ЕКСПЕРТИЗА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження експертної діяльності в цивільному процесі ... 5
1.1. Поняття судової експертизи ... 5
1.2. Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток ... 7
Розділ 2. Особливості судової експертизи в цивільному процесі ... 12
2.1. Підстави призначення експертизи у цивільному процесі та види експертиз ... 12
2.2. Зміст та структура висновку експерта в цивільному процесі ... 17
Розділ 3. Особливості проведення деяких видів експертиз в цивільному процесі ... 24
3.1. Межі застосування судово-психологічної експертизи в цивільному процесі України ... 24
3.2. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі ... 28
3.3. Судова експертиза як невід'ємна складова ефективного захисту прав інтелектуальної власності ... 32
Висновки ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Експертиза в цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Експертиза в цивільному процесі"

Курсова робота "Експертиза в цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Експертиза в цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Експертиза в цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Експертиза в цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ІНДОСАМЕНТ - (англ. in dosso - букв.: на спині, тобто на обороті векселя) - I) операція, що засвідчує волю векселедержателя передати належне йому право власності на вексель, а також сам вексель і витікаючі з нього права безумовно і в повному об'ємі. Совершеніє И. легітимує особу (див. Легітимація), на користь якого він довершений, в якості управомоченного по векселю і зобов'язує боржника по ньому зробити виконання на його користь. Совершивший И. відповідає як за недійсність. так і за нездійсненність зобов'язання по переданому векселю; 2) передавальний напис на обороті або додатковому листі (аллонжі). ЗВИНУВАЧУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК - документ, що складається особою, у виробництві якого знаходиться карна справа, по закінченні його розслідування, що відображає результати попереднього слідства у вигляді інформації про обставини злочину і докази винності обвинуваченого в його здійсненні, даних, що характеризують потерпілого, обвинуваченого, пом'якшувальних або обтяжуючих його відповідальність. О.з. складається з описової і резолютивної частин (ст. 205 УПК). У описовій частині викладається суть справи: місце і час здійснення злочину; його способи, мотиви, наслідки і інші істотні обставини: зведення про потерпілого;. Правової психології групи структура - Правова психологія групи - особлива властивість її психології, пов'язана з наявністю в ній особливого соціально-психологічного утворення, що складається з п'яти специфічних компонентів. Правова обізнаність - сукупність що є у членів спільності знань про правову систему суспільства, ролі права і законності в його житті, своїх правах і обов'язках, способах їх реалізації і виконання і інш. Правова обізнаність - продукт цілеспрямованої діяльності держави і його інститутів, вивчення питань права в освітніх установах, роботи керівників і суспільних формувань по правовій освіті. ЗГВАЛТУВАННЯ - В різних національних законодавствах існують різні юридичні визначення згвалтування; загальноприйнятого міжнародного юридичного визначення не існує. У затвердженому проекті Елементів злочинів - одному з основоположних документів Міжнародного карного суду - в числі ознак злочину приводиться таке визначення згвалтування: Виконавець посяг на тіло особи, здійснивши діяння, внаслідок якого мало місце проникнення, навіть саме незначне, в будь-яку частину тіла потерпілого або виконавця, статевим членом або будь-яким предметом або будь-якою частиною тіла в анальний або генитальное отвір.
Кожна вагома структурна частина курсової "Експертиза в цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРИНЦИП ЗАГАЛЬНОЇ ПОВАГИ ПРАВ ЛЮДИНИ - один з основоположних принципів міжнародного права. Становлення цього принципу як один з основних міжнародно-правових принципів відноситься до післявоєнного часу і пов'язане безпосередньо з прийняттям Статуту ООН, хоч саме поняття прав людини з'явилося в политико-правовій термінології з кінця XVID в. і пов'язано з епохою буржуазних революцій. Найважливіше значення має ст. 55 Статуту, згідно якою Організація Об'єднаних Націй сприяє підвищенню рівня життя, повній зайнятості населення і умовам економічного і соціального прогресу і розвитку, загальній повазі і дотриманню прав людини і основних. СВОБОДА СУДНОПЛАВСТВА В ВІДКРИТОМУ МОРІ - принцип свободи, лежачий в основі принципу свободи відкритого моря, передбачає право кожної держави на те, щоб судна (включаючи військові кораблі) під його прапором на рівних умовах з судами інших держав плавали у відкритому морі. Дане право, закріплене положеннями Женевської конвенції про відкрите море 1958 р. і Конвенцію ООН по морському праву 1982 р., має на увазі, що у відкритому морі будь-яке судно підпадає під дію виняткової юрисдикції держави прапора; держава прапора судна здійснює контроль і іншу владну правомочність відносно капітана і членів екіпажу, веде реєстр судів, вживає всіх. НЕГАТОРНИИ ПОЗОВ - в цивільному праві і процесі позов власника, направлений на захист його права власності від таких порушень, які не сполучені з позбавленням володіння річчю. Цей позов направлений на усунення перешкод, перешкоджаючих власнику користуватися його майном. Такі перешкоди можуть, наприклад, виражатися в зведенні будов або споруд, перешкоджаючих доступу світла у вікна сусіднього будинку або що створюють інакші перешкоди в його нормальному використанні. Суб'єкт Н.і. - власник або інакший титульний (законний) власник, що зберігає річ в своєму володінні, але що випробовує перешкоди в її використанні.
У вступі курсової "Експертиза в цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. РОЗРИВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН - припинення безпосередніх дипломатичних зв'язків між двома державами з ліквідацією дипломатичних представництв кожної з цих країн. Прічиной Р. д. про. в більшості випадків є виникнення стану війни між державами в будь-якій формі (оголошення війни або її стану, напад без оголошення війни). Поряд з цим Р. д. про. може мати місце і при серйозних міжнародних конфліктах інакшого характеру, зокрема, у разах провокаційних або насильних дій, направлених проти дипломатичних представництв або представників або інакших офіційних органів і представників держави з боку влади країни їх перебування.

БЛОКАДА - (військова) (англ. blockade - блокада) - з точки зору міжнародного права особлива форма ведіння військових дій, яка полягає в ізоляції об'єкта, що блокується з метою не допустити здійснення ним своїх зовнішніх зв'язків. Розрізнюються сухопутна, повітряна і морська Б. Чаще всього застосовується морська Би., що означає тимчасову примусову воспрепятствование торговим і іншим стосункам із зовнішнім світом певних портів і інших територій держави. У період Б. нейтральні країни позбавляються можливості вести вільну торгівлю з воюючими державами, побережжя яких піддане Б. Она повинна бути ефективною. НЕЗАКОННИЙ ПРОДАЖ І КУПІВЛЯ ЖИТЛОПЛОЩІ - злочин проти порядку управління, передбачене ст. 98 УК. У Радянській країні основний житловий фонд в містах і промислових пунктах є державною власністю, тобто всенародним надбанням. Цей фонд надається державою тражданам для житла на умовах найма за певну квартирну плату, що стягується в залежності від заробітку наймача. Квартирна плата в СРСР незрівнянно нижче, ніж в будь-якій капіталістичній країні, де житловий фонд є приватною власністю великих домовласників і служить одній з форм експлуатації трудящих. У країнах капіталу домовласник має право в будь-який час виселити неугодного йому жильця або.
Список літератури курсової "Експертиза в цивільному процесі" - більше 20 джерел. ЕТИКЕТ - сукупність правил і норм суспільної поведінки, форми і способи спілкування, характерна для культурно-історичної спільності людей (народів, країн, цивілізацій), міста і сіл, соціальних і професійних груп, сім'ї і т. д. Окремо виділяють поняття мовного Е., пов'язане з вибором певних коштів і манерою мови. Знання, вивчення і дотримання правил Е. має велике значення для PR-діяльності, як при проведенні заходів щодо зв'язків з громадськістю у зовнішній для організації середі, так і у "внутрифирменном" PR. Будь-які порушення Е. приводять до конфліктів, утрудняють комунікацію. Об Е. згадують. Психологічне тестування: проблеми виживання - (psychological testing: its survival problems) П. т. - широке поняття, що охоплює всі типи професіонально розроблених тестів для оцінки челов. здібностей, досягнень в навчанні, умінь, інтересів, аттитюдов і особових властивостей. Вживання цього терміну не треба обмежувати, як це іноді помилково розуміється, тільки тестами, пов'язаними з особовими властивостями і психич. адаптацією. Історично, П. т. тісно пов'язане зі становленням психології як об'єктивної і орієнтованої на кількісні вимірювання наукової дисципліни, що прийшла на зміну тієї суб'єктивної і филос. області знання, якої вона була на.

ТЕОРІЯ ОСОБОВИХ КОНСТРУКТОВ - (Дж.А.Келлі) Т. л. до. - когнитивная теорія личн., розроблена в 50-х рр. XX в. амер. персонологом Келлі. Цель Т. л. до. складається в поясненні того, до. про. личн. інтерпретує і прогнозує свій жизн. досвід, передбачає (конструює) майбутні події, управляє подіями, що переживаються. Ключовим поняттям Т. л. до., складовим ядро личн., виступає поняття "конструкт особовий" - абстракція або узагальнення з попереднього досвіду, що створюється личн. класифікаційно-оцінного еталона і що перевіряється нею на собств. досвіді. Лічн. в Т. л. до. являє собою організовану.
Посилання в тексті роботи "Експертиза в цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Социореабілітация - [лати. societas - суспільство rehabilitatio - відновлення] - процес відновлення або формування уперше соціальної повноцінності особистості. Причини соціальної неповноцінності можуть бути самими різними - сенсорна, опорна або інша інвалідність, мовні порушення (напр., заїкання), криміногенна поведінка у "важких" підлітків і дорослих і т.п. Задача С. - відновити (або встановити, якщо мова йде про дітей) нормальні відносини з навколишніми людьми всупереч фізичному або психічному дефекту, що спричинив порушення цих відносин. Зрештою мова йде про відновлення особової. Перевірка гіпотези - (hypothesis testing) Дослідницькі гіпотези - це прогнози відносно результатів исслед., засновані на висновках з теорії або раніше отриманих даних. У ідеалі, гіпотези повинні бути настільки визначеними і конкретними, щоб вказувати на специфічні критерії, необхідні для їх перевірки, і щоб їх можна було однозначно підтвердити або спростувати. Критерії, що використовуються для залежними змінними. Процес породження гіпотез, що перевіряються служить проясненню питань, виникаючих в зв'язку з якоюсь конкретною проблемою исслед. Це примушує дослідника точно визначати характер даних, що збираються. ИНСЕКТНАЯ АЛЕРГІЯ - алергічні реакції, що викликаються комахами або продуктами їх життєдіяльності. Продукти життєдіяльності комах, крім токсичних реакцій, що викликаються отруйними речовинами, що містяться в отруті, слині, слизі, можуть зумовлювати алергічні реакції. Алергенами служать складові частини отрути або слини, волоски або лусочки, білки тіла, які можуть попасти в організм при ужаленні, вдиханні, контакті з шкірою, через рот з їжею. Инсектная алергія виявляється у вигляді різних алергічних реакцій. Це можуть бути анафилактический шок, приступ бронхіальної астми або контактний дерматит. Найчастіше.

КРЕАТИВНОСТЬ - (англ. creativity) - творчі можливості (здібності) людини, які можуть виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість загалом і/або її окремі сторони, продукти діяльності, процес їх створення. К. розглядають як найважливіший і відносно незалежний чинник обдарованості (див. Обдарованість загальна), який рідко відбивається в тестах інтелекту і академічних досягнень. Навпаки, К. визначається не стільки критичним відношенням до нового з т. зр. досвіду, що є, скільки сприйнятливістю до нових ідей. Важливим етапом у вивченні К. послужили роботи Дж. МЕЩЕРЯКОВ - Олександр Іванович (1923-1974) - російський психолог, де-фектолог, д-р психологічних наук (1971), професор, фахівець в області навчання слепоглухих дітей. Закінчив психологічне відділення філософського факту МГУ (1950) і аспірантуру Інституту психології АПН СРСР (1953). Учень А.Р. Лурія. З 1952 р. працював в НДІ дефектології АПН СРСР, спочатку в секторі клінічного і патофизиологического вивчення учнів спеціальних шкіл, очолюваному Лурія, а з 1957 р. був співробітником І.А. Соко-лянського. Організував (1960) і очолив (1961)лабораторію вивчення і виховання слепоглухонемих дітей. Співробітниками. МЕТОДИКА ЧАСТКОВОГО ВІДТВОРЕННЯ - (англ. partial-report method) - застосовується в дослідженні иконической пам'яті (див. Пам'ять иконическая); складається в короткочасній (тахистоскопической) демонстрації матриці символів випробуваному, перед яким поставлена задача відтворити деяку частину (рядок або стовпець) елементів матриці (букв або цифр). Яку саме частину необхідно відтворити, випробуваний взнає за допомогою світлового або звукового покажчика, що пред'являється з варьируемой затримкою вже після закінчення експозиції матриці. Принципова відмінність від методики повного відтворення складається в тому, що випробуваний отримує. РОЛЬ СТАТЕВА - диференціація діяльності, статусів, прав і обов'язків індивідів в залежності від їх статевої приналежності. Відносно стійкі форми поведінки, відповідні статевій приналежності індивідів, - соціальна модель поведінки, що включає в себе очікування і вимоги, що адресується суспільством до людей чоловічої і жіночої статі біологічної. Диференціація ролей статевих виявляється в половозрастном розподілі праці, системі статевий стратификации, розподілі влади і авторитету чоловіків і жінок, в специфічних процесах статевий социализации, через яку ці відносини відтворюються і передаються з.