малозрозумілий, розповідь про історичні події кінця XIX династії викладений від імені Рамсеса III (IV), третього царя XX династії. Він повідомляє нам про заколот, що спалахнув, у розділі.

ВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ (ОДНОЗНАЧНЕ) - бінарне (двомісне) відношення R, визначене на деякій безлічі і що характеризується тим, що кожному значенню у відношення xRy відповідає лише одне-єдине значення х. Прімером О. ф. може бути відношення "х батько у", т. до. кожному значенню у відповідає єдине значення х: кожна людина має єдиного батька. Властивість функціональності відношення R записується у вигляді аксіоми: з (xRy і zRy) слідує (x-z). Оскільки кожному значенню у у виразах xRy і zRy відповідає одне і те ж значення для х і z, то х і z співпадуть, виявляться одними і тими ж. О. ф. - однозначно, оскільки в загальному випадку.
ШДИВИДУАЛИЗМ - схильність до самоутверждению.склонность відображає теорія, що проголошує примат прав індивіда над правами суспільства. Індивідуалістична установка передбачає, що щастя домашнього життя, цінність повсякденного труда вище яких би те не було політичних зобов'язань; що особисте життя стоїть на першому місці, а суспільна - на другому (позиція, наприклад, пізнього Камю, що починав з протилежного твердження). Ліберальна держава буде дійсно демократичною лише в тому випадку, якщо воно дотримується цінності індивідуального життя, на відміну від тоталітарного етатизма, що зводить індивіда до його суспільної.
Список літератури курсової "Договір майнового найму" - більше 20 джерел. ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ ВИТРАТ - витратні статті бюджету, фінансування яких здійснювалося в повному об'ємі. Згідно з Федеральним законом "Про федеральний бюджет на 1997 рік" до З.с.р. були віднесені: заробітна плата (ден. постачання) з урахуванням внесків на соц. страхування, вкл. відрахування в Пенсійний фонд РФ і Державний фонд зайнятості населення РФ; стипендії; державні допомоги, інш. соц. компенсац. виплати населенню; живлення (продовольств. забезпечення); придбання медикаменти і перевязочних коштів; витрати на зміст федеральної судової системи; витрати на освіту; витрати на фундаментальні.
ЛІЦЕНЗІЯ - дозвіл на використання запатентованих авторських винаходів протягом встановленого терміну за певну суму винагороди. Розрізнюють три вигляду ліцензійної угоди: проста ліцензія надає право як лицензиару (продавцю-власнику), так і ліцензіату (покупцю) паралельно використати винаходи, технічні рішення і інші об'єкти інтелектуальної власності, що є об'єктами угоди. Крім того, сторони ліцензійної угоди мають право на повторний продаж ліцензії іншим споживачам; виняткова ліцензія передбачає передачу ліцензіату (споживачу) всіх монопольних прав на використання об'єкта угоди, включаючи.

ПРАВО СУБ'ЄКТИВНЕ - забезпечена законом міра можливої поведінки громадянина або організації, направленої на досягнення цілей, пов'язаних із задоволенням їх інтересів. Передумовою ПРАВА СУБ'ЄКТИВНОГО є правоздатність, тобто загальна (абстрактна) здатність мати права. Суб'єктивне ПРАВО необхідний елемент конкретного правовідношення і, отже, виникає на основі факту юридичного. Суб'єктивне ПРАВО включає як можливість самостійно здійснювати певні дії (поведінка), так і можливість вимагати певної поведінки (дій або стриманості від дій) від іншої особи (інших осіб), оскільки така поведінка зумовлює здійснення.
Посилання в тексті роботи "Договір майнового найму" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НИРКОПОДІБНА НЕДОСТАТНІСТЬ - патологічний стан, при якому бруньки частково або повністю втрачають здатність підтримувати постійність хімічного складу внутрішньої середи організму. У результаті в організмі порушуються зміст і розподіл води і солей, затримуються нелеткі кислоти і азотисті продукти обміну. Виникають умови для артеріальної гипертензии, анемії, кровоточивости, дефіциту вітаміну D, перекручується гормональна регуляция (у дітей затримуються зростання і статеве дозрівання). Стійке зниження функції бруньок на 70 % і більш веде до уремии - самоотруєнню організму, що супроводиться повторними порушеннями обміну і.
ЛЕШЛИ - (Lashley) Карл Спенсер (1890-1958 ) - американський психолог, прихильник бихевиоризма. Навчався у Дж. Уотсо-на в університеті Дж.Хопкинса. У 1914 р. захистив докт. дис. по філософії в ун-ті Хопкинса. Працював як психолог-фізіолог в ун-тах Міннесота, Чікаго і Гарварда, в біологічній лабораторії по вивченню приматів в Йерксе. Вивчав зміни в психічній регуляции поведінки тварин при видаленні у них різних частин головного мозку, займався проблемою локалізації психічних функцій. Розробляв проблему локалізації психічних функцій, використовуючи метод видалення у тваринних різних частин.
ЕПІЛЕПТИЧНИЙ ПСИХОЗ ГОСТРИЙ (МКБ 294.8) - термін, що описує гострі психотические вияви, які звичайно продовжуються від декількох днів до декількох тижнів, розвиваючись у хворого епілепсією незалежно від припадків і від иктальних або постиктальних станів спутанности свідомості. Ці вияви, які звичайно приймають форму гострої параноидной реакції, зустрічаються частіше за все у осіб з припадками скроневої епілепсії звичайно під час спонтанних періодів ремісії або ремісій, зумовлених прийомом противосудорожних препаратів. Вони часто супроводяться зникненням розрядів на интериктальной електроенцефалограмме (ЕЕГ) ("вимушена.

МЕНКЕСА СИНДРОМ - (описаний американським педіатром J. Н. Menkes, рід. в 1928; синоніми - синдром кучерявого волосся, синдром скрученого волосся) - спадкове захворювання, що виявляється відразу після народження слабим сосанием, гипотрофией, грубою затримкою психомоторного розвитку, епілептичними припадками, мишечним гипертонусом, порушенням терморегуляции, зміною структури волосся (волосся рідке, що легко ламаються, часто світле), патологічною извитостью артерій, зокрема мозкових, що може привести до внутрішньочерепних крововиливів, змінами кісток (на рентгенограмах знаходять вормиеви кістки, розширення.
ПЕРЕНЕСЕННЯ - En.: Transference В деяких випадках при гіпнотичній взаємодії можуть виявлятися елементи давнього минулого (Petot, 1990), і періодично виникає питання, чи повинен використовуватися в гіпнозі термін "перенесення". Краще усього нашу точку зору виразив Рустан (Roustang, 1990): "Коли використовується гіпноз, аналізувати перенесення немає ніякої потреби, оскільки увага зайнята зовсім не тим, які форми приймає відношення до терапевта. У психоаналізі, навпаки, це необхідне, оскільки трансферентная зв'язок є головним засобом виявлення того типу відносин, який пацієнт відтворює в своєму.
Крубер Алфред Луїс - (1876-1960) американський етнограф, теоретик історії культури. Труди по етнокультуре. У 1952 р. спільно з К. Клакхоном випустив книгу "Культура. Критичний огляд концепцій і визначень", в якій приведено більше за 150 визначень культури. При цьому самі автори підкреслили, що більшість визначень укладається в деяку загальну схему в якій можна виділити дуже небагато варіантів в залежності від того, на який аспект робить акцент той або інакший дослідник. Хрест являє собою один з самих широко поширених геометричних символів. У багатьох культурно-релігійних освітах грає роль вищого символа.
Контактний континуум - Виникає при постійному контакті язика-лексификатора (європейські мови) з контактною мовою (жаргоном, пиджином або креолом). У цьому випадку стандарт контактної мови "розмивається", іноді навіть не встигши скластися, і його идиолекти відносно рівномірно розподіляються між найбільш архаїчним, що краще зберігає специфічні особливості контактної мови базилектом, і акролектом, що наближається до норми язика-лексификатора. К.к. характерний для багатьох англокреольских мов Карібського басейну. Вважається, що так званий Black English (діалект негрів США), також є результат розвитку.