Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження захисту комерційної таємниці суб'єктів господарювання ... 6
1.1. Характеристика комерційної таємниці як інституту права ... 6
1.2. Ознаки комерційної таємниці у національному законодавстві України ... 13
Розділ 2. Характеристика особливостей захисту комерційної таємниці ... 19
2.1. Право на захист комерційної таємниці ... 19
2.2. Способи захисту прав на комерційну таємницю ... 21
Висновки ... 35
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання"

Курсова робота "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИН - суспільно-небезпечна дія або бездіяльність, направлена проти радянського ладу або що порушує соціалістичний правопорядок і манлива за собою внаслідок радянського карного закону застосування покарання. На всіх етапах розвитку експлуататорського суспільства правлячі класи прагнули представити П. як категорію, що стоїть поза класовою боротьбою, поза політикою, як дія, що посягає ніби на інтереси всього суспільства загалом, без відмінності його класової структури, без відмінності тієї, що на одному полюсі будь-якого експлуататорського суспільства стоять заможні, правлячі класи, що творять закон і що. ДИПЛОМАТ - (фр. diplomate) - посадова особа, в належному порядку уповноважене главою даної країни, її урядом, відомством закордонних справ, іншим компетентним державним органом на здійснення різного роду офіційних стосунків з іноземними державами або інакшими суб'єктами міжнародного права, а також з їх повноважними представниками з питань зовнішньополітичного характеру. У переважній більшості випадків термін "Д." має на увазі службовця міністерства іноземних справ, що займає певну штатну посаду в центральному апараті цього відомства або як член особистого складу одного із. МЕХАНІКИ* - ________________ * При бесцеховой структурі управління - механік дільниці або механік ремонтної майстерні. Посадові обов'язки. Забезпечує безаварийную і надійну роботу всіх видів обладнання, їх правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і технічне обслуговування, проведення робіт по його модернізації і підвищення економічності ремонтного обслуговування обладнання. Здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному обладнанні, будівель і споруд цеху. Організує підготовку календарних планів (графіків) оглядів, перевірок і ремонту обладнання, заявок. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ - система загальних принципів, які визначають зміст правового впливу на відносини в основних підсистемах суспільства в умовах конституційного ладу, сукупність об'єктивних цінностей, правил організації суспільства, основних початків і інститутів державного устрою, що знаходяться під захистом держави і що визначають його конституційну природу. О.к.с. визначають ключові риси системи влади, форми правління, державно-територіального пристрою, політичного режиму. Норми О.к.с. адресовані всім суб'єктам права, правоприменяющим суб'єктам і передбачають для реалізації цілей, що містяться в них.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВОВА ДОПОМОГА - в міжнародному договірному праві- допомога, яка виявляється на основі спеціальних договорів, що укладаються державами, з питань співпраці установ юстиції (судів, органів нотаріату, прокуратури) при виробництві по цивільних, сімейних і карних справах. РФ має такі договори з КНР (1957), Румунією (1958), Албанією (1958), Угорщиною (1958), Австрією (1970), Іраком (1973), Болгарією (1975 р.), Фінляндією (1978), Італією (1979), Польщею (1980), Грецією (1981), В'єтнамом (1981), Алжіром (1982), Чехією і Словаччиною(1983), Кіпром, Тунісом, Кубою (1984), Монголією (1988), Азербайджаном, Киргизстаном (1992). РОЗДІЛ УПРАВИ - (в м. Москві) - посадова особа, що очолює районні Збори і адміністрацію району і организующее роботу на принципах єдиноначальності. Г.У. обирається районними Зборами по представленню мера Москви таємним голосуванням. Порядок обрання Г.У. визначається районними Зборами самостійно. Кандидат на посаду Г.У. вважається вибраним, якщо за нього проголосувало більше за половину від загального числа радників районних Зборів. Термін повноважень Г.У. - 2 року. Повноваження Г.У. починаються від дня вступу на посаду і припиняються в день вступу на посаду новообраного Г.У. або в день звільнення від посади при. Нормативний договір - це самостійна форма права, що виражається в угоді між правотворчими суб'єктами, внаслідок якого виникає нова норма права. Характерними ознаками нормативного договору є: а) завжди містить норми права - загальні розпорядження, адресовані до широкого кола осіб; б) розрахований на багаторазове застосування; в) укладається на добровільній основі між правотворчими суб'єктами; г) передбачає взаємну відповідальність сторін за його порушення; д) основною його метою виступає знаходження балансу інтересів сторін. Виділяють наступні види нормативних договорів: 1) договори про розмежування компетенції; 2).
У вступі курсової "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Психодіагностіка професійного становлення професіонала в юридичному вузі - Психодіагностіка змін, що відбуваються в особистості студента, курсанта, слухача юридичного вузу і їх оцінка як показника становлення професіонала, покликана забезпечити цілеспрямоване, із зворотним зв'язком керівництво професійним становленням майбутніх юристів, підвищити якість їх особової підготовки до труда в ПОО. Оскільки така діагностика, якщо її провести щорічно і охоплювати всіх учнів, вимагає величезних витрат часу і сил, запропоновано використати Психодіагностічеськую модель особистості професіонала-юриста. діагностувати тільки такі компоненти особистості, які мають.

ВІДМОВА ВІД ТОВАРУ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ - митний режим, при якому обличчя відмовляється від товару без стягування митних зборів, податків, а т.ж. без застосування заходів економічної політики; допускається з дозволу митного органу Російської Федерації, наданого в порядку, визначуваному Державним митним комітетом РФ. Митний режим відмови на користь держави може заявити особу, що переміщує товари або транспортні засоби, або митного брокера. Відповідальність за правомірність заяви митного режиму відмови на користь держави перед будь-якими третіми особами несе декларант. Митні органи не задовольняють яких-небудь майнових вимог третіх осіб. ЗОНИ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ - визнані у встановленому законом порядку дільниці території РФ, на яких внаслідок господарської і інакшої діяльності відбуваються стійкі зміни природного середовища, загрозливі здоров'ю населення, стану природних екологічних систем, генетичним фондам рослин і тварин. Згідно з Законом РСФСР від 19 грудня 1991 р. №2060-1 "Про охорону навколишнього природного середовища". З.ч.е.с. появляються органами законодавчої державної влади або указом Президента РФ по представленню спеціально уповноважених органів на основі висновку державної екологічної експертизи. У З.ч.е.с. припиняється.
Список літератури курсової "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" - більше 20 джерел. Психонейроїммунология (ПНІ) - (psychoneuroimmunology) Протягом багатьох десятиріч значна частина психологів вірила в те, що їм вдалося вирішити питання про відношення душі і тіла прийшовши до угоди, що всі "психічні явища" могли б бути зведені до "фізичних подій", що відбуваються в головному мозку. Це була реакція на більш ранні филос. спекуляції, згідно крим одну безліч законів управляє психич. явищами, а інше - физ. Однак, не так давно психологи почали розуміти, що як розділення душі і тіла, так і редукція психічного до тілесного, були всього лише соц. конструкціями, що поступово виходять з вживання по мірі того, як досягнення. РУБИНШТЕЙН Сергій - Леонідович (1889-1960) - російський психолог і філософ, методолог психології, один з творців деятельностного підходу в психології. Д-р психологічних наук (1937), професор (1937), перший серед радянських психологів чл.-кор. АН СРСР (1943). Був в 1943 р. одним із засновників АПН РСФСР і вибраний її д. чл. (1945). Вищу освіту отримав в Німеччині (1909-1913) в університетах Фрайбурга, Берліна і Марбурга. У 1913 р. на філософському факті Марбургського ун-та захистив докт. дис: Eine studie zum problem der method, присвячену використанню філософських методів в конкретних суспільних, в тому числі.

Етнічні меншини - (ethnic minorities) Існує безліч визначень терміну "Е. м.". Цим словосполученням, як правило, означаються група або групи, к-рі не займають в складі населення пануючого положення, володіють культурними, релігійними і/або язиковими традиціями або особливостями, знач. відмінними від традицій і особливостей іншої частини населення, і прагнуть ці традиції і особливості зберегти. Ч. Уеглі і М. Харріс приводять 5 відмітних властивостей Е. м. 1. Меншини яв-ця підлеглими сегментами складних по своїй структурі про-в. 2. Меншини володіють специфічними физ. або культурними особливостями, к-рі.
Посилання в тексті роботи "Захист комерційної таємниці суб'єктів господарювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Культурно вільні тести - (culture fair tests) Термін "К. з. т." відноситься до тестів, "справедливих" відносно будь-якої конкретної культурної групи. І хоч технічно неможливе разраб. тест, повністю позбавлений систематичних помилок, зумовлених культурними чинниками, існує безліч прикладів таких тестів, к-рі, на думку авторів, можуть наз. "культурно вільними" за природою. Тест є культурно зміщеним, коли члени однієї культурної групи дискримінуються по їх здатності відповідати на питання виключно на основі тієї культури, в до-ой вони виросли. Напр., якщо завдання тесту містить слова або фрази, к-рі звичайно. Суб'єкт спілкування, що демонструє девіантну поведінку - Девіантна поведінка (Д. п.) (від англ. deviant що відхиляється; лати. deviatio - відхилення, розлад) - ця стійка поведінка особистості, що відхиляється від найбільш важливих соціальних норм, що заподіює реальний збиток суспільству або самій особистості, а також її соціальній дезадаптацией, що супроводиться. Осн. критерії розладів поведінки (Змановская, 2003): а) поведінка відхиляється від найбільш важливих в даному суспільстві в даний час соціальних норм; б) його поява спричиняє несхвалення (негативну оцінку і засудження) зі сторони інш. людей, що виконує функцію соціальної санкції -. Конкубінат - співжиття чоловіка і жінки без висновку браку. Саме поняття конкубинат виникло в Древньому Римі. У епоху Імперії конкубинат умовно признавався законним у воїнів, а також у разі постійного співжиття при неможливості браку, наприклад, сенаторів з вольноотпущенницами, гетерами, актрисами. За свідченням багатьох античних авторів, конкубинат був досить поширений, причому діти від такої форми шлюбного союзу володіли певними правами, могли успадкувати землю. Якщо були законні діти, то перевага віддавалася, звичайно ж, ім. Але при відсутності законних дітей, діти від конкубината розглядалися як.

ПСИХОЛОГІЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА - галузь психології, що вивчає індивідуально-психологічні відмінності між індивідами і між групами людей, а також причини і наслідків цих відмінностей. Термін введений в 1900 р. В. Штерном. Як об'єкт вивчення може виступати як конкретні індивіди, так і різні групи - соціальні, класові, етнічні, вікові. Частіше за все в центрі дослідження стоять особові і інтелектуальні особливості індивіда, що співвідносяться з нейрофизиологическими чинниками. Передумова її появи - впровадження в психологію експерименту, а також методів психогенетических і математичних. Психологія диференціальна. АГРАФІЇ - Виділяють "чисту", або амнестическую, аграфію і апракси-ческую аграфію. Це так звані первинні аграфії. Крім того, порушення листа є симптомом різних форм афазий і представлені нами в розділі, присвяченому порушенням мови. а) "Чиста" (амнестическая) аграфія Ускладнення виникають, головним чином, при спонтанному листі і листі під диктування, тоді як списування залишається більш підлягаючим зберіганню. Хворі плутають порядок букв в словах, часто пропускають букви або замінюють їх іншими (литеральні параграфии). Характерними ознаками "чистої" аграфії є. Ефект Пігмаліона - (Pygmalion effect) Термін Е. П. взятий з п'єси Джоржда Бернарда Шоу. Він використовується як синонім самоосуществляющегося пророцтва. Роберт Розенталь і Ленор Джекобсон уперше використали це поняття в своїй книзі, в до-ой описувалися впливи очікувань вчителів на поведінку учнів. Оригінальне исслед. перебувало в маніпулюванні очікуваннями вчителів і оцінці їх впливів на показники IQ школярів. У цьому исслед. 20% випадково вибраних школярів з 18 різних класів описувалися вчителям як що володіють надзвичайно високим потенціалом учбових досягнень. Учні молодших класів, у відношенні. Перевірка нульової гіпотези - (null hypothesis testing) Наукове исслед. починається з ідеї про те, що певне твердження, ймовірно, істинне. Це твердження, незалежно від його форми або складності, наз. первинною (початкової) гіпотезою. Кожне таке твердження допускає протилежне твердження, наз. нульовою гіпотезою. При аналізі отриманих в исслед. даних приймається рішення або відвернути, або прийняти нульову гіпотезу. (Суворо говорячи, нульова гіпотеза насправді не приймається; нам просто не вдається її відкинути. Ця відмінність часто змазана.) Розглянемо наступне твердження: при впливі А менше людей буде задовольняти.