Загальні правила посвідчення угод нотаріусом

(курсова робота з нотаріату)

Вступ.....3
Розділ І. Загальні правила нотаріального посвідчення правочинів.....5
1.1. Правочини (угоди), що підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню.....5
1.2. Основні переваги нотаріального посвідчення угод.....9
Розділ ІІ. Практика нотаріального посвідчення правочинів.....15
2.1. Особливості посвідчення угод за участю малолітніх.....15
2.2. Особливості посвідчення угод за участю юридичної особи.....18
2.3. Правочини за участю подружжя.....22
2.4. Складання проекту договору (угоди) та посвідчувальний напис нотаріуса.....27
Висновки.....30
Література.....33

Для придбання курсової роботи "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Загальні правила посвідчення угод нотаріусом"

Курсова робота "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ - договір, по якому одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (довірчому керівнику) на певний термін майно в довірче управління, а інша сторона зобов'язується здійснювати управління цим майном в інтересах засновника управління або вказаної ним особи (вигодоприобретателя) (ст. 1012 ГК РФ). Д.д.у.і. не треба ототожнювати з передачею майна в довірчу власність (траст). Особливості Д.д.у.і. наступні: а) засновником довірчого управління може бути тільки власник майна; б) договір встановлює зобов'язальні відносини між засновником довірчого управління і довірчим керівником, не передаючи йому. ТРУД ІНВАЛІДІВ - інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом організму, зумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що приводить до обмеження життєдіяльності і зухвале необхідність його соціального захисту. У залежності від міри порушення функцій організму і обмеження життєдіяльності особі, визнаній інвалідом, встановлюється I, II, III групи інвалідності і видається індивідуальна програма реабілітації, розроблена фахівцями установи, що проводила медико-социальную експертизу. Працевлаштування працівників, що стали інвалідами, здійснюється відповідно до названої індивідуальної програми. ІНОЗЕМЦІ - особи, що є громадянами однієї держави і що проживають на території іншої держави, в громадянстві якого вони не складаються. Правове положення І. характеризується: 1) тимчасовим характером правового зв'язку І. з державою свого перебування і можливістю по бажанню розірвати цей зв'язок шляхом залишення меж цієї держави, 2) відсутністю обов'язку військової служби, 3) відсутністю виборчого права і 4) деякими незначними обмеженнями в цивільних правах з метою охорони державної безпеки країни перебування. У іншому правове положення І. визначається національним режимом (див.) і т. н. МИТНИЦЯ - державна установа, що здійснює контроль за переміщенням через митну межу держави предметів, товарів, фізичних осіб, послуг і капіталів і стягування передбаченого митними тарифами мита і митних зборів з цих товарів. Т. відносяться до числа правоохоронних органів РФ. Слово "Т." сталося від тюркского слова "тамга" - клеймо, знак, оскільки в XIV-XV вв. (коли термін був запозичений росіянами) митна дія означала стягування особливого збору за додаток клейма. У РФ Т. разом з ГТК і регіональними митними управліннями входить в єдину систему митних органів. У залежності від географічного розташування.
Кожна вагома структурна частина курсової "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Принципи карного судочинства - це закріплені в гл. 2 УПК РФ, а також Конституції РФ і міжнародно-правових актах основні (фундаментальні) правові положення (норми права), що визначають побудову всієї кримінально-процесуальної діяльності і міру захищеності прав і законних інтересів осіб, що залучається в тій або інакшій якості в сферу карного судочинства. Норми-принципи відрізняються від інших кримінально-процесуальних норм (норм - загальних умов попереднього розслідування, норм - загальних умов судового розгляду, приватних норм) тим, що вони містять основні, найбільш істотні правила судочинства, які є загальними для всіх. ЗАКОННІСТЬ - один з універсальних загальноправових принципів, основним змістом якого є вимога неухильного дотримання Конституції РФ, законів і відповідних ним правових актів всіма державними і недержавними організаціями, посадовими і приватними особами. Найбільш авторитетне юридичне формулювання цього принципу міститься в ст. 4 і 15 Конституції РФ. У них закріплені основні початкові положення даного принципу: - верховенство Конституції РФ і федеральних законів на всій території РФ; - вища юридична сила Конституції РФ; - її пряма дія і застосування на всій території РФ; - вимога, щоб жоден закон, що приймається. Дезадаптация соціальна звільнених з місць позбавлення свободи - Це зменшення або навіть відсутність можливостей що від'їхали покарання пристосується в постпенитенциарний період до умов життя на свободі. Якщо соціальна адаптація являє собою відповідність поведінки індивіда вимогам навколишнього середовища, його нормам, соціальним установкам, то соціальна дезадаптация характеризується наявністю протиріч, "боротьби" між особистістю і соціальною середою. Актуальність вивчення і усунення їх зумовлена високим рівнем рецидивности осіб, що від'їхали покарання. Проблема соціальної дезадаптации звільнених з місць позбавлення свободи є предметом наукового інтересу.
У вступі курсової "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ - зумовлена особливостями федеративного пристрою країни бюджетна політика держави, що характеризується існуванням двох взаємопов'язаних систем оподаткування, визнанням за суб'єктами Федерації певною мірою фінансової і економічної автономії, правом спільної участі органів влади РФ і її суб'єктів в здійсненні податкової політики і інш. Хоч по рівню децентралізації бюджетних ресурсів Росія не поступається більшості федеративних держав, однак зберігається висока (навіть по мірках унітарних держав) централізація податково-бюджетних повноважень. Бюджети суб'єктів РФ і особливо місцеві бюджети.

АНТАРКТИКА - район земної кулі, південніше 60-й паралелі південної широти. Включає в себе ледовитий материк Антарктиду і прилеглі до нього острови, а також частини Атлантичного, Індійського і Тихого океанів. Площадь А. загалом складає біля 50 млн. кв. км, що приблизно дорівнює 10% площі нашої планети. Міжнародно-правовий режим А. регулюється Договором про А., підписаним 1 грудня 1959 р. в Вашингтоні. Його учасниками були 12 держав, які до цього часу безпосередньо вели великі дослідження в А. Основние положення Договору, передбачені нормами міжнародно-правового статусу А., наступні: а) А. використовується тільки в. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПУТАТА ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ - передбачені федеральним законом правові кошти, використання яких забезпечує діяльність депутата в палаті, а також вимоги, що пред'являються до цієї діяльності. П. і о.д. ГД поділяються на дві групи: 1) права і обов'язки в парламенті і його структурах; 2) права і обов'язки у виборчому округу. До першої групи прав відносяться: право звернутися з будь-яким усним питанням на засіданні палати до члена Уряду, право звернутися із запитом до Уряду РФ, Генеральному прокурору РФ, Голові Центробанку РФ, керівникам федеральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування по колу питань.
Список літератури курсової "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" - більше 20 джерел. ДОСЛІДЖЕННЯ СПИННОМОЗКОВИЙ РІДИНИ - У шлуночках мозку, в субарахноидальном просторі головного і спинного мозку є спинномозговая рідина. Кількість її у дорослої людини коливається від 100 до 150 мл, з них в шлуночках знаходиться 20-40 мл рідини. Основним джерелом спинномозковий рідини є внутрижелудочкові освіти - судинні сплетення. Розташовані в бічних, 1П і IV шлуночках, вони являють собою багаті судинами складки м'якої мозкової оболонки, покриті кубічним епітелієм. Значно меншу роль в продукції ликвора грає м'яка мозкова оболонка. Спинномозговая рідина не є продуктом фільтрації, транссудации з крові. Це специфічний. АЛКОГОЛЬНЕ СП'ЯНІННЯ - У певних дозах алкоголь знімає психічне напруження, підвищує настрій, створюючи відчуття раскованности і веселості. Ці відчуття, ради яких люди і вживають спиртні напої, тимчасові і по мірі збільшення дози алкоголю зміняються станом збудження з втратою самоконтроля і критичної оцінки ситуації, а нерідко злісністю, агресивністю або депресивним настроєм. Саме в такому стані оп'янілий здійснює антисоціальні вчинки аж до тяжких злочинів. Стан пригніченості і угнетенности іноді приводить оп'янілого до самогубства. При однократному прийомі великих доз алкоголю може розвинутися важке алкогольне.

Спілкування : функції - (лат. functio - виконання, обов'язку, призначення) - роль, призначення О. в життєдіяльності і соціалізації людини. Існують принципово схожі, але неськ. підходи, що розрізняються, до виділення функцій О.: 1) інформаційно-комунікативна, комунікативна для регуляції, афектно-комунікативна (Б. Ф. Ломів); 2) організації спільної діяльності, пізнання людьми один одного, формування і розвитку міжособових відносин (А. Н. Лутошкин); 3) гностика, афектна, праксичеськая (А. А. Бодальов); 4) комунікативна, інтерактивна, перцептивна (Р. М. Андрєєва); 5) нормативна, пізнавальна, емоційна, така, що актуалізує (А.
Посилання в тексті роботи "Загальні правила посвідчення угод нотаріусом" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Спілкування приватное - специфічний вигляд неформального О., к-рий відрізняється своїм змістом, мірою включенности в особисті відносини, способами і коштами психол. впливи, мірою довір'я що спілкуються один одному, задействованностью механізму саморефлексии. Диференціюючись від інш. видів О., О. п. є недостатньо операционализированним. Потреба в О. п. випробовують люди, к-рі знаходяться один з одним в тих або інакших особистих відносинах: дружбі, любові, партнерству, сусідству, приятельстве і т. д. Найбільш інтенсивно воно виявляється на початкових або кінцевих етапах особистих відносин, тобто при розриві відносин. Виявлення брехні - (lie detection) Прилад, контролюючий одну або більш мимовільну фізіолог. неремінних у чол. в процесі його допиту, в народі наз. детектором брехні. Інструментом, що Найбільш широко використовується для цієї мети яв-ця полиграф, к-рий звичайно контролює дихальні рухи, відносний кров'яний тиск і електродермальні реакції (пов'язані з потінням долонь). Мн. фахівці в цій області сьогодні користуються різновидами аналізатора голосового напруження (voice stress analyzer), найбільш распростр. з к-рих вимірює величину низькочастотної (10 Гц) модуляції, присутньої в голосі говорячого. Голосові аналізатори. МЕТОДИКА ПОВЕНІ - Відноситься до поведенческим методів. Якщо при систематичної десенсибилизации занурення в ситуацію, зухвалу страх, відбувається поступово, то в інших методиках підкреслюється ефективність швидкого зіткнення, переживання сильної емоції страху. Чим різкіше зіткнення з ситуацією, зухвалою страх, чим вона триваліше, ніж інтенсивніше емоція страху, супроводжуюча це зіткнення, тим в більшій мірі процедуру можна назвати М. н. У практичній роботі віднесення тієї або інакшої процедури до М. н. або десенсибилизации в багатьох випадках є умовним. Всі методики подібного роду можна.

УСПЕНСКИЙ - Петро Дем'янович (1887-1947) - російський філософ, психолог, письменник. Дістав математичну освіту. Захоплювався езотеричними вченнями. Творчий шлях У. включає три періоди. Перший - до 1915 р., коли нарівні з видавничою діяльністю він займався дослідженнями таємничого, розробкою проблеми розширення свідомості і формування нового знання про мир. Вже в цей період проблема синтезу філософського і естественнонаучного знання з містичним досвідом стає однією з центральних в його творчості. У книзі Четверте вимірювання зв'язується старе таємне знання і дані точної науки (1909). Своєрідною спробою. "F33" Рекурентний депресивний розлад - Розлад, що характеризується повторними епізодами депресій, як вказано в F32.0х - депресивний епізод легкої міри, або F32.1х - середньої міри або F32.2 - депресивний епізод важкої міри, без анамнестических даних про окремі епізоди підведеного настрою, гиперактивности, які могли відповідати критеріям манії (F30.1 і F30.2х). Однак, цю категорію можна використати, якщо є дані про короткі епізоди легкого підведеного настрою і гиперактивности, які відповідають критеріям гипомании (F30.0) і які слідують безпосередньо услід за депресивним епізодом (іноді вони можуть бути спровоковані. РОМАНЕНКО ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА - доктор політичних наук, професор. У 1999 м. в МГУ ім. М. В. Ломоносова захистила докторську дисертацію по темі: Соціально-політичні технології дозволу конфліктів цивільного суспільства: екзистенциальні альтернативи сучасної Росії" Спеціальність: 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем і глобальні процеси. Обгрунтувала, що російський социум не є "відсталим" або "нерозвиненим" варіантом соціальних систем демократичних країн. Він являє собою своєрідний, багато в чому альтернативний західним аналогам і самоценний в культурно-історичному значенні. КАПГРА СИНДРОМ - (на ім'я французького психіатра J. M. Y. Capgras, 1873-1950) - психопатологическое розлад, що полягає в уявному пізнаванні психічно хворим невідомих осіб як своїх знайомих, рідних або, навпаки, знайомих, рідних як чужих людей, але що прийняли їх вигляд ("двійників"). Феноменологічно неоднорідний і включає різні психопатологические форми - ілюзії, марення, галюцинації, психічний автоматизм. Ілюзорні варіанти синдрому звичайно торкаються одного або небагато осіб, нестойки, виявляються у вигляді окремих епізодів. Існують як відчуття віддаленості схожості або у вигляді помилкового.