Доручення

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження доручення ... 5
1.1. Поняття представництва ... 5
1.2. Доручення як вид представництва ... 8
Розділ 2. Договір доручення в цивільному праві ... 12
2.1. Поняття та значення договору доручення ... 12
2.2. Права та обов'язки сторін за договором доручення ... 21
2.3. Припинення договору доручення ... 22
Розділ 3. Інші елементи правовідносин доручення ... 24
3.1. Довіреність ... 24
3.2. Передоручення ... 32
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Доручення" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Доручення"

Курсова робота "Доручення" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Доручення", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Доручення" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Доручення" і призначений виключно для пошукових систем.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ - особливий різновид конституційних прав людини, пов'язаних з навколишнім його природним середовищем, з взаємовідносинами природи і людського суспільства До Е.п.ч. відноситься, передусім, право на сприятливе навколишнє середовище, екологічно чисті продукти харчування, екологічно нешкідливі предмети повсякденного попиту, екологічно безпечні умови труда, а т.ж. право на відшкодування збитку, заподіяного екологічним правопорушенням здоров'ю і майну людини і право на отримання достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а т.ж. про державну або приватну діяльність, здатну.
НОМЕНКЛАТУРА ГАРМОНІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ, НГС - нова багатоцільова товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності; являє собою оновлений, уніфікований і деталізований класифікатор товарів, що забезпечує збір, сопоставимость і аналіз статистичних даних міжнародної торгівлі, рішення інших задач, що відповідають потребам статистичних служб, митних органів і комерційної діяльності; є невід'ємною частиною Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів. Розробка НГС почалася в 70-е роки Порадою митної співпраці (СТС). У ній т.ж. брали участь експерти 59 країн і багатьох міжурядових і неурядових економічних.
Користування тваринним світом - вивчення, добування об'єктів тваринного світу або отримання інакшими способами користі від вказаних об'єктів для задоволення матеріальних або духовних потреб людини з вилученням їх з середовища мешкання або без такого. У РФ здійснюються наступні види користування ж.м.: полювання (полюванням признається висліджування з метою здобичі, переслідування і сам видобуток диких звірів і птахів, що знаходяться в стані природної свободи); рибальство (діяльність по здобичі (вилову) водних биоресурсов, а також по їх переробці, транспортуванню і зберіганню); видобуток об'єктів тваринного світу, не.
ПРАКТИКА ПЕДАГОГІЧНА (від греч. PRAKTICOS - діяльний, активний) - - форма професійного навчання у вищих і середніх педагогічних учбових закладах, ведуча ланка практичної підготовки майбутніх вчителів. Проводиться в умовах, максимально наближених до професійної діяльності. У історії вищої педагогічної освіти склалися два підходи до організації П.п. Перший - передбачав організацію практики протягом всіх років навчання у вузі (безперервна П.п.), чергуючи її з теоретичними заняттями. Пошук раціональних форм організації П.п. у вітчизняній вищій школі привів до розробки для різних вузів програм, в яких зміст П.п. визначався через систему теоретичних знань і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Доручення" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРЕДМЕТНО-КУРСОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ - застосовується при заочному і очно-заочному навчанні. Передбачає таку організацію уч. процесу, при до-ой дисципліни уч. плану і відповідні ним підсумкові заліки і екзамени розподіляються по роках навчання (курсам) з дотриманням спадкоємності, а заліки і екзамени в межах одного курсу здаються учнями і студентами по мірі індивідуальної готовності, як в період лабораторно-екзаме-нац. сесії, так і в інш. терміни. П. з. про. враховує інтереси якості навчання і індивідуальні можливості учнів. Зберігаючи особливості курсової системи навчання, вона дозволяє раціонально організувати і.
"Лествичноє право" - (від старо-слов'янського "лествица" - сходи) - звичай князівського успадкування, що існував на Русі з 1054 р. (смерть Ярослава Мудрого ) до 1097 р. (Любечский з'їзд ). Згідно з ним, кожний нащадок Володимира I  володів правом на участь в загальному діленні Російської землі, правому на отримання своєї частки відповідно положенню, яке він займав в родовій сім'ї і яке визначалося поняттям про родове старшинство. Старший, сидячи у Києві, призначав інших, в залежності від старшинства в інш. міста. За братами слідували діти старшого брата, в тій же послідовності - внуки, правнуки і т.д. Якщо.
Корсакови - Корсакови - російський дворянський рід, галузь литовського роду Корсак, герба Корсак. По оповідях старовинних родословцев і сімейних переказах, деякий Жігимунт Корсак, родом чех, прийшов в Литву при Вітовте; сини його, Вячеслав і Мілослав, прибутки в 1390 році в Москву в свиті Софії Вітовтовни, дружини великого князя Василя Дмітрієвича московського; від Вячеслава пішли Корсакови і Римские-Корсакови, а від Мілослава - Мілославськиє. Безсумнівно, що Корсакови вже у другій половині XV віку існували в Росії. Василь Михайлович Корсаков супроводив в Литву дочку Іоанна III, велику княжну Олену.
У вступі курсової "Доручення" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАПОР - прикріплене до держака або шнура полотнище встановлених розмірів і кольорів, іноді із зображенням на ньому герба або емблеми. Спочатку - знак приналежності військового корабля або торгового судна до певної держави. З'явилися ще в Древньому світі і остаточно затвердилися в XVI - XVIII вв. Для корабля Ф. має величезне значення: з ним він народжується, живе і вмирає. Спуськ Ф. в бою означає здачу корабля ворогу. Перемоги, які бере екіпаж, прославляють не тільки даний корабель, але і держава, якій він належить. По положенню Ф. на щоглах і флагштоках можна визначити, чи знаходиться корабель на ходу або.

ГЕРМЕНЕВТИКА - (від греч. hermeneutikos - такий, що роз'яснює, що витлумачує) - теорія і метод інтерпретації людської дії і пам'ятників минулого, первинне значення яких неясне внаслідок їх древності або неповного збереження. Цей термін відбувається від поняття, службовця інтерпретації біблійних текстів. Застосовно до Біблії герменевтика означає виявлення почуттєво-буквального, відвернено-повчального і ідеально-містичного значень тексту. Вільгельм Дільтей використав цей термін по відношенню до методу "культурних наук", т. е. до суб'єктів, які встановлюють "загальне розуміння".
ДЕСТРУКЦИЯ - одне з центральних понять фундаментальної онтології Хайдеггера, що означає прояснення основ філософських конструкцій. Як позитивне засвоєння минулого Д. є прочитання попередньої, передусім античної, думки в світлі того початкового досвіду, яке дозволило їй виробити ранні і досі визначальні концепції буття. Тим самим Д., з одного боку, виявляє можливості, відкриті зачинателями традиції і згодом затемнені, а з іншою - орієнтує на самостійне, граничне осмислення буття. Історико-філософське дослідження розуміється при цьому як одна з можливостей актуального людського існування, що знаходить.
Список літератури курсової "Доручення" - більше 20 джерел. СПОЖИВАННЯ ЗОЛОТА - GOLD CONSUMPTION П.з. в США з 1933 р. придбало немонетарний характер після урядової Постанови № 6102 від 5 квітня 1933 р., що заборонив випуск золотих монет, тезаврацию золота і використання золота як гроші в будь-якій формі (злитки, монети або золоті сертифікати). ЗАКОН Про ЗОЛОТИЙ РЕЗЕРВ ВІД 30 СІЧНЯ 1934 р. оголошував про припинення карбування золотих монет і передбачав зберігання усього монетарного золота країни в формі золотих злитків. Публічний закон ( P.L. 93-373) від 14 серпня 1974 р. передбачав скасування всіх гос. обмежень на купівлю, продаж або володіння золотом з 31 грудня 1974 р. З цієї.
Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюється диференційоване регулювання заробітної плати робітників в залежності від їх кваліфікаційного рівня і умов труда. Тарифна система включає елементи: єдину тарифну сітку, тарифні розряди, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник. Єдина тарифна сітка (ЕТС) - таблиця, вмісна номери тарифних розрядів (робітників або робіт даної галузі) і відповідні ним тарифні коефіцієнти; Тарифний розряд відображає якість труда, тобто групу складності робіт або рівень кваліфікації робітника, необхідний для виконання того або інакшого.

ДОКУМЕНТИ В ОЦІННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ - нормативні акти, що регламентують оцінну діяльність; кваліфікаційний сертифікат оцінювача; ліцензії на право займатися оцінкою вартості окремих видів власності; освітні документи (свідчення, дипломи, в т.ч. об спец. освіті, і т.д.); документи, підтверджуючі членство в професійній оцінній організації, і інш.; державні стандарти і стандарти саморегулируемих організацій професійної діяльності в області оцінки; документи, що характеризують відносини між замовником оцінки і виконавцем (оцінювачем). До останніх документів відносяться: договір на проведення оцінки вартості.
Посилання в тексті роботи "Доручення" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. творча здатність - En.: Creativity Творча здатність дозволяє нам виритися з полону звичних психологічних асоціацій і готових ідей, упорядковуючи матеріал, яким ми маємо в своєму розпорядженні, по-новому, більш глобально, підкоряючись новому значенню. Гіпноз посилює творчу здатність. Творчі моменти виникають в буденному житті спонтанно, особливо коли порушені звичні моделі поведінки. Вони як би частішають в певних обставинах: йога, дзен, шок, замішання... і гіпноз. Те нове, що при цьому з'являється, стає вирішальним елементом будь-якої оригінальної ідеї, инсайта або особової перебудови. Що стосується.
РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ - захворювання нервової системи, що характеризується появою в головному і спинному мозку вогнищ демиелинизации, які згодом або зникають, або заміняються глиозними рубцями. Етіологія до кінця не з'ясована, причиною захворювання вважають вірус, зухвалий аутоиммунную реакцію з руйнуванням миелиновой оболонки нервових стовбурів і провідників. Боліють обличчя у віці 18-50 років. Часто захворювання виникає у жінок після родів. Симптоми. Хвороба нерідко починається зі зорових розладів, при яких різко гіршає зір на один або обидва очі, виникаю двоїтиму в очах. Ці симптоми проходять через декілька днів або через.
БАЗЕНА ИНДУРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ШКІРИ - (описаний французьким дерматологом Р. А. Е. Bazin, 1807-1878; синонім - еритема индуративная) - форма туберкульозу шкіри, зумовлена гематогенной диссеминацией микобактерий при супутніх розладах кровообігу: переважно на задніх поверхнях гомілок з'являються кожно-подкожні вузли діаметром 1-3 см, щільно-еластичної консистенції, хворобливі при натисненні. По мірі збільшення вузлів шкіра над ними стає розовато-цианотичной; потім центри вогнищ розм'якшуються, розкриваються з утворенням мляво поточних хворобливих виразок; краї инфильтрировани, щільні. Після виразок завжди залишаються рубці; іноді.

Россолімо психологічні профілі - тест інтелекту, що являє собою психометрическую шкалу вимірювання рівня розвитку загальних здібностей Розроблений Г.І. Россолімо в 1909 р. "Р. п. п." включає 11 тестів. Суть методу, згідно Россолімо "зводиться до визначення "висоти" 11 психічних процесів, максимум сили яких оцінений в 10 одиниць, причому в основу визначення висоти кожного процесу встановлений принцип позитивних і негативних відповідей. "Висота" кожного процесу виражається у висоті ординати, визначуваній числом десятих часткою максимальної її величини, однаковою для всіх процесів. У кінці дослідження всі точки.
діагностичний тест - [diagnostic test] - Процедура або інструмент, що використовується в поєднанні з спостереженням за характером поведінки, вивченням історії хвороби і клінічним обстеженням, і що допомагає встановити наявність, характер і джерело розладу, а також схильність йому, або виміряти деякі специфічні характеристики індивідуума або групи. - Фізичні зразки, що піддаються тестуванню, варіюються в залежності від характеру дослідження і включають наступне: сечу (наприклад, на присутність наркотиків), кров (наприклад, на визначення вмісту алкоголю в крові), сім'я (наприклад, на рухливість сперматозоидов).
Кочовий образ життя - (nomadism), традиц. образ життя, к-рий ведуть народи, що регулярно міняють житла ради придбання джерел їжі і ср-в для життя. На відміну від робітників-мігрантів, к-рі, покидаючи своє місце проживання, влаштовуються де-небудь на брешемо, або постійну роботу, кочівники завжди знаходяться в русі. Можна виділити три осн. категорії кочівників. По-перше, це мисливці і збирачі, к-рі переміщаються в пошуках рослин і дичини. По-друге, це скотарі (пастухи овечих отар і стад рогатої худоби), що сезонно переганяють худоба з одного пасовища на інш., звичайне прибл. в одні і ті ж місця. По-третє, це кочівники, що.
ИНТЕРАКЦИЯ, РИТУАЛ ИНТЕРАКЦИИ і ПОРЯДОК ИНТЕРАКЦИИ - (interaction, interaction ritual and interaction order) - процеси і спосіб, яким соціальні актори взаємодіють один з одним, особливо в зіткненнях лицем до лиця. Якщо зразки интеракции вивчалися соціальними вченими тривалий час (наприклад, маленькі групи соціальними психологами або мова тіла психологами), то трансситуационная структура явища нерідко розглядалася тільки від випадку до випадку. І лише з роботою Гофмана ці структури почали досліджуватися більш повно. Гофман (1963) визначає "соціальний порядок" як "наслідки сукупності етичних норм, регулюючих способи, якими люди переслідують свої.