ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження правового становища дочірніх підприємств ... 5
1.1. Поняття холдингової компанії ... 5
1.2. Проблеми правової природи дочірнього підприємства ... 11
Розділ 2. Способи створення дочірніх підприємств ... 15
2.1. Загальні особливості створення дочірніх підприємств ... 15
2.2. Заснування дочірніх підприємств корпоративного типу ... 17
2.3. Заснування дочірнього підприємства унітарного типу ... 22
2.4. Перехід до холдингової компанії переважної участі в статутному фонді та/або загальних зборах чи інших органах управління дочірнього підприємства ... 26
2.5. Реорганізація господарської організації в дочірнє підприємство ... 27
Розділ 3. Особливості створення холдингових компаній та корпоративних підприємств за ЗУ "Про холдингові компанії в Україні" ... 28
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Дочірні підприємства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Дочірні підприємства"

Курсова робота "Дочірні підприємства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Дочірні підприємства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Дочірні підприємства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Дочірні підприємства" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ЗБЕРІГАННЯ - договір, по якому одна сторона (охоронець) зобов'язується зберігати річ, передану їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути цю річ в збереженні, або договір, в якому одна сторона (охоронець) зобов'язується прийняти на зберігання річ від поклажодавця в передбачений термін, зберігати її і повернути в збереженні, а інша сторона (поклажодавець) зобов'язується сплатити охоронцю винагороду за зберігання (ст. 886 ГК РФ). Предмет Д.х. - це, передусім, сама річ, причому в її суворо певному стані (збережена річ). Для участі в Д.х. не потрібно якій-небудь спеціальній правоздатності. Виключення складають. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО - галузь права, регулююча відносини по раціональному використанню і охороні природних ресурсів. Суб'єктами Е.п. (учасниками екологічних правовідносин) є громадяни, юридичні особи, муніципальні освіти, а також держава. Предметом Е.п. як самостійної галузі права виступають екологічні (природоохоронні) суспільні відносини. Даний вигляд вольових суспільних відносин може складатися в сфері збереження, поліпшення, відтворювання, використання ресурсів, або в сфері управління навколишнім природним середовищем (ОПС). У їх число входять відносини: в сфері створення і функціонування природних. Психологія законності і права - В правовій науці під законністю розуміється политико-правовий режим, що характеризується точним і неухильним дотриманням норм права всіма суб'єктами правовідносин. Ідея суворого дотримання законів членами суспільства усвідомлювалася з древнейших часів. Про це писали Арістотель і Платон, своїм життям і смертю вірність закону демонстрував Сократ. Але це було тільки початок. Теорія законності з позиції суспільного договору, тобто злагоди людей дотримувати загальновизнані норми, була розроблена в період буржуазних революцій в XVIII-XIX віках. Законність з непорушності волі монарха, вираженої в. ЗАХИСТ - в радянському карному процесі сукупність процесуальних дій, направлених на спростування обвинувачення (повністю або частково), на доказ невинності обвинуваченого або меншої його винності. Ст. 111 Конституції СРСР забезпечує обвинуваченому право на 3. Це означає як надання обвинуваченому, (підсудному) широких прав і реальної можливості захищатися проти обвинувачення, оспорювати його, приводити докази і доводи з метою виправдання або для пом'якшення своєї відповідальності, так і право і реальну можливість мати оборонця. 3. здійснюється як самим обвинуваченим, так і оборонцем, що захищає.
Кожна вагома структурна частина курсової "Дочірні підприємства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - одна з форм правосуддя, що полягає в перевірці конституционности законодавства і правоприменительной практики. Необхідність К.к. зумовлена наявністю Конституції, потребою дії конституційно закріплених норм і принципів для встановлення і підтримки балансу повноважень вищих органів влади. Тому головна задача К.к. полягає в забезпеченні верховенства і стабільності Конституції, збереженні конституційного розділення влади і гарантуванні захисту конституційних (основних) прав і свобод людини і громадянина. Прийнято розрізнювати дві форми К.к.: попередній (превентивний) і подальший, або поточний. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (товариство на вірі) - комерційна організація, що являє собою об'єднання осіб, в якому одні учасники здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і при цьому несуть солідарну відповідальність своїм особистим майном по його боргах при недостатності майна товариства (повні товариші), а інші лише вносять внески в майно товариства, не беручи участь в його підприємницькій діяльності і не відповідаючи по його боргах своїм особистим майном (вкладники, командитисти) (ст. 82-86 ГК РФ). Термін "командитора" відбувається від італійського "commandare" відповідного латинському "deponere" - ввіряти. ПРІОРИТЕТ ВИСТАВОЧНИЙ - це знання про об'єкт патентування, що розкривають його суть, які стали загальнодоступними до оформлення заявки на патент завдяки демонстрації об'єкта на офіційній міжнародній виставці. За загальним правилом розкриття відомостей про об'єкт, що патентується не допускається до дати подачі заявки в Патентне відомство, оскільки попередня публікація порочить новизну заявленої пропозиції. Дія цього правила приводила до великих фінансових втрат для впорядників міжнародних промислових виставок внаслідок того, що новітні зразки техніки експонувати було неможливе. У вигляді виключення з цього правила був.
У вступі курсової "Дочірні підприємства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СИСТЕМА СДЕРЖЕК І ПРОТИВАГ - розділення компетенції між органами державної влади, що забезпечує їх взаємний контроль. Відповідно до Конституції РФ механізм державної влади на вищому рівні представлений Федеральними Зборами - парламентом, Президентом і Конституційним Судом - органом конституційної юрисдикції. Конституція РФ (ст. 102, 103) наділяє Федеральні Збори законодавчою владою. Однак законодавчі повноваження Федеральних Зборів суворо окреслені, по-перше, його конституційною компетенцією, по-друге, правом відкладального вето Президента РФ і правом федерального органу конституційного контролю визнавати ухвалені.

ЕМБАРГО - 1) заборона ввезення, що встановлюється державою в яку-небудь країну або вивозу з цієї країни товарів або валюти. Установленіє Е. може з'явитися слідством початку військових дій або бути міру у відповідь на обмежувальні заходи з боку відповідної держави. У арсеналі методів проведення интервенционистской політики імперіалістичних держав Е. займає одне з видних місць. У руках великих імперіалістичних держав Е. є засобом економічного і фінансового тиску на інші країни, засобом підриву економіки цих країн і їх подальшого закабалення. Імперіалістичні держави неодноразово використали Е. як знаряддя. ЧИСЛЕННЯ ТЕРМІНІВ ПОКАРАНЬ - регламентоване в ст. 72 УК РФ, згідно з якою: 1. Терміни позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, виправні робіт, обмеження по військовій службі, обмеження свободи, арешту, вмісту в дисциплінарній вояцькій частині, позбавлення свободи, обчислюються в місяцях і роках, а обов'язкових роботах - в годинах. 2. При заміні покарання у разі злісного ухиляння від їх відбування або при складанні покарань, передбачених частиною першої справжньої статті, а також при заліку покарання терміни покарань можуть обчислюватися в днях. При призначенні покарання суд не може призначити.
Список літератури курсової "Дочірні підприємства" - більше 20 джерел. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ - Розвиток сучасної наукової психотерапії здійснюється на основі різних теоретичних підходів, аналізі і узагальненні результатів емпіричних досліджень клінічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-психологічних і інших аспектів вивчення механізмів і ефективності психотерапевтичних втручань. Ніскільки не поменшуючи значення клінічних основ психотерапії, потрібно підкреслити, що психологічні основи психотерапії мають особливе значення, оскільки і об'єкт її впливу (психіка), і кошти впливу (клинико-психологічні втручання) являють собою психологічні феномени, тобто психотерапія. ДРОЖАТЕЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ (ХВОРОБА ПАРКИНСОНА) - етіологія захворювання невідома. Чинниками, сприяючими розвитку дрожательного параліча, потрібно вважати ендокринні і судинні (атеросклеротические) зміни, виникаючі в немолодому віці, психічні травми, важкі інфекції і інтоксикації. При мікроскопічному дослідженні визначають очажки запустіти і загибелі ганглиозних кліток з утворенням пустот і пролиферацией глиозних кліток. Навколо судин спостерігаються вогнища розм'якшення. Вказані зміни локалізуються головним чином в чечевичном ядрі і чорній субстанції. Менш виражені зміни в інших підкоркових вузлах, гипоталамусе і ретикулярной.

ИШУРИЯ - (затримка сечі) - неможливість випорожнення сечового пузиря, незважаючи на переповнення його мочой. Якщо затримка сечі наступає раптово, її називають гострою; якщо розвивається поступово внаслідок наростаючої, тривало існуючої перешкоди стоку сечі, вона називається хронічної. Затримка сечовипускання може виникнути внаслідок наступних чинників: 1) механічні причини (аденома, абсцес або рак предстательной залози, гострий простатит, травма уретри, камінь сечового пузиря або уретри, пухлина уретри або шийки сечового пузиря, фимоз); 2) захворювання ЦНС (пухлина і травми головного або спинного мозку.
Посилання в тексті роботи "Дочірні підприємства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Гіпотеза фрустрация-агресія - (frustration-aggression hypothesis) "Г. ф. - а." наз. теорет. модель, уперше запропоновану Доллардом, Дубом, Міллером, Маурером і Сирсом в їх класичній роботі "Фрустрация і агресія" (Frustration and aggression), в до-ой вони спробували пояснити челов. агресію виходячи з обмеженого набору базових понять. Відкидаючи фрейдовское поняття природженої і агресивної енергії, що нагромаджується, дана модель передбачає існування певної природженої тенденції до агресивного реагування в результаті фрустрации. Фрустрация завжди приводить до агресії, а агресія завжди викликається фрустрацией. Соціальна роль - Кожна людина, мешкаюча в суспільстві, включений у безліч різних соціальних груп (сім'я, учбова група, дружня компанія і т.д.). У кожній з цих груп він займає певне положення, володіє деяким статусом, до нього пред'являються певні вимоги. Таким чином, одна і та ж людина повинна поводитися в одній ситуації як батько, в іншій - як друг, в третій - як начальник, тобто виступати в різних ролях. Соціальна роль - відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей в залежності від їх статусу або позиції в суспільстві, в системі межличностних відносин. Освоєння соціальних ролей - частина процесу социализации. Мовна діяльність в психолингвистике: теорія А. А. Леонтьева - В 1950-1960-е рр. - час оформлення психолингвистики як науки - ключовим поняттям отеч. психології була "діяльність". Психологічна теорія діяльності А. Н Леонтьева була транспонована А. А. Леонтьевим на область язикознания і оформилася як "теорія мовної діяльності", краю фактично стала синонімом терміну "психолингвистика" в отеч. варіанті цієї науки. Згідно А. Н. Леонтьеву, діяльність це специфічна форма активності людини по пізнанню і перетворенню навколишньої дійсності. По А. А. Леонтьеву, мовна діяльність являє собою вид діяльності.

РЕЙНО ХВОРОБА - захворювання, що характеризується приступообразной ішемією пальців грон або стоп внаслідок порушення регуляции судинного тонусу. У етіології мають значення спадкова схильність, стан ендокринної системи, а також психічні травми, хронічна інтоксикація нікотином, алкоголем, в ряді випадків виявляється зв'язок виникнення захворювання з переохолодженням. Частіше хвороба спостерігається у жінок у віці 20 - 40 років, нерідко поєднується з мігренню. Зустрічається також синдром Рейно - такі ж розлади кровоснабжения пальців кінцівок, але що є повторними по відношенню до якого-небудь захворювання. Частіше. САЛЬМОНЕЛЛЕЗИ - група масових, повсюдно поширених інфекційних хвороб, що викликаються сальмонеллами. Історія їх вивчення пов'язана з іменами ряду дослідників. У 1876 і 1880 німецький патолог О. Боллінгер (O. Bollinger, 1843-1909) виявив зв'язок між септичними захворюваннями домашніх тварин і харчовими отруєннями у людей, що вживали в їжу м'ясо хворих тваринних. У 1880 німецький патолог і бактеріолог К. Еберт (K. Eberth, 1835-1926) виявив збуджувач брюшного тифу і назвав його B. typhi abdominalis. У 1888 німецьким бактеріологом Г. Гаффки (G. Gaffky, 1850-1919) цей мікроорганізм був отриманий в чистій. СПИТЦ - (Spitz) Рене Арпад (1887-1974) - немецко-американський психоаналітик і психіатр. Медичну освіту отримав в Лозанне, Берліні, Будапешті. З 1910 р. пройшов учбовий психоаналіз у 3. Фрейд. З 1926 р. працював в Віні, з 1930 р. по 1932 р. - в Берлінськом психоаналитическом ин-ті. У 1933 р. емігрував спочатку в Париж (1933-1938), потім в США, де працював в Нью-Йорку (1940-1956) і в Денвере (з 1957). Відомий своїми дослідженнями Дітей, в яких широко використав метод прямого спостереження і киносьемок. Виявив наслідки для психологічного дозрівання і розвитку маленьких Дітей, які виникають при. ЗАКІНЧЕННЯ - En.: Ending Закінчення гіпнотичного сеансу повинно проводитися дуже ретельно (див.: приклади). Потрібно пам'ятати, що пацієнту часто потрібно певний час для завершення поточної роботи, і обривати його небажано. Процедура з використанням опускання руки (Жак, Ноемі, Ундина) хороша тим, що пацієнт сам визначає її тривалість у відповідності зі своїми потребами (іноді багато які хвилини). Терапевт може прискорити вихід з стану, почавши, наприклад, вважати до п'яти і попросивши пацієнта прокидатися поступово, з кожним вимовленим числом. У цей час завжди дуже важливо робити позитивні навіювання, які.