Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень ... 5
1.1. Громадський порядок та конституційні основи його охорони ... 5
1.2. Поняття групових порушень громадського порядку і масових заворушень ... 9
1.3. Сутність діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення порушень громадського порядку ... 13
Розділ 2. Аналіз особливостей діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень ... 17
2.1. Оперативно-тактичні дії ОВС щодо ліквідації групових порушень громадського порядку та масових заворушень ... 17
2.2. Застосування спеціальних засобів ... 23
Розділ 3. Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності ПМОП "Беркут" ... 32
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень"

Курсова робота "Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження і припинення групових порушень громадського порядку і масових заворушень" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ ПРАВО - в СРСР галузь радянського соціалістичного права, регулююча соціалістичні трудові відносини, тобто відносини, виникаючі у всіх випадках, коли член соціалістичного суспільства, реалізовуючи своє право на труд і виконуючи обов'язок трудитися, поступає на роботу в те або інакше підприємство, установу або господарство (фабрика, завод, колгосп, промислова артіль і т. п.) і зобов'язується виконувати там певну трудову функцію, сприяючи здійсненню задач, що стоять перед даним виробничим колективом. У соціалістичному суспільстві взаємні відносини людей в процесі виробництва характеризуються як відношення. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ПО КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВУ - Посадові обов'язки. Забезпечує виконання робіт по капітальному будівництву на підприємстві, цільове і раціональне використання інвестиційних ресурсів, направляючи кошти на технічне переозброєння і реконструкцію підприємства, їх концентрацію на пускових об'єктах, скорочення об'єму незавершеного будівництва. Очолює роботу по поліпшенню і здешевленню проектно - дослідницьких робіт, вдосконаленню організації виробництва і впровадженню прогресивних методів будівництва, скороченню витрат на здійснення будівельних робіт і підвищенню якості, а також скороченню термінів їх проведення. Керує. АДВОКАТУРА - в СРСР організація осіб, що здійснюють у встановленому законом порядку судовий захист по карних справах і представництво сторін по цивільних справах, а також що надають інакшу юридичну допомогу громадянам, установам, підприємствам і організаціям з метою охорони їх прав і зміцнення соціалістичної законності (див.). Деятельность А. є однією з форм перетворення в життя права обвинуваченого на захист, закріпленого в ст. 111 Конституції СРСР (див. Захист). Основна задача радянської А. складається в тому, щоб забезпечити в суді захист законних інтересів особи, допомагаючи суду всебічно і. Забезпечення психологічної стійкості співробітників в екстремальній ситуації - Екстремальні ситуації - всебічний і суворий екзамен професіоналізму співробітника, його підготовленості, сформованих раніше якостей і особливо психологічної стійкості у всіх її складових (див. Стійкість морально-психологічна, Стійкість професіонально-психологічна, Стійкість психофізіологічна). Однак що реально виявляється ним в ЕС стійкість, психічний стан залежить не тільки особисто від них. Природа психіки така, що актуальний стан психічної діяльності людини завжди є сплав його минулого досвіду і психічного відображення того, що відбувається навколо в даний момент і що робить він при цьому сам.
Кожна вагома структурна частина курсової "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Мотиви службово-бойової діяльності командира підрозділу ВВ МВС - Дослідження і практика показують, що ці мотиви різноманітні і комплексни. 1. Мотиви розуміння призначення професії офіцера ВВ: прагнення забезпечити суспільну безпеку в Росії; потреба в наданні допомоги ПОО в боротьбі з порушниками законів (бандитами, терористами, наркоторговцами і пр.); бажання надати допомога органам влади і ОВД в становленні законності і правопорядку в країні; прагнення досягнути високих результатів службово-бойової діяльності підрозділу, частини. 2) Мотиви професійної діяльності командира підрозділу: прагнення довести правопорушникам можливість встановлення. ОПІКУВАННЯ - правова форма захисту особистих і майнових прав і інтересів громадян. Історія П. тісно пов'язана з історією опіки. Раніше регулювання П. і опіка здійснювалося сімейним законодавством. У Кодексі про брак і сім'ю РСФСР, наприклад, ним присвячені ст. 119-139. П. встановлювалося над неповнолітніми у віці від 15 до 18 років, що позбавилися батьківського піклування, і над дієздатними повнолітніми особами, якщо вони за станом свого здоров'я не могли самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки, а також над особами, обмеженими судом в дієздатності внаслідок зловживання спиртними. ЖИТЛОВЕ ПРАВО - міжгалузевий комплекс норм права, регулюючих відносини, пов'язані із задоволенням потреб громадян в житлі. Ж.п. не є самостійною галуззю права, і його можна розглядати: а) як галузь законодавства; б) як учбову дисципліну; в) як науку. Як галузь законодавства Ж.п. складається з сукупності правових норм, регулюючих житлові відносини. Однак Ж.п. регулює не всі відносини, пов'язані із задоволенням потреби громадян в житлі. У ст. 5 ЖК РФ і ст. 7 Закону РФ "Про основи федеральної житлової політики" від 24 грудня 1992 р. перераховуються види житлових фондів, на які розповсюджується дія Ж. п.:.
У вступі курсової "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФАЛЬСИФІКАЦІЯ - (або підробка) документів - злочин, передбачений рядом статей УК. Суспільна небезпека П. складається в тому, що шляхом використання фальшивих документів злочинець створює умови для порушення правильної роботи державних і суспільних органів, для здійснення розкрадання, для обману посадових осіб і окремих громадян. Завдяки безтурботності і неуважності окремих працівників, за допомогою П. в радянські установи можуть пробратися чужі нам елементи. П. документів і інших актів, що засвідчують які-небудь факти і що мають юридичне значення, складається в повному виготовленні фальшивого документа, у.

НОТАРІАЛЬНА ПАЛАТА - відповідно до Основ законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. некомерційна організація, що являє собою професійне об'єднання нотаріусів, що займаються приватною практикою, засноване на їх обов'язковому членстві. Членами можуть бути також особи, що отримали або бажаючі отримати ліцензію на право нотаріальної діяльності. Н.п. утворяться в кожній республіці в складі РФ, автономній області, автономному округу, краї, області, містах Москві і Санкт-Петербурге. Статут Н.п. приймається зборами її членів і реєструється органами юстиції відповідних суб'єктів РФ. Повноваження Н.п. визначаються. Адміністративне припинення діяльності - тимчасове припинення діяльності осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, юридичних осіб, їх філіали, представництв, структурних підрозділів, виробничих дільниць, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг. Адміністративне припинення діяльності застосовується у разі загрози життя або здоров'ю людей, виникнення епідемії, епізоотії, зараження (засмічення) подкарантинних об'єктів карантинними об'єктами, настання радіаційної аварії або техногенної катастрофи, спричинення.
Список літератури курсової "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." - більше 20 джерел. АСОЦІАЦІЯ - (лати. associalio - з'єднання) - добровільне об'єднання фізичних і (або) юридичних осіб з метою взаємної співпраці при збереженні самостійності і незалежності вхідних в об'єднання членів А являє собою найбільш "м'яку" форму об'єднання, спільних дій, взаємодопомоги економічних суб'єктів А організуються для спільного рішення науково-технічних, комерційних, соціальних, виробничих і економічних задач, що представляють інтерес дня групи організацій. Імущество А. складається з вступних внесків її членів: внесків до спеціальних фондів членів, зацікавлених в рішенні конкретних задач; доходів від. ПСИХОАНАЛІЗ І ЛІТЕРАТУРА - Багато які ключові поняття філософії Фрейд (Freud S.) мають літературне і літературознвський походження. У його творах обширно представлені посилання на Арістотеля, Гете, Грільпарцера, Гейне, Гофмана, Келлера, Ібсена, К. Ф. Мейера, Ніцше, Шопенгауера, Шекспіра, Софокла, Стріндберга, Золя і інших письменників. У своїх дослідженнях душевних процесів Фрейд впритул підійшов до меж естественнонаучних методів, але, на відміну від багатьох, не зупинився на досягнутому і не став поспішно оголошувати неспроможним все, що не піддавалося естественнонаучному поясненню. У цьому складному положенні він.

МАРЕННЯ, МАРЕВНІ ІДЕЇ - Під маревними ідеями розуміють виниклі внаслідок психічної хвороби помилкові, не відповідні дійсності думки. Ці думки звичайно повністю опановують свідомістю хворих і недоступні виправленню. Сукупність таких помилкових ідей називається маренням. По механізмах розвитку марення в основному розділяється на дві форми: систематизоване марення тлумачення (марення думки), що хронічно розвивається і гостро виникаючий, несистематизований образний, марення (марення сприйняття). Систематизоване марення тлумачення розвивається повільно, поволі і супроводиться загальною зміною особистості, Для нього.
Посилання в тексті роботи "Діяльність ОВС щодо попередження і припинення групових порушень..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Професійне спілкування: специфіка - На основі виділених Е. А. Клімовим 5 осн. типів професійної діяльності - "людина-людина", "чоловік-природа", "чоловік-техніка", "людина-знак", "людина-образ" в кожному з них по разл. основам виділяються разл. види професійного спілкування (П. про.) і їх специфіка по мові спеціальності, особливостям контакту, формі взаємодії: 1) По мові спеціальності в разл. типах труда розрізнюються в Про.: а) специалисти-социономи: вчитель початкової, середньої і вищої школи; вихователь дошкільної установи і школи-інтернату;. Терапія відносин - (relationship therapy) Т. про. наз. неск. різних видів психотер., кожний з к-рих фокусується на відносинах між психотерапевтом і клієнтом як на ефективному засобі досягнення терапевтичних змін. Бубер бачить суть челов. життя у "зустрічі" з інш. чол. в її безпосередньому переживанні (Я-Ти), на відміну від бачення один одного лише як об'єкти, іноді редуцированних фільтрами соц. ролей (Я-Оно). Психотер. прагне до досягнення аутентичних відносин з інш. людьми, як протиотрута соц. і механистичной обьективации навколишніх. Салливан розглядає чол. як скупчення реакцій, що виявляються по. Адміністративно-трудові відносини - (labor-management relations) А. про. - це наукова дисципліна, що вивчає взаємодії між працівниками і роботодавцями в індустріальних об-вах, а тж правила і процедури управління трудовими відносинами. А. про. - одна з неск. подобластей більш широкої області виробничих відносин. Відносини в процесі труда сконцентровані на ролях, к-рі грають окремі працівники, робочі орг-ции, роботодавці і урядові органи у встановленні і регулюванні трудових відносин. Нормативні принципи исслед. А. про. забезпечуються принаймні трьома різними филос. або ідеологічними перспективами: марксистської, плюралістичної і.

КОНФЛІКТ ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ - різновид політичного конфлікту; конфлікт заснований на протиріччях в ранговой або стратифицированной системі міжетнічних відносин. У цій системі різні етнічні групи поміщаються не однакову відносно один одного на шкалі влади, престижу і багатства, а центр політичної влади і державний апарат контролюються пануючою (або складової більшість) етнічною спільністю. Підлегла спільність (або спільність) залишається в маргинальном положенні. У К. е. етнічний компонент в поєднанні з політичним стає мобилизующим чинником конфліктуючих сторін. Незалежно від причин К. е., масовості складу. Опросник "Особові чинники прийняття рішень" (ЛФР). Т. В. Корнілова - Направлений на виявлення двох особових властивостей - готовність до ризику і раціональності - як психол. змінних, що відображають характеристики особової регуляции виборів суб'єкта (як прийняття рішень) в широкому контексті життєвих ситуацій. Опросник існує в 2 варіантах: 25 пунктів (ЛФР-25) і 21 пункт (ЛФР-21). У обох варіантах опросника використовується трехкатегориальний відповідь ( 1 означає "висловлювання добре мене характеризує", -1 означає, що "висловлювання до мене не відноситься" і 0 "характеризує мене наполовину"). Опросник будується на. F93.0 Тривожний розлад в зв'язку з розлукою в дитячому віці. - А. По меншій мірі 3 ознаки з числа наступних: 1) невідповідне реальність постійний неспокій в зв'язку з можливою втратою або можливими прикрощами у основних фігур, до яких прив'язана дитина (наприклад, страх, що вони покинуть його і не повернуться), або постійна заклопотаність, що вони можуть померти; 2) невідповідна реальність постійна заклопотаність, що яка-небудь небажана подія розлучить дитину з основною фігурою, до якої він прив'язаний (наприклад, через те, що дитина загубиться, буде викрадений, вміщений в лікарню або убитий); 3) дитина з постійним небажанням ходить в школу або. НЕМЕНСКИЙ - Борис Михайлович (р. 1922)- російський педагог, художник, суспільний діяч. Фахівець в області педагогіки і психології художнього утворення і виховання. Професор (1990), чл.-кор. АПН СРСР (1991), д. чл. РАО (1992). Закінчивши в 1951 р. Московський художній ин-т, працював а Студії військових художників ім. М.Б. Грекова (1942-1962). Викладав в Московському міському педагогічному ин-ті ім. В.П. Потемкина (1957-1960), МГПИ ім. В.І. Леніна (1960-1962), а з 1962 р. у ВГИКе. Був вибраний секретарем Союзу художників СРСР і головою його комісії з естетичного виховання (1963-1988). Ініціатор створення.