Експерт і спеціаліст у цивільному процесі

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика правового становища експерта та спеціаліста у цивільному процесі ... 5
1.1. Огляд літератури та законодавства за темою дослідження ... 5
1.2. Правовий статус експерта та спеціаліста ... 10
Розділ 2. Процесуальний порядок участі експерта в цивільному процесі ... 22
2.1. Поняття, види та процесуальний порядок призначення експерта в цивільному процесі ... 22
2.2. Підстави та порядок відводу експерта в цивільному процесі ... 29
2.3. Порядок дослідження висновку експерта в цивільному процесі ... 31
Розділ 3. Процесуальний порядок участі спеціаліста в цивільному процесі та порівняльна характеристика з участю експерта ... 34
3.1. Підстави участі спеціаліста в цивільному процесі ... 34
3.2. Порівняльно-правовий аналіз участі експерта та спеціаліста в цивільному процесі ... 35
Висновок ... 39
Список літератури ... 42

Для придбання курсової роботи "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Експерт і спеціаліст у цивільному процесі"

Курсова робота "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАСТАВНА - іменний цінний папір, що засвідчує право її законного держателя отримати виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим іпотекою майна, вказаного в договорі про іпотеку, без представлення інших доказів існування цього зобов'язання, а також що засвідчує право застави на вказане в договорі майно (ФЗ РФ від 16 липня 1998 р. № 102-ФЗ "Про іпотеку (заставі нерухомості)". 3. можна не складати, але можна і скласти (по розсуду сторін договору). У останньому випадку про факт посвідчення прав заставодержателя з допомогою 3. повинна робитися відмітка в договорі про іпотеку. СИСТЕМА ПРАВА - внутрішня будова, певний порядок організації і розташування становлячих її частин, зумовлений характером існуючих в суспільстві відносин. С. п. виступає як внутрішня форма права, що відображає реально існуючі в тій або інакшій країні суспільні відносини. Все становлячі її норми знаходяться між собою в такій же по своєму характеру взаимосвязанности, як і всі регульовані ними суспільні відносини. Системність є невід'ємною властивістю будь-якого типу права. Наявність її вказує на те, що право є не випадковим набором розрізнених юридичних норм, а цілісною стійкою освітою. У основі цієї цілісності і. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ) - періодичні друкарські видання, радіо-, тілі- і відеопрограми, кинохроникальні програми, інакші форми поширення масової інформації (Закон РФ від 27 грудня 1991 р. № 2124-1 "Про засоби масової інформації"). Під масовою інформацією законодавець розуміє: "призначені для необмеженого кола осіб друкарські, аудіо-, аудіовізуальні і інакші повідомлення і матеріали". Конституція РФ встановлює певні обмеження свободи інформації. Законний спосіб пошуку, отримання, передачі, виробництва і поширення інформації (в тому числі масової) передбачає неприпустимість розголошування відомостей, що становлять державну. ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ РФ (ЦИК) - головний виборчий орган РФ, який забезпечує підготовку і проведення виборів депутатів ГД ФС, Президента РФ, інакших федеральних органів, що обираються безпосередньо громадянами, а також проведення референдумів РФ. ЦИК здійснює керівництво діяльністю всіх інших виборчих комісій. На виборах 1993 р. ЦИК формувалася в складі голови і 20 членів ЦИК. Голова призначався Президентом РФ, а заступник голови і члени ЦИК - також Президентом по представленню голови ЦИК. У ФЗ РФ від 6 грудня 1994 р. № 56-ФЗ "Про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації" визначене, що ЦИК складається з.
Кожна вагома структурна частина курсової "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кафедра психології Академії управління МВС - Один з перших центрів розвитку сучасної юридичної психології. Кафедра створена разом з Академією в 1974 році. Вона була єдиним учбовим і науково-дослідним центром психологічної науки в МВС до кінця 80-х років. Кафедра бере участь в підготовці керівних кадрів органів внутрішніх справ всіх рівнів управління. Основні предмети викладання - психологія управління в ПОО, юридична психологія, педагогічна психологія. На ній з 1975 р. в системі послевузовского освіти ведеться спеціалізація викладачів юридичної психології, а 1992-1996 м. м. уперше в МВС на 5-6 місячних курсах готувалися практичні психологи (зі. ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ ПОРАДИ РЕСПУБЛІКИ - (союзної і автономної) - вищий орган державної влади республіки, що обирається Верховним. Порадою республіки (див.) і підзвітний йому у всій своїй діяльності. П. В. С. р. складається з Голови Президії, заступників Голови, Секретаря і членів. Кількісний склад П. В. С. р. визначається Конституцією республіки. У РСФСР і Грузинської ССР число заступників Голови Президії відповідає числу автономних республік, в Азербайджанської ССР - числу автономних республік і автономних областей. Компетенція П. В. С. р. визначається Конституцією республіки: він має в своєму розпорядженні ряд повноважень з питань. ЗАВІДУЮЧИЙ ЕКСПЕДИЦІЄЮ - Посадові обов'язки. Здійснює керівництво роботою експедиції. Організує роботу по прийому, обробці, відправленню за призначенням поступаючих вантажів, документів і кореспонденції, забезпеченню їх збереження і своєчасної доставки адресатам. Складає інструкції по супроводу вантажів і документів, що проходять через експедицію. Бере участь в перевірці збереження упаковки (тари) і наявності вкладень відповідно до супровідних документів, в необхідних випадках - в складанні актів на виявлену недостачу або псування. Вживає заходів по забезпеченню працівників експедиції коштами механізації труда.
У вступі курсової "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРОТЕСТ В ПОРЯДКУ ЗАГАЛЬНОГО НАГЛЯДУ - юридичний акт, за допомогою якого прокурор в процесі здійснення загального нагляду вимагає скасування або зміни якого-небудь незаконного акту. При виявленні порушення закону прокурор зобов'язаний опротестувати незаконний акт і повідомити про допущене порушення закону вищестоящому відносно порушника органу для накладення дисциплінарного стягнення або ж збудити судове переслідування лротив порушника (при наявності ознак злочинного діяння). Протест повинен містити: найменування органу (посадової особи), якому адресується протест; найменування документа - "протест в порядку.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД РФ - судовий орган конституційного контролю, самостійно і що незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Створений в 1991 р. з метою захисту основ конституційного ладу, основних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення верховенства і прямої дії Конституції РФ на всій території РФ. Повноваження, порядок утворення і діяльності К.с. РФ визначається Конституцією РФ і Федеральним конституційним законом "Про Конституційний Суд РФ" від 12 липня 1994 р. К.с. РФ дозволяє справи про відповідність Конституції РФ федеральних законів, нормативних актів Президента РФ, Поради. Початкові лінії, від яких відмірюється ширина територіального моря - лінія найбільшого відливу вдовж берега, вказана на офіційно виданих в РФ морських картах; пряма початкова лінія, що з'єднує найбільш видалені в сторону моря точки островів, рифів і скель в місцях, де берегова лінія глибоко порізана і извилиста або де є вдовж берега і в безпосередній близькості до нього ланцюг островів; пряма лінія, що проводиться упоперек гирла ріки, безпосередньо впадаючої в морі, між точками на її берегах, максимально виступаючими в морі при найбільшому відливі; пряма лінія, що не перевищує 24 морські милі, що з'єднує точки найбільшого відливу пунктів природного входу в.
Список літератури курсової "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" - більше 20 джерел. ВАГІТНІСТЬ - фізіологічний процес, під час якого в організмі жінки із заплідненої яйцеклетки розвивається плід, здібний до внеутробной життя. Частіше спостерігається вагітність одним плодом, можливий одночасний розвиток двох і більш плодів (див. Багатоплідна вагітність). Нормально протікаюча вагітність триває від 266 до 294 днів (в середньому 280 днів, т. е. 40 нед, або 10 акушерських місяців), вважаючи від першого дня останньої менструації, і закінчується родами. Діагностика вагітності. У цей час широке поширення отримали імунологічний методи діагностики вагітності: якісне і кількісне визначення. ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ - несвідомі дії (протидії) людини, направлені на захист від тих небезпек (загроз), яким він зазнає з боку навколишньої його реальності і свого власного внутрішнього світу.    У психоаналізі поняття "захисні механізми" відноситься до Я, якому доводиться оборонятися від різного роду загроз, вихідних від обмежень зовнішнього світу, що вимагають задоволення несвідомих влечений, фантазій і всіляких уявлень, пов'язаного з ідеалами, етичними цінностями, внутрішніми заборонами. На початковому етапі розвитку психоаналізу З. Фрейд використав поняття "захист", яке згодом було замінене терміном.

СУБМОДАЛЬНОСТЬ - категорія НЛП, в якій розробляються уявлення про типи людей з т. зр. їх світовідчування і сприйняття інформації. Типологією людей займалися багато які мислителі і психологи: Гиппократ, Юнг, Декарт, Кант, Павле, Фромм, Роббінс, Кречмер, Шелдон, Шостром і інш. Відомі психофізіологічні характеристики типів людей Гиппократа, з якими погоджувався І. Павлов: сангвиники - сильні, урівноважені, жваві люди; флегматики - сильні, урівноважені, інертні люди; холерики - сильні і неврівноважені люди; меланхоліки - слабі люди. Тут показана Е. Роббінс вивчав 3 типи особистостей, виділяючи їх в.
Посилання в тексті роботи "Експерт і спеціаліст у цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Образи чоловіка і жінки в язиковій свідомості - вивчаються на основі асоціативних полів, отриманих при проведенні широкомасштабних експериментів по вільному асоціюванню. Ряд міждисциплінарних робіт, що вивчають відображення образів чоловіка і жінки в язиковій свідомості, з'явився з виникненням гендерних досліджень у вітчизняній лінгвістиці. При цьому часто розглядається чоловіча і жіноча язикова свідомість, тобто вивчається в порівняльному аспекті вплив гендерной складової на асоціативну вербальное поведінку. Наприклад, групі інформантів як стимульного слово пропонується іменник "жінка" і ставиться задача - відреагувати першим. ГЕНИТАЛЬНОСТЬ - поняття, використане З. Фрейдом при розгляді стадій, етапів або фаз сексуального розвитку дитини. У класичному психоаналізі виділялися дві фази організації сексуального життя людини. Прегенитальная (догенитальная) фаза, де гениталии не придбавають самостійного значення і не грають переважаючої ролі в людській сексуальності. Генитальная фаза, на якій спостерігається об'єднання приватних сексуальних влечений і підкорення їх примату генитальности.    У "Трьох нарисах по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд виступив проти буденних уявлень про людську сексуальність, пов'язану з. КОНДРАТЬЕВ Михайло Юрійович - (р. 1956) - російський психолог, спец. в обл. соціальної, пенітенціарної, вікової і пед. психології. Докт. психол. наук (1994), чл.-кор. РАО (1996), в 1997 р. був вибраний чл. Бюро і заст. акад.-секр. Відділення психології і вікової фізіології РАО, з 1998 по 2007 р. чл. Бюро Відділення психології і вікової фізіології РАО. Займав посаду уч. секр. Експертної поради ВАК РФ у напрямі "Педагогіка і психологія" (1994-1995), з 2007 р. - член цієї ж експертної ради. З 1998 р. декан і проф. ф-та соціальної психології Моськ. гір. психол. ун-та (МГППУ). У 1999 р. нагороджений премією Президента РФ за.

ПСИХОПУНКТУРА КАЛЕРА - Метод розроблений німецьким психіатром і психотерапевтом индонезийского походження Калером (Calehr Н.). П. К. має подвійне значення. З одного боку, метод передбачає вплив на психіку ("укол") шляхом лікування тіла, соматотерапию, наприклад з допомогою акупунктури. З іншого боку, це втручання в душу (атму) або серце, викликане катарсисом (отреагированием), який опосередкований специфічним глибинно-психологічним, езотерично-духовним тестом, названим автором Основним Емоційним Структурним Тестом (Basic Emotional Structuring Test), скорочено BEST, що грає важливу психотерапевтичну. КОГНИТИВНОЕ НАВЧАННЯ - Включає в себе: самоконтроль, що складається з послідовних етапів самонаблюдения, самоподкрепления і регулюючих самооценку; складання контрактів; роботу в системі правил пацієнта. Поведенческие правила дозволяють систематизувати елементи поведінки, які можна представити наступною формулою: коли і в яких обставинах роблять те або інше і які наслідку цього. Їх називають ще АВС-парадигмою. Задача психотерапевта - озвучити і вербализовать цю формулу. Правила умовно поділяються так (Hoffman N., 1979): 1) правила, що формулюють ціннісні установки, зухвалі певні стимули, які суб'єктивно. Розладу почуттєвого пізнання - Розладу, що відносяться до порушень почуттєвого пізнання, називаються сенестопатиями, в перекладі з латинської мови sensus - "почуття, відчуття", а з грецького pathos - "хвороба". Сенестопатии є патологічними відчуттями у вигляді виникаючого в різних частинах тіла або внутрішніх органах неприємного, а іноді дуже обтяжливого, болісного почуття покаливания, тиску, скручування, печіння, стягання, не пов'язаного з якоюнебудь соматичною патологією. Під адгезією розуміють розлад почуття болю, при наявності даного симптому обов'язково потрібно виключити якунебудь. Психологія як наука - Ідея про те, що поведінка людини у всіх основних аспектах схожа з предметами вивчення інших наук. З цієї точки зору, людська поведінка нічим не відрізняється від інших природних феноменів і до нього застосовні наступні передумови: 1. Детермінізм: будь-яка поведінка розглядається як така, що має причину (див. Вільна воля versus детермінізм). Передбачуваність: якщо поведінка детермінований, то можна передбачати майбутні події. 2. Контроль: якщо поведінка передбачувана, це означає, що його можна контролювати. Проблеми, пов'язані з психологією як науковою дисципліною: 1.