Договір страхування

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття страхування. Види страхування ... 6
Розділ 2. Правова природа та загальна характеристика договору страхування ... 12
Розділ 3. Права та обов'язки сторін за договором страхування ... 18
Розділ 4. Підстави звільнення страховика від обов'язку за страховими виплатами ... 31
Висновки ... 32
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Договір страхування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Договір страхування"

Курсова робота "Договір страхування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Договір страхування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Договір страхування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Договір страхування" і призначений виключно для пошукових систем.

Питання референдуму - питання, що виносяться на референдум, по яких учасник референдуму визначає свою позицію і виражає її за допомогою таємного голосування за допомогою заповнення бюлетеня для голосування. Коло питань, які можуть бути винесені відповідно до законодавства на референдум, прийнято також називати предметом референдуму. На референдумі вирішуються, як правило, найбільш важливі питання, що мають державну і суспільну значущість, зачіпаючі інтереси більшості громадян. Перелік можливих питань, що виносяться на народне голосування, досить обширний. У також час законодавством встановлені обмеження предмета. АВАЛЬ - (фр. aval) - I) одностороння операція, що перебуває в прийнятті третьою, по відношенню до боржника, особою - авалистом зобов'язання нести спільну з боржником відповідальність по векселю або чеку, на тих же умовах і в тому ж об'ємі, що і боржник. Предмет такої операції - проста і нічим не зумовлений обов'язок здійснити платіж по векселю або чеку у разі ексцесу звертання цінного паперу (дисгонорации). Дисгонорации виражається в фактах неакцепта векселя перевідного або неплатежу з боку основного боржника або особи, призначеного платником. Фактом, що дає право векселедержателю пред'явити. ГОЛОВНИЙ МЕТАЛУРГ - Посадові обов'язки. Керує виконанням всього комплексу робіт по технологічній підготовці металургійного виробництва. Здійснює технічне керівництво виробництвом, забезпечуючи виконання виробничих програм випуску конкурентоздатної продукції в заданому асортименті і з певними технико економічними показниками. Організує розробку і впровадження у виробництво прогресивних, економічно і екологічно обгрунтованих технологічних процесів, що забезпечують високий рівень технологічної підготовки виробництва, продуктивності труда і якостей продукції, що випускається на рівні кращих вітчизняних і зарубіжних. Здача в наймання житлового приміщення в будинку житлового кооперативу - Згідно ч. 1 ст. 128 ЖК РФ, член житлового кооперативу, що не виплатив повністю пайового внеску, із згоди що проживають спільно з ним членів своєї сім'ї і правління житлового кооперативу має право здати частину займаного ним житлового приміщення в будинку житлового кооперативу, а у разі тимчасового вибуття - все житлове приміщення в будинку житлового кооперативу внаем за плату. Житловий кооператив в порядку, встановленому статутом кооперативу, має право здати за плату житлові приміщення, що звільнилися, які знаходилися у володінні членів кооперативу, що вийшли або виключених з житлового.
Кожна вагома структурна частина курсової "Договір страхування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ОСОБИСТИЙ ОГЛЯД І ОГЛЯД РЕЧЕЙ - примусове обстеження громадянина, його одягу, речей (сумок, портфелів, папок і т.п.), що носяться ним або його майна, багажу, вантажу з метою виявлення і вилучення документів, віщою і інакших предметів, що були знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення або з метою насильного вилучення документів, що засвідчують особистість заримованого. Л.д. і д.у., вантажів, товарів проводиться з метою: виявити і покласти край адміністративним правопорушенням, встановити особистість правопорушника і забезпечити своєчасне і правильне застосування адміністративних коштів. Додивляються обличчя, заримовані в. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - винагорода, яке підприємство (фірма) зобов'язано виплатити робітником і службовцем за їх труд пропорційно його кількості і якості по встановлених в договорі (контракті) і законі нормам. З.п. виплачується не рідше ніж через кожну полмесяца, а утримання з З.п. (податки, аліменти, страховки і т.д.) можуть виготовлятися в обмежених законом розмірах і спеціально обумовлених випадках. Згідно з ст. 77 КЗоТ РФ оплата труда кожного працівника залежить від його особистого трудового внеску і якості труда і максимальним розміром не обмежується. Забороняється яке б те не було пониження розмірів оплати труда в. МИРНІ ЗАСОБИ ДОЗВОЛУ МІЖНАРОДНИХ СУПЕРЕЧОК - комплекс встановлених міжнародним правом процедурних способів і практичних заходів, які можуть бути зроблені у відповідних випадках суб'єктами міжнародного права (в основному державами) для урегулювання виниклих між ними розбіжностей без застосування сили. Правовим підмурівком для використання вказаних коштів служить один з основних принципів міжнародного права - принцип мирного дозволу міжнародних суперечок, закріплений, зокрема, в Статуті ООН, згідно з яким всі члени цієї Організації "дозволяють свої міжнародні спори мирними засоби таким чином, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і.
У вступі курсової "Договір страхування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НОРМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - юридично обов'язкове правило поведінки держав і інших суб'єктів міжнародного права в їх міжнародних відносинах. Конвенційна (на відміну від звичайної норми) Н.м.п. є результатом узгодження воль держав (інших суб'єктів міжнародного права), які зобов'язуються добровільно її виконувати. Добровільне дотримання міжнародно-правових зобов'язань, Н.м.п. всіма суб'єктами складає одну з характерних рис міжнародного права як самостійної і особливої правової системи. Разом з тим в необхідних випадках дотримання Н.м.п. забезпечується відповідними заходами, що приймаються індивідуально або колективно.

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - такі, що утворюються у встановленому федеральним законом порядку для здійснення державної влади в суб'єктові РФ законодавчі (представницькі) органи, органи виконавчої влади, а також не вхідні в систему федеральних судів світові і статутні суди. У систему О.г.в.с. РФ не входять федеральні органи виконавчої влади, діючі через свої територіальні органи на території суб'єкта РФ. Оскільки федеративний пристрій РФ заснований на єдності системи державної влади, то О.г.в.с. РФ формується на тих же принципах, що і федеральні. Це означає, що систему О.г.в.с. РФ утворить законодавчі (представницькі). ДУНАЙСКАЯ КОМІСІЯ - міжурядова організація, створена в 1949 р. після вступу внаслідок Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в 1948 р. Відповідно до Додаткового протоколу була розбещена її попередниця - Європейська дунайская комісія, що діяла згідно з Паріжської конвенцією 1921 р. Цей же протокол врегулював передачу майна і анулював всі зобов'язання ЕДК. Довжина судноплавної дільниці Дунаю між Ульмом (Німеччина) і портом Супіна (Румунія) становить 2588 км. Цілями Д.к. є: забезпечення вільного судноплавства, пересування торгових судів, громадян і товарів всіх держав при рівному звертанні у всьому, що.
Список літератури курсової "Договір страхування" - більше 20 джерел. Лесорубочний квиток - 1) юридична основа здійснення лісокористування (див. також Лісовий квиток, Ордер); 2) (для цілей Лісового кодексу Російської Федерації 1997 р.) документ, що надає лісокористувачу право на заготівлю і вивезення деревини, живиці і другорядних лісових ресурсів; Л.б. видається лесхозом федерального органу виконавчої влади в області лісового господарства або здійснюючою господарювання лісового організацією органу виконавчої влади суб'єкта РФ на основі договору оренди дільниці лісового фонду, договору безвідплатного користування дільницею лісового фонду, договору концесії дільниці лісового фонду. ЛАКАН ЖАК - Жак Лакан народився в 1901 р. Він дістав філософську освіту в Парижі, де в той час були дуже популярні теорії Зігмунда Фрейд. Саме така освіта дозволила Лакану поглянути пізніше на творчість Фрейд по-новому, спираючись на філософію, психіатрію, а також сюрреалізм в мистецтві. Перебуваючи під впливом поглядів фундатора психоаналізу, Лакан захистив в 1932 р. докторську дисертацію, присвячену проблемам паранойі. При написанні цієї роботи він використав техніку психоаналізу власної особистості і особливо концентрувався на виникаючому при цьому механізмі опору. Між тим Зігмунд Фрейд не виявив до.

ЛИНДЕМАНН ЕРИХ - Еріх Ліндеманн - немецко-американський психолог, народився 2 травня 1900 р. в Німеччині, там же дістав освіту. У 1927 р. переїхав в США, де продовжив роботу. З 1954 р. - професор психіатрії Гарвардської медичної школи, з 1965 р. - Стенфорд-ського медичного центра. Е. Ліндеманн - фахівець з проблем соціальної психіатрії. Основні його дослідження торкаються проблем психології і психопатології сприйняття, психофармакологии, межличностной комунікації (психології спілкування), а також практики і теорій психотерапії і психоаналізу. У 1940-е рр. Линдеманн серйозно зайнявся вивченням.
Посилання в тексті роботи "Договір страхування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Проблема спілкування в трудах Мясищева В. Н. - В. Н. Мясищев одним з перших в отеч. психології проаналізував психол. суть О., вийшовши за межі мовних комунікацій. Були виділені головні змістовні і формальні характеристики процесу О., к-рий розглядався як процес взаємодії конкретних особистостей, опр. образом що відображають один одну, що відносяться один до одного і що впливають один на одну. Спираючись на положення про те, що завдяки психіці і свідомості здійснюється відображення дійсності і відношення до неї, В. Н. Мясищев відмічав: "в О. виражаються відносини людини з їх разл. активністю, вибірковістю, позитивним або негативним. АФАЗІЯ - розлад мови, що перебуває у втраті здатності користуватися словами і фразами як засобом вираження думки. Спілкування між людьми складається у вимові (експресивна мова) і сприйнятті (импрессивная мова) слів. Розлад експресивної мови може бути і при дизартрии, що полягає в порушенні функцій виконавчого мовного апарату (мова, небо, голосові зв'язки) і неможливості вимовляти слова. Хворий з афазией може вимовити будь-який звук, але не уміє говорити. Патологія импрессивной мови повинна бути от-дифференцирована від глухоти. При афазии повністю і правильно сприймаються всі звуки і шум, але слово звучить як. Сприйняття часу порушення - суб'єктивне відчуття измененности сприйняття реального часу, що приймається за норму. Розрізнюються наступні порушення сприйняття почуття часу (Ясперс, Сумбаєв, Бухановський і інш.): 1. брадихрония - суб'єктивне відчуття значного уповільнення течії часу (наприклад, хвилина сприймається пацієнтом як декілька годин); 2. суб'єктивне сприйняття поточного часу як деякої нової реальності з незнайомими раніше, абсолютно незвичайними характеристиками. При цьому може зберігатися і нормальне відчуття реального часу; 3. сприйняття минулого часу як розтягнутого, що тривав надзвичайно, часом нескінченно.

ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТА - (THERAPEUTIC AIM) Метою психоаналитической терапії є досягнення интрапсихических змін - усунення стигм, пов'язаних з дитячими травмами, і попередження їх хворобливого повторення, зміна невідповідних і дезадаптивних захисних структур, завершення психологічного розвитку і інш. В 90-е роки минулого сторіччя, коли Фрейд запропонував новий спосіб лікування, що дав згодом поштовх до розвитку психоаналізу, терапевтична мета досягалася за рахунок зусиль, направлених на відновлення розірваних внаслідок травматичних впливів зв'язків афекту з його початковим идеационним компонентом. Основною формою. Соціальне благополуччя - виявляється в широкій (достатньої для даного індивіда) динамічній системі соціальних зв'язків, з наявністю позитивних межличностних відносин в формі дружби, любові. С. би. в зарубеж. дослідженнях оцінюється успішністю физич., психич., соціальним і економ. функціонування в социуме (aphael et al., 199 6). У зап. психології поняття благополуччя визначається в самому широкому значенні - wellbeing, як многофакторний конструкт, що представляє складний взаємозв'язок культурних, соціальних, психол., физич., економ. і духовних чинників. У тій, що використовується ВІЗ дефініції здоров'я ("стан. ШЕПАРД - (Shepard) Роджер Н. (р. 1929) -американський психолог. Фахівець в області когнитивной, теоретичної і загальної психології, філософії психології, психології мистецтва, математичної і експериментальної психології. Освіту отримав в Стенфордськом ун-ті (бакалавр, 1951) і Йельськом ун-ті (магістр, 1952; д-р філософії, 1955). Викладав психологію в Стенфордськом ун-ті (професор, 1971 - 1972). Був президентом Психометрічеського суспільства (1973-1974). Має нагороди: За видатний науковий внесок, АРА, 1976; Національної академії наук, 1977; медаль Г.К. Уоррена Суспільства експериментальних. Концепція М. Фуко - Належить одному з трьох типів "теоретичного фундаментализма", а саме: символічному фундаментализму, що є частиною постмодернистской філософії. У центрі цієї концепції знаходиться теза про недоступність реальності для людського розуміння поза структурами мови: розуміння реальності і всіх її складових, включаючи підлогу, опосередковане мовою, що нав'язує людині певне кліше. Однак роль М. Фуко не обмежується лише розвитком символізму. Він обгрунтував високу значущість підлоги в західноєвропейській культурі, на конкретному історичному матеріалі показавши, як формувалася ця значущість і як вона.