Загальне і спеціальне природокористування

(курсова робота з екологічного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження загального і спеціального природокористування.....5
1.1. Поняття, зміст і принципи права природокористування.....5
1.2. Об'єкти права природокористування.....12
1.3. Суб'єкти права природокористування.....15
Розділ 2. Характеристика загального і спеціального природокористування.....20
2.1. Правова класифікація видів природокористування.....20
2.2. Правові вимоги щодо загального природокористування.....27
2.3. Правові вимоги щодо спеціального природокористування.....33
Висновки.....38
Література.....40

Для придбання курсової роботи "Загальне і спеціальне природокористування" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальне і спеціальне природокористування"

Курсова робота "Загальне і спеціальне природокористування" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальне і спеціальне природокористування", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальне і спеціальне природокористування" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальне і спеціальне природокористування" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗАКОН - в широкому значенні слова всі нормативні правові акти, будь-які встановлені державою загальнообов'язкові правила. У власному юридичному значенні 3. - нормативний акт, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом законодавчої влади або безпосереднім волевиявленням населення (наприклад, в порядку референдуму) і регулюючий найбільш важливі і стійкі суспільні відносини. 3. складають основу правової системи держави, її центральну частину. Як самостійне джерело права 3. склався в далекому минулому і прийшов на зміну правовому звичаю (закони Хаммурапі в Древньому Вавілоне. АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР - договір, внаслідок якого одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду здійснити за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні і інакші дії від свого імені, але за рахунок принципала або від імені і за рахунок принципала. А.д. - один з видів посередницьких договорів. Тривалий час широко використовується в зарубіжній зовнішньоторгівельній практиці. А.д. в законодавстві РФ уперше врегульований як самостійний вигляд договору в гл. 52 ГК РФ. У зарубіжній підприємницькій практиці розрізнюють декілька різновидів А.д. Суворе розмежування між ними, а також між А.д. і іншими видами посередницьких. КАРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність нормативних актів, які встановлюють основу і принципи карної відповідальності, визначають, які небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння признаються злочинами, і встановлюють види покарань і інакші заходи кримінально-правового характеру. У більшості країн світу У.з. кодифіковано не повністю: поряд з УК діють і інакші закони, що встановлюють карну відповідальність. У ряді федерацій (наприклад, США) У.з. поділяється на федеральне і суб'єктів федерації. Згідно п. "о" ст. 71 Конституції РФ У.із. знаходиться у винятковому ведінні РФ. На відміну від інших галузей. ВЕРХОВНИЙ СУД РФ - створений до 1922 р. вищого судового органу по цивільних, карних, адміністративних і інакших справах, підсудних судах загальної юрисдикції. Конституцією РФ на нього покладаються також здійснення в передбачених федеральним законом процесуальних формах судового нагляду за діяльністю цих судів і дача роз'ясненні з питань судової практики. ВР РФ діє як три судові інстанції: першої (розглядає по суті цивільні і карні справи) і другої (касаційної), а також інстанції, перевіряючої вироки і інакші судові рішення, що набрали законної чинності, в порядку нагляду і по обставинах, що знову.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальне і спеціальне природокористування" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

СИГНАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ - засіб попередження працюючих про або виниклу небезпеку, що наближається. Системи сигналізації включають в себе спеціальні автоматичні пристрої, що відключають машину або установку у випадку, якщо поданий сигнал не спричинить виконання у встановлений відрізок часу певних дій оператора по виведенню на нормальний режим функціонування або приведенню чинників навколишнього середовища до нормативних значень. Сигналізуючі пристрої служать для контролю тиску, висоти, відстані, вильоту стріли крана, температури, відносної вогкості і швидкості руху повітря, вмісту в ньому шкідливих речовин, рівня. ВИНИЩУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА - злочинні дії, що приводять до повної втрати державним, суспільним або особистим майном його господарської або соціальної цінності (винищування майна) або істотному зменшенню цієї цінності (пошкодження майна). На відміну від інших форм злочинного посягання на державну, суспільну або особисту власність громадян (крадіжка, розтрата, привласнення) при винищуванні або пошкодженні майна винний не витягує при цьому ніякої матеріальної вигоди. Умисне винищування або пошкодження державного і суспільного майна, якщо воно не містить ознак більш тяжкого злочину, карається по ст. 79 УК або по. ДУАЛІСТИЧНА МОНАРХІЯ - (лати. dualis - подвійний) - різновид конституційної (обмеженої) монархії, що характеризується відділенням законодавчої влади від виконавчої. У основі дуалістичних і парламентарних форм правління лежать ідеї Ж.-Же. Руссо про єдність верховної влади, з якої витікало право законодавчої влади контролювати виконавчу. Помітний підйом авторитету парламенту викликав до життя політичну теорію змішаної монархії, зокрема, вчення Дж. Фортескье про особливу форму суверенітету в Англії, яким король і парламент убрані спільно: монарх не повинен самочинно обтяжувати підданих податками, змінювати і вводити нові.
У вступі курсової "Загальне і спеціальне природокористування" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Розробка, твердження і введення в дію санітарних правил - діяльність, здійснювана федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати санітарно-епідеміологічний нагляд, і інакшими органами, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, в зв'язку з встановленою необхідністю санітарно-епідеміологічного нормування чинників середовища мешкання і умов життєдіяльності людини; розробка, твердження і введення в дію санітарних правил повинні передбачати: проведення комплексних досліджень по виявленню і оцінці впливу чинників середовища мешкання на здоров'ї населення; визначення санітарно-епідеміологічних вимог запобігання.

КОТИРОВАННЯ - 1) встановлення курсів іноземних валют, цінних паперів або цін товарів на біржах. К. здійснюють уповноважені державні установи, спеціальні органи на валютних, фондових і товарних біржах, великі компанії і банки -на неорганізованому ринку. На фондовій біржі термін "котировання" означає т.ж. привілей - надане Порадою біржі даному цінному паперу право офіційно звертатися на біржі. Полная К. фіксує встановлення цін, що пропонуються продавцями і покупцями і включає курс покупця і курс продавця, по яких котируюча організація купить або продасть цінні папери, валюту або товар. Різниця між курсами. Не маючої обов'язкової юридичної сили Заява про принципи для глобального консенсусу відносно управління, збереження і стійкого відтворювання всіх типів лісів - Заява по лісах (1992 р.) - це перший глобальний документ про запаси лісу; враховує як потреби захисту лісів як навколишнє і культурне середовище, так і потреби використання дерев і інших компонентів лісових екосистем для цілей економічного розвитку. У Заяві зазначається, що ліси з їх складними екологічними системами необхідні для економічного розвитку і підтримки всіх форм життя. Ліси служать для отримання деревини, їжі і ліків, є скарбницею багатьох біологічних продуктів, в т.ч. не відкритих. Ліси є сховищами води і вуглеводу, тобто "зв'язують" його, не даючи попасти в.
Список літератури курсової "Загальне і спеціальне природокористування" - більше 20 джерел. АЛКОГОЛІЗМ ХРОНІЧНИЙ - хвороблива пристрасть до алкоголю. Хронічний алкоголізм є одним з видів наркоманій. Він виникає внаслідок зловживання спиртними напоями і характеризується зміненою реакцією організму людини на введення алкоголю. Ця змінена реакція виражається в: 1) втраті самоконтроля (прагнення до подальшого вживання алкоголю після прийому первинної дози); 2) розвитку по миновании стану сп'яніння абстиментно похмельного) синдрому; 3) зміні толерантності до алкоголю. Слідством хронічного алкоголізму є зміни особистості, психотические епізоди і алкогольні психози, різноманітні соматичні і неврологічні. ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛІЗ - назва, запропонована немецко-американським психоаналітик Еріхом Фроммом (1900-1980) для позначення вчення, в основу якого встановлені ідеї гуманистической етики, що розглядає людину як діяльну і люблячу істоту.    У роботі "Криза психоаналізу" (1970) Е. Фромм висловила думку, що причина даної кризи складається в "перетворенні психоаналізу з радикальної теорії в конформистскую". Якщо спочатку психоаналіз був радикальною теорією, що розкриває несвідомі мотиви діяльності людини і що звільняє його від різного роду ілюзій, то згодом він втратив ці риси, впав в застій і, зі слів Е.

Діськурс - (фр. discours - мова) - мова в умовах реальної коммуникативной практики, живого О., пов'язана з опр. ситуацією і социокультурним контекстом, мова, "занурена в життя". Термін Д. увійшов в науч. побут в 1970-е рр. У цей час інтерес до проблематики Д. об'єднує психологів, лінгвістів, соціологів, антропологів, етнографів, філософів. Аналіз Д., або дискурс-аналіз, пов'язаний з осмисленням розмовної практики, форм мовного О., що існують в разл. ситуаціях і социокультурних контекстах. Термін Д. прийшов в психологію з філології, і його трактування зазнало значної еволюції: якщо в.
Посилання в тексті роботи "Загальне і спеціальне природокористування" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РИТУАЛ - така, що устоялася і традиційно здійснювана людьми релігійна або світська церемонія; в психоаналізі - стереотипна послідовність дій людини, нав'язливе повторення ним одних і тих же форм поведінки.    Психоаналитическое розуміння ритуалу засновується на визнанні того, що кожний його елемент має значення, що символічно відображає внутрипсихические конфлікти людини. За стереотипною послідовністю дій переховуються несвідомі потяга і бажання, що прийняли форму компромісних утворень, що відображають створену людиною систему захистів від різного роду страхів і тривог.    Ритуальні дії. ПЕРЕХІДНИЙ ОБ'ЄКТ (TRANSITIONAL OBJECT, TRANSITIONAL PHENOMENON) - Перше володіння дитиною зовнішньою неживою, але надзвичайно значущим для нього предметом, звичайно невеликою м'якою іграшкою, яка використовується немовлям в процесі емоційного відділення від первинного об'єкта любові при стресі, часто також при відході до сну (Winnicott, 1954). Перехідний об'єкт повинен мати характерний запах і викликати відчуття, що нагадують дитині матір. Такий об'єкт створює немовляті ілюзію комфорту, порівнянного із заспокійливим впливом матері (при її відсутності в донний момент). Перехідний об'єкт, будучи під постійним контролем початківця ходити немовляти, допомагає. Транссексуалізм - (транс лати. sexus - підлога) - термін H. Ellis, J. A. Symon, 1896; H. Benjamin, 1953), означає порушення усвідомлення власної статевої ідентичності. Звичайно виявляється в дитячому або дитячому віці, коли стає очевидною статева і половоролевая ідентифікація (приблизно, це в перші 1-2 року життя після родів). Наприклад, дівчинка віддає перевагу "мальчишеские" гри і іграшки, одяг, манери, їй не подобається її жіноче ім'я, кіски і її віддає перевагу, інше, чоловіче ім'я, тягнеться до спілкування з хлопчиками, переймає їх поведінку і т.п. Пропонуються різні, головним чином.

Піар (PR) в допомагаючих професіях - (англ. public relations - зв'язки з громадськістю) - особлива функція управління, краю сприяє встановленню і підтримці О., взаєморозуміння і співробітництва між організацією, що надає допомогу (психол. консультацією, тренинговой компанією, лікувально-профілактичною установою, реабілітаційним центром, Школою здоров'я і інш.), і цільовими аудиторіями (відповідними групами населення). У своїй практичній діяльності інститут PR формалізує найважливіше прагнення людини бути зрозумілим, відкритим для широкої співпраці в атмосфері взаємної доброзичливості. PR допомагає керівництву організації бути. АКТУАЛЬНИЙ НЕВРОЗ (ACTUAL NEUROSIS) - Цей термін використовувався Фрейд для позначення певних невротичних симптомів, відмінних від таких при психоневрозах (істерії, фобіях і неврозі нав'язливість) по трьох основах: 1) причиною актуального неврозу є сексуальне життя індивіда в цей час (німецьке слово aktual означає нинішній), в той час як психоневроз пов'язаний з подіями раннього дитинства; 2) етіологія актуального неврозу соматична, психоневрозу - психічна (симптоми актуального неврозу являють собою фізіологічні реакції у відповідь на порушення, що є в цей час в сексуальному житті і не передбачають участі психодинамических. Соціальне пізнання: межгруппові механізми - універсальні психол. закономірності (способи і кошти) сприйняття соціальних об'єктів, діючі в процесі взаємодії, О., комунікації і зумовлені соціальною ідентичністю суб'єкта - когнитивной категоризацией власної групової приналежності (національної, статевою, професійною і т. д.). Поняття введене В. С. Агеєвим в 1980-х рр. в розвиток теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела, Дж. Тернера. Надалі, однак, більше поширення отримав термін "соціальне пізнання", оскільки він точніше передає суть даного феномена - в соціальне сприйняття (перцепцию) процеси мислення обов'язково. Гендерная адаптація (полоролевая адаптація) - соціально-психологічне пристосування до існуючих в суспільстві гендерним відносин, норм і ролей. У процесі гендерной адаптації розвиваються уміння і навики співвіднесення своєї психічної реальності і поведінки з природною суттю своєї і іншої підлоги, з характером взаємовідносин між підлогами, чим склався в даному суспільстві. Багато які проблеми гендерной адаптації виникають в області состиковки фізичних і складних духовних освіт, які настільки пов'язані з функціонуванням тілесних процесів, що спроможний придушувати або стимулювати їх. Джерелом серйозних гендерних конфліктів є що склався в.