Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами ... 5
1.1. Поняття та види правового статусу особистості ... 5
1.2. Основні сучасні підходи до визначення взаємовідносин людини і держави ... 6
1.3. Сучасний етап розвитку конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні та його принципи ... 13
Розділ 2. Аналіз забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами ... 18
2.1. Особливості забезпечення правового статусу особистості законодавчою владою ... 18
2.2. Особливості забезпечення правового статусу особистості виконавчою владою ... 21
2.3. Особливості забезпечення правового статусу особистості судовою владою ... 29
Розділ 3. Загальна оцінка стану забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами в Україні ... 32
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами"

Курсова робота "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" і призначений виключно для пошукових систем.

БЕЛЬГІЯ (Королівство Бельгія) - держава в Західній Європі. Основне населення її складають фламандці і валлони. У зв'язку з виниклими в останні десятиріччя конфліктами між ними в Би., яка раніше була унітарною державою, почався процес поетапної "федералізації". Найбільш важливі зміни в Конституцію були внесені в 1988-1993 рр. При цьому було зафіксовано існування двох основних культурно-лінгвістичних співтовариств: фламандскоязичного і французоязичного населення, а потім освічені три регіони: Фландрия, Валлонія і Брюссель (останній офіційно оголошений двомовним). У співтовариствах і регіонах. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО - сукупність юридичних норм, регулюючих різноманітні відносини між соціалістичними організаціями, між соціалістичними організаціями і громадянами і між громадянами, що полягають в праві однієї особи вимагати від іншого здійснення певної дії або стриманості від дій. О. п. є одним з основних розділів цивільного права. У радянському О. п. яскраво виражається службова роль правової частини надбудови відносно соціалістичного базису. Досить, сказати, що найбільш важливе коло відносин, регульоване О. п., складають відносини, що складаються внаслідок діяльності хоз. органів, направленої на. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА - юридичний термін, вказуючий різні правові форми вираження волі пануючих класів держав в міжнародних відносинах. На відміну від внутрішнього права, де основним юридичним джерелом права є, як правило, закон, міжнародне право має своїм основним джерелом міжнародний договір. Іншим джерелом міжнародного права є міжнародний звичай для його держав, що визнали. Однак при всьому цьому вирішальне значення в справі правового регулювання міжнародних відносин, особливо з метою зміцнення міжнародного світу і попередження воєн, має міжнародний договір. Міцний міжнародний правопорядок може бути забезпечений. ПРОСТРОЧЕННЯ - невиконання зобов'язання в належний термін, за який відповідає сторона в зобов'язанні. Разлічают П. боржника і П. кредитора. П. боржники наступає в тих випадках, коли боржник не виконує зобов'язання, у встановлений термін внаслідок обставини, за яку він відповідає. П. боржника має місце при умові: 1) настання терміну виконання (якщо термін не вказаний, необхідне пред'явлення з боку кредитора вимоги боржнику про виконання зобов'язання); 2) невиконання зобов'язання в цей термін; 3) відсутність шанобливої причини невиконання зобов'язання. Особливо важливе значення має виконання в термін.
Кожна вагома структурна частина курсової "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ИЕРИНГ (IHERING) Рудольф - (1818- 1892) - один з самих видатних німецьких юристів, романіст-історик, цивилист і філософ права. Був фундатором реалістичної школи права. Творчество И. з'явилося переломним моментом в розвитку західного правознавства, воно знаменувало перехід від чисто юридичного переконання на суспільство до соціологічного вивчення права. Суть вчення І. викладена в його головному нескінченому труді "Мета в праві" (1872) і в популярній брошурі "Боротьба за право". На думку І., право - це не механізм (продукт випадку, суспільного договору) і не організм (саморазвивающийся продукт початків, закладених в людині в. СТРАХУВАННЯ КООПЕРАТИВНЕ - в СРСР одна з форм здійснення права громадян на матеріальне забезпечення в старості, а також у разі хвороби і втрати працездатності. С. до. забезпечує членів артілей промислової кооперації і фінансується за рахунок обов'язкових внесків артілей, що сплачуються в певному відсотку від фонду заробітку членів артілей без вирахування цих внесків з особистого заробітку. Керівництво системою С. до. здійснюється Всесоюзним Советом С. до. (Все-коопромстрахсовет), обласними, крайовими, республіканськими промстрахсоветами. У артілях створені виборні промстрахсовети і обираються страхові делегати. небезпечні і шкідливі види робіт, ті, що виконуються дітьми - являють собою види діяльності або професії, які по своєму характеру або через обставини, в якій вони здійснюються, можуть нанести збиток здоров'ю, безпеці або моральності підлітка (Конвенція МАРНОТРАТНИК №182). Небезпечний і шкідливий характер таких робіт може бути результатом надмірного робочого навантаження, фізичних умов труда і(або) інтенсивності труда з точки зору тривалості робочого часу навіть в тих випадках, коли сама по собі діяльність або професія не вважається шкідливою або небезпечною. Небезпечні роботи повинні бути визначені національними законами або компетентними органами влади.
У вступі курсової "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Прикордонного огляду психологічні особливості - Огляд транспортних засобів і вантажів (ДТСГ), що перетинають державну межу, здійснюється військовослужбовцями органів прикордонного контролю у взаємодії з іншими правоохоронними органами з метою припинення спроб незаконного перетину межі громадянами, переміщення контрабанди, зброї і наркотичних коштів. На контролера, призначеного у вбрання по ДТСГ впливають наступні психологічні чинники: об'єм транспортного потоку, технологічне різноманіття компонування транспортних засобів в залежності від моделі, року випуску, країни виготівника, функціональної приналежності і інш., небезпеку отримати травму.

НАМІР - одна з форм провини (див.). У радянському карному праві розрізнюють 2 види У.- прямий і непрямий, або евентуальний. Якщо суб'єкт, здійснюючи злочин, передбачував суспільно-небезпечний характер наслідків свого діяння і бажав їх настання, то в наяности У. прямий. Якщо ж суб'єкт, передбачуючи суспільно-небезпечний характер наслідків своїх дій, не бажав, але свідомо допускав їх настання, то в наяности У. непрямий, або евентуальний. Для встановлення наявності і вигляду У. необхідно з'ясувати характер поведінки обвинуваченої, мотиви, которимя він керувався, цілі, які він собі ставив, обстановку, в якій. ГАРАНТІЯ - (англ. gurantee, warranty; фр. garantie - забезпечення) -1) в цивільному праві - порука за виконання якою-небудь юридичною або фізичною особою фінансових, експортно-імпортних, речовинних і інших договірних умов (зобов'язань); відповідальність гаранта (ним із згоди договірних сторін може стати третя особа, наприклад, відома фірма, банк і т.д.) за невиконання цих зобов'язань; 2) встановлена законом відповідальність: продавця - за якість товару, за те, що він не знаходиться у власності третіх осіб, не може бути проданий в рахунок погашення чиєї-небудь заборгованості; покупця - за.
Список літератури курсової "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" - більше 20 джерел. ПРАВОСЛАВНА ПСИХОТЕРАПІЯ - Сукупність форм і підходів до лікування душі, що мають в основі світосприймання, що покоїться на православній вірі, духовному, аскетичному і літургійному досвіді Єдиній, Соборній і Апостольській Церкві (конфессионально визначуваної як Православна). Що Виділяється в самостійний напрям, П. п. визначається з религиозно-конфессиональной тональністю, тому що в її основі лежать дослідно-теоретичні знання православної антропології, гомилетики, аскетичне і святоотеческое вчення про духовне життя, про пристрасті як джерело хвороб, про подвижництво як духовну лайку, а також багатовіковий позитивний досвід. Поведенчеська терапія - (behavior therapy) У психології зустрічається цілий ряд термінів, що часто використовуються як взаємозамінні, хоч вони в тій або інакшій мірі розрізнюються за своїм походженням і значенню: П. т., модифікація поведінки, поведенческая інженерія, вплив на поведінку, прикладний аналіз поведінки, бихевиоризм, когнитивная модифікація поведінки, зумовлення, оперантное зумовлення, S-R (стимульно-реактивний) підхід, соц. навчання, заместительное (vicarious) навчання, підкріплення, ситуационний менеджмент, контроль стимулів і мультимодальная терапія. Першим відомим джерелом, в до-ром з'явився термін П.

КОМПЛЕКС - (лати. complexus - зв'язок, поєднання). 1. Група або чинників, що асоціюються, що співвідносяться. Наприклад, група симптомів, що об'єднуються поняттям симптомокомплекса, синдрому; 2. У психології пам'яті - група тісно пов'язаних спогадів [Muller G.E.]; 3. Синонім поняття "почуттєво забарвлений комплекс уявлень" [Ziehen Th.] 4. У психоаналізі: група асоційованих емоційно значущих ідей і імпульсів, що подавляються або що витісняються свідомістю, оскільки вони знаходяться в конфлікті з Его і (або) Супер-Его. Поняття уперше введене S. Freud і E. Breuer [1895] в роботі про істерію, потім.
Посилання в тексті роботи "Забезпечення конституційного становища особистості законодавчою, виконавчою та судовою владами" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психотехнология переговорів із злочинцями - Переговори - одні з ненасильних способів боротьби із злочинністю, засновані на законі, моральності і психологіях і що являє собою в ряді кримінальних ситуацій діалог із злочинцями (злочинними організаціями, суспільствами, групами) з метою відміни їх до відмови від подальшої злочинної діяльності, а також активного сприяння розкриттю і розслідуванню злочинів, розшуку і затриманню облич їх, що здійснили, усуненню заподіяної шкоди, отримання оперативної і криміналістично значущої інформації. Переговори - засіб отримання оперативно-розшукової і криміналістично значущої інформації, а їх суть правомірне. ЦИСТИЦЕРКОЗ - гельминтоз, що викликається паразитуванням личиночних стадій свиного цепня - цистицерков (фінн), з поразкою шкіри, подкожной клітковини, м'язів, головного і спинного мозку, очей, іноді внутрішніх органів, кісток. Личиночная стадія, онкосфера свиного цепня - цистицерк (фінна) - прозорий, овоидной форми пухирець з укрученою всередину головкою (сколексом), забезпеченою чотирма присосками і віночком крючьев. У м'яких тканинах має округлу або овальну форму, в м'язах - веретенообразную, розміри від 5 - 8 до 10 - 15 мм. У щільну оболонку паразита згодом відкладаються солі кальцію, при цьому. Діалектики - (dialectic) "Д." - узагальнюючий термін, що охоплює неск. різних значень, причому всі вони стосуються протилежності, суперечності і подвійності значення. Д. не обмежується ні термінологією Сократа, ні термінологією Гегеля і Маркса, оскільки вона має довгу і заплутану історію, що йде вглиб віків. Як відмічав Фрейд в роботі "Антітетічеськоє значення первісних слів" (Antithetical meaning of primal words), антропологічне і філологічне вивчення таких древніх мов, як єгипетський, показує, що мн. слова у вживанні мали два діаметрально протилежних значення. Складається таке враження, що "Д. прийшла в.

Мовний розвиток - (speech development) До 1960-х рр. більшість фахівців, що вивчав мовний (язикове) розвиток дивилися на дитину як на відносно пасивного учня, к-рий чув і вбирав мовні зразки більш старших носіїв мови. Два "прозріння" змінили цю т. зр. Перше перебувало в усвідомленні того, що діти говорять на своїй власній, "дитячій" мові, зі специфічним набором правил і структур. Дитяча мова абсолютно не схожа на спотворене спрощення мови дорослих. Друге полягало у визнанні того, що діти самі по собі повинні бути лінгвістами, що слухають мову інш. і що будують гіпотези про правила мови. Після чого вони. ПЕТРОВСКАЯ - Лариса Андріївна (р. 1937) - російський психолог, фахівець в області соціальної психології. Д-р психологічних наук (1986); прочеловеческого характеру і викорінюванні інших, тобто у вихованні народної психіки. Першу дію він називав мотивационним або імпульсивною дією права, а друге його педагогічною дією. Істинними мотивами, двигунами соціальної поведінки П. вважав емоції і тому ставив в докір сучасної йому психології недостатнє вивчення емоцій і мотивів. Вважав створення наукової теорії мотивації поведінки необхідною умовою для наукової побудови не тільки права, але і множини. ЕОМ В ІНЖЕНЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ - застосовується для рішення наступних основних задач. 1. Обробка результатів інженерно-психологічних досліджень. Це звільняє дослідника від рутинного, непродуктивного труда по виконанню розрахунків і обчислень. Крім того, машинна обробка дозволяє використати при аналізі отриманих результатів більш могутній, інформативний математичний апарат (множинна регресія, факторний аналіз і т. п.). Без ЕОМ такий аналіз, часто провести неможливо через недопустимо великі витрати часу на ручну обробку даних. Обробка результатів може носити автоматизований (показники діяльності, що вивчаються і стану. БЮЛЕР - (Buehler) Карл (1879-1963 ) -немецко-австрійський психолог. Фахівець в області психології розвитку, загальної психології, психології особистості, соціальної психології, філософії і теорій психології, гуманистической психології. Освіту отримав у Фрайбургськом ун-ті (д-р медицини, 1903), продовжив в Страсбургськом ун-ті (д-р філософії, 1904). У 1906 закінчив Берлінський ун-тет і приєднався до групи О. Кюльпе в Вюрцбурге. Займався розробкою методик експериментального вивчення мислення, зокрема методу вільного звіту випробуваного про свої психічні процеси при рішенні складних задач.