ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми заочного рішення справи ... 5
1.1. Поняття та сутність заочного провадження у цивільному процесі ... 5
1.2. Поняття заочного рішення ... 8
Розділ 2. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах ... 11
2.1. Аналіз статистичних даних ... 11
2.2. Умови проведення заочного розгляду справи ... 12
2.3. Порядок заочного розгляду справ ... 18
2.4. Зміст заочного рішення ... 20
2.5. Перегляд заочного рішення судом, який його ухвалив ... 23
2.6. Апеляційне оскарження заочного рішення ... 27
2.7. Звернення заочного рішення до виконання ... 32
2.8. Повторне заочне рішення ... 33
Розділ 3. Зарубіжний досвід заочного провадження ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Заочне рішення у цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Заочне рішення у цивільному процесі"

Курсова робота "Заочне рішення у цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Заочне рішення у цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Заочне рішення у цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Заочне рішення у цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

Висновку експертів -  Для роз'яснення виникаючих при розгляді справи питань, що вимагають спеціальних пізнань в області науки, мистецтва, техніки або ремесел, суд призначає експертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК). Державним судовим експертом є атестований працівник державної судово-експертної установи, виробляючий судову експертизу в порядку виконання своїх посадових обов'язків (ст. 12 Федерального закону від 31 травня 2001 р. №73-ФЗ "Про державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації" [11]).  У цивільному судочинстві найбільш частими є почеркознавські, товарознавські, будівельно-технічні. КАПІТУЛЯЦІЯ - 1) припинення боротьби і здача збройних сил держави, що супроводиться покладанням на нього ряду політичних, економічних і військових зобов'язань (див. Відповідальність держави). Одним з видів К. є беззастережна К. Безоговорочная К. мала місце в 1945 р. з боку гитлеровской Німеччини і мілітаристської Японії. Безоговорочная К. фашистських агресорів з'явилася необхідною умовою установлення міцного миру, бо тільки повний розгром гитлеровских армій і беззастережна К. гитлеровской Німеччини могли привести Європу до миру. Безоговорочная К. означає повний розгром і дійсну здачу всіх збройних сил. ПІЗНАННЯ - в карному судочинстві РФ слідча дія, що перебуває в пред'явленні в процесі дізнання або попереднього слідства свідку, потерпілому, підозрюваному або обвинуваченому у встановленому законом порядку особи або предмета з метою встановлення його тотожності або відмінності з тією особою (предметом), яку той, що пізнає спостерігав в зв'язку з розсліджувати подією і про яке він свідчив. Результати О. мають доказове значення по карній справі. Питання про необхідність виробництва О. вирішується особою, ведучою дізнання, або слідчим, у виробництві якого знаходиться карна справа. Перед виробництвом О. той. ОСНОВНІ КОШТИ - будівлі, споруди, обладнання, транспорт, інвентар і пр. кошти підприємства, що багато разів беруть участь в процесі його діяльності і вартість яких переноситься на продукцію поступово, по мірі їх зносу. О. з. в СРСР - база розширеного соціалістичного відтворювання. Состав О. з. і розмір їх відображає технічну оснащеність окремого підприємства, галузі промисловості, промисловості загалом, а також інших галузей народного господарства. Безперервно зростання, що відбувається в СРСР О. з. означає безперервне зростання і вдосконалення соціалістичного виробництва на базі вищої техніки і грає, таким.
Кожна вагома структурна частина курсової "Заочне рішення у цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Європейська асоціація психології і права - Ця організація (The European Association of Psychology and Law, скорочено - EAPL) почала діяти в 1990 в Німеччині, а офіційно оформилася в 1992 в Оксфорді ( Великобританія). У цей час членами асоціації є професіонали з 20 країн світу, причому членство не обмежене тільки європейцями. Для придбання права на дійсне членство в EAPL потрібно наявність наукової міри (scientific qualification) в психології, праві, кримінології, або в родинних сферах діяльності, і підтверджений високий рівень особистих досягнень в професійній діяльності. У період між конференціями EAPL керується Виконавчим. АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ - в буржуазних державах особливий вид діяльності загальних судів (США, Англія) або спеціальних органів в складі самої ж адміністрації, що виконує деякі судові функції (Франція, Італія), або спеціальних адміністративних судів (Швейцарія) по дозволу суперечок в області управління. При цьому формально не адміністрація, а суд або інакші спеціальні органи, що не залежить від адміністрації, вирішують спірні питання управління. Такий порядок звичайно звеличується буржуазними юристами як порядок, при якому органи А. ю. ніби можуть об'єктивно віднестися до інтересів сторін, що позиваються. Насправді ж. Психологічний портрет серійного вбивці (США) - ППП є дійовим засобом ідентифікації злочинців, що здійснили серію вбивств. Так, в структурі ФБР діє Аналітичний підрозділ по карних розслідуваннях, фахівці якого складають ППП. Кожний з співробітників цього підрозділу має принаймні дві спеціальності, а все разом вони розсліджувати біля 900 правопорушень в рік. У своїй роботі ці фахівці широко використовують метод психологічного аналізу, заснований на "логіці, інтуїції і осяянні". За допомогою цього методу вдається скласти психологічний портрет злочинця і, тим самим, істотно спростити і звузити процес розслідування, оскільки експерти чітко.
У вступі курсової "Заочне рішення у цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СЕНАТ - (лати. senatus від senex - старий, старець) -1) в Древньому Римі - один з вищих державних органів. Виник з ради старійшин патрицианских родів в кінці царської епохи (ок. VI в. до н.е.), був державною радою при царі. З встановленням республіки С. нарівні з магістратами став істотною складовою частиною суспільного життя. У V-III вв. до н.е. в ході станової боротьби плебеїв з патриціями влада С. був декілька обмежена на користь комиции (народних зборів). У його склад довічно входили колишні магістрати, і тим самим в С. концентрувалися політичні сили і досвід Рима. Члени С. ділилися по.

Державний водний реєстр - систематизоване зведення документованих відомостей про водні об'єкти, що знаходяться в федеральній власності, власності суб'єктів РФ, власності муніципальних освіт, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкові басейни, про бассейнових округи; в Г.в.р. здійснюється державна реєстрація договорів водокористування, рішень про надання водних об'єктів в користування, переходу прав і обов'язків за договорами водокористування, а також припинення договору водокористування; Г.в.р. створюється з метою інформаційного забезпечення комплексного використання водних об'єктів. Виняткові права автора на використання твору - Виняткові права автора на використання твору означають право здійснювати або дозволяти наступні дії: 1. відтворювати твір (право на відтворення); 2. розповсюджувати примірники твору будь-яким способом: продавати, здавати в прокат і так далі (право на поширення); 3. імпортувати примірники твору з метою поширення, включаючи примірники, виготовлені з дозволу володаря виняткових авторських прав (право на імпорт); 4. публічно показувати твір (право на публічний показ); 5. публічно виконувати твір (право на публічне виконання); 6. повідомляти твір (включаючи показ, виконання або передачу в ефір) для.
Список літератури курсової "Заочне рішення у цивільному процесі" - більше 20 джерел. ПЕРЕНЕСЕННЯ (ТРАНСФЕР) -  - в широкому значенні універсальне явище, що спостерігається у відносинах між людьми і що перебуває в перенесенні почуттів і прихильності один на одну; у вузькому значенні - процес, що характеризується зміщенням несвідомих представлень, бажань, влечений, стереотипів мислення і поведінки з одного лиця на інше і встановленням таких відносин, коли досвід минулого стає моделлю взаємодії в теперішньому часі. У психоаналізі під перенесенням розуміється, як правило, процес відтворення переживань і емоційних реакцій, ведучий до встановлення специфічного типу об'єктних відносин, внаслідок яких. КОПИНГ-МЕХАНІЗМИ (МЕХАНІЗМИ СОВЛАДАНИЯ) - (від англ. coping - совладание). Вивчення поведінки людини в стресових ситуаціях привело до виявлення механізмів совладания, або копинг-механізмів, що визначають успішну або неуспішну адаптацію. Уперше термін "coping" був використаний Мерфі (Murphy L.) в 1962 р. в дослідженнях способів подолання дітьми вимог, що висуваються кризами розвитку. До них відносилися активні зусилля особистості, направлені на оволодіння скрутною ситація або проблемою. У подальшому розуміння К.-м. (М. з.) було тісно пов'язано з дослідженнями психологічного стресу. Лазарус (Lazarus R. S., 1966) визначав.

Групова психотерапія - (group psychotherapy) Г. п. називається одночасне застосування психотерапевтичних принципів до групи людей. Частіше за все в групі знаходиться невелике число учасників (від 6 до 10) і один або два груп. психотерапевта. У Г. п. використовуються і мн. методи індивідуальної терапії, і такі, к-рі в індивідуальній роботі з хворим не застосовуються. Груп. лікування має як економічне, так і терапевтичні переваги. З економічної точки зору груп. підходи дозволяють знизити витрати часу терапевта і вартість лікування. Терапевтичні переваги полягають в тих можливостях, к-рі Г. п. надає для.
Посилання в тексті роботи "Заочне рішення у цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПРИКОРДОННИЙ СТАН - (BORDERLINE STATE) Прикордонні стану - це позиції або проміжні станції в процесі декомпенсации від непсихотического стану в психотическое або в процесі регресії від невротичного до психотическому рівня психічної організації. Термін може використовуватися, наприклад, для опису пацієнта, який вже не здається невротичним, але ще не виглядає явно шизофреническим. У цьому значенні він був введений в 1953 році Робертом Найтом. Термін прикордонна особистість охоплює два розних, але що частково перехрещуються поняття. Прикордонний особовий розлад є описовим феноменологічним поняттям, що. МАСТУРБАЦІЯ - дії, що супроводяться штучним роздратуванням ерогенних зон, збудженням гениталий і що приводять до самозадоволення. Мастурбационная діяльність може супроводитися грою уяви, що посилює збудження і сприяюче досягненню самозадоволення.    У класичному психоаналізі мастурбационні сексуальні вияви співвідносилися з ранніми фазами психосексуального розвитку дитини. У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд розрізнював три фази інфантильної мастурбації: першу - що відноситься до дитячого віку; другу - пов'язану з короткочасним розквітом сексуальних виявів у віці. ІНСТИНКТ - сукупність природжених компонент поведінки і психіки тварин і людини. Складова частина поведінки інстинктивної - найменше пластична його компонента. У тварин - генетично запрограмовані форми поведінки, характерні для даного вигляду і пов'язані передусім з харчовою, захисною і репродуктивной сферами (-> поведінка інстинктивна). Досить постійні і незалежні від локальних змін зовнішньої середи. Висновки про "сліпоту" або "разумности" інстинктів некоректні: потрібно говорити відповідно про їх фиксированности, ригидности і про біологічну доцільність. Ригидность.

Астрологія - ( греч. astron - зірка, logos - слово, поняття, думка, вчення) - древнє вчення про вплив небесних тіл на земні події, долі людей, про прогнози по гороскопу (греч. horoskopos - такий, що спостерігає час). Вплив астрології знаходиться нині в прямій залежності від культурної політики держави. Коли останнє, переслідуючи певна мета, заохочує забобони, неуцтво, забобони, активно їм не протистоїть або цілеспрямовано руйнує систему утворення і освіти, то паранаучні уявлення, включаючи астрологію, набувають надзвичайно широкого поширення, руйнують свідомість і світогляд, подібно тому, як це робить. ІЛЮЗІЯ - (ілюзія сприйняття) - неадекватне відображення предмета, що сприймається і його властивостей; спотворення сприйняття приватних ознак неяких предметів або зображень. Іноді так називають самі конфігурації подразників, зухвалі подібне сприйняття. Самими вивченими є ілюзорні ефекти, що спостерігаються при зоровому сприйнятті двомірних контурних зображень. Ці ілюзії оптико-геометричні полягають в уявному спотворенні метричних співвідношень між фрагментами зображень. До іншого класу ілюзій відноситься феномен констрасту яркостного; так, сіра смужка на світлому фоні здається темніше, ніж на чорному. Самосвідомість - У соціальній психології виділяють три сфери, в яких здійснюється становлення, формування особистості: діяльність, спілкування, самосвідомість. У ході социализации розширяються і заглиблюються зв'язку спілкування людини з людьми, групами, суспільством загалом, відбувається становлення в людині образу його "Я". Образ "Я", або самосвідомість (уявлення про себе), не виникає у людини відразу, а складається поступово, протягом його життя під впливом численних соціальних впливів і включає чотири компоненти (по В. С. Мерліну): * свідомість відмінності себе від іншого миру; * свідомість "Я" як активного. Написання психологічного висновку - (psychological report writing) Когда П. з. добре написані, вони викликають набагато більше довір'я. Вони виявляються вирішальними в діагностуванні розумової відсталості і часто грають визначальну роль в прикордонних випадках, що вимагають различительних діагнозів між розладом особистості і психозом. Однак освітній рівень споживачів, що зріс також позначився на відношенні до П. з. з боку фахівців і представників широкої громадськості, до-ой стало більш критичним. Джерела неточностей при написанні висновку Впливу, крим може зазнавати психолог-діагност, виникають з соц., професійного і интерпретационного.