Значення бюджету для функціонування держави

(курсова робота з фінансового права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни ... 5
1.1. Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави ... 5
1.2. Структура бюджету ... 9
1.3. Бюджетна система України: принципи побудови та складові бюджетної класифікації ... 16
Розділ 2. Механізм державного регулювання бюджетних правовідносин ... 22
2.1. Процедурні питання прийняття бюджету ... 22
2.2. Виконання бюджету ... 25
2.3. Звітування щодо виконання бюджету ... 38
Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування державного бюджету України ... 40
Висновки ... 45
Література ... 47
Додаток ... 49

Для придбання курсової роботи "Значення бюджету для функціонування держави" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Значення бюджету для функціонування держави"

Курсова робота "Значення бюджету для функціонування держави" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Значення бюджету для функціонування держави", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Значення бюджету для функціонування держави" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Значення бюджету для функціонування держави" і призначений виключно для пошукових систем.

АРТІЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА - форма колективного соціалістичного великого господарства, виникаюча шляхом добровільного об'єднання трудящих селян. Колгоспному руху відомі три форми колгоспів: товариство по спільній обробці землі (див.), артіль сільськогосподарська і комуна сільськогосподарська (див.). А. з. правильно поєднує особисті, побутові інтереси колгоспників з їх суспільними інтересами, вдало приспособляет особисті, побутові інтереси до суспільних інтересів і тим самим виховує її членів в дусі колективізму. Вона є єдино правильною формою колгоспу в СРСР на сучасному етапі колгоспного будівництва. Правове положення. ЗЛОЧИН - це винно довершене суспільно небезпечне діяння, заборонене карним законом (УК РФ) під загрозою покарання (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Дане визначення злочину носить матеріально-формальний характер. Злочинне діяння володіє наступними необхідними ознаками: 1) суспільна небезпека; 2) протиправність; 3) винність; 4) караність. Прізнаки П. характеризують його зміст і дозволяють відрізнити його від інших видів деліктів (адміністративних, дисциплінарних і пр.) і перечачих моральності вчинків. Суспільна небезпека - це здатність діяння заподіяти шкоду суспільним відносинам, об'єктивну властивість, що. КОНТРАБАНДА - (ит. contrabando від contra - проти і bando - урядовий указ, розпорядження) - злочин, що полягає в переміщенні через митну межу РФ у великому розмірі товарів і інакших предметів, довершений крім або з прихованням від митного контролю, або з обманним використанням документів або коштів митної ідентифікації або зв'язане з недекларуванням або недостовірним декларуванням (ч. 1 ст. 188 УК). До них відносяться товари вітчизняного або імпортного виробництва, інакші предмети, що мають вартісне вираження, купюри у вигляді банкнот, монети, цінні папери у валюті РФ, іноземна валюта, ювелірні вироби, лом. ІММІГРАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ - здійснюваний уповноваженими органами держави контроль, направлений на забезпечення державного регулювання міграційних потоків при в'їзді на територію РФ і перебування на ній іноземних громадян і осіб без громадянства. Система І.к. є складовою частиною державної міграційної політики. Відповідно до законодавства РФ про правове положення іноземних громадян в РФ контроль за дотриманням іноземними громадянами правив в'їзду в РФ, транзитного проїзду через територію РФ, постійного мешкання або тимчасового перебування в РФ і виїзду з РФ здійснюють федеральний орган виконавчої влади, що відає питаннями.
Кожна вагома структурна частина курсової "Значення бюджету для функціонування держави" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВО - 1) система загальнообов'язкових соціальних норм, що охороняються силою державного примушення, що забезпечує юридичну регламентацію суспільних відносин в масштабі всього суспільства. П. в об'єктивному значенні потрібно відрізняти від юридичного . П. як система диференційовано по галузях права, кожна з яких має свій предмет регулювання і володіє специфічними рисами (цивільне, конституційне, сімейне, трудове, карне і т.д. П.). Не менш основоположним є ділення П. на міжнародне, що створюється спільної полів двох і більш держав (див. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО), і національного П., що цілком. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КАНДИДАТОМ НА ВИБОРНУ ПОСАДУ ПЕРЕВАГ ПОСАДОВОГО (СЛУЖБОВОГО) ПОЛОЖЕННЯ - передбачені федеральним законом обмеження, що стосуються кандидатів, що заміняють державні і муніципальні посади. Під використанням переваг посадового або службового положення закон розуміє: а) залучення осіб, що знаходяться в підкоренні або в інакшій службовій залежності, для здійснення в службовий час діяльності, яка сприяє висуненню (обранню); б) використання приміщень, займаних державними органами, органами місцевого самоврядування, для здійснення діяльності, сприяючої висуненню (обранню), якщо інакші кандидати не можуть використати ці ж приміщення на таких же умовах; у) використання телефонною. АВТОНОМИЗАЦИЯ - поняття, пов'язане з історією національно-державного будівництва в нашій країні в 20-е роки. До жовтневої революції 1917 р. більшовики на чолі з В. І. Леніним виступали за збереження унітарної держави в Росії. Для областей з особливим національним складом населення і господарським укладом пропонувався як засіб розв'язання національного питання план обласної автономії, тобто перетворення відповідних територій в автономні одиниці, що мають межі держав або державних освіт в складі єдиної російської унітарної держави. Перед революцією і після неї ситуація істотно змінилася, на територіях.
У вступі курсової "Значення бюджету для функціонування держави" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ФЕДЕРАЛЬНИЙ (столичний) ОКРУГ - в федеративних державах особлива адміністративно-територіальна або политико-територіальна одиниця, в якій розміщується столиця федерації з прилеглими околицями: Ф.о. Колумбія, в якому розташована столиця Вашингтон (США), столиця Бразіліа (Бразілія), Мехіко (Мексіка), Ф.о. Абуджа (Нігерія). Ф.о. звичайно не є частиною федерації. Розміщення столиці в особливому Ф.о. (тобто як на "нічийній території") продиктовано прагненням забезпечити незалежність федеральних органів влади від будь-якого з суб'єктів федерації, вирівняти "політичну вагу" всіх суб'єктів федерації. Режим Ф.о. більш суворий в.

ПОДАТОК З ОБОРОТУ - одна з форм вилучення грошових накопичень соціалістичних підприємств і організацій і найбільше джерело доходів державного бюджету СРСР. Так, напр., в 1952 р. при загальному об'ємі доходів в 509,9 млрд. руб надходження по Н. з. про. становили 260,7 млрд. крб. Н. з. про. лише за формою є податком. Він стягується з обороту по продажу товарів соціалістичних підприємств і організацій. Основними платниками Н. з. про. є державні промислові підприємства, збутові організації головних управлінь окремих галузей промисловості, заготівельні організації, промислова і споживча кооперація. Обороти між. ГОЛОВА УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - посадова особа, що визначає основні напрями діяльності Уряду РФ і организующее його роботу. У зарубіжних країнах офіційний титул глави уряду іменується прем'єр-міністром. Згідно з Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 р. "Про Уряд Російської Федерації" (ст. 7) П.П. РФ призначається Президентом РФ в порядку, встановленому Конституцією РФ, і звільняється їм від посади: а) по власній заяві Голови Уряду; б) у разі неможливості виконання ним своїх повноважень. При цьому Президент РФ повідомляє палати Федеральних Зборів про звільнення від посади П.П. РФ в день прийняття рішення.
Список літератури курсової "Значення бюджету для функціонування держави" - більше 20 джерел. Межлічностная ситуація розвитку - конкретна система межличностних відносин суб'єкта з його оточенням і, передусім, з членами різних референтних груп, в які входить дана особистість одночасно і на чию думку вона орієнтується в процесі як своїй актуальній життєдіяльності, так і в логіці перспектив свого соціального і соціально-психологічного розвитку. При цьому межличностная ситуація розвитку по суті своєї може розглядатися і, як правило, розглядається як конкретизація індивідуальної моделі реалізації соціальної ситуації розвитку. Так, А. Л. Венгер зазначає, що "соціальна ситуація розвитку, відповідна тому або інакшому віку. Консерватизм ¦ лібералізм - (conservatism / liberalism) Література по суспільних науках містить багато дискусій, присвячених ідеологічним проблемам, і особливо соц.-політичному Л. і К. Особий інтерес представляє застосування принципу полярності при розмежуванні К. і Л. С. Томкинс запропонував вичерпний набір допущень, що характеризують ідеологічну полярність (ліберальні допущення приводяться першими): 1) чол. є мета самого себе, або чол. не є мета самого себе; 2) чол. природний або чол. штучний; 3) чол. повинен задовольняти і максимізувати свої потяга і афекти або чол. повинен керуватися нормами, к-рі, в свою чергу, регулюють його.

ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ - мислено відсталі діти. Терміном "розумова відсталість" в дефектології означається стійко виражене зниження пізнавальної діяльності, виникле на основі органічної поразки ЦНС, яке може бути різним по тягарю, локалізації і часу настання. Проблеми навчання, виховання і соціальної адаптації мислено відсталих дітей розробляються однієї з галузей спеціальної педагогіки - олигофренопедагогикой. Термін "олігофренія" для позначення порушення інтелектуального розвитку був введений (1915) німецьким психіатром Е.Крепеліном. Цей термін традиційно використовується у вітчизняній спеціальній педагогіці. По глибині.
Посилання в тексті роботи "Значення бюджету для функціонування держави" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ИНДИВИДУАЦИЯ - (Tndividuation), восамление - процес психологічної диференціації, що здійснює з цією метою розвиток індивідуальної особистості. "Індівідуация - процес утворення і відособлення одиничних істот; говорячи особливо, вона є розвиток психологічного індивіда, як істоти, відмінного від загальної, колективної психології <...> Индивидуация є природно необхідною, оскільки затримка индивидуации за допомогою переважного або виняткового нормування за колективними масштабами означає нанесення збитку індивідуальної життєдіяльності. Але індивідуальність вже дана фізично і фізіологічно, і відповідно. Діахронние моделі в порівнянні з синхронними - (diachronic versus synchronic models) Психол. теорії розрізнюються відносно тривалості періодів активності, що пояснюються ними. Теорії, що обмежуються поясненням коротких тимчасових циклів, називають синхронними; вони фокусуються на короткочасних діях, що відбуваються в даний момент часу. Теорії, що охоплюють більш тривалі послідовності дій, називаються диахронними. У суворому формальному значенні така відмінність між типами теорій може провестися швидше по мірі, ніж по суті. Оскільки об будь-яку челов. активність можна сказати, що вона володіє тривалістю, теорії розрізнюються відносно меж. Малюнок дитячий - продукт зображальної діяльності дитини. Дитина раннього віку відкриває для себе призначення паперу і гарматне значення пишучих предметів. Розвиток зображальної діяльності починається в доизобразительний період, коли дитина черкає на листі паперу свою першу каракули. Уміння відтворювати власну каракули стає передумовою розвитку графічного образу - уявлення про те, як предмет повинен бути зображений. Графічний образ (на першому етапі - ще каракули) включає зорові образи, а також рухові уявлення про те, як слід діяти, щоб отримати на папері ту або інакшу каракули. Р. д. - результат освоєння різних.

САМООЦЕНОЧНИЕ МЕТОДИ - (в інженерній психології і ергономіці) - група суб'єктивних психологічних методів вивчення трудової діяльності, характерною рисою і відмітною особливістю яких є те, що інформацію про досліджувану діяльність або про себе особисто дає сам випробуваний. Ця інформація носить суб'єктивний характер, може свідомо або несвідомо спотворюватися випробуваним, однак часто вона є єдиним джерелом відомостей про особливості діяльності, недоступні отриманню за допомогою інших методів. Це пов'язано з тим, що ніхто інший як сам учасник трудового процесу, не в змозі пояснити багато який нюанс діяльності. СТРУКТУРНА ІНТЕГРАЦІЯ РОЛЬФ - Метод структурної інтеграції, званий "рольфинг" на ім'я його автора Рольф (Rolf I., 1975), є в основному фізичним втручанням, що використовується для психологічної модифікації особистості. Історично рольфинг, як і інші прийоми тілесної терапії, пов'язаний з терапевтичними методами Райха (Reich W.). Цілі тілесної терапії відрізняються від лежачих в основі фізичних занять людини, що присвятила своє життя спорту. Хоч довершені фізичні якості заслуговують схвалення і вносять свій внесок в психічне здоров'я, ентузіасти фізичної підготовки в більшості випадків розглядають своє тіло як. Синдром патологічного фантазування - хворобливі фантазії дітей і підлітків, що характеризуються, згідно В.В.Ковальову (1979), наступними основними ознаками: 1. аутистической відірваністю фантазій від реальності; 2. неконтрольованою течією фантазій; 3. одноманітністю, стереотипией їх змісту; 4. емоційної охваченностью змістом фантазій; 4. блокадою активної уваги; 5. стійким, тривалим характером фантазування; 5. дефіцитом активної уяви; 6. відсутністю свідомості хворобливості розладу; 7. сенсорною яскравістю образів фантазії, внаслідок чого вони можуть прийматися пацієнтами за відображення або еквівалент деякої реальності. У дошкільному. ЛОГОТЕРАПИЯ - (В.Е.Франкл) Теорія личн. Франкла включає три осн. складові: вчення про прагнення до значення, про значення життя і про свободу волі. Осн. теза вчення про прагнення до значення свідчить: людина прагне знайти значення і відчуває екзистенциальную фрустрацию або вакуум, якщо його спроби залишаються нереалізованими. Прагнення до значення Франкл розглядає як природжену мотивационную тенденцію, властиву всім людям і осн, що є. рушійною силою поведінки і розвитку особистості. Відсутність значення породжує у чол. стан екзистенциального вакууму, що є причиною ноогенних неврозів. Останні.