Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу

(курсова робота з сімейного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження захисту інтересів дітей у разі розірвання шлюбу батьками.....5
1.1. Дитина як суб'єкт сімейних правовідносин.....5
1.2. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей.....14
1.3. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання.....17
Розділ 2. Аналіз особливостей захисту інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу.....23
2.1. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання.....23
2.2. Права батьків по захисту дитини.....35
Висновки.....43
Література.....45

Для придбання курсової роботи "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу"

Курсова робота "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - в СРСР законодавство, що встановило націоналізацію землі і регулююче на її основі земельні відносини. 3. з. виникло внаслідок перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, що знищила поміщицьке землеволодіння і що встановила новий земельний лад, заснований на праві виняткової державної власності на землю. Радянське 3. з. грає активну роль в дозволі задач, що стоять перед соціалістичною державою. Першим земельним законом Радянської держави - декретом "Про землю" (і прикладеним до нього "Селянським наказом про землю"), прийнятим II Всеросійським з'їздом Порад 26. Відношення учасників карного процесу - Система взаємно зумовлених індивідуальних відносин, пов'язаних причинною залежністю, при якій поведінка кожного з учасників судового розгляду виступає одночасно і стимулом і реакцією на поведінку інших. Діяльність судді, прокурора, адвоката в судовому засіданні неможливо обмежити формально-логічним угрупованням, оскільки аналіз всієї сукупності зібраних у справі доказів носить в переважній більшості суб'єктивний характер (свідчення потерпілого, свідка, підсудного, інших учасників карного процесу). Оцінка отриманих даних і результатів, як правило, переміщається в область взаємовідносин. СУДОВА ПСИХІАТРІЯ - галузь психіатрії, що вивчає психопатологические явища з точки зору розв'язання питань осудності і дієздатності. Перший науковий трактат по С. п. відноситься до 16 в. Развітіє С. п. в Росії пов'язано з діяльністю великих психіатрів кінця 19 і початку 20 вв. (Пушкарев, Балінськия, Ковальовський, Кандінський, Баженов, Корсаков, Сербський і інш.). Розвиток радянської науки С. п. характеризується насамперед боротьбою з ломброзианскими і нео-ломброзианскими концепціями, з реакційними ідеями вейсманизма-морганизма, биологизирующими людську особистість, соціальні явища. Реакційні ідеї про природжений нахил до. СИСТЕМА ПРАВА - об'єктивна, зумовлена системою суспільних відносин внутрішня будова національного права, що полягає в розділенні єдиною по своїй соціальній суті і призначенню в суспільному житті, внутрішньо узгодженому сукупності норм права на певні частини, звані галузями права і інститутами права. Основи ділення права на галузі і інститути - предмет правового регулювання і метод правового регулювання. С.п. носить об'єктивний характер, зумовлений реально існуючою системою суспільних відносин. Це підтверджується тією обставиною, що в сучасних цивілізованих державах існують однорідні галузі права (конституційне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОМІТЕТ КОНСТИТУЦІЙНОГО НАГЛЯДУ СРСР - встановлений при конституційній реформі 1 грудня 1988 р., з включенням в Конституцію основоположних норм про його статус і компетенцію (коректувалися 23 грудня 1990 і 14 березня 1990 рр.). Закон про конституційний нагляд в СРСР прийнятий Другим З'їздом народних депутатів СРСР 23 грудня 1990 р. Передбачалося, що конституційний нагляд в СРСР встановлений з метою забезпечення відповідності актів державних органів і громадських організацій Конституції СРСР, конституціям союзних і автономних республік, охорони конституційних прав і свобод особистості, прав народів СРСР, демократичних основ радянського. КОМІСІЇ З СПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ - органи, на які покладені обов'язки по організації роботи, направленій на попередження бездоглядності і правопорушень неповнолітніх, охорону їх прав, надання підліткам допомоги в отриманні освіти, соціально-побутовому пристрої, розгляд справ про більшість адміністративних правопорушень, довершених особами у віці від 16 до 18 років. К. по д.н. були створені в 1961-1962 рр. Задачі, функції і порядок їх діяльності визначаються Положенням, затвердженим указом Президії Верховної Ради РСФСР від 3 червня 1967 р. з подальшими доповненнями і змінами, що пов'язано з їх перетворенням в К. по д.н. при. Доведення у справах про відшкодування шкоди, заподіяної судовими приставами-виконавцями -  В відповідності зі ст. 19 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №118-ФЗ "Про судову приставах" [299], ст. 90 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" шкода, заподіяна судовим приставом-виконавцем громадянам і організаціям, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому цивільним законодавством РФ.  Шкода, заподіяна громадянинові або юридичній особі внаслідок незаконних дій (бездіяльність) державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, в тому числі внаслідок видання не відповідного закону або інакшому.
У вступі курсової "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА - вигляд адміністративного стягнення за адміністративні правопорушення, що накладається на громадянина управомоченним органом (посадовою особою): виражається в обмеженні права займатися певною діяльністю протягом призначеного терміну - від 15 днів до 3 років (ст. 30 КоАП). Існує три вигляду Л.с.п., а саме позбавлення права: а) управляти транспортними засобами: б) полювати: в) експлуатувати радіоелектронні кошти і високочастотні пристрої. Законом передбачені певні межі застосування цього вигляду адміністративного стягнення. Так, не можна позбавити права управління коштами транспорту осіб, які.

ПОРУШЕННЯ ВИНАХІДНИЦЬКИХ І ПАТЕНТНИХ ПРАВ - злочин проти конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачене ст. 147 УК РФ і що полягає в незаконному використанні винаходу, корисної моделі або промислового зразка, в розголошуванні без згоди автора або заявника суті винаходу, корисної моделі або промислового зразка до офіційної публікації відомостей про них, в привласненні авторства або примушенні до співавторства, якщо ці діяння заподіяли великий збиток. Привласнення авторства - це подача заявки від свого імені на чуже відкриття або винахід або отримання протизаконним способом на своє ім'я документа про відкриття або винахід. МІЖНАРОДНА ПОСАДОВА ОСОБА - фізична особа, що знаходиться на службі секретаріату міжнародної міждержавної (міжурядової) організації, член її персоналу, штатний співробітник. Звичайно в цю категорію осіб входять громадяни держав - членів відповідної організації, причому їх статус, режим діяльності, посадові обов'язки і т.п. визначаються засновницькими документами такої організації і правилами внутрішнього регламенту. Наприклад, загальні умови, визначувані по відношенню до генерального секретаря і членів персоналу ООН, включають вимогу, заборонну запитувати або отримувати вказівки від якого б те не було уряди або влада.
Список літератури курсової "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" - більше 20 джерел. Інтелект людини - (human intelligence) Осн. питання складається в тому, чи є інтелект єдиною, всебічною здатністю або ж сукупністю різних спеціалізованих здібностей. Др. проблема пов'язана з полемікою про роль природи і виховання в розвитку інтелекту і формулюється в формі питання про те, в якій мірі інтелектуальний рівень індивідуума визначається спадковістю або середою. Розробка тестів в різних країнах Внаслідок свого інтересу до євгеніки і турботи про збереження кращих челов. якостей, сер Френсис Гальтон в Англії склав набір сенсорних і моторних тестів, вважаючи, що сенсорні і моторні функції лежать в основі. Локус контролю - (locus of control) Термін "Л. до." служить для позначення групи суб'єктивних думок або переконань відносно зв'язку між поведінкою і його наслідками в формі нагород або покарань. Більш точне формулювання цих думок об Л. до. звучить як зіставлення интернального і екстернального контролю підкріплення (І-Е). Коли конкретний чол. сприймає підкріплення (і позитивні, і негативні) як підсумок власної поведінки, своїх зусиль або своїх відносно постійних особливостей, перед нами приклад интернальних переконань. Екстернальні переконання, навпаки, пов'язані з сприйняттям підкріплення як слідства.

МЕТОДИКА ПРОЕКТИВНАЯ - володіють значними можливостями в дослідженні індивідуальності особистості; дозволяють, опосередковано моделюючи деякі життєві ситуації і відносини, дослідити особові освіти, виступаючі прямо або у вигляді різних установок, такі як "переживання", що означають, "значення особові" і інші, в яких також виявляється упередженість особового відображення психічного. Ці методики ставлять метою саме виявлення особових особливостей відображення, кои не завжди "об'єктивні", але, як правило, особово значущі. Вони бувають бланковими, опитними і рисуночними (->.
Посилання в тексті роботи "Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Навішування ярликів теорія - термін вельми скептично настроєних критиків сучасної клінічної психіатрії, які розглядають більшість діагностичних підходів до клінічних явищ як соціальної стигматизацию (див. Стігма) або "навішування ярликів". Згадані критики нерідко вельми категоричні в своїх твердженнях про те, що існуюча нині практика розпізнавання психічних розладів не відображає досить достовірного і реального знання істинної природи психічних розладів і проводиться тільки тому, що відповідні обличчя неприйнятні в даному суспільстві і підлягають остракізму або ізоляції. Саме з цієї причини, як вважають. ГІРСЬКА ХВОРОБА - патологічний стан, що розвивається внаслідок низького парциального тиску атмосферних газів, головним чином кисня, в умовах високогорья. Розрізнюють гостру, подострую і хронічну форми гірської хвороби. Перші дві форми на висотах від 2500 до 4000 м реєструються у 10 - 20 %, а вище за 4500 м - практично у всіх висхідних в гори. Хронічна гірська хвороба розвивається у тубільців гір (на висотах звичайно більше за 3000 м) і зустрічається помітно рідше. Низький парциальное тиск кисня в атмосфері порушує газообмін, зумовлює гипоксию тканин, що приводить до порушення функції органів, включаючи. Конкретізм - Під поняттям конкретизма я розумію певну особливість мислення і почуття, становлячу протилежність абстракції (див.). Конкретний - значить, власне говорячи, "зрощений". Конкретно мислиме поняття є поняття, яке представляють як зрощене або що злилося. Таке поняття не абстрактне, не відособлено і не мислиться саме по собі, але віднесено і змішано. Це не диференційоване поняття - воно ще застряло в почуттєво опосередкованому споглядальному матеріалі. Конкретне (concretistic) мислення (див.) обертається виключно серед конкретних понять і об'єктів перцепции, і воно постійно взаємодіє з відчуттям.

ВІРА - 1. Особливий стан людської психіки, що перебуває в повному і беззастережному прийнятті неяких відомостей, текстів, явищ, події або власних представлень і умовиводів, кои надалі можуть виступати основою його Я, визначати деякі з його вчинків, думок, норм поведінки і відносин. 2. "Визнання чого-небудь істинним з такою рішучістю, яка перевищує силу зовнішніх фактичних і формально-логічних доказів. Це не означає, що істини віри не підлягають ніяким доказам, а значить тільки, що сила віри залежить від особливого самостійного психічного акту, не визначуваного цілком емпіричними і логічними. Внутрігрупповоє спілкування - Основними аспектами О. в малій групі є соціальна перцепція, взаємодія і взаємовідношення, а суб'єктами - індивід, неформальна підгрупа і група. До соціально-перцептивним процесів відносять порівняння, категоризацию, ідентифікацію (теорія соціального порівняння, теорія соціальної ідентичності, теорія самокатегоризации, микрогрупповая теорія). У процесі життєдіяльності групи її члени здійснюють множинні межличностні порівняння, тобто порівняння себе з іншими і інших між собою по сукупності ознак, доступних сприйняттю і усвідомленню. Межличностное порівняння і категоризация створюють. ПЕРЦЕПТРОН - (від лати. perceptio - сприйняття) - повчальна система, що моделює сприйняття і розпізнавання образів. Під образом розуміється безліч всіх зовнішніх ситуацій (об'єктів зображення), які П. об'єднує в один клас. П. розглядають іноді як модель мозку, яка, по-перше, наділена деякими істотними властивостями мозку (здатністю класифікувати і навчатися) і, по-друге, має деякі конструктивні аналоги з його пристроєм. Простейший П. являє собою фотоприемник S той, що складається з окремих світлочутливих елементів S,, виходи яких випадковим образом пов'язані з многовходовими пороговими елементами Aj (т. КЛЕЙН - (Klein) Мелані (1882-1960) -англійський психоаналітик австрійського походження. Одна з творців дитячого психоаналізу. Фундатор ігрової психоаналитической терапії. Автор теорії об'єктних відносин. Вчилася в Будапешті і Берліні. Була вчителем початкової школи. Внаслідок життєвих обставин не дістала бажану медичну освіту, але після знайомства з роботами 3. Фрейд і при підтримці Ш. Ференци присвятила себе психоаналитической роботі. Пройшла курс дидактичного психоаналізу у Ш. Ференци (1914) і К. Абрахама (1924). Досліджувала, т.ч., психоаналитические проблеми дитячого віку. У 1921-1926 рр. за пропозицією.