Докази в господарському процесі

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття та види доказів у господарському процесі ... 5
Розділ 2. Засоби доказування у господарському процесі ... 18
Розділ 3. Належність, допустимість та достатність доказів у господарському процесі ... 24
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Докази в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Докази в господарському процесі"

Курсова робота "Докази в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Докази в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Докази в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Докази в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ - метеорологічні умови внутрішньої середи приміщень, які визначаються діючими на організм людини поєднаннями температури, вогкості, швидкості руху повітря і теплового випромінювання; комплекс фізичних чинників, що впливають на теплообмін людини з навколишнім середовищем, на тепловий стан людини і що визначають самопочуття, працездатність, здоров'я і продуктивність труда. Показники мікроклімату: температура повітря і його відносна вогкість, швидкість його руху, потужність теплового випромінювання. Життєдіяльність людини може нормально протікати лише при умові збереження температурного гомеостаза. ПЕНСІЇ - в СРСР щомісячні виплати з метою матеріального забезпечення в зв'язку з настанням старості або інвалідності, вислугою років або лотерей годувальника. Комуністична партія і Радянський уряд виявляють виняткову турботу про задоволення постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб трудівників соціалістичного суспільства. Одним з найважливіших видів матеріального забезпечення трудящих Радянського Союзу є пенсійне забезпечення. Ст. 120 Конституції СРСР встановлює, що громадяни СРСР мають право на матеріальне забезпечення в старості, а також - у разі хвороби і втрати працездатності. Це. РЕЄСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - реєстрація, що має задачею облік юридичних осіб, основною метою яких є оперативно-господарська діяльність і контроль за законністю їх виникнення, реорганізації і припинення Реєстрації підлягають державні трести і інакші госпрозрахункові об'єднання, автономні підприємства, підсобні підприємства бюджетних установ, оформлені як особливі юридичні особи, всі кооперативні організації, крім колгоспів і риболовецьких артілей, освічені як особливі юридичні особи підприємства кооперативних організацій і інші громадські організації (профспілок, добровільні суспільства і т. д.), а також філіали. ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК - одне з основних прав громадян СРСР (див. Основні права і обов'язки громадян СРСР), законодавче закріплених Конституцією СРСР. Право на відпочинок забезпечується встановленням для робітників і службовців восьмичасового робочого дня і скороченням робочого дня до семи і шести годин для ряду професій з важкими умовами роботи і до чотирьох годин - в цехах з особливо важкими умовами роботи; встановленням щорічних відпусків робітником і службовцем із збереженням заробітної плати; наданням для обслуговування трудящих широкій мережі санаторіїв, будинків відпочинку, клубів (ст. 119 Конституції СРСР).
Кожна вагома структурна частина курсової "Докази в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

САМОЗАХИСТ - в юридичному значенні конституційне право кожного захищати свої права, свободи і законні інтереси всіма способами, що не суперечать закону. Способи С. визначені в законодавстві: звертання громадян до державних органів; адміністративне і судове оскарження дій посадових осіб; звертання в засоби масової інформації; використання можливостей правозахисних організацій і суспільних об'єднань для захисту порушених прав і свобод; поводження з конституційною жалобою в Конституційний Суд про визнання неконституційної правоприменительной практики; використання міжнародно-правових коштів захисту порушених прав;. НАЙМАНСТВО - передбачене ст. 359 УК РФ злочин проти миру і безпеки людства, що полягає у вербуванні, навчанні, фінансуванні або інакшому матеріальному забезпеченні найманця, у використанні найманця в збройному конфлікті або у військових діях, а одинаково в участі самого найманця в збройному конфлікті або військових діях. Згідно з Конвенцією про заборону вербування, використання і навчання найманців 1989 р. злочинними і належними покаранню признаються дії не тільки самих найманців, але і осіб, що здійснюють їх вербування, навчання, фінансування і використання. Найманцем признається обличчя, діюче з метою. Особові особливості аномальних осуджених - "Психічні аномалії - природжена або придбана функціональна або органічна зміна головного мозку, яка, відбиваючись на різних сторонах психічної діяльності суб'єкта, впливає на зміст і характер його соціально значущої поведінки, в тому числі і суспільно небезпечної поведінки" (Р.Н. Міхеєв). Це психопатії в (різних клінічних формах), олігофренія, хронічний алкоголізм, наркоманія, залишкові явища травм черепа, органічні захворювання центральної нервової системи і деякі інші. Відповідно до переліку ВІЗ їх нараховується більш ста. Обличчя, страждаючі вказаними аномаліями, правоспроможні і.
У вступі курсової "Докази в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Відповідальності особистості психологія - Суспільство може бути по-теперішньому часу цивілізованим, вільним, демократичним в тій мірі, в якій воно затверджує в своєму середовищі відповідальність кожної людини перед собою і іншими людьми. Це визначає принципово новий рівень вимог до тих особових якостей людини, які забезпечують реалізацію його творчого потенціалу. Виробіток особової життєвої позиції - є виробіток передусім добровільного відношення до необхідних вимог, які пред'являються особистістю, життям, суспільством, іншими людьми, здатністю співвідносити бажане і необхідне. З точки зору соціально-правового підходу відповідальність.

ЧЕК - письмова, вмісний вказані в законі реквізити пропозиція власника розрахункового або поточного рахунку (чекодавця) кредитній установі, в якій знаходиться рахунок (платнику), зробити платіж певної суми грошей чекодержателю. Ч. являє собою вигляд цінних паперів. Як правило, Ч. складається на певному чековому бланку (формулярі). Ч. може служити тільки засобом платежу, але не знаряддям кредиту. Ч. повинен бути пред'явлений до оплати не пізніше ніж через 10 днів від дня його видачі. Після закінчення 10 днів від дня видачі Ч. він не підлягає оплаті. Ч. може бути іменним, ордерним або може бути виданий на. ПРАВОВА ДЕРЖАВА - тип держави, в якому сформовані і функціонують режим конституційного правління, розвинена правова система і верховенство правового закону в суспільному житті, система соціального контролю над владою і ефективні механізми, що гарантує правову захищеність особистості і що забезпечує їй активне і безперешкодне користування демократичними правами і свободами. Відповідно П.г. як конституційна характеристика державного устрою РФ передбачає наявність правової демократичної форми організації і діяльність публічної влади, що забезпечує свободи цивільного суспільства і автономію особистості, захист її.
Список літератури курсової "Докази в господарському процесі" - більше 20 джерел. Чаадаєв Петро Яковльович - (1794 - 1856)- російський філософ-ідеаліст. Дослідження. Автор "Філософічеських листів", які в російському суспільстві були сприйняті як маніфест западнической ідеології. У області психології розвивав ідею про єдиний простір, де людські душі можуть взаємодіяти. Твори Уривки. Повні збори творів і листів. Т. 1. М.: Наука, 1991. Вступна стаття. (10) Четирнадцатілетнім юнаком (в 1808 р.) він переступив поріг Московського університету, де в ті часи панувала німецька філософія. Він слухав там (і, мабуть, ще раніше - в 1807 р. на будинку) таких великих в європейському масштабі професорів. Теорії особових рис - напрям в психології, що базується на ідеї про те, що люди схильні поводитися певним чином в різних ситуаціях. Такого роду схильність, що сформувалася в процесі розвитку конкретної особистості, в рамках даного напряму звичайно і називають рисами. Перша розгорнена концепція рис особистості була розроблена на рубежі 30-х - 40-х рр. XX віку вже згадуваним в статті про гуманистичеком напрям в психології американським психологом Г. Олпортом. Згідно з його уявленнями, межа особистості не тільки зумовлює певну поведенческую реакцію на широкий спектр зовнішніх стимулів, що суб'єктивно.

ОБ'ЄМ РОБОТИ ЛІКАРЯ-ПСИХОТЕРАПЕВТА - Наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР № 750 від 31 травня 1985 р. в номенклатуру лікарських спеціальностей була включена спеціальність "61. Психотерапевт", а в номенклатуру лікарських посад - посада "88. Лікар-психотерапевт". Розрахункові норми обслуговування для лікаря-психотерапевта становили тоді 2,5 відвідування в годину, а при проведенні групової психотерапії - 8 чоловік в годину. Тоді ж були затверджені положення про психотерапевтичні кабінети, які організовувалися в складі територіальних поліклінік, безпосередньо обслуговуючих не менше.
Посилання в тексті роботи "Докази в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СТАРЕЧІ (СЕНИЛЬНИЕ) ПСИХОЗИ - У основі захворювання лежить прогредиентний атрофический процес в головному мозку, виникаючий у віці після 65 років, що клінічно виражається в закономірній послідовності розпаду психічної діяльності з розвитком прогресуючої амнезії. Причина сенильного недоумства неясна. Виділяють просту, конфабуляторную і делириозную форми старечого недоумства. Проста форма. Хвороба починається поволі із загострення характерологических рис особистості (бережливість переходить в скупість, акуратність - в безглуздий педантизм і т. д.) або, навпаки, з нівелювання особливостей характеру із зникненням інтересів. Афективний розвиток - (affective development) Афект, як особливість або тип поведінки і, отже, предмет вивчення в психології, являє собою одну з найменше зрозумілих і найбільш важких проблем в даній області. Термін "афект" охоплює широке коло понять і феноменів, включ. почуття, емоції, настрою, мотивацію і нек-рі потяга і інстинкти, і використовується для вказівки на них як окремо, так і загалом. Гнів, радість, страх, сміх, смуток, тривога, гордість, любов, ненависть і т. д., незважаючи на займане ними центральне місце в челов. досвіді, практично не отримали належного пояснення в психології. Теоретики і дослідники шукали. Тестування здібностей - (aptitude testing) У широкому значенні під тестом здібностей розуміється будь-який психометрический інструмент, що використовується з метою прогнозу того, на що "придатний" (здатний) конкретний чол. Засобу вимірювання досягнень, спеціальних здібностей, інтересів, рис особистості або будь-якого інш. челов. якості або поведінки, взагалі говорячи, можна було б кваліфікувати як тести здібностей. Таке широке визначення, однак, використовується досить рідко. Область вживання терміну "тест здібностей" (aptitude test) звичайно обмежується окремими тестами або батареями тестів спеціальних.

ПСИХОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНА - розділ знання, вмісний систематичний опис процесу надання психологічною допомоги - консультування. Виходить з уявлення про те, що за допомогою спеціально організованого процесу спілкування у клієнта можна актуализовать додаткові психологічні сили і здібності, кои в свою чергу можуть забезпечити відшукання нових можливостей виходу з скрутної життєвої ситація. Відповідно психологія консультативна намагається відповісти на п'ять основних питань: 1) в чому суть процесу, виникаючого між людиною, що виявилася в скрутній ситація і обіговій за допомогою - клієнтом, і людиною, її що надає - консультантом; 2). ВНУТРІШНІЙ ДИВЕРСАНТ (САБОТАЖНИК) -  - отщепленная, витіснена частина Я, пов'язана з відкидаючим об'єктом специфічними внутрішніми відносинами.    Термін "внутрішній диверсант" (internal saboteur) був введений в психоаналитическую літературу У.Р.Д. Фейрбейрном (1890-1964) в роботі "Психоаналітічеськиє дослідження особистості" (1952). Даний термін використовувався для опису однієї з частин Я, що не знаходить відображення в класичній психоаналитической моделі структури психіки.    У роботі "Я і Воно" (1923) З. Фрейд виділив три структурні складові психічного апарату - Воно, Я і Сверх-Я. Відштовхуючись. Ревнощі - (лати. rivinus - суперник) - 1. взагалі - будь-який емоційний стан, що класифікується як специфічна форма тривоги. Вважається, що ревнощі відбуваються від нестачі упевненості в прихильність того, хто любимо, і вона направлена на третє обличчя, конкурента, який сприймається як такий, що залучає до себе прихильність об'єкта любові; 2. в психопатології - клінічно значуще поєднання страху, тривоги і гніву відносно об'єкта прихильності. Страх відбувається з того, що пацієнт в чомусь убачає загрозу втратити любиму людину. Гнів виникає з того, що всі спроби повернути колишні відносини з об'єктом. ХРИСТИЯНСТВО - одна з трьох світових релігій (нарівні з буддизмом і ісламом). У основі - віра в Іїсуса Христа. Джерело віровчення головним в ньому є Священне Писання (Біблія); по значущості за ними слідують інш. частини Священного Переказу (Символ віри, рішення Вселенських і Помісних соборів, окремі витвору Батьків Церкви і інш.). Х. виникло в I в. н. е. серед євреї Палестіни. У IV в. стало державною релігією Римської імперії. До XIII в. вся Європа була христианизирована. На Руси Х. з'явилося під впливом Візантії з кінця X в. У цей період в Х. назрівав конфессиональний конфлікт, який дозволився схизмой.