Договір підряду

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та значення договору підряду ... 5
Розділ 2. Права та обов'язки сторін ... 13
Розділ 3. Відповідальність сторін за неналежне виконання договору ... 20
Розділ 4. Договір побутового замовлення ... 27
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Договір підряду" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір підряду"

Курсова робота "Договір підряду" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір підряду", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір підряду" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір підряду" і призначений виключно для пошукових систем.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ - письмове зобов'язання однієї особи - кредитної або страхової організації (гаранта), прийняте ним на прохання іншої особи (принципала), сплатити третій особі - кредитору принципала (бенефіціару) відповідно до певних умов грошову суму по представленні бенефіціаром письмової вимоги, про її сплату (ст. 368 ГК РФ). Класичні Б.г. в міжнародному торговому обороті визначені і закріплені в нормах Уніфікованих правил по договірних гарантіях МТП. Правила не містять визначення Б.г. як такої. Тут використовуються терміни "тендерна гарантія", "гарантія виконання" і. "гарантія. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК - Посадові обов'язки. Забезпечує безперебійну і технічно правильну експлуатацію і надійну роботу обладнання, підвищення її змінності, вміст в прецездатний стані на необхідному рівні точності. Організує розробку планів (графіків) оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів обладнання відповідно до положень Єдиної системи планово попереджувального ремонту, затверджує ці плани і контролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва. Погоджує плани (графіки) з підрядними організаціями, що залучаються для проведення ремонтів, своєчасно забезпечує їх необхідною технічною. Психологія особистості злочинця - ПЛП: 1) приватна теорія юридичної психології, в якій розкриваються психологічні особливості особистості (соціальної якості), людину що винно здійснив кримінальне діяння; 2) психологія цієї особистості як феномен юридико-психологічної реальності. Специфічні особливості особистості злочинця полягають в особливостях психічного складу особи, що здійснив злочин, в системній сукупності його психічних властивостей, що виражають внутрішні передумови його антигромадської поведінки, а також інших форм поведінки, що має значення для його правового положення. Поняття особистості злочинця. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА - стан, при якому можливе виникнення і розвиток пожежі. П. про. речовин і матеріалів - сукупність властивостей речовин (матеріалів), сприяючих виникненню і (або) розвитку горіння і подальшого поширення небезпечних чинників пожежі. П. про. може бути властива негорючим речовинам, які здатні при взаємодії з інш. речовинами викликати горіння або посилювати його (функція окислювача); проводити теплову енергію (функція джерела запалювання) або горючі гази (функція постачальника горючого). такі речовини відносять до категорії особливо пожаровзривоопасних виходячи з їх несумісності. Речовини, здатні.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір підряду" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МИТНІ ЗБОРИ - грошові платежі, що стягуються митними органами з юридичних і фізичних, осіб за виконання різних дій по наданню митних послуг. Серед митних платежів, вказаних в ст. 110 ТК, означаються наступні Тобто: а) за митне оформлення; б) за зберігання товарів; в) за митний супровід товарів. Зборам, які стягуються за митне оформлення, присвячена ст. 114 ТК. Такі збори стягуються за оформлення на митниці товарів, включаючи товари не для комерційних цілей, переміщувані в несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях, а також за митне оформлення транспортних засобів. Тобто за митне оформлення. СПЕЦІАЛЬНА МОРСЬКА ЗОНА - смуга моря певної ширини, над якою прибережна держава здійснює свою владу в певних цілях. Режим і межі С. м. з., що не допускають їх використання з метою агресії і дискримінації відносно інших держав, встановлюються або національним законодавством прибережної держави, або міжнародними угодами. Загальнообов'язкових правил відносно ширини С. м. з. ні. У практиці держав зустрічаються С. м. з. різної ширини, що переважно не перевищує 12 морських миль. Утворення інституту С. м. з. було викликано необхідністю повніше забезпечити економічні і стратегічні інтереси прибережних держав. У наст, час. СВОБОДА СОВІСТІ І ВІРОСПОВІДАННЯ - конституційне право кожної людини сповідати індивідуально або спільно з іншими будь-яку релігію або не сповідати ніякої, вільно вибирати, міняти, мати і розповсюджувати релігійні і інакші переконання і діяти відповідно до них, здійснювати в рамках закону релігійні обряди. С.с. і в. складає основу духовної свободи людини, зводить в ранг конституційного положення про те, що совість людини недоступна владному втручанню, державно-правовому регулюванню. З цієї причини право на С.с. і в. як абсолютне право мати і міняти будь-яку релігію або переконання не може бути обмежено ніяким законом. У той же час.
У вступі курсової "Договір підряду" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Відділ психологічної служби ГУИН МЮ Росії - ОПС Головного управління виконання покарань (ГУИН) - самостійний структурний підрозділ главку. Начальник відділу підкоряється одному з його заступників. До створення відділу (2000 р.) психологи входили до складу двох підрозділів (в управлінні по роботі з особистим складом і управлінні по виховальній роботі з осудженими), отримували суперечливі вказівки, писали двійчасті звіти і т. п. На нинішній відділ ПС покладені наступні функції: визначення пріоритетних напрямів діяльності ПС; організація системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців-психологів; вдосконалення.

ГРАФОЛОГІЯ - вчення про визначення характеру людини по почерку. Першою книгою по Г. був трактат італійця Камілло Бальді "Як розпізнавати по одному тільки листу натуру і властивості що писала" (1622). Однак фундатором Г. вважається французький абат Ж.Мішон (1806 - 1881), що запропонував і сам термін "Г.". У XIX - XX вв. були видані численні роботи по Г., виникли нові напрями в її розвитку. Представники одного з них (напр., німець Г. Мейер) вважають, що для визначення характеру людини основне значення мають не графічні форми, а ті рухи, до - рими вони виконуються. Однак, оскільки. ГАНГСТЕРИЗМ - організована злочинність, зрощена з монополістичним капіталом і що набула найбільшого поширення в США і інших імперіалістичних державах в період загальної кризи капіталізму. Г. є однією з характерних ознак гниття і розкладання капіталістичного суспільства. Зграї гангстерів отримують можливість безкарно здійснювати численні злочини завдяки широко поставленому системі підкупу, хабарництву серед облич державного апарату, особливо поліції, прокуратури і суду. Гангстери розвивають хижацьку "підприємницьку" діяльність (нелегальний бізнес), користуючись будь-якими коштами: вбивством.
Список літератури курсової "Договір підряду" - більше 20 джерел. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННИЕ ДОХОДИ І ВИТРАТИ - суми сплачених і отриманих штрафів, неустойок, пені і інших економічних санкцій; відсотків, отриманих по сумах коштів, що рахуються на розрахункових, поточних, валютних і інших рахунках підприємства; доходів, отриманих від сум, що знаходяться на депозитних рахунках; доходів (витрат), отриманих (сплачених) по всіх видах позик, доходів (витрат) по курсових різницях по операціях з валютою: прибутків і збитків минулих років, виявлених в звітному році; збитків від стихійних лих; втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості; надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні; доходів (дивідендів. Полеміка про роль природи і виховання в розвитку - (nature-nurture controversy) Т. н. "полеміка про роль природи і виховання в розвитку" насправді представлена нескінченними спорами навколо відносної ролі спадковості (природа) і середи (виховання) в формуванні істинне челов. якостей. Ці спори не припиняються не стільки внаслідок складності наукових проблем, що порушуються в них, хоч мн. з них дійсно складні, а через те, що альтернативні рішення, що пропонуються сприймаються як маючі самі серйозні наслідки для лелеемих поглядів і переконань (що нерідко мають релігійне або політичне забарвлення), що стосуються таких питань як.

ЕГО-ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПІЇ ГИЛЛА, СТОУНА, БИБРИНГА і інш. - Психоаналітічеськоє дослідження механізмів захисту і опору, перенесень і похідних влечений у пацієнтів з вираженою характерологической патологією і прикордонною особовою організацією показало, що структурні характеристики особистості хворих з прикордонними захворюваннями не дозволяють застосовувати психоаналитическую модель психоаналитической психотерапії, якщо цю модель не модифікувати (Kernberg O. F., 1980). Позиція технічного нейтралітету, займана аналітиком, використання інтерпретації як основний психотерапевтичний інструмент і систематичний аналіз перенесення, будучи.
Посилання в тексті роботи "Договір підряду" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Покарання - (punishment) Н. є предметом, при обговоренні к-рого психологу так же важко утримуватися в рамках нейтральної і об'єктивної термінології, як і рядовому чол. Ще не так давно тілесні Н. спричиняли загальне схвалення. На Н. спиралися як освітня, так і правова система. У цей час Н. виявилося в немилості. У рамках сім'ї те, що ніколи схвалювалося і розглядалося як Н., сьогодні може бути полічено "жорстоким поводженням з дитиною" або "жорстоким поводженням з дружиною". Однак, незважаючи на суспільну тенденцію до придбання аттитюдами до певних типів Н. негативного забарвлення, Н. або загроза. ПЕРВЕРСИЯ (PERVERSION) - Фіксована і стійка сексуальна поведінка, що розцінюється як патологічне через відхилення у виборі сексуального об'єкта і/або від нормального для дорослого гетеросексуального статевого акту. При описі перверсий Фрейд (1905) зазначав, що окремі елементи таких сексуальних дій зустрічаються в статевому житті ледве чи не у кожного здорового індивіда. При певних обставинах подібна сексуальна активність протягом певного часу може заміняти нормальну поведінку або співіснувати нарівні з ним. Незважаючи але те, що чітку межу між нормальною і патологічною сексуальною поведінкою провести неможливо, деякі. Винагороди і власний інтерес - (rewards and intrinsic interest) Звичайно передбачають, що В. за виконання задачі підвищує майбутню мотивацію і інтерес до такої діяльності. Це припущення підтримується рез-тами численних исслед. Однак недавні исслед. показали, що іноді виникає протилежний ефект: при нек-рих умовах зовнішні В. за виконання діяльності, краю сама по собі ( "внутрішньо") цікава суб'єкту, підривають подальший інтерес до задачі. Одне з пояснень такого руйнуючого ефекту В. називають гіпотезою "сверхоправдания" (overjustification): якщо за виконання спочатку привабливої задачі пропонується і дається к. зовнішня.

ПРОЦЕСИ ПЕРВИННІ, ПОВТОРНІ - психічні процеси, що здійснюються під впливом двох систем - системи несвідомого і системи свідомості.    Уявлення про первинні і повторні процеси були висунені З. Фрейдом в кінці ХIХ століття, в період становлення психоаналізу. Вони знайшли своє відображення, зокрема, в неопублікованій за його житті роботі "Проект наукової психології" (1895). Свій подальший розвиток ці уявлення отримали в його першому фундаментальному психоаналитическом труді "Тлумачення сновидінь" (1900), де під первинним процесом він розумів психічний процес, який самостійно допускає система. СТРАХ - емоція, виникаюча в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і направлена на джерело дійсної або уявної небезпеки. Афективний психічний стан очікування небезпеки, при якому реальна небезпека загрожує від зовнішнього об'єкта, а невротична - від вимоги потяга. На відміну від болю і інших видів страждання, що викликається реальною дією небезпечних чинників, виникає при їх передбаченні. У залежності від характеру загрози інтенсивність і специфіка переживання страху варіює в досить широкому діапазоні відтінків: побоювання, боязнь, переляк, жах. Якщо джерело небезпеки не визначене. Відеотехніка в психології - (video psychology) Відеоапаратура використовується в психології для збору і поширення информ., для надання допомоги людям в здійсненні змін (поведінки, почуттів і аттитюдов) і для пред'явлення експерим. стимулів. Всі ці функції стисло розглянуті тут під сьома заголовками. Аналіз і документування В. в п. найбільш широко використовується для запису і аналізу поведінки. Відеоапаратура широко застосовується при аналізі моторної діяльності, невербальной комунікації, соц. взаємодії, а тж в цілях мед. діагностика і спостереження. Порівняльні психологи використали відео для вивчення поведінки тварин, від. Основні нейропсихологические синдроми при локальних поразках головного мозку - Основні нейропсихологические синдроми, їх структура, виділення синдромообразующего радикала, пов'язаного з виведенням з нормальної роботи певних структурно-функціональних одиниць мозку і випаданням з функціональної системи одного (або декількох) чинників, досить добре розроблені і описані відносно поразок лівої півкулі мозку (А. Р. Лурія, 1969; 1973). Разом з тим вимагають подальшої розробки синдроми поразки структур правої півкулі мозку, підкоркових ядер, лимбико-ретикулярного комплексу і комиссуральних освіт, що забезпечують спільну интегративную діяльність правого і лівого.