Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади

(курсова робота з адміністративного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальний огляд джерел.....5
Розділ 2. Кабінет Міністрів в системі органів виконавчої влади.....8
Розділ 3. Склад Кабінету Міністрів та статус його членів.....21
Розділ 4. Урядові комітети.....33
Висновки.....36
Література.....38

Для придбання курсової роботи "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади"

Курсова робота "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" і призначений виключно для пошукових систем.

ПОСТАЧАННЯ - такий, що укладається на виконання плану договір, на основі якого відбувається відшкодувальний за гроші, перехід продукції соціалістичного господарства від підприємства-виробника до підприємства-споживача і до роздрібних торгових підприємств для використання її по планах, викладених державою. Договор П. укладається на основі державних планів: або в основі кожного договору лежить конкретне планове завдання, або планом приречена вся сукупність догозоров П., що укладаються відповідними організаціями, і їх основними услозия (кількість продукції, терміни виконання, ціна і пр.). Таким чином. ВБРАННЯ-ДОПУСК - (вбрання) - завдання на провадження роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми і визначальний зміст, місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного проведення, склад бригади і осіб, відповідальної за безпечне виконання роботи (Міжгалузеві правила з охорони труда (правила безпеки) при експлуатації електроустановок Піт РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, затверджені постановою Мінтруда Росії від 5 січня 2001 р. № 3 і наказом Міненерго Росії від 27 грудня 2000 р. № 163). Порядок видачі н. і роботи по ньому визначені, напр., в СніП 12-03-2001 "безпеку труда в. ЦІННІ ПАПЕРИ - документи, що засвідчують суб'єктивне цивільне майнове право, здійснення або передача якого можливі тільки при умові пред'явлення або передачі самих цих документів. Ц.б. - оборотоспособні документи, тобто документи, підлеглі правовому режиму речей. Загальні положення об Ц.б. містяться в ст. 142-149 ГК РФ. Ц.б., згідно п. 1 ст. 142, є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З передачею Ц.б. переходять всі права, що засвідчуються нею в сукупності. До Ц.б. відносяться: державна. HABEAS CORPUS - (Хабеас корпус) - інститут англійського процесуального права, що надає в деяких випадках зацікавленим особам право просити про доставку в суд заримованого або укладеного для перевірки мотивів позбавлення свободи. Назву свою він отримав від початкових слів формули наказу судді про доставку заримованої або укладеної особи в суд: "Habeas corpus ad subjiciendum" ("ти зобов'язаний доставити особистість"). Інститут цей регулюється актом 1679 р. Після реставрації Стюартов (1660 р.) опозиції вигов довелося вести боротьбу проти довільних арештів і необмежених термінів.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗВАННЯ СПЕЦІАЛЬНІ - один з різновидів звань, що привласнюються у встановленому порядку конкретним особам з урахуванням їх заслуг, посаді, рівня професійної підготовленості, відношення до доручених службових і інакших обов'язків, вислуги років і т. д. 3. з. привласнюють службовцем ряду державних органів, наділених владно-розпорядливими повноваженнями. До них відносяться органи внутрішніх справ, федеральної податкової поліції і митні органи. Види 3. з., умови і правила їх привласнення визначаються нормативними актами (законами, положеннями) про порядок проходження служби у відповідних органах або про порядок. найкраще забезпечення прав дитини - Стаття 3 (1) Конвенції має на увазі, що "державні або приватні установи, що займаються питаннями соціального забезпечення, суди, адміністративні або законодавчі органи" повинні враховувати, що їх діяльність надає вплив на дітей. І тому всі дії відносно дітей повинні бути направлені на найкраще забезпечення інтересів дитини і створення суспільства, дружнього до дітей. Принцип "найкращого забезпечення прав дитини" уперше був відображений в Декларації прав дитини в 1959 р. Принцип має особливе значення в тих ситуаціях, коли не вказуються інші принципи Конвенції. "МАТЕМАТИЗАЦИЯ" КРИМІНАЛІСТИКИ І СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ - процес впровадження математичних методів дослідження в криміналістичну науку, теорію і практику судової експертизи. Протікає в трьох напрямах. Перший напрям - загальнотеоретичний, розробляючий принципові обгрунтування можливості застосування математичних методів в тих областях криміналістики і судової експертизи, де використання цих методів дозволить отримати найбільш ефективні результати (роботи А.Р. Шляхова, Н.А. Селіванова, А.А. Ейсмана, Г.Л. Грановського, Н.С. Польового і інш.). Другий напрям - використання математичних методів для розробки теорії криміналістичної ідентифікації і.
У вступі курсової "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВО ПРИТУЛКУ - гарантований Конституцією СРСР право іноземних громадян ховатися на території СРСР від переслідування за захист інтересів трудящих, або наукову діяльність, або національно-визвольну боротьбу (ст. 129 Конституції СРСР). У Радянському Союзе П. у. є достовірно демократичним інститутом. Радянська держава не надає П. у. реакціонерам, зрадникам батьківщини і всякого роду політичним проходимцам, що намагаються піти від розплати за довершені ними лиходійства. П. у. було встановлено невдовзі після створення Радянської держави. У березні 1918 р. ВЦИК прийняв декрет об П. у. Услід за цим П. у. було.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР - відбір осіб, придатних (або найбільш придатних) до певних професій. Задачамі П. про. є в різних випадках: відсівання осіб, непридатних для даної роботи; вибір найбільш придатних серед бажаючих приступити до роботи; ради по перспективності тієї або інакшої професії для даної особи. П. про. є істотною частиною організації труда і управління виробництвом. Про з н про в н и е в і д и П. про.: оцінка рівня кваліфікації; визначення стану здоров'я відповідно до наказу Мінздравмедпрома Росії від 14 березня 1996 р. № 90 "про порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників і. Справи про відновлення на роботі керівника організації, його заступників і головного бухгалтера внаслідок зміни власника майна організації -  У справах про відновлення на роботі керівника організації, його заступників і головного бухгалтера внаслідок зміни власника майна організації (п. 4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи сталася насправді зміна власника майна організації;  2) чи займав позивач у справі посада керівника організації, заступника керівника або головного бухгалтера;  3) чи не зроблене звільнення в період тимчасової непрацездатності працівника або в період його знаходження у відпуску;  4) чи зроблена новим власником виплата звільненому працівнику в розмірі не нижче трьох.
Список літератури курсової "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" - більше 20 джерел. РОДОВА ТРАВМА НОВОНАРОДЖЕНИХ - Чинниками, предраспо що латають до родової травми, є неправильне положення плоду, невідповідність розмірів плоду розмірами малого таза вагітної (великий плід або звужений таз), особливості внутриутробного розвитку плоду (хронічна внутриутробная гипоксия), недоношенность, переношенность, тривалість родів (як стрімкі, так і затяжні роди). Безпосередньою причиною родового травматизму нерідко бувають акушерські допомоги, що неправильно виконуються при поворотах і видобуванні плоду, накладення акушерських щипцов, вакуум-екстрактора і інш. Родова травма м'яких тканин. Пошкодження шкіри і подкожной. РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ - (множинний склероз, полисклероз) - хронічне захворювання головного і спинного мозку, прогредиентним, що характеризується течією, на фоні якого можуть спостерігатися ремісії, клінічним поліморфізмом і патологоанатомічними змінами в білій речовині різних відділів центральної нервової системи. Етіологія розсіяного склерозу не з'ясована остаточно. Більшість дослідників розглядає його як інфекційне захворювання, що викликається спирохетой, микобактериями туберкульозу і вірусами. На думку ряду вітчизняних авторів, збуджувач розсіяного склерозу близький до вірусу гострого розсіяного енцефаломиелита.

Систематична помилка вимірювань, викликана впливом підлоги - (sex bias in measurement) С. про. і. має місце в тих випадках, коли групи реагують по-різному на завдання в тестах досягнень, інтелекту або здібностей, або в інш. вимірювальних інструментах, таких як опросники інтересів. С. про. і., викликана впливом підлоги, має місце в тих випадках, коли обличчя чоловічої і жіночої статі по-різному реагують на такі завдання і пункти тестів. Ця проблема має так же важливі наслідки для освітніх і професійних виборів жінок, як і систематична помилка при тестуванні представників меншин. Хоч терміни "систематична помилка", або "необ'єктивність" і.
Посилання в тексті роботи "Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Соціально-психологічний тренінг - (від англ. train, training - має ряд значень: виховання, навчання, підготовка, тренування, навіть дресирування; socialpsychological) - прикладний розділ соціальної психології, що являє собою сукупність групових методів формування умінь і навиків самопознания, О. і взаємодії людей в групі. Успіх методу групової динаміки привів до створення в 1947 р. в Бетеле (штат Міни, США) Національній лабораторії тренінгу. Групи тренінгу - Т-групи - стали попередниками більшості видів груповий психол. роботи з людьми, об'єднаними в цей час під загальною назвою "соціально-психологічний тренінг" (С. т.). Піар (PR) в роботі представників допомагаючих професій - Public relations (зв'язок з громадськістю) особлива функція управління, краю сприяє встановленню і підтримці О., взаєморозуміння і співробітництва між організацією (психол. консультацією, тренинговой компанією, лікувально-профілактичним учреж дением, реабілітаційним центром, Школою здоров'я і інш.), що надає допомогу, і цільовими аудиторіями (відповідними групами населення). У своїй практичній діяльності інститут PR формалізує найважливіше прагнення людини: бути зрозумілим, відкритим для широкої співпраці в атмосфері взаємної доброзичливості. PR допомагає керівництву організації бути. ФОРМАЛІЗАЦІЯ - (в інженерній психології) (від лати. forma - вигляд, образ) - уточнення змісту пізнання, здійснюване за допомогою того, що об'єкту (діяльність оператора), що вивчається певним чином зіставляються деякі матеріальні конструкції, що володіють відносно стійким характером і що дозволяють внаслідок цього виявити і фіксувати істотні і закономірні сторони об'єктів, що розглядаються. Особенность Ф. як гносеологічного прийому складається в тому, що що здійснюються з її допомогою виявлення і уточнення змісту відбуваються через виявлення і фіксацію його форми. У всякої Ф. завжди присутній момент огрублення живої.

Тривога екзистенциональная (нормальна) -  - переживання людиною різних загроз своєму існуванню. Джерелом нормальної тривоги є людська екзистенциональная уразливість по відношенню до природи, хвороби і смертей. Нормальна тривога характеризується наступними трьома рисами. По-перше, вираженість нормальної тривоги відповідає серйозності об'єктивної загрози, що має місце в найскладнішій ситуації. По-друге, нормальна тривога не приводить до придушення. У третіх, таку тривогу можна використати творче - ідентифікувати чинники, що обумовлюють її виникнення, і постаратися протистояти цим чинникам.    Екзистенциальні тривоги:  Смерть. Суть. ГРАНДІОЗНА САМОСТЬ - архаїчний образ самого себе, пов'язаний з первинним ексгибиционистским досвідом дитини, що характеризується переважанням всеосяжного нарциссизма.    Термін "грандіозна Самость" введений в наукову літературу Х. Кохутом (1913-1981) в роботі "Психоаналітічеськоє лікування нарциссических розладів особистості" (1968). Цей термін був використаний ним замість поняття "нарциссическая Самость", що знайшов відображення в більш ранній його статті "Форми і трансформації нарциссизма" (1966).    У уявленні Х. Кохута первинна нарциссическое рівновага дитини порушується. СУХОМЛИНСКИЙ Василь Олександрович - (1918-1970) радянський педагог. У 1935-1941 рр. працював вчителем української мови і літератури в школах Кіровоградської обл. У 1938 р. заочно закінчив Полтавський вчительський ин-т. У липні 1941 р. покликаний в армію, молодшим политруком стрілецького рота воював на Зап. і Калінінськом фронтах. Після поранення в 1942-1944 рр. - директор школи з. Ува в Удмуртії. Після звільнення України повернувся на батьківщину і в 1944-1948 рр. очолював Онуфрієвський РОНО, в 1948-1970 рр. - директор Павлишської середньої школи Кіровоградської обл. У 1955 р. захистив канд. дис. "Директор школи -. Творчість - (creativity) - 1. здатність приходити до нових, нетривіальних і при цьому обгрунтованим рішенням; здатність створювати речі з виразним друком продуктивної уяви, оригінальні, невідхильні, значні, переконливі і т.д.; 2. класичний психоаналіз, навпаки, розглядає відмічену творчою уявою діяльність як примітивну, інфантильну і як функцію Ід, або як результат психологічної регресії. Найбільш простий приклад цього підходу - показати, що зміст романів і творів живопису можна інтерпретувати як Едіпову фантазію і потім зробити висновок, що творча активність - це форма невротичних мріянь (Фрейд.