ДОГОВІР ПОРУКИ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Договір поруки як вид забезпечення виконання зобов'язання ... 5
1.1. Поняття договору поруки, його характеристика та ознаки ... 5
1.2. Історичні тенденції розвитку договору поруки ... 12
Розділ 2. Правове становище поручителя та інших суб'єктів договору поруки ... 26
2.1. Правовий статус поручителя ... 26
2.2. Відносини між боржником, кредитором та поручителем ... 30
Розділ 3. Припинення договору поруки ... 35
3.1. Підстави припинення поруки ... 35
3.2. Наслідки припинення договору поруки ... 36
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Договір поруки" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір поруки"

Курсова робота "Договір поруки" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір поруки", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір поруки" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір поруки" і призначений виключно для пошукових систем.

ТОРГОВЕ ПРАВО - система норм права, регулюючих діяльність по просуванню товарів від виготівників до споживачів (товарний оборот); правова наука і учбова правова дисципліна. Товарний оборот - частина майнового обороту, регульованого цивільним правом, в нормативно-змістовному відношенні Т.п. являє собою підгалузь цивільного права. Тому норми цивільного права і Т.п. співвідносяться як норми загальні і спеціальні. На відносини товарного обороту розповсюджуються принципи цивільного права, норми загальної частини і інших розділів ГК, якщо законом не встановлені спеціальні правила, регулюючі ці відносини. ЗЛОЧИНЦІ ОСОБИСТІСТЬ - одна з ключових проблем кримінології. Дані численних кримінологічних досліджень дозволяють виділити наступну структуру П.л., в яку входять дійсно соціально значущі і соціально зумовлені ознаки, що є "ядром" особистості, лежачі в основі її поведінки. Це наступні блоки характеристик: ціннісно-нормативна сфера свідомості (погляди, уявлення, переконання, установки, ціннісні орієнтації і установки); потребностно-мотивационная сфера: потреби, інтереси, мотивація поведінки в різних ситуаціях; соціальні позиції особистості, її ролі і діяльність. Ціннісні орієнтації - це цілісна система. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - передбачені федеральною Конституцією гарантії фінансових прав місцевого самоврядування, а також прав місцевого самоврядування на судовий захист, компенсацію додаткових витрат, виниклих внаслідок незаконних рішень органів державної влади. Відповідно можна виділити дві групи гарантій: матеріально-фінансові і юридичні. Матеріально-фінансові Г.м.с. згідно з Федеральним законом від 25 вересня 1997 р. "Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації" (з изм. і доп.) полягають в тому, що кожна муніципальна освіта має власний бюджет і право на отримання в процесі бюджетного. НЕПОВНИЙ СТАЖ, ПЕНСІЇ ПРИ НЕПОВНОМУ СТАЖІ - громадянам, що не мають повного загального трудового стажу, необхідного для призначення трудової пенсії, може бути встановлена пенсія при неповному трудовому стажі. Для призначення такої пенсії по старості необхідно мати не менше за 5 років загального трудового стажу. Пенсія по старості при неповному стажі може бути призначена тільки по досягненні загальновстановленого пенсійного віку: чоловіками - 60 років, жінками - 55 років. Громадянам, що є інвалідами I і II груп внаслідок загального захворювання і що не має повного трудового стажу для призначення пенсії по інвалідності (див. Пенсії.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір поруки" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Вимушений прогул - час, протягом якого працівник не мав можливості працювати з вини роботодавця. Причинами вимушеного прогулу можуть бути: Звільнення або переклад працівника на іншу роботу без законної основи або з порушенням встановленого порядку, в т. Ч. По основі, вказаній подпунктом "д" п. 6 ст. 81 тк рф (встановленого комісією по від або уповноваженим по від порушення працівником вимог охорони труда, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві, аварія, катастрофа) або явно створювало загрозу настання таких наслідків); Незаконна відмова працівнику в прийомі на роботу. ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА - право внесення законопроектів або пропозицій про прийняття нових законів в парламент держави. Згідно з ст. 104 Конституцією РФ право З.і. в ФС - парламенті РФ - належить Президенту РФ, СФ, членам СФ, депутатам ГД, Уряду РФ, законодавчим (представницьким) органам суб'єктів РФ. Це право належить також Конституційному Суду РФ, Верховному Суду РФ, ВАС РФ з питань їх ведіння. По Регламенту ГД право З.і. здійснюється в формі внесення в ГД: законопроектів і поправок до законопроектів; законодавчих пропозицій про розробку і прийняття нових ФКЗ і ФЗ; законопроектів про внесення змін і. МІЖНАРОДНЕ КАРНЕ ПРАВОСУДДЯ - міжнародний судовий механізм і процедура, що створюється світовою спільнотою держав для розгляду карних деліктів і злочинів фізичних і юридичних осіб, що має міжнародний характер. Як доктрина ідея міжнародного карного правосуддя стала активно обговорюватися в XX в. Як відомо, для розслідування нацистських злочинів і злочинів японських мілітаристів в результаті Другої Світової війни були створені два судових механізми - в Нюрнберге і Токіо. Процеси, що отримали найменування "Нюрнбергський" і "Токийський", засудили осіб, винних у військових злочинах і злочинах проти миру і людяності.
У вступі курсової "Договір поруки" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДИРЕКТОР ДРУКАРНІ - Посадові обов'язки. Керує всіма видами діяльності друкарні. Організує роботу і ефективну взаємодію формних, друкарських, брошюровочно - палітурних дільниць, відділень, цехів і інших структурних підрозділів друкарні з метою високорентабельного якісного випуску необхідної друкарської продукції. Забезпечує своєчасне і якісне виконання замовлень, договорів, зобов'язань, контролює наявність ліцензій на видавничу діяльність у замовників. Вживає заходів по забезпеченню друкарні необхідними кваліфікованими кадрами, оптимальному використанню знань і досвіду працівників, по соціальному розвитку.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ - заходи по створенню умов, необхідних для судової діяльності, її кадровому, організаційному і ресурсному забезпеченню. До них відносяться, зокрема, розробка і здійснення заходів по створенню нових судів там, де виникає в них потреба; організація прийому екзаменів у осіб, що уперше призначаються (що обираються) на посаду судді; матеріально-технічне забезпечення судів, в тому числі своєчасна постановка питання про виділення необхідних фінансових коштів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам судів, будівництва або ремонту будівель, придбання обладнання і інвентаря; організація судової. Державний баланс запасів корисних викопних - 1) система документів встановленої форми (випуски Г.б. по видах корисних копалин однією книгою або що складаються з декількох томів, що характеризують стан і зміну запасів корисних копалин по РФ загалом; томи випусків Г.б. однією книгою або що складаються з декількох частин, що характеризують стан і зміну мінерально-сировинної бази по федеральних округах РФ; частини випуску або відповідного тому Г.б. однією брошурою або що складаються з одного відтиснення, що характеризують стан і зміну мінерально-сировинної бази по суб'єкту РФ; окреме відтиснення по недропользователям, що здійснює діяльність в.
Список літератури курсової "Договір поруки" - більше 20 джерел. ЕМІСІЙНЕ ПРАВО - 1) сукупність правових норм, регулюючих випуск в обіг (емісію) офіційних платіжних коштів, а т.ж. цінних паперів (акцій, облігацій, депозитних сертифікатів) комерційними організаціями і державою; 2) право (в суб'єктивному значенні) на емісію офіційних платіжних коштів і (або) цінних паперів. Право на емісію офіційних платіжних коштів (готівки і безготівкових грошей) складається у випуску в обіг і вилученні із звертання грошових знаків; організації виготовлення грошових знаків в формі банківських квитків (квитків центрального банку) і монет; регулюванні грошової маси в звертанні (кредитногрошовий. СІМЕЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Особливий вигляд психотерапії, направлений на корекцію межличностних відносин і що має на меті усунення емоційних розладів в сім'ї, найбільш виражених у хворого члена сім'ї (Мягер В. К., Мішина Т. М., 1976). У останній чверті XIX в. виникло вчення про "сімейну діагностику" і "сімейне лікування" (Маляревський И. В., 1886; Smith Z., 1890) різних психічних розладів. Справжнім основоположником С. п. в Росії і одним з перших в світі був І. В. Маляревський. У 1882 р. в Санкт-Петербурге він заснував лікарсько-виховальний заклад для психічно хворих дітей і підлітків, персонал.

ПЕРЛЗ ФРИЦ - Фріц (Фредерик Соломон) Перлз народився в 1893 р. в Берліні, в єврейській сім'ї. Батько був дрібним комівояжером, його справа навперемінно приносила то хороший дохід, то збитки. Фриц і його дві сестри часто спостерігали сварки батьків, що нерідко доходили до бійки. Діставалося і дітям, особливо від матері, що використала побої з метою виховання. Маленький Фріц зростав непокірним і відчайдушним, постійно повставав проти батьків. Фальшиві відносини в сім'ї зробили його нетерпимими до всякого роду лицемірству і нещирості. У школі Фріц вчився не дуже добре, в 7-м класі він просидів два роки, після чого був.
Посилання в тексті роботи "Договір поруки" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ФОБІЯ - хворобливий стан, що характеризується нав'язливим страхом конкретного змісту, пов'язаного з певним об'єктом або ситуацією. Найбільш поширеними фобіями є: клаустрофобия - агорафобія закритого; агорафобия - боязнь відкритих просторів; акрофобия - боязнь висоти; антропофобия - боязнь людей; монофобия - боязнь самотності і інш.    В роботі "Аналіз фобії п'ятирічного хлопчика" (1909) З. Фрейд провів відмінність між страхом і фобією. Він виходив з того, що страх відповідає витісненому бажанню, а для фобії доцільно дати назву істерії страху. Фобія характерна для психоневротических. АКТИВУЮЧИЙ ПРИНЦИП В ПСИХОТЕРАПІЇ - Проблема активності людини завжди пов'язана з його вольовими якостями, з рівнем його свідомого відношення до дійсності. Для російської психотерапії минулих десятиріч особливо характерним було затвердження активуючої психотерапії (Лебедінський М. С., 1971) (див. Биопсихотерапия по Консторуму, Активна психотерапія по Іванову). Задача психотерапії - допомогти хворому зрозуміти, що це відноситься до його власного життя. Потрібно розрізнювати: 1) зниження активності, викликане обставинами, що не залежать від особистості (наприклад, постільний режим); 2) зниження активності особистості як такої. Зниження. Клейст (KLEIST) Карл - (31.1.1879, Мюльхаузен, Ельзас - 26.12.1960, Франкфурт-на-Майні) - німецький психіатр, невропатолог і патопсихолог. Біографія. Освіту отримав в університетах Страсбурга, Гейдельберга, Берліна, Мюнхена (докторська дисертація, 1902); працював з 1903 р. по 1908 р. як асистент Е.Циєна, К.Вернике, Г.Антона в клініці нервових хвороб м. Галле, у Дж.Л.Ейдінгера в Неврологічному і психіатричному інституті Франкфурта і в анатомічній лабораторії Мюнхенської психіатричної клініки. Особливо великий вплив на нього надав К.Вернике, труд якого він старався продовжити. Широку популярність йому принесла.

СИСТЕМА - (від греч. systema - складене з частин, з'єднання) - сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках між собою і створюючих певну цілісність, єдність. Понятіє С. грає важливу роль в науці, техніці, практичній діяльності. Велике його значення для психології взагалі і інженерної психології зокрема. Ізученіє С. ведеться з позицій системного підходу, загальної теорії систем, системотехники. Велику роль для розуміння механізмів С. управління (великих, складних З.) зіграли кібернетика і ряд суміжних з нею технічних дисциплін. Для С. характерна не тільки наявність зв'язків і відносин між. ВЛАСТИВОСТІ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ - стійкі особливості нервової системи, що впливають - при інших рівних умовах - на індивідуальні психічні особливості людини. Понятіє С. н. з. було введено І. П. Павловим, він передбачав наявність трьох основних С. н. з. 1. Сила- здатність нервових кліток зберігати нормальну працездатність при значному напруженні збудливих і гальмівних процесів. Тому люди з більш сильною нервовою системою витриваліше і стрессоустойчивее. 2. Рухливість нервової системи виражається в здатності швидкого переходу від одного процесу до іншого. Люди з жвавою нервовою системою відрізняються гнучкістю поведінки, швидше. ПРИНЦХОРН - (Prinzhorn) Ханс (1886-1933) - німецький психіатр і психоаналітик. Народився в сім'ї торговця, якою були чужі інтелектуальні і художні запити. Філософську, мистецтвознавчу і медичну освіту отримав в ун-тах Тюбінгена (1904), Лейпцига (1904-1906), Мюнхена (1906-1908; д-р філософії, 1908), Фрейбурга (1913-1914; медичний екзамен, 1917), Гейдельберга (д-р медицини, 1919). Займатися медициною, а не певческим мистецтвом, як він передбачав після отримання філософської і мистецтвознавчої освіти, його примусила психічна хвороба першої дружини. Ще під час Першої світової війни він познайомився. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ - (Е.Мунье) Мунье визначав персонализм як екзистенциальную філософію, в центрі якої знаходиться человеч. існування. ".. Слово. exister завдяки своєму префіксу означає, що бути - значить розгортатися зовні, виражати себе". Персонализм - це просто метод, перспектива зміцнення єдності життя в матеріальному, духовному і трансцендентному аспектах, у виявленні і подоланні криз, виникаючому на життєвому шляху. По Мунье, личн. не є об'єкт, яким оперують, вона - центр переорієнтації об'єктивного всесвіту, суб'єкт створеної нею дійсності. Людина, змінюючи мир, персонализирует його, наділяє.