Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору

(курсова робота з господарського процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретико-правові засади запобіжних заходів в господарському процесі ... 5
1.1. Поняття запобіжних заходів в господарському процесі ... 5
1.2. Заява про вжиття запобіжних заходів ... 12
Розділ 2. Характеристика запобіжних заходів в господарському процесі ... 17
2.1. Підстави вжиття запобіжних заходів у господарському процесі ... 17
2.2. Види запобіжних заходів у господарському процесі ... 23
2.3. Процесуальні особливості вжиття запобіжних заходів у господарському процесі ... 26
Розділ 3. Проблеми застосування запобіжних заходів ... 34
Висновки ... 38
Література ... 40

Для придбання курсової роботи "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору"

Курсова робота "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" і призначений виключно для пошукових систем.

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО - система взаємовідносин між працівниками (представниками працівників), роботодавцями (представниками роботодавців), органами державної влади, органами місцевого самоврядування, направлена на забезпечення узгодження інтересів працівників і роботодавців з питань регулювання трудових відносин і інакших безпосередньо пов'язаних з ними відносин (ст. 23 тК Рф). П р і н ц і п и С. п. уперше були закріплені в статуті Марнотратник 1919 р. і в филадельфийской Декларації про цілі і задачі Марнотратник 1944 р. Подальший розвиток вони отримали в конвенціях і рекомендаціях Марнотратник. До основних принципів С. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР - Посадові обов'язки. Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляху реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації і диверсифікації виробництва на перспективу. Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва і його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва і продуктивності труда, скорочення витрат (матеріальних, фінансових, трудових), раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоздатність вироблюваної продукції, робіт або послуг. БУХГАЛТЕР - Посадові обов'язки. Виконує роботу по ведінню бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій (облік основних коштів, товарно - матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізації продукції, результатів по-господарському - фінансової діяльності, розрахунки з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги і т.п.). Бере участь в розробці і здійсненні заходів, направленій на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів. Здійснює прийом і контроль первинної документації по відповідних дільницях бухгалтерського обліку і готує їх до. Поліцейська психологія в США - Одна з галузей психологічної науки в США. Виникла і стала застосовуватися при рішенні задач експертизи по карних справах, психологічного "портретирования" злочинців (підозрюваних), психологічного аналізу свідчий свідчень, урегулювання сімейних конфліктів, забезпечення переговорної діяльності, інших професійних задач поліції. Ще на зорі нинішнього віку "новинки" психологічної науки активно застосовувалися і в роботі з персоналом ПОО, насамперед - при відборі на службу в поліцію. Так, автор американського варіанту широко відомої шкали Стенфорд-Бине Л. Терман успішно використав її в 1916 році.
Кожна вагома структурна частина курсової "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Інформационно-коммуникатівная подструктура управління - Щоб діяти з якимись шансами на успіх, треба володіти інформацією про систему управління і середу, в якій вона функціонує. Управляти успішно може тільки той, хто володіє інформацією. Організація управління повинна неодмінно забезпечувати отримання повної, достовірної і своєчасної інформації і її правильне її використання. Інформація, як імпульси по нервах, як кров по кровоносних судинах циркулює в "тілі" ПОО, забезпечуючи узгодженість, злагодженість в роботі його різних структур, служб, посадових осіб, співробітників. Вся сукупність психологічних феноменів, залежності і. ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ - (суспільство)[ в деяких країнах - Червоний Півмісяць, а в Ірані - Червоний Лев і Сонце] - добровільне суспільство допомоги хворим і пораненим воїнам. Перша громадська організація - Крестовоз-двіженська община сестер милосердя, що ставить перед собою подібну задачу, була створена в Росії в 1854 р. Сестри цієї общини під керівництвом великого російського хірурга Н. І. Пірогова надавали допомогу пораненим і хворим під час Кримської війни 1853-56 рр. У 1863 р. в Женеві відбулася конференція представників 14 європейських урядів і ряду громадських організацій, яка сформулювала основні. Справи про витребування майна з чужого незаконного володіння -  Нормативне регулювання зобов'язань, виникаючих внаслідок необгрунтованого збагачення, міститься в ст. ст. 1102, 1103, 1107, 1108 ГК РФ. Особа, яка без встановлених законом, інакшими правовими актами або операцією основ придбало або зберегло майно за рахунок іншої особи, зобов'язано повернути останньому необгрунтовано придбане або збережене майно, за винятком випадків, передбачених ст. 1109 ГК РФ.  Предмет доведення:  1) факт приналежності позивачу спірного майна;  2) факт знаходження спірного майна у відповідача;  3) розмір доходів, які отримав відповідач за час користування чужим майном.
У вступі курсової "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УСТЬ-ОРДИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНИЙ ОКРУГ - суб'єкт РФ, входить до складу Іркутської області. Статут У.-Про. Б. а. про. прийнятий Законодавчими зборами У.-Про. Б. а. про. 30 травня 1995 р. Відповідно до Конституції РФ державною мовою округу є російська мова; створюються умови для збереження і розвитку бурятского мови і мов народів, що проживає на території округи. У склад У.-Про. Б. а. про. входять 6 районів. Окружний центр - селище Усть-Ординский. Законодавчим органом державної влади округу є Дума У.-Про. Б. а. про. Вона складається з 19 депутатів, що обираються терміном на 4 роки. Вибори 15 депутатів проводяться по територіальних виборчих.

Принципи права - (див.: Принципи житлового права) - це основоположні ідеї, початки, що виражають суть права і витікаюча з генеральних ідей справедливість і свободи. Подібне визначення представляє правові принципи у вигляді ідеалізованої інтелектуальної моделі. У ньому не врахований той факт, що правова теорія завжди йде по шляху розділення реальності фактичної (погляди, уявлення, суспільні ідеали, різні види ідей) і юридичної. Інший погляд заснований на розумінні правових принципів як категорії, в якій в рівній мірі поєднуються елементи як суб'єктивного, так і об'єктивного порядку. Звідси принципи в. ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ - злочин проти конституційних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, проти свободи друку і інших засобів масової інформації. Даний злочин передбачений ст. 144 УК РФ і полягає у воспрепятствовании законної професійної діяльності журналістів шляхом примушення їх до поширення або до відмови від поширення інформації. Згідно з Законом РФ "Про засоби масової інформації" від 27 грудня 1991 р. (ст. 58) до В. д. же. відносяться: здійснення цензури; втручання в діяльність і порушення професійної самостійності редакції; незаконне припинення або припинення діяльності засобів масової інформації;.
Список літератури курсової "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" - більше 20 джерел. АУТОГЕННАЯ ТРЕНУВАННЯ - (греч. autos - сам, genos - походження). Активний метод психотерапії, психопрофилактики і психогигиени, направлений на відновлення динамічної рівноваги системи гомеостатических саморегулирующих механізмів організму людини, порушеної внаслідок стресового впливу. Основними елементами методики є тренування мишечной релаксації, самонавіяння і самовиховання (аутодидактика). Актівность А. т. протистоїть деяким негативним сторонам гипнотерапии в її класичній моделі - пасивному відношенню хворого до процесу лікування, залежності від лікаря. Як лікувальний метод А. т. була запропонована для лікування. БИНЕ АЛЬФРЕД - Альфред Біне народився 11 липня 1857 р. в Ніцце. Про його дитячі роки відомо трохи. Але вже під час навчання у вищій юридичній школі Біне зацікавився психологією. У 1886 р., вчачись в юридичній школі, він написав книгу "Психологія умовиводу", в якій визначив свою теорію трьох образів. По цій теорії всі мислительні процеси і сприйняття по своєму психологічному механізму розглядаються як асоціації між двома образами. Так, наприклад, перший образ - зорове відчуття - по асоціації схожості спричиняє зорове уявлення (другий образ), а це викликає комплекс тактильних і мишечних уявлень. Таким.

Лікування наркоманії - (drug users" treatment) Програми реабілітації осіб, що вживають заборонені психоактивні речовини, проводяться в США в різних установах. Консультування наркоманів забезпечується такими органами штатів, як Відділення психич. здоров'я, Відділення виробничої реабілітації або Відділення реабілітації злочинців. Крім того, мн. федеральні і приватні програми пропонують терапію наркоманії. Лікування проводиться в формі індивідуального і професійного консультування, групової і сімейної терапії. Крім того, терапевтичні співтовариства надають інтенсивне, хоч і що часто зазнає критики, лікування.
Посилання в тексті роботи "Запобіжні заходи як умова вирішення господарського спору" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Біхевіорізм: історія - (behaviorism: history) У широкому контексті розвитку психології, науки і американську об-ва Б. має надзвичайно багату і насичену подіями історію. Нарис його історії простіше усього почати з короткого словникового визначення Б. як "психологічної школи, що вважає, що що об'єктивно спостерігається на рівні організму поведінка складає суть або виняткову наукову основу психол. даних і досліджень, і що підкреслює роль оточення в якості детермінанти поведінки людини і тварин" ( "Словник американської (культурного) спадщини"). У психології виникнення Б. як самостійного напряму прийнято зв'язувати з. Методи тестування - (testing methods) Психол. тести разраб. для так широкої різноманітності цілей, що самі М. т. значно варіюють від тесту до тесту. Існує безліч континууму, по крим можна класифікувати окремі тести. З т. зр. змісту тест може вимірювати максимальне виконання або типове виконання, виявляти кращий рівень, к-рого може досягнути той, що обстежується, або типовий рівень його виконання. Тести на максимальне виконання (maximum performance tests) передбачають правильні і неправильні відповіді; тести на типове виконання (typical performance tests) звичайно оцінюють відмінності в стилях виконання, без. СОЛЯРИТ - захворювання, в основі якого лежить поразка сонячного сплетення. Сплетення є змішаною вегетативною освітою, до складу якого входять чревні симпатичні нерви, гілки блукаючого і правого диафрагмального нервів. У клініці найчастіше зустрічаються соляральгии, що є результатом роздратування сплетення, рідше - солярити, що характеризуються більш важкою і обширною поразкою, наявністю симптомів випадання. Головну роль у виникненні солярита грають механічні і інфекційні чинники. Перші, можна розділити на зовнішні (удар в подложечную область) і внутрішні, серед яких найбільш важливі ентероптоз.

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ ХВОРОБА - захворювання трофобласта (частини плодного яйця), з якого формується плацента. Розвиток трофобластической хвороби можливий не тільки під час вагітності, але і після родів і аборту. Виділяють простий пухирний замет (неинвазивная форма), пухирний замет - инвазивная форма, або деструирующий пузирний замет, і хорионепителиому, або хориокарциному. Вважають, що вказані форми трофобластической хвороби - це стадії одного захворювання. Пухирний замет (неинвазивная форма): ворсини хориона набряклі, мають вигляд пухирців, трофобласт гіпертрофований. При повному пузирном заметі перерождени всі ворсини. Ознаки затьмарення свідомості - Одним з ведучих симптомів порушення свідомості є відчуженість від навколишнього світу, що безпосередньо виявляється в зміні сприйняття що відбувається, що виражається в фрагментарности, непослідовність відображення подій. При станах порушеної свідомості має місце дезориентировка у часі і місці. Як правило, хворі розрізнюють тільки грубі ознаки навколишнього його світу, говорячи про своє місцезнаходження ("я в місті" або "я в лікарні"), але більш точне орієнтування порушене. У таких хворих розвивається дезориентировка в ситуації, вони втрачають здатність оцінювати. Особове значення - індивідуалізоване відображення дійсного відношення особистості до тих об'єктів, ради яких розгортається її діяльність, що усвідомлюється як "значение-для-меня". Понятіє Л. з. історично пов'язане з уявленнями Л.С. Виготського про динамічні смислові системи індивідуальної свідомості особистості, виражаючих єдність афективних і інтелектуальних процесів. Введення поняття Л. з. як одиниці свідомості (А.Н. Леонтьев) зіграло важливу роль в подоланні чисто интеллектуалистской трактування свідомості, а також для розв'язання проблеми співвідношення індивідуальної і суспільної свідомості в житті особистості. Стандартизація тесту - (test standardization) С. т. - це встановлення уніфікованих процедур для а) його проведення і б) підрахунку показників, що отримуються за його допомогою. Перші стандартизовані тести з'явилися на початку XX сторіччя, коли Е. Л. Торндайк, що займається експерим. психологією, нарівні з інш. вченими, розповсюдили принципи, отримані в лабораторіях, на психол. вимірювання. "Стандарти для освітніх і психологічних тестів" (Standards for educational and psychological tests, American Educational Research Association, 1985) гавкають загальні рекомендації відносно процедури, крим повинні слідувати видавці і.