Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання ... 5
1.1. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин ... 5
1.2. Форми захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин ... 7
1.3. Способи захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин ... 10
Розділ 2. Захист прав суб'єктів господарської діяльності в господарському суді ... 12
2.1. Правове становище господарських судів ... 12
2.2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ ... 14
2.3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів ... 17
2.4. Вирішення спорів господарським судом ... 23
Розділ 3. Захист прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин в третейських суди та міжнародних арбітражах ... 29
3.1. Поняття за основні засади діяльності третейського суду ... 29
3.2. Міжнародний арбітраж та регулювання його діяльності ... 33
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання"

Курсова робота "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" і призначений виключно для пошукових систем.

БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ - професійна діяльність, здійснювана за рахунок і за дорученням певної особи (клієнта), яка може укладатися: а) в сприянні висновку операцій між клієнтом і третіми особами (посередництво); би) в здійсненні операцій для клієнта; в) в здійсненні для клієнта інакших юридичних або фактичних дій в певній сфері підприємницької діяльності. Особа, що здійснює Б.д., іменується брокераж. У залежності від сфери здійснення Б.д. можна розрізнювати наступні її види: біржову (на біржах товарних), на ринку цінних паперів (біржову і позабіржову), в страхуванні, по фрахтуванню судів, митну і інш. Термін. ЗБРОЇ НЕЗАКОННИЙ ОБОРОТ - передбачений як злочин в ст. 222 УК РФ. К О. н. про. прирівняний незаконний оборот боєприпасів, вибухових: речовин і вибухових: пристроїв. Кримінальні певні види обороту зброї і прирівняних до нього предметів, зокрема, що здійснюються шляхом дії по незаконному придбанню, передачі, збуту, зберіганню, перевезенню або носінню названих предметів. Під оборотом зброї ст. 1 Федерального закону (СЗ РФ. 1996. 51. Ст. 5681) "Про зброю" від 13 листопада 1996 р. розуміє виробництво зброї, торгівлю зброєю, продаж, передачу, придбання, колекціонування, експонування, облік, зберігання, носіння, перевезення. УМОВНЕ ЗАСУДЖЕННЯ - міра кримінально-правового впливу, що полягає в незастосуванні призначеного судом покарання, якщо у випробувальний термін осуджений своєю поведінкою доведе, що виправився (ст. 73 і 74 УК). По УК РСФСР У.о. застосовувалося тільки при призначенні судом двох видів покарання: позбавлення свободи і виправних робіт. УК розширив цей перелік, включивши в нього також обмеження по військовій службі, обмеження свободи, вміст в дисциплінарній вояцькій частині. Якщо призначивши один з перерахованих видів покарання, суд прийде до висновку про можливість виправлення осудженого без відбування покарання, він. ОСНОВИ СУДОУСТРОЮ СОЮЗУ ССР І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК - загальносоюзний закон, затверджений постановою 2-й сесії ЦИК СРСР II скликання 29 жовтня 1934 р., виданий на основі п. "п". ст. 1 Конституції СРСР 1924 р., згідно з якою ведінню Союзу ССР в особі його верховних органів підлягало встановлення основ судоустрою Союзу. О. з. підсумували досвід будівництва судів першої в світі соціалістичної держави з моменту Великої Жовтневої соціалістичної революції і були першим загальносоюзним законом про судоустрій, відповідно до якого розвивалося законодавство про судоустрій в союзних республіках. О. з. закріпили принципи соціалізму в області.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОРСЬКА АРБІТРАЖНА КОМІСІЯ (МАК) - постійно діюча при Всесоюзній торговій палаті громадська організація, встановлена на основі Положення об МАК, затвердженого постановою ЦИК і СНК СРСР від 13 грудня 1930 р. (СЗ 1930 р. № 60, ст. 637) із змінами, внесеними постановою ЦИК і СНК СРСР від 8 січня 1933 р. (СЗ 1933 р. № 2, ст. 12) і постановою ЦИК і СНК СРСР від 7 травня 1936 р. (СЗ 1936 р. До" 24, ст. 222), для розгляду в порядку арбітражного розгляду: а) суперечок про винагороду за надання допомоги морськими судами один одному або морським судном річковому або навпаки; б) суперечок, витікаючих із зіткнення морських. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА - міжвідомча служба, що створюється при Центральній виборчій комісії і виборчих комісіях суб'єктів РФ з числа їх представників із залученням представників державних і інакших органів і установ і що здійснює контроль як за цільовим витрачанням коштів, виділених виборчим комісіям на підготовку і проведення виборів, так і за джерелами надходження, правильністю обліку грошових коштів виборчих фондів і їх витрачання кандидатами і виборчими об'єднаннями. Створення К. при інакших виборчих комісіях може бути передбачене федеральними законами і законами суб'єктів РФ. У К. входять: керівник К.. ОПІКА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ - міжнародна система управління деякими несамоврядними територіями, встановлена Статутом ООН. До цих територій, згідно з Статутом ООН, відносяться: а) території, в минулому що знаходилися під мандатом (див.); б) деякі території, відторгнуті від ворожих держав внаслідок другої світової війни; в) території, добровільно включені в систему О. в м. п. державами, відповідальними за їх управління. Условія О. в м. п. для кожної території визначаються угодами безпосередньо зацікавлених держав і затверджуються ООН; при цьому хранителем може бути одна держава, група держав або ООН загалом. Згідно з Статутом.
У вступі курсової "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МОТИВ ЗЛОЧИНУ - (лати. morus - рух; греч. moveo - те, що рухає) - усвідомлене внутрішнє спонукання, яке викликає у людини рішучість здійснити злочин і яким він потім керується при його здійсненні. Значення М.п. таке, що його образно порівнюють з "серцем і кліткою" складу злочину. Мотив - суб'єктивне джерело діяння, його внутрішня рушійна сила. Значення М.п. визначається, по-перше, тим, що він пояснює, чому довершений злочин: по-друге, тим, що в ряді випадків без встановлення мотиву не можна правильно вирішити питання про кваліфікацію злочину; по-третє, тим, що він нерідко є обтяжуючою або пом'якшувальною.

ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ - (від лати. praejudicio - передрішання) - в процесуальному праві обов'язковість для всіх судів, що розглядають справу, прийняти без перевірки і доказів факти, раніше встановлені судовим рішенням, що вступило в законну силу або вироком по якій-небудь іншій справі. Так, згідно з ст. 58 АПК, обставини, встановлені рішенням арбітражного суду, що вступило в законну силу по раніше розглянутій справі, не доводяться знову при розгляді судом іншої справи, в якому беруть участь ті ж обличчя. Рішення суду загальної юрисдикції, що Вступило в законну силу по цивільній справі обов'язкове для арбітражного. Відсторонення від управління транспортним засобом - це міра забезпечення виробництва у справі про адміністративне правопорушення, яка застосовується в суворо передбачених для цього законом випадках, юридичних виявляється в офіційній забороні особі, відносно якого застосовується ця міра, здійснювати дії, якими транспортний засіб приводиться в рух, а фактично складається у вилученні ключа від замка запалювання, в звільненні особою місця водія (судоводій) в транспортному засобі і інших подібного роду дій примусового характеру, вживаних до усунення причини відсторонення.  При цьому судоводій підлягають відстороненню від управління.
Список літератури курсової "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" - більше 20 джерел. СИМПТОМИ - (греч. symptoma - збіг, ознака). Клінічні вияви хвороби. Разлічают С. загальні і місцеві, функціональні і органічні, дифузні і осередкові, сприятливі і несприятливі. У відповідності зі структурою рефлекторної дуги А.В. Снежневський [1983] розрізнював З., що відносяться до її рецепторной частини (сенсопатии), С. интрапсихические (патологія емоцій, мислення, сприйняття і інш.) і С. еффекторних розладів (розлади спонук, моторики, влечений, імпульсивні явища і інш.). Будучи ознакою хвороби, взятим самим по собі С. нозологической специфічністю в істотній мірі не володіє; остання придбавається їм в. МАТИ - головна фігура в житті дитини, відносини з якою зумовлюють нормальний або патологічний розвиток людини. У психоаналізі приділяється велике значення материнській фігурі (реальна, уявна мати або її заступники), оскільки вважається, що дитяче-батьківські відносини значною мірою зумовлюють характер, образ мислення і дії дорослої людини.    Оцінюючи вплив матері на психосексуальное розвиток дитини, З. Фрейд виходив з того, що сама мати живить до дитини такі почуття, які відносяться до області її сексуального життя: в процесі догляду за дитиною вона пестить і цілує його, тобто звертається з.

Професійна етика - (professional ethics) Етика являє собою сукупність норм, к-рі регулюють особисту і професійну поведінку і разраб. в більшості випадків для захисту споживачів послуг, фахівців, орг-ций, учасників исслед., професійних груп і об-ва загалом. Можна організувати етичні норми навколо чол. або групи, по відношенню до крим виникає відповідальність фахівця, або навколо широких классиф. принципів. У будь-якому разі норми, як правило, яв-ця, швидше, загальними направляючими лініями для прийняття рішень відносно етичних дій як до, так і після того, як вони мають місце, чим набором правил для всіх можливих.
Посилання в тексті роботи "Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Операциональноє визначення - (operational definition) Небагато питання в області наукової комунікації були пов'язані з такою кількістю суперечок, які викликала тема О. про. Психологи внесли свою лепту як в прояснення, так і в заплутування даного питання, і ця стаття обкреслює ряд принципових аспектів, к-рі ним необхідно брати до уваги. Операционалізм. Виникнення операционализма пов'язане з ім'ям професора Гарвардського університету, фізика П. У. Бріджмена, к-рий, щоб зрозуміти, чому такі фундаментальні физ. поняття, як відстань, простір і час, зазнали в теорії відносності так кардинального перегляду, вивчив. Метод портретних виборів (МПВ). Л. Сонді. Модифікація Л. Н. Собчик - МПВ - це тест 8 влечений Л. Сонді, к-рий в новому, модифікованому варіанті дозволяє не тільки вивить індивідуально-особові особливості людини, але і визначити його професіонально важливі риси і ділові якості, рекомендувати набір найбільш відповідних видів діяльності. Методика базується на виявленій закономірності, до-ой підкоряється вибірковість людини в О. з навколишніми: люди більш тісно спілкуються і створюють стійкі форми відносин (дружба, любов, співпраця) з тими, хто має загальні з ними характерологические властивості. Неусвідомлений потяг до осіб, схожих на себе. Діагностіка етнопсихологического статусу особистості. Е. І. Шлягина, С. Н. Ениколопов - Призначена для виявлення етнопсихологического статусу особистості. Під актуальним етнопсихологическим статусом (АЕПС) особистості мається на увазі міра вираженість і знак етнич. ідентичності особистості, спрямованість і зміст авто- і гетеростереотипов, рівень етнич. толерантність, а також можливі трансформації її мотивационно-смислової сфери, к-рі виникають при взаємодії з представниками інш. етнич. груп і при рішенні конфліктних ситуацій в инокультурной середовищі. Етнопсихологические характеристики особистості виявляються, в осн., в разл. критичних ситуаціях межличностного і.

ХОЛ - (Hall) Гренвілл Стенлі (1844- 1924) - американський психолог, один з фундаторів педологии. Після закінчення духовної семінарії дістав освіту в Німеччині, в тому числі у Г. Фехнера і В. Вундта (д-р філософії, 1878-80). З 1881 р. викладав психологію в ун-ті Дж. Хопкинса. Тут в 1883 р. заснував першу психологічну лабораторію. У 1889 р. створив першу педологическую лабораторію. З 1888 по 1920 р. - професор психології, а з 1889 по 1920 р. - ректор унта Кларка. У 1887 р. організував перший в США психологічний журнал American Journal of Psychology, в 1891 р. - журнал по віковій психології, в. ЕПИДЕРМОФИТИЯ СТОП - захворювання шкіри і нігтів, що викликається грибом Trichophyton interdigitale. Особливо часто зустрічається у спортсменів (так звана стопа спортсмена), металургів і інших осіб, чия професія пов'язана з тривалим носінням гумового взуття і які страждають підвищеною потливостью стоп, порушенням тонусу судин нижніх кінцівок. Джерелом збуджувачів є хворі епидермофитией стоп, а також бувші в їх користуванні і забруднені грибами предмети. Тепла волога середа сприяє зараженню, особливо при недотриманні санітарно-гігієнічних правил (незадовільне прибирання приміщення, поганий стік води в банях. МЕНЕ-ПРАГНЕННЯ - поняття, використане З. Фрейдом для опису психічних процесів, при яких об'єктом любові людини стає він сам, а енергетичний потенціал несвідомих либидозних влечений переноситься з інших лиць на його власну особистість.    Поняття "Мене-лібідо" було введене З. Фрейдом в роботі "Об нарциссизиме" (1914), в якій він провів відмінність між нарциссическим і об'єктним лібідо. Він виходив з того, що в процесі свого первинного розвитку лібідо концентрується на власному Я людини, згодом велика частина либидозной енергії переноситься на об'єкти, але в залежності від різних обставин. Гидливість - 1) (від древнерус. бридькь "гострий, кислий, гіркий") - вимогливість, вередливість відносно чистоти, дотримання правил гігієни (відносно їжі, одягу і інш.). Ср. ситуацію в романові Ф. Достоєвського "Брати Карамазови" - Смердяков роздивляється страва, яке він їсть, що викликає незадоволення присутніх. "Дід, а ти чого не їси?" - спитав його Емельян. - "Не їм я раків... Ну їх!" - сказав старик і гидливо відвернувся (А. Чехов, Степ). Типова реакція - емпатия або невдоволення. 2) (гидливе почуття) - вередливість, велика розбірливість в соціальному.