ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження проблеми заочного рішення справи ... 5
1.1. Поняття та сутність заочного провадження у цивільному процесі ... 5
1.2. Поняття заочного рішення ... 8
Розділ 2. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах ... 11
2.1. Аналіз статистичних даних ... 11
2.2. Умови проведення заочного розгляду справи ... 12
2.3. Порядок заочного розгляду справ ... 18
2.4. Зміст заочного рішення ... 20
2.5. Перегляд заочного рішення судом, який його ухвалив ... 23
2.6. Апеляційне оскарження заочного рішення ... 27
2.7. Звернення заочного рішення до виконання ... 32
2.8. Повторне заочне рішення ... 33
Розділ 3. Зарубіжний досвід заочного провадження ... 35
Висновки ... 39
Література ... 41

Для придбання курсової роботи "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Заочний розгляд справи у цивільному процесі"

Курсова робота "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Заочний розгляд справи у цивільному процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

ТРУДОВЕ ПРАВО КРАЇН НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - В європейських країнах народної демократії, в яких в наст, час здійснюється диктатура пролетаріату, проведені найважливіші заходи щодо охорони, оздоровлення і поліпшення умов труда, забезпечення зростання реальної заробітної плати робітників і службовців, підвищенню життєвого рівня трудящих. Трудове право в цих країнах направлене на зміцнення і розвиток соціалістичної організації труда і соціалістичних трудових відносин в усупільнювати секторі народного господарства. Виконуючи цю задачу і одночасно обмежуючи жорсткими рамками застосування найманого труда в. ДЕРЖАВА - універсальна суверенна організація політичної влади суспільства, що має в своєму розпорядженні спеціальний апарат (організованою силою) і необхідні ресурси для ефективного і легітимного впливу на це суспільство з метою забезпечення його інтеграції і досягнення в ньому соціального світу. Соціальне призначення Г. якраз і полягає в тому, що воно є такий суспільний інститут, який цілком покликаний служити суспільству. Це фактично перша планомірно функціонуюча організація, що надавала і що надає величезний вплив на життя індивідів, соціальних груп і всього суспільства. Всякоє Г. характеризують: 1). СУДОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМУ СУДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - федеральний державний орган, що здійснює організаційне забезпечення діяльності всієї системи загальних судів, підлеглих Верховному Суду РФ (верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, судів автономної області і автономних округів, районних судів, військових і спеціалізованих судів), а також органів суддівського співтовариства і фінансування світових суддів. Правове положення С.д. визначається Федеральним законом від 8 січня 1998 р. "Про Судовий департамент при Верховному Суді Російської Федерації". Згідно з цим Законом С.д. здійснює заходи кадрового. КАРНЕ ПРАВО - галузь права, що являє собою систему взаємопов'язаних і побудованих на певних принципах юридичних норм, прийнятих вищими органами державної влади РФ, в яких встановлюється, які суспільно небезпечні діяння і при яких умовах признаються злочинами і які покарання, а також в яких межах застосовуються до осіб, що здійснили злочини. У. п. відноситься до публічних галузей права. Норми У. п. носять каральний характер, сформульовані у вигляді імперативних розпоряджень. Норми У. п. містяться в карному законодавстві. Карне законодавство (див. також "Карний закон") складається в РФ з кодифікованого, систематизованого.
Кожна вагома структурна частина курсової "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Гендерний конфлікт як криміногенний чинник - Традиційно криміногенний чинник визначається як обставина, сприяюча породженню злочину і злочинності загалом і що посилює їх характеристики. Як такий чинник можуть розглядатися соціальні конфлікти, що мають свою структуру, динаміку, функції, типологію. Одним з видів соціальних конфліктів є гендерний, при якому основні протиріччя і зіткнення знаходяться в полі взаємодії чоловіків і жінок як представників великих соціальних груп. Поняття гендера як складного социокультурного процесу продуцирования суспільством відмінностей в чоловічих і жіночих ролях (Л.Н. Завадська, 2001) дозволяє уточнити міру. ТЕХНІКИ ПО МЕТРОЛОГІЇ - Посадові обов'язки. Виконує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця різного роду вимірювання при проведенні експериментів і випробувань продукції, що випускається підприємством, при перевірці технологічного обладнання на відповідність встановленим нормам точності, спеціальні вимірювання в ході технологічних процесів, а також розрахунки економічної ефективності впровадження нових коштів і методів вимірювань. Бере участь в розробці коштів вимірювань спеціального призначення, в проведенні відомчої перевірки робочих еталонів, метрологічної атестації і перевірки. РІШЕННЯ - 1) постанова суду першої інстанції, якою цивільна справа дозволяється по суті. Р. повинне бути законним і обгрунтованим. Р. виноситься судом в дорадчій кімнаті з дотриманням таємниці наради суддів. Р. викладається в письмовому вигляді головуючим або одним з суддів і підписується всіма суддями, що беруть участь в постанові Р., в т.ч. і суддею, що залишився при особливій думці. Р. складається з ввідної, описової, мотивувальної і резолютивної частин. У ввідній частині Р. вказуються час і місце винесення Р., найменування суду, що винесло Р., склад суду, секретар судового засідання, прокурор.
У вступі курсової "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТІВ В АРХІВ ОРГАНІЗАЦІЇ - згідно з розділом 7 Типової інструкції по діловодству в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Міністерства культури Росії від 08.11.2005 № 536, і параграфу 3.7.25 Основних правил роботи архівів організацій, схвалених рішенням Колегії Росархива від 06.02.2002, справи постійного і довготривалого зберігання, включаючи документи по особистому складу, передаються в архів організації не пізніше ніж через три роки після їх завершення в діловодстві. Передача справ в архів організації здійснюється по графіку, складеному архівом, узгодженому з керівниками структурних підрозділів, що.

ЛІКУВАННЯ ПРИМУСОВЕ - лікування, здійснюване в недобровільному порядку. Воно допускається відносно осіб, які внаслідок свого хворобливого стану є небезпечними для себе і навколишніх або через безпорадний стан потребують відходу медичного персоналу (див. також: Примусові заходи). Можливість такого лікування в чинному законодавстві спеціально обумовлена відносно осіб, страждаючих психічними розладами, хворих інфекційними захворюваннями, громадян з підозрою на такі захворювання, а також осіб, що контактували з інфекційними хворими. Приміщення в психіатричний стаціонар без згоди особи, страждаючої психіатричним. ПРОВИНА - винне протиправне діяння деликтоспособного особи, відмінне від злочину меншою мірою суспільної небезпеки (шкідливість). П. класифікуються в залежності від сфери суспільних відносин, в якій вони здійснюються. Так, більшість вчених виділяє три вигляду П.: адміністративні, цивільно-правові і дисциплінарні. Адміністратівним П. згідно ст. 10 КоАП признається те, що посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне винне діяння, за яке законодавством передбачена відповідальність адміністративна. Адміністратівнимі П. є.
Список літератури курсової "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" - більше 20 джерел. УРОБОРОС - архаїчний образ, що часто зустрічається в алхімічний трактатах і що являє собою змію, що заковтує свій хвіст. У рамках глибинної психології, наприклад у Е.Нойманна (Neumann E. "Die Grosse Mutter", Zurich, 1956) трактується як базовий архетип, символізуючий доісторичне - службовець початком людської індивідуальності - єдність чоловічого і жіночого, позитивного і негативного, коли "Я" занурене в несвідоме, з якого ще не отдифференцирован свідомий досвід. КРОК ГЕФФДИНГА - етапность процесу обробки отриманої інформації про стимул, що завершується його розпізнаванням. Назва дана на. ДЕЯТЕЛЬНОСТНИЙ ПІДХІД - в психології (англ. activity approach) - сукупність теоретико-методологічних і конкретно-емпіричних досліджень, в яких психіка і свідомість, їх формування і розвиток вивчаються в різних формах предметної діяльності суб'єкта, а у деяких представників Д. п. психіка і свідомість розглядаються як особливі форми (види) цієї діяльності, похідні від зовні-практичних її форм. Предпосилки Д. п. складалися у вітчизняній психології в 1920-е рр. Ними стали: 1) необхідність нової методологічної орієнтації, здатної вивести психологію з кризи, що почалася в 1910-1920-х рр.; 2) зсув тематики.

Психічні порушення при захворюваннях сердечносудинної системи - Інфаркт міокарда. У гострому періоді такої патології може виникати неусвідомлений страх смерті, який звичайно досягає особливої вираженість при наростаючих болях. З'являються такі симптоми порушення психіки, як тривога, туга, неспокій, почуття безнадійності. Нерідко бувають вияви гиперестезии, коли хворі не переносять будь-яких зовнішніх впливів, самих незначних; їх роздратовують навіть шепотная мова, легкий дотик м'якої білизни, світло. Поведінка хворих при цьому буває різним. Вони можуть бути зовні нерухомі, мовчазні, лежати в одній і тій же позі, побоюючись зробити хоч би найменший рух.
Посилання в тексті роботи "Заочний розгляд справи у цивільному процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ВИННИКОТТ Дональд - (1896-1971) - англійський педіатр, дитячий психіатр і психоаналітик. Народився в Плаймоуте (Англія) в 1896 році в сім'ї, належній спроможному середньому класу. Був молодшим з трьох дітей, до якого батьки і старші сестри виявляли любов і турботу. Рос слухняною дитиною, але у віці дев'яти років забруднив плямами свої зошити і на рік відклав здачу екзаменів. Займався різними видами спорту і був кращим бігуном в школі. Вирішивши стати лікарем, початків вивчення медицини в Кембрідже, яке було перерване призовом в армію під час Першої світової війни. У 1920 році закінчив Королівський медичний. ПРАГНЕННЯ - у фрейдизмі - теоретичне поняття, покликане пояснити динаміку психічного життя на базі аналогії з енергією, як вона трактується в фізиці. Одне з ключових понять психоаналізу. У З. Фрейда початково означало лежачу в основі всіх сексуальних виявів індивіда специфічну психічну енергію - енергію сексуального потяга, що має передусім несвідому форму. Ця енергія розглядається як кількісна величина, хоч поки не вимірна. Потім поняття було поширене і на інші форми поведінки, пов'язані з відносинами до батьків, дітей, до самого собі. Прагнення, власне, рухає людиною: все життя від народження пронизане. ЕМПАТИЯ - Розуміння емоційного стану іншої людини за допомогою сопереживания, проникнення в його суб'єктивний мир. Термін "Е." з'явився в англійському словнику в 1912 р. і був близький поняттю "симпатія". Виник на основі німецького слова einfuhling (дослівне значення - проникнення), застосованого Ліппсом (Lipps Т.) в 1885 р. в зв'язку з психологічною теорією впливу мистецтва. Саме раннє визначення Е. міститься в роботі Фрейд (Freud S.) "Дотепність і його відношення до несвідомого" (1905): "Ми враховуємо психічний стан пацієнта, ставимо себе в цей стан і.

Основні властивості сприйняття - Одну і ту ж інформацію люди сприймають по-різному, суб'єктивно, в залежності від своїх інтересів, потреб, здібностей і т. п. Залежність сприйняття від змісту психічного життя людини, від особливостей його особистості носить назву апперцепции. Вплив минулого досвіду особистості на процес сприйняття виявляється в дослідах з спотворюючими очками: в перші дні досвіду, коли випробувані бачили все навколишні предмети оберненими, виключення складали ті предмети, обернене зображення яких, як знали люди, фізично неможливе. Так, незасвічена свічка сприймалася оберненої, але як тільки її запалювали, вона бачилася. Перформатівная концепція гендера - виникла на хвилі двох найважливіших тенденцій в суспільних науках - переорієнтації обществознания зі структури на діяльність, або дієздатність (agency), і так званого язикового повороту (linguistic turn) в філософії, соціології, антропології і проч., який означав переусвідомити соціальних процесів з точки зору символічних форм, в які вони убрані. Поняття перформатива (performative) було запозичене феминистскими дослідниками з філософської концепції мови одного з найбільш впливових британських філософів XX віку - Джона Остіна (John Austin). Первинне визначення перформатива, яке було. Опросник соціальної мотивації спілкування - (СМО). Г. Ю. Айзенк. Модифікація М. Л. Кубишкиной. Методика призначена для виявлення параметрів соціальної мотивації О. Мотівационний опросник містить 156 думок, що відображають згідно Г. Ю. Айзенку, 3 ведучих параметра особистості: екстраверсию/интроверсию, емоційну стабільність/емоційну нестабільність, жорсткість/м'якість. Опросник містить 13 шкал: 1) Активність (activity) - енергійність, різноманітні інтереси, схильність до всіх видів физич. активність, до переходів від одного вигляду активності до іншого; 2) Товариськість (sociability) - пошук О., потреба в контактах, любов до масових. Формування ідентичності - (identity formation) Під особистою ідентичністю розуміється почуття тотожності або спадкоємності Я, що зберігається незважаючи на средові зміни і індивідуальний розвиток. Особисті спогади про минуле, одинаково як і пов'язані з майбутнім надії і спрямування, свідчать про існування такого почуття ідентичності в теперішньому часі. "Ідентичність проти дифузії ідентичності" - це саме той інтерактивний конфлікт, к-рий Еріксон постулює як головна дилема отроцтва-юності. Стрибок зростання, розвиток гениталий і раптове пробудження сексуальних імпульсів - все разом створює розрив з попереднім досвідом.