ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження заходів процесуального примусу ... 5
1.1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій ... 5
1.2. Цивільне судочинство та його стадії ... 11
1.3. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права ... 15
Розділ 2. Характеристика санкцій цивільного процесуального права ... 21
2.1. Поняття, види та функції санкцій цивільного процесуального права ... 21
2.2. Відшкодування майнових збитків ... 25
Розділ 3. Аналіз заходів процесуального примусу ... 30
Висновки ... 34
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Заходи процесуального примусу" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Заходи процесуального примусу"

Курсова робота "Заходи процесуального примусу" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Заходи процесуального примусу", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Заходи процесуального примусу" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Заходи процесуального примусу" і призначений виключно для пошукових систем.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА - злочини проти міжнародного миру, порушення законів і звичаїв війни і злочину проти людяності. Правовою основою для визнання тієї або інакшої дії злочинним в сфері міжнародних відносин є не карні закони окремих держав, а міжнародні угоди, загальновизнані принципи і звичаї міжнародного правлячи (див. Джерела міжнародного права. Міжнародний договір, Міжнародне публічне право). Згідно з принципами сучасного міжнародного права, закріпленими спеціальними міжнародними угодами [Московська декларація від 2 листопада 1943 р., рішення Ялтинської і Потсдамської конференцій 1945 р., спеціальні. УМОВНЕ ЗАСУДЖЕННЯ - інститут Загальної частини карного закону, який регламентує звільнення осудженого від реального відбування деяких видів основних покарань при певних умовах. У. про. регламентується положеннями ст. 73 і 74 УК РФ. При розв'язанні питання об У. про. суд керується загальними початками призначення покарання і враховує характер і міру суспільної небезпеки довершеного злочину, особистість винного, в т. ч. пом'якшувальні і обтяжуючі обставини (ч. 2 ст. 73 УК РФ). Якщо, призначивши виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження свободи, вміст в дисциплінарній вояцькій частині або позбавлення свободи. ОХОРОНА ТРУДА - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності. Гарантії здійснення права трудящих на О.т. встановлені ст. 37 Конституції РФ, Основами законодавства Російської Федерації про ох рані труда (далі - Основи), затвердженою постановою Верховної Ради РФ від 6 серпня 1993 р. № 5600-1, КЗоТ і рядом інших нормативних актів. Кожний працівник має право: на робоче місце, захищене від впливу шкідливих виробничих чинників; на додаткові компенсації і пільги в зв'язку з важкими, шкідливими або небезпечними умовами труда; на відшкодування шкоди, заподіяної йому каліцтвом. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ - операції, що проводяться комерційними банками; поділяються на пасивні (по залученню ресурсів на рахунки в банку), активні (по розміщенню банківських ресурсів) і комісійних. До числа пасивних операцій відносяться: залучення внесків, випуск і розміщення цінних паперів включаючи емісію грошей центральним банком, формування собствених фондів банків і інші операції, за допомогою яких банки утворять ресурси для активних операції. Комерційні банки утворять "пасиви" за рахунок власних і залучених коштів. Основні способи утворення власних коштів - розміщення акцій даного банку на фондовому ринку.
Кожна вагома структурна частина курсової "Заходи процесуального примусу" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МОВА ОФІЦІЙНА - 1) найменування мови, що використовується в деяких випадках, на якому працюють державні органи, здійснюється правосуддя і т. д. Інакше говорячи, під Я. про. мається на увазі все те ж саме, що в інакшій державі - під мовою державною, однак використання останнього найменування вважається недоцільним. Наприклад, в ст. 4 Закону СРСР "Про мови народів СРСР" від 24 квітня 1990 р. говориться: "З урахуванням історично чого склався умов і з метою забезпечення загальносоюзних задач російська мова признається на території СРСР офіційною мовою СРСР і використовується як засіб міжнаціонального. Психологічний механізм злочинної поведінки - Системна сукупність психічних процесів, станів і властивостей особистості, а також умов соціальної ситуації, детерминирующая злочинну поведінку юридично дієздатної людини. Розкриття ПМПП представляє один з аспектів наукового пізнання і опису особливостей психічної діяльності, як внутрішньої основи такого поведінка. Розкриття Як основні складові механізму виступають процеси психічного відображення і регуляции. Їх результатом (і в той же час функціональними блоками механізму) є: представлення суб'єкта об ситуації, значущі для виникнення мотивів і цілей суспільно небезпечної поведінки;. ЗАВІДУЮЧИЙ ЖИТЛОВИМ КОРПУСОМ ПАНСІОНАТУ (ГОТЕЛІ) - Посадові обов'язки. Організує роботу по забезпеченню комфортних умов, чистоти і порядку в житлових, соціально-культурних і побутових приміщеннях житлового корпусу. Здійснює контроль за прийомом і реєстрацією відпочиваючих, прибулих в пансіонат (готель). Контролює правильність і своєчасність оформлення документів, що дають право на мешкання і обслуговування. Забезпечує систематичний контроль за роботою систем життєзабезпечення житлового корпусу (водопроводу, каналізації, електромережі, коштів зв'язку і інш.), вживає заходів по усуненню виниклих несправностей в їх роботі. Веде книгу записів.
У вступі курсової "Заходи процесуального примусу" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ - здатність державної влади незалежно і самостійно здійснювати свої функції як всередині країни, так і у взаємовідносинах з іншими країнами. Г.с. означає верховенство і незалежність державної влади всередині своєї території і по відношенню до інших держав. У буквальному значенні "суверенітет" (від франц. "souverainete" - верховенство, верховна влада) означає ту властивість влади, внаслідок якого вона є вищою, верховною владою в суспільстві. Г.с. є найважливіша характеристика державної влади, що відображає верховенство і повновладність народу, самостійність і свободу нації у визначенні свого.

ПОЛЬЩА (Республіка Польща, в 1952-1989 рр. - Польську Народну Республіку) - держава в Центральній Європі. Незалежність відтвореної польської держави проголошена 11 листопада 1918 р. Столиця - м. Варшава. Адміністративне ділення: 49 воєводств, які діляться на гміни. Перша Конституція П. прийнята 3 травня 1791 р. (ця дата наголошується з 1990 р. як національне свято). Діяли (до 1997 р.) Конституція від 22 червня 1952 р. з конституційними поправками від 29 грудня 1989 р., а також "Мала Конституція", що набула чинності 8 грудня 1992 р. і регулювала взаємини між законодавчою і старанною владою. 2 квітня 1997 р. прийнята нова Конституція. Розділ держави - президент, обирається. Дим - аерозоль, що утворюється продуктами неповного згоряння речовин (матеріалів). Д. Пожаров розрізнюється на зовнішній вигляд, склад, властивості. Колір може мінятися від білого до чорного. При горінні деяких речовин утворяться кольорові д., що використовується для ідентифікації матеріалу, що горить. Д. Может містити вуглевод, оксид і диоксид вуглеводу, пари води, оксиди азоту, ціанистий водень і т. П. Прі горінні 1 см3 деревини в д. Міститься біля 3? 107 частинок вуглеводу диам. 10-4-10-6 див. Під впливом тертя вони придбавають заряд статичної електрики, що не дозволяє однойменно зарядженим частинкам.
Список літератури курсової "Заходи процесуального примусу" - більше 20 джерел. ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПІЯ - Психотерапевтичний метод, специфіка якого полягає в цілеспрямованому використанні групової динаміки, тобто всієї сукупності взаємовідносин і взаємодій, виникаючих між учасниками групи, включаючи і групового психотерапевта, в лікувальних цілях. Прінципіально Г. п. не є самостійним напрямом в психотерапії, а являє собою лише специфічний метод, при використанні якого основним інструментом психотерапевтичного впливу виступає група пацієнтів, на відміну від індивідуальної психотерапії, де таким інструментом є тільки психотерапевт. Нарівні з іншими психотерапевтичними методами Г. п. (точно так. СЕЧЕНОВ ІВАН МИХАИЛОВИЧ - Сеченов Іван Михайлович - відомий російський дослідник, "батько російської фізіології" і основоположник матеріалістичної психології в Росії. Сеченов поклав початок експериментальним фізіологічним дослідженням центральної нервової системи, зокрема - головного мозку, брав участь в створенні рефлекторної теорії психічної діяльності тварин і людини, фактично створив об'єктивну психологію, заклав основи фізіології труда, вікової фізіології і інш. Він також зробив важливий внесок в природно-наукове обгрунтування таких проблем психології і матеріалістичної гносеологии, як питання про.

Історія психіатрії - Термін психіатрія відбувається від греч. psyche - "душа" і iatreia - "лікування" і в буквальному перекладі означає "лікування душі". Так дослівний переклад не відповідає сучасним поняттям про психічні захворювання. Щоб зрозуміти походження терміну "психіатрія", необхідно звернутися до історії формування людського світогляду. У колишні часи людина бачила навколишні явища і предмети, наділяючи кожний з них душею. Смерть і сон представлялися первісним людям нез'ясовними і незрозумілими. Вони вважали, що у сні душа покидає тіло, дете бродить.
Посилання в тексті роботи "Заходи процесуального примусу" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Невербальноє спілкування: гендерний підхід - Психоаналітик Р. Столлер, що ввів в науч. словник психологів термін "гендер", з його допомогою зафіксував факт, що природні (статеві) особливості організму (индивидно-конституциональні - тіло, телесность, анатомофизиол. характеристики і функції; природно-динамічні - рівень активності физиол. процесів і станів) в О. завжди представлені у вигляді системи соціальних кодів, наділених культурними і індивідуальними значеннями і ціннісними значеннями. Причому ця система социокультурних кодів статевої телесности і физиол. особливостей функціонує незалежно від об'єктивних характеристик. Опросник "Професійне вигоряння" - (Maslach Burnout Inventory, MBI). Модифікація Н. Е. Водопьянової, Е. С. Старченкової. Призначений для оцінки симптомів вигоряння у представників социономических професій. Дана методика є скороченою версією відомого західного опросника MBI-Maslach Burnout Inventory, розробленого на основі трехфакторной моделі "синдрому вигоряння" К. Маслач і С. Джексон (Maslach, 1982; Maslach, Jackson, 1986). Даний синдром розвивається як наслідок дезадаптации до емоційно напруженим і когнитивно складним ситуаціям О. Вигораніє розуміється як професійна криза, пов'язана з роботою загалом, а не тільки з. Методи психологічного дослідження межличностних відносин. Социометрия - Виділяють наступні методи: 1) социометрический, 2) референтометрический, 3) вивчення мотивационного ядра межличностних виборів, 4) вивчення згуртованості колективу. СОЦИОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА Слово "социометрия" буквально означає "соціальне вимірювання". Методика розроблена американським психологом Дж. Морено і призначена для оцінювання межличностних відносин неформального типу: симпатій і антипатій, привабливості і переваг. Членам групи, що вивчається пропонують перерахувати в порядку переваги тих товаришів по групі, з якими вони хотіли б разом працювати, відпочивати і т.п. Питання про бажання.

Взаємовідношення - соціально-психол. результат (продукт) О. В. витікають з взаємно впливових впливів людей один на одну і переживання зустрічних відносин. Ці впливи наповнені емотивним змістом психол. діяльності, до-ой включає емоційний відгук, оцінки, переживання, стану, мотиви, почуття і відносини партнерів. В. амбивалентни по знаку, вони внутрішньо суперечливі, т. до. втілюють єдність протилежних тенденцій в людських відносинах. Їх амбивалентность є джерелом парадоксальності психології людини, що створює невизначеність в особистих відносинах, готових завжди поміняти свій знак. В. впливають на групові ефекти. СОМАТИЧНИЙ - тілесний, що відноситься до тіла, в протилежність психічному, що відноситься до психіки людини. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1990) З. Фрейд використав поняття "соматичний" при розгляді різних джерел сновидінь. Він звернув увагу на те, що дослідники виділяли, як правило, три соматичних джерела: ззовні об'єктивні почуттєві подразнення, що отримуються, суб'єктивні внутрішні збудження органів чуття і що отримуються зсередини фізичні подразнення. Незважаючи на популярність в той час теорії соматичних подразнень як джерела сновидінь, фундатор психоаналізу відмітив її. МИСЛЕННЯ НАОЧНО-ДІЙОВЕ - один з видів мислення, що виділяється не по типу задачі, а по процесу і способу рішення; рішення нестандартної задачі (практичної або теоретичної, пізнавальної) шукається за допомогою спостереження реальних об'єктів, їх взаємодій і виконання матеріальних перетворень, в яких бере участь сам суб'єкт мислення. Розвиток інтелекту починається з М. н.-д., як в фило-, так і онтогенезе. У ньому закладається початок і початкова основа для узагальненого відображення реальності в структурах індивідуального досвіду. М. н. часто характеризується як елементарне, нижче, простої, ознаки якого виявляються в поведінці. КОДУВАННЯ - (від лати. codex - книга) - термін, взятий з теорії інформації, де він означає перетворення інформації в сигнал, зручний для передачі по каналу зв'язку. Застосовно до діяльності оператора К. називається спосіб представлення інформації оператору, відповідний особливостям його сприйняття, пам'яті і мислення. Проблема оптимального К. полягає передусім в правильному виборі категорії коду, довжини алфавіта, компонуванню кодового знака. Категорією коду (виглядом алфавіта) називається будь-який самостійний спосіб К. інформації. Найчастіше застосовується цифрово-буквене До., а також К.