ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність державного управління ... 5
1.1. Поняття державного управління ... 5
1.2. Ознаки державного управління ... 7
1.3. Правове регулювання державного управління ... 9
Розділ 2. Законність і дисципліна у сфері виконавчої влади ... 16
2.1. Режим законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади і способи їх забезпечення ... 16
2.2. Державний контроль та його види ... 17
2.3. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади ... 18
2.4. Адміністративний нагляд, його співвідношення з контролем. Види адміністративного нагляду та його суб'єкти ... 19
2.5. Звернення громадян як один з важливіших засобів забезпечення законності у сфері здійснення виконавчої влади ... 21
Розділ 3. Адміністративно-правові заходи боротьби 3 корупцією ... 23
3.1. Поняття корупції за законодавством України ... 23
3.2. Адміністративно-правовий механізм боротьби з корупцією ... 25
3.3. Адміністративно-правова відповідальність за корупційні діяння ... 28
3.4. Основні напрямки боротьби з корупцією в Україні ... 29
Висновки ... 31
Література ... 33

Для придбання курсової роботи "Забезпечення законності в державному управлінні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Забезпечення законності в державному управлінні"

Курсова робота "Забезпечення законності в державному управлінні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Забезпечення законності в державному управлінні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Забезпечення законності в державному управлінні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Забезпечення законності в державному управлінні" і призначений виключно для пошукових систем.

НЕСПРОМОЖНІСТЬ (банкрутство) - в цивільному праві нездатність боржника задовольнити вимоги кредитора (кредиторів) і погасити перед ними свої зобов'язання. Розрізнюють практичну Н., що укладається у тимчасовій відсутності коштів, і абсолютну, яка виникає у разі перевищення активу над пасивом і неможливості при звичайному ведінні справ погасити свої вимоги у встановлені терміни. Синонім терміну "Н." - банкрутство. У більшості країн загальні норми про банкрутство звичайно містяться в ГК і Торговому кодексі, а спеціальні - в особливих законах. У Великобританії це Закон про неплатоспроможність (1986), в США - Закон про. РІЧ - матеріальний, фізично відчутний предмет, що має економічну форму товару і що тому є об'єктом цивільного обороту. В. є також готівка і цінні папери (ст. 128 ГК РФ). У число В. включаються різні види енергетичних ресурсів і сировини, зроблених або здобутих людським трудом і внаслідок цього що стали товаром. Так, об'єктом цивільних, прав, зокрема права власності, не може бути атмосферне повітря в його природному стані. Стають товаром і об'єктом цивільного обороту повітря або його складові частини, змінене або відособлене під впливом труда людини (нагріте повітря - пара, "сжиженний повітря" -. Розгляд заяв про довершені нотаріальні дії або про відмову в їх здійсненні -  Нотаріальна діяльність регулюється Основами законодавства Російської Федерації про нотаріат, затвердженою Верховною Радою РФ 11 лютого 1993 р. Виробництво по заявах про довершені нотаріальні дії або про відмову в їх здійсненні регламентоване гл. 37 ГПК, багато які питання також розкриті в Постанові Пленуму Верховного Суду РСФСР від 17 березня 1981 р. №1 "Про практику застосування судами законодавства при розгляді подів по жалобах на нотаріальні дії або на відмову в їх здійсненні".  При відсутності в населеному пункті нотаріуса правом здійснення певних нотаріальних дій наділяються. ЕКОНОМІЧНИЙ СУД СНД - один з основних органів Співдружності Незалежних Держав. Статус Е.С. СНГ визначений Угодою про статус Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав від 6 липня 1992 р., підписаною РФ, Вірменією, Білорусією, Казахстаном, Киргизією, Молдовою (з обмовками), Таджикистаном, Узбекистаном. Кожне з вказаних держав обирає в Е.С. СНГ по двоє суддів. Місцезнаходженням Е.С. СНГ є м. Мінськ. Основною метою Е.С. СНГ є забезпечення одноманітного застосування угод держав - учасників СНД і заснованих на них економічних зобов'язань і договорів шляхом дозволу суперечок, витікаючих з економічних відносин.
Кожна вагома структурна частина курсової "Забезпечення законності в державному управлінні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БАНДИТИЗМ - організація озброєних банд і участь в них і в организуемих ними нападах на радянські установи або окремих громадян, зупинках поїздів і руйнування ж. шляхів і інакших засобів повідомлення і зв'язку (ст. 593 УК). Б. відноситься до особливо небезпечних злочинів проти порядку управління (див.). Для складу Б. властиво наявність організованої групи з двох або більше за осіб, пов'язаних між собою загальною злочинною метою, і вооруженности хоч би одного з її учасників. Злочин, що Розглядається є кінченим з моменту організації банди, хоч би ця банда і не зробила яких-небудь нападів. Для залучення до. ВАЛИЗА - (фр. valise - чемодан valise diplomatique - дипломатична пошта) - прийнятий в дипломатичному (посольському) і митному праві термін, що означає одиницю багажу або вантажу, місце, вмісне кореспонденцію, документи, матеріали, предмети, що становлять дипломатичну пошту. В. являє собою різноманітне за формою вмістище (конверт, пакет, мішок, сумку, чемодан, короб, кофр, ящик), яке може бути виготовлене з будь-якого відповідного (міцність, влаго- і термостійкість)матеріалу, упаковане особливим образом, опечатане (наприклад, сургучем, воском)і опломбоване (наприклад, свинцем)з тим, щоб утруднити. АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ - встановлена законодавчими актами сукупність правомочності судів, органів державного управління і посадових осіб по дозволу індивідуальних адміністративних справ і застосуванню юридичних санкцій в адміністративному порядку. Специфічна виконавчо-розпорядча діяльність по застосуванню встановлених державою нормативних розпоряджень до конкретних випадків дозволу конфліктних правових ситуацій при виникненні суперечки про право або порушення встановлених правил. Це одна з форм правоохоронної діяльності судів, органів управління, здійснювана на основі і на виконання законодавчих розпоряджень. А.ю..
У вступі курсової "Забезпечення законності в державному управлінні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Визначення характеру людини по групі крові (зарубіжні дослідження) - Взаємозв'язок між характером і групою крові влаштовується японським вченим Понштаке Новини. Виділяються чотири основні групи крові: О (I), А (II), В (III), AB(IV і (за результатами його обстеження більше за мільйон японців) для цих груп характерні наступні якості особистості: Про (I) група - "Ви прагнете бути лідером. Якщо поставте собі мету, будете за неї боротися, поки не досягніть. Умієте вибирати напрям для висунення уперед. Вірите в свої сили не позбавлена емоційність. Однак у вас є і слабості: ви дуже ревниві і метушливі, а крім того зайво амбициозни"; А (II) група - "Ви любите гармонію.

містобудівний регламент територіальної зони - визначає основу правового режиму земельних дільниць, одинаково як усього, що знаходиться над і під поверхнею земельних дільниць і використовується в процесі забудови і подальшій експлуатації будівель, будов, споруд; Г.р. обов'язкові для виконання всіма власниками земельних дільниць, землекористувачами, землевласниками і орендарями земельних дільниць незалежно від форм власності і інакших прав на земельні дільниці; вказані обличчя можуть використати земельні дільниці у відповідності з будь-яким передбаченим Г.р. для кожної територіальної зони виглядом дозволеного використання; земельна. Функції адміністративного права - це основні напрями правового галузевого впливу адміністративного права на регульовані ним суспільні відносини, що обумовлюють його значення і роль у встановленні адміністративних правовідносин, а також що відображають правову природу і роль управлінських суспільних відносин, виникаючих в сфері організації і функціонування системи виконавчої влади. Основною функцією адміністративного права є його регулятивная функція, яка виражається в створенні нормами адміністративного права певного правового режиму впливу на суспільні відносини за допомогою встановлення взаємних прав і обов'язків суб'єктів.
Список літератури курсової "Забезпечення законності в державному управлінні" - більше 20 джерел. МАРЕННЯ - (лати. delirium, ньому. Wahn). Розлад мислення. Сукупність хворобливих представлень, міркувань і висновків, що опановують свідомістю хворого, що искаженно відображають дійсність і що не піддаються корекції ззовні. По А.В. Снежневському [1983], Основні ознаки Би.: 1) Б. є слідством хвороби і, таким чином, в корені відрізняється від помилок і помилкових переконань психічно здорових; 2) Б. завжди помилково відображає дійсність, хоч іноді в окремих посилках хворий може бути правий; 3) маревні ідеї непохитні, не піддаються корекції; 4) маревним ідеям властиві помилкові основи. ПЕТРОВСКИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ - Відомий вітчизняний психолог Артур Володимирович Петровський народився 14 травня 1924 р. в Севастополі. Доля його складна і цікава. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, він добровольцем пішов на фронт. Після демобілізації Петровський, проробивши деякий час на військовому заводі, поступив в ремісниче училище. Наступним етапом його освіти була школа робочої молоді, де молодий Петровський захопився філологією і по закінченні школи поступив на філологічний факультет Московського міського педінституту їм В.П. Потемкина, а потім - в аспірантуру. Тема його кандидатської дисертації поєднувала в собі.

ЕРГОНОМІКА - (від греч. ergon - робота nomos - закон) - наукова і проектировочная дисципліна, що сформувалася на стику психології, фізіології, гігієни труда, биомеханики, антропології і ряду технічних наук. Міждисциплінарне вивчення людини або групи людей в умовах їх діяльності із застосуванням технічних засобів складає зміст Е. як наукової дисципліни. Ергономічні дослідження підлеглі задачам проектування і орієнтовані м. про. на преобразовательно-проектну дію, а не на пізнання. Основний об'єкт дослідження Е. вивчає певні властивості цієї системи, зумовлені місцем і роллю людини в ній і що отримали.
Посилання в тексті роботи "Забезпечення законності в державному управлінні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПСИХІЧНА ЕНЕРГІЯ - (PSYCHIC ENERGY) Гіпотетично існуюча і, аналогічно з фізичною, кількісно вимірна енергія, лежача в основі всякої активності психічного апарату і, отже, всіх психічних виявів. Концепція психічної енергії в тому або інакшому вигляді була присутня у всіх теоретичних побудовах Фрейд. Однак її серйозні недоліки поступово викликали хвилю різкої критики, що привела в кінцевому результаті до вимог відмови від концепції (Kubie, 1947, Holt, 1967, Rosenblatt and Thickstun, 1970). Проте евристичность поняття психічна енергія сприяла його виживанню. У 1923 році Фрейд запропонував розглядати два окремих. "F00" Деменция при хворобі Альцгеймера (G30) - Хвороба Альцгеймера (БА) є первинним дегенеративним церебральним захворюванням невідомої етіології з характерними нейропатологическими і нейрохимическими ознаками. Звичайно захворювання має поступовий початок і повільне, але неухильно розвивається протягом декількох років. За часом це може бути і 2, і 3 року, але іноді значно більше. Почало може бути в середньому віці або навіть раніше (БА з початком в пресенильном віці), однак захворюваність вище в пізньому віці і старше (БА з початком в сенильном віці). У випадках з початком захворювання до 65-70 років є імовірність наявності в сімейному. ФОБІЯ (PHOBIA) - Психологічний симптом, що характеризується уникненням специфічних ситуацій або об'єктів, які, не будучи об'єктивно небезпечними, викликають сильну тривогу. У буквальному перекладі з грецького фобія означає хворобливий страх або побоювання. У складних словосполученнях префікс перед словом фобія" вказує на пов'язані з побоюваннями або почуттям страху стану або ситуації. Найбільш поширеними серед них є зоофобия (страх тварин), акрофобия (страх висоти), клаустрофобия (страх закритих просторів і площ), агорафобия (страх вулиць або відкритих просторів). Останнім часом спостерігається.

ЗАКАВКАЗСКИЕ НАРОДИ - представники корінних націй республік Закавказья - Грузії, Вірменії, Азербайджану (див. "Азербайджанці", "Вірмени", "Грузини", - тривалий час що входили до складу Росії і разом з її народами минулі тривалий шлях спільних перетворень і позбавлень. Жителі 3. н. наділені: - високо розвиненим, загостреним почуттям національної гордості, самолюбства і самоуважения, великою прихильністю національним традиціям і звичкам, етнородовой згуртованістю і відповідальністю; - головним чином, рисами холеричного і сангвинического типів темпераменту, вибуховою емоційністю, підвищеною чутливістю до. Політичні цінності - (political values) Рокич визначає "цінність" як "тверде переконання в тому, що певний специфічний спосіб поведінки або цільовий життєвий стан яв-ця переважним - з особистої або суспільної т. зр. - протилежному або зворотному способу поведінки або цільовому життєвому стану". З цього визначення слідує, що П. ц. стосуються поведінки або цільових станів, к-рі пов'язані з політичною діяльністю окремого чол. або з політичною системою загалом, чиї переваги можуть тж бути політичними по своєму характеру. Існує безліч концептуальних відмінностей у вживанні поняття цінності. Лассуелл і Каплан, напр.. АНКЕТНИЙ ОПИТ - (англ. survey, survey research) - один з двох основних видів опитних методів (нарівні з інтерв'ю), вживаний для отримання емпіричної інформації, що стосується об'єктивних або суб'єктивних фактів (знань, думок, оцінок, поведінки). А. про. широко використовується в соціології, психології, педагогіці, інш. областях науки і практики. Істотна особливість А. про. - опосередкований характер взаємодії між дослідником і досліджуваним (респондентом, т. е. "що відповідає", від лати. responsare - відповідати), які спілкуються за допомогою анкети, причому респондент (по можливості) сам читає. Аудиторія телевізійна: циклічність телевізійної аудиторії - На протязі доби щодня спостерігається поступове зростання об'єму загальної телеаудитории до вечірнього часу, пік к-рого доводиться на інтервал в околицях 21:00. Потім об'єм аудиторії (А.) знижується, досягаючи мінімуму в околицях 3:00. Тижнева циклічність виявляється, передусім, у відмінності середньодобового об'єму загальної телеаудитории в буденні і вихідні дні. По вихідних зростання об'єму телеаудитории на протязі доби спостерігається двічі: в околицях 11:00 і в околицях 21:00. Однак ранковий пік помітно нижче вечірнього. Сезонна циклічність виявляється в зменшенні средненедельного об'єму загальної.