Загальні правила вчинення нотаріального процесу

(курсова робота з нотаріату)

Вступ ... 3
Розділ 1. Основи здійснення нотаріального процесу ... 5
1.1. Поняття нотаріального процесу ... 5
1.2. Суб'єкти нотаріального процесу ... 8
Розділ 2. Поняття та система принципів нотаріального процесу ... 12
Розділ 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій ... 21
3.1. Місце та строки вчинення нотаріальних дій ... 21
3.2. Перевірка дієздатності та правоздатності юридичних і фізичних осіб ... 24
3.3. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальних дій ... 27
3.4. Оплата вчинюваних нотаріальних дій ... 28
Висновки ... 33
Список використаних джерел ... 35
Додаток ... 37

Для придбання курсової роботи "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальні правила вчинення нотаріального процесу"

Курсова робота "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальні правила вчинення нотаріального процесу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" і призначений виключно для пошукових систем.

Депутат - особа, вибрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. На федеральному рівні депутатський корпус представлений депутатами Державної Думи Федеральних Зборів. Їх статус визначається Конституцією Російської Федерації і Федеральним законом від 8 травня 1994 р. "Про статус члена Поради Федерації і депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації". Депутат Державної Думи, як представник народу, вибраний згідно з федеральним. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ТРУДА - Посадові обов'язки. Організує і координує роботи з охорони труда на підприємстві, здійснює контроль за дотриманням в структурних підрозділах законодавчих і нормативних правових актів з охорони труда, проведенням профілактичної роботи по попередженню виробничого травматизму, професійних і виробниче - зумовлених захворювань, заходів щодо створення здорових і безпечних умов труда на підприємстві, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами труда. Організує вивчення умов труда на робочих місцях, роботу по проведенню вимірів параметрів небезпечних і шкідливих виробничих чинників. УПОВНОВАЖЕНІ (ДОВІРЕНІ) ОСОБИ З ОХОРОНИ ТРУДА - представники працівників, що здійснюють суспільний контроль за дотриманням прав і законних інтересів працівників в області від. До них відносяться у. (д.) л. по від професійних союзів. Профспілковий представник (довірена особа) - профорганизатор, профгрупорг, керівник профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, профспілкового органу або інш. особа, уповноважена на представництво статутом профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, положенням про первинну профспілкову організацію або рішенням профспілкового органу (фЗ від 12 січня 1996 р. № 10-фЗ "про професійні союзи, їх права і. ВИСЛУГА РОКІВ - спеціальний стаж роботи з особливими умовами труда, або стаж спеціальної професійної діяльності, з яким пенсійне і трудове законодавство зв'язують надання пенсії і пільг. Одним з видів пенсій, передбачених Законом РФ від 20 листопада 1990 р. № 340-1 "Про державні пенсії", є пенсія за В.л. Пільговий характер цієї пенсії полягає в зниженні віку, при якому виникає право на її отримання, а в ряді випадків- в збільшенні розміру пенсії. На цю пенсію мають право наступні категорії працівників: безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірських роботах (по списку робіт.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

РІШЕННЯ: - 1) це акт, що приймається колегіальними і дорадчими органами установ, організацій, підприємств з метою вирішення найбільш важливих питань їх діяльності. Оскільки згідно з постановою Уряду Російської Федерації від 13.08.1997 № 1009 "Про затвердження Правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади і їх державної реєстрації" нормативні правові акти органів виконавчої влади видаються тільки у вигляді постанов, наказів, розпоряджень, правил, інструкцій і положень, то акти, видані в інакшому вигляді (наприклад, рішення), не повинні носити. ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР - один із засновницьких документів юридичної особи. У.д. є консенсуальним цивільно-правовим двох- або багатостороннім договором, регулюючим відносини засновників по створенню юридичної особи, з одного боку, і відносин між засновниками і юридичною особою, що створюється, з іншого боку. У.д. полягає в письмовій формі шляхом складання одного документа і підписується всіма його учасниками - засновниками юридичної особи. У.д. діє протягом всього періоду існування юридичної особи. У.д. обов'язковий для юридичної особи у випадках, передбачених законом. Для юридичних осіб певних видів законом. ПРОМОТАНИЕ - протизаконне відчуження, застава або передача, в користування виданих військовослужбовцю для тимчасового або постійного користування предметів казенного обмундирування і спорядження (ст. 193 УК). Під відчуженням потрібно розуміти передачу військовослужбовцям майна іншій особі у власність. Відчуження може виражатися в різних формах: продаж, обмін, дарування. При цьому для наявності П. байдуже, кому передані ці предмети: іншому військовослужбовцю, приватній особі, групі осіб, установі. Під заставою розуміється тимчасова передача майна в забезпечення грошової або майнової позики. Передачею в.
У вступі курсової "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДОГОВІР ДОВІЧНОГО ЗМІСТУ З УТРИМАННЯМ - цивільно-правовий договір, по якому одержувач ренти - громадянин передає належний йому житловий будинок, квартиру, земельну дільницю або інакшу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічний зміст з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб). До договору застосовуються правила про довічну ренту, якщо інакше не передбачено чинним законодавством. Предметом договору може бути тільки нерухомість. Об'єм рентних платежів повинен бути таким, щоб забезпечувати всі необхідні потреби утриманця (житло, живлення, одяг, відхід). Договором може бути.

ПОСОЛЬСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - державний орган зовнішніх стосунків РФ, що здійснює представництво РФ в державі перебування, згідно з "Положенням про посольство Російській Федерації", затвердженим Указом Президента РФ від 28 жовтня 1996 р. Відноситься до розряду дипломатичних представництв РФ. Засновується за рішенням Уряду РФ в зв'язку з встановленням на основі указу Президента РФ дипломатичних відносин з відповідною іноземною державою на рівні посольств. Входить в систему МЗС РФ. П. РФ забезпечує проведення єдиної політичної лінії РФ у відносинах з державою перебування і в цих цілях здійснює у встановленому порядку. МІНІСТР - посадова особа, що очолює центральне відомство -міністерство (див.), керівне певною галуззю державного управління і що є членом уряду. У Радянській державі в зв'язку з перетворенням Ради Народних Комісарів в Раду Міністрів (закон 15 березня 1946 р. - "Відомості Верховної Поради СРСР" 1946 р. № 10) народним комісарам було привласнене найменування М. М. керує певною галуззю державного управління, вхідною в компетенцію СРСР або відповідно союзної і автономної республіки. М. затверджуються Верховною Радою при утворенні уряду, а в період між сесіями Верховної Ради звільняються від посади- і.
Список літератури курсової "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" - більше 20 джерел. Крос-культурна психологія - (cross-cultural psychology) Наука об челов. поведінці повинна включати в себе дані спостережень, зібрані по всьому світу, а не тільки в неск. промислово розвинених країнах, де, в основному, і проводилися досі исслед. Поняття культури підсумовує безліч важливих впливів, що надаються на челов. поведінка, і містить основи для понять особистої і групової ідентичності, що формується і що зберігається людьми. Крім того, різні аспекти культури впливають великий чином на формулювання, поширення і прийняття програм, що передбачають надання психол. послуг або використання психол. принципів. СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ - Термін, введений представниками бихевиоризма і вказуючий придбання організмом нових форм реакцій шляхом наслідування поведінці інших живих істот або спостережень за ними С. н. пояснюється при цьому виходячи з основних понять бихевиоризма (стимул, реакція, підкріплення) і експериментально вивчається на тваринах. С. н. у людини - це шлях придбання ним суспільно-історичного досвіду через засвоєння змістовних компонентів людської поведінки (побудительно-мотивационних і операциональних). Реалізовується воно в двох основних напрямах - придбання організмом нових форм реакцій: 1) шляхом.

ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ - гострі кишкові інфекційні хвороби, виникаючі внаслідок вживання в їжу продуктів, в яких розмножилися мікроорганізми і нагромадилися їх токсини; характеризуються раптовим початком, інтоксикацією, гастроентеритом. Часто відмічається груповий характер захворювання. Харчові токсикоінфекції можуть бути викликані умовно-патогенними бактеріями родів Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Vibrio, Pseudomonas, Clostridium, а також St. aureus і інш. Джерелами збуджувачів інфекції є люди і тварини, хворі або бактерионосители, що виділяють збуджувач з фекалиями, що забруднюють грунт, предмети навколишнього.
Посилання в тексті роботи "Загальні правила вчинення нотаріального процесу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. "F64.2" Розлад статевої ідентифікації в дитячому віці - Розладу, що звичайно уперше з'являються в ранньому дитинстві (і завжди до початку пубертата), що характеризуються постійним інтенсивним незадоволенням з приводу зареєстрованої підлоги разом з наполегливим бажанням належати (або переконаністю в приналежності) до протилежної підлоги. Це стійка заклопотаність одягом і/або заняттями, властивим протилежній підлозі, і/або відкидання своєї власної підлоги. Ці розлади відносно рідкі і не повинні змішуватися з набагато нонконформностью, що більш часто зустрічається до загальноприйнятої полоролевому поведінки. Діагноз передбачає наявність. ПРИЛИПЧИВОСТЬ ЛІБІДО - властивість або якість лібідо, сприяюча закріпленню фіксації сексуальної енергії на якому-небудь об'єкті або стадії психосексуального розвитку і утрудняюча зміна її спрямованості на нові об'єкти або інакші стадії розвитку.    Дана властивість або якість лібідо мала у З. Фрейда різне термінологічне позначення, включаючи "прилипчивость" (Haftbarkeit), "чіпкість" (Zahigkeit), "в'язкість" (Klebrigkeit). Якщо дотримуватися одного з фрейдовских образних порівнянь лібідо з потоком рідини, то в узагальненому вигляді можна говорити про в'язкість лібідо. МИСЛЕННЯ - один з вищих виявів психічного, процес діяльності пізнавальної індивіда, процес моделювання невипадкових відносин зовнішнього світу, характерний узагальненим і опосередкованим відображенням дійсності; це аналіз, синтез, узагальнення умов і вимог задачі, що вирішується і способів її рішення. У цьому безперервному процесі утворяться дискретні розумові операції, кои мислення породжує, але до яких не зводиться. Мислення як процес нерозривно пов'язане з мисленням як діяльністю особистості - з мотивацією, здібностями і пр. На кожній стадії розвитку психічного людина реалізовує процес мислительний.

Ксенофобія - в Словнику іноземних слів (М.: "Російська мова", 1981) цього слова немає; але в більш пізньому, 1992 р., виданні даного словника воно є і визначається як "нав'язливий страх - боязнь незнайомих облич; ворожість до всього чужого, не свого, іноземного (образу життя, ідеям, світогляду)". У більш пізніх словниках поняття К. що вже стало загальноприйнятим, приводиться з поміткою спец. як "захворювання психич. характеру, що виявляється в хворобливому страху перед незнайомими людьми", або прямо з поміткою мед. як "хворобливий стан" або в інш. значенні:. Афродізіаки - (греч. aphrodisiakos - любовний) - хімічні субстанції, стимулюючі сексуальну активність (виагра, импаза, вуку-вуку, тонгкат, ярсагумба, бунгу-бунгу, йохимбе, аликапс, шпанские мушки, "секрет імператора", пристрою для електричної стимуляції ерекції і інш.). Афродизиаки постійно рекламуються, в тому числі влиятельнимии засобами масової інформації РФ (радіо Росії, радіо Луни-Москви, деякими телеканалами) так, неначе навіть офіційна статистика згвалтувань, ВИЧ-інфікування, абортів і поширеності імпотенції в Росії комусь все ще здається не так серйозної, якої вона є насправді. Секс. ІНСТИНКТИ ТВАРИН - (від лати. instinctus - спонукання) - генетично закріплені форми поведінки і психічного відображення, загальні для всіх представників даного вигляду. Приспособительное значення І. же. полягає в забезпеченні виконання найбільш важливих для існування особня і всього вигляду життєвих функцій: харчових, захисних, воспроизводительних, міграційних і т. п. Хотя И. же. відносно постійні і автономні по відношенню до короткострокових змін в середовищі мешкання тваринного, вони реалізовуються в онтогенезе в тісній взаємодії з процесами навчання. Так, в ряді випадків ознаки об'єктів, на які. Внеситуатівно-особове спілкування - (лати. situatio - положення) - вища форма спілкування дитини з дорослим в концепції М.І.Лісиной, виникаюча в старшому дошкільному віці і характерна для дітей 6-7 років. В. про. направлено на пізнання соціального, а не предметного миру. Воно не включене в какуюлибо іншу діяльність і являє собою спілкування в чистому вигляді. В. про. протікає в формі епізодів, що мають самостійне значення для дитини і що не є аспектом якої-небудь інакшої співпраці з дорослим. В. про. формується на основі особових мотивів, спонукаючих дитину до комунікації. Дорослий залучає дитину не тільки як джерело знань про.