Касаційна інстанція господарського судочинства

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загально-правові засади касаційного провадження ... 5
1.1. Розвиток інституту касації в господарському судочинстві ... 5
1.2. Принципи та правова природа касаційного провадження в господарському судочинстві України ... 7
Розділ 2. Перегляд судових рішень у касаційному порядку ... 11
2.1. Суб'єкти права на касаційне оскарження ... 11
2.2. Об'єкт та строк касаційного оскарження ... 13
2.3. Порядок здійснення права на касаційне оскарження ... 15
Розділ 3. Розгляд справ у касаційній інстанції ... 19
3.1. Межі перегляду справи у касаційній інстанції ... 19
3.2. Повноваження касаційної інстанції ... 21
3.3. Касаційна інстанція в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи її розвитку в Україні ... 26
Висновок ... 37
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Касаційна інстанція господарського судочинства" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Касаційна інстанція господарського судочинства"

Курсова робота "Касаційна інстанція господарського судочинства" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Касаційна інстанція господарського судочинства", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Касаційна інстанція господарського судочинства" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Касаційна інстанція господарського судочинства" і призначений виключно для пошукових систем.

УСПАДКУВАННЯ - перехід майна вмерлого (спадкодавця) до його правонаступників (спадкоємцям). Згідно з ст. 10 Конституцією СРСР, право успадкування особистої власності громадян охороняється законом. Таким чином, охорона законом права Н. в СРСР є конституційним принципом. Особиста власність в СРСР похідна від соціалістичної власності і не може служити джерелом експлуатації чужого труда. Н. в СРСР, забезпечуючи перехід після смерті громадянина майна, що належало йому на праві особистої власності до найближчих його родичів і до іншим близьким йому особам, сприяє матеріальному добробуту трудящих і. ДЕРЖАВА ФЕОДАЛЬНА, ПРАВО ФЕОДАЛЬНЕ - історично двома шляхами приходить на зміну рабовласницькій державі і праву. Перший шлях - поступове розкладання рабовласницького (економічного і соціально-політичного) ладу і зародження в його надрах зачатків феодального ладу. Цей процес відбувався у всіх рабовласницьких державах і суспільно-політичних системах. Другий шлях - поступовий розвиток, а потім розкладання первіснообщинного устрою і виникнення на його основі феодального ладу. По цьому шляху, зокрема, йшов розвиток держави і права у східних і західних слов'ян. Воно було пов'язане з перетворенням старійшин роду, військових. ПАТЕНТ - (лати. partens - відкритий, ясний) - документ, що видається компетентним державним органом і що надає його власнику виняткове право на винахід. У РФ П. видаються на патентоспроможні винаходи, промислові зразки і селекційні досягнення. На перші два вигляду об'єктів П. видається Агентством по патентах і товарних знаках РФ. П. на селекційне досягнення видається Державною комісією РФ з випробування і охорони селекційних досягнень. П.закрепляет пріоритет, права і обов'язки автора, патентовласника і інших суб'єктів патентних відносин, дає інформацію суспільству про наявність винаходу і його охорону. АГЕНТ СТРАХОВИЙ - Посадові обов'язки. Здійснює операції по висновку договорів майнового і особистого страхування. Вивчає регіональні умови і попит на певні страхові послуги. Аналізує склад регіонального контингенту потенційних клієнтів, обслуговує фізичних і юридичних осіб, що представляють установи, організації і підприємства різних форм власності. Проводить аргументовані бесіди з потенційними і постійними клієнтами з метою зацікавити їх в ув'язненні або продовженні договорів страхування (життя і здоров'я, рухоме і нерухоме майно, підприємницька і комерційна діяльність і інш.). У процесі роботи з клієнтами веде.
Кожна вагома структурна частина курсової "Касаційна інстанція господарського судочинства" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПРАВОВА ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЇ - комплекс спеціальних юридичних заходів, покликаних забезпечити належну реалізацію конституційних норм, затвердити (або відновити у випадку порушення) режим конституційної законності. У більш широкому значенні під П.о.К. розуміють створення необхідних умов, розвиток відповідних гарантій, вдосконалення державно-правових коштів і методів забезпечення дії конституційних норм. У спеціальному ж значенні П.о.К. передбачає застосування специфічних конституційно-правових коштів з метою забезпечення верховенства Конституції в правовій системі. Субьектний склад охорони Конституції в різних країнах. Задачі юридичної психології - Досягнення цілей ЮП забезпечується рішенням комплексу основних задач. 1. Вивчення історії розвитку юридико-психологічного знання і його використання в суспільстві і органах правопорядку. 2. Розробка методології і методики юридико-психологічного дослідження і пізнання. 3. Створення наукової психологічної картини правової реальності, її парадигми, понятийно-категориального апарату.. 4. Теоретична і прикладна психологічна розробка правосозидательной діяльності держави, суспільства, їх структур, органів і організацій по формуванню правової психології, правової культури. ІНШІ ВИТРАТИ - елемент собівартості продукту (робіт, послуг), в якому відбиваються податки, збори, платежі, включаючи необов'язкові види страхування, відрахування в страхові фонди (резерви) і інші обов'язкові відрахування, вироблювані відповідно до встановленого законодавства порядком, платежу за викиди (скиди) забруднюючих речовин, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, витрати на оплату відсотків по отриманих кредитах, оплата робіт по сертифікації продукції, витрати на відрядження, підіймальні, плата стороннім організаціям за пожежну і сторожову охорону, за підготовку і.
У вступі курсової "Касаційна інстанція господарського судочинства" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. КАСАЦІЙНИЙ ПРОТЕСТ - збудження прокурором перед вищестоящим судом питання об необхідність скасування вироку, що не вступив в законну силу або рішення суду першої інстанції. Прокурор має право принести К. п. незалежно від того, брав участь він в суді першої інстанції або не брав участь. Основами для опротестування вироку або рішення є: істотне порушення закону або явна суперечність рішення тим фактам, наявність яких встановив суд першої інстанції, тобто незаконність або необгрунтованість вироку або рішення суду. К. п. повинен містити в собі: 1) вказівка вищестоящого суду, куди протест адресований (протест.

СТАТУТ - встановлений державою (державами), власником майна або громадською організацією зведення правил, регулюючих: а) правовий статус державної (область, край і інші види суб'єктів РФ) або муніципальної (район, місто, муніципальний округ) освіти - статут суб'єкта РФ, статут муніципальної освіти; б) правовий статус міжнародної організації (напр.. Статут ООН, Статут СНД, Статут Союзу Росії і Білорусі) - в цьому випадку У. є формою або складовою частиною міжнародного договору; в) правовий статус конкретних юридичних осіб (унітарних підприємств, господарських товариств і товариств, громадських і релігійних. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ - згідно УК (гл. 11) незастосування заходів державного примушення до особи, що здійснила злочин, при наявності передбачених законом умов. Таке звільнення не є обов'язковим для органу, що здійснює правозастосування. О. від у.о. може здійснюватися судом, слідчим, прокурором або органом дізнання. Його наслідки сприятливі для винного. Так, якщо О. від у.о. здійснюється судом, то йому не виносяться звинувачувальний вирок, не призначається покарання. Еслі О. від у.о. здійснює слідчий, прокурор, орган дізнання, то припиняється застосування заходів припинення, проведення слідства або дізнання. О.
Список літератури курсової "Касаційна інстанція господарського судочинства" - більше 20 джерел. КРИЗОВА ПСИХОТЕРАПІЯ - Психотерапевтична допомога людям, що знаходяться в кризовому стані, називається К. п. Криза розуміється як стан людини, виникаючий при блокуванні його цілеспрямованої життєдіяльності зовнішніми, по відношенню до його особистості, причинами (фрустрацией) або внутрішніми причинами, зумовленими зростанням, розвитком особистості і її переходом до іншого життєвого циклу, етапу розвитку. У цьому розумінні кризи переживаються кожною людиною. Психотерапевтична допомога показана людям не просто в кризовому стані, а в ситуації "патологічної кризи". У цей час коло станів, що відносяться до кризових і. МІГРЕНЬ - захворювання, домінуючим виявом якого служать приступи інтенсивного головного болю, що повторюються. У патогенезе мігрені важливу роль грає спадкова схильність. Довгий час приступ мігрені зв'язували із зміною тонусу судин: звуженням внутримозгових артерій і розширенням артерій твердої мозкової оболонки. У цей час встановлено, що ці зміни повторні і, можливо, не мають прямого відношення до симптомів захворювання. Ведучу роль в генезе болю грає активація нейронів ядра трійниковий нерва, внаслідок якої на їх закінченнях в стінці судин виділяються біологічно активні речовини, зухвалі.

ИНВОЛЮЦИОННИЕ ПСИХОЗИ - захворювання, виникаючі в періоді инволюции і протікаючі з картиною депресії (инволюционная меланхолія), марення (инволюционний параноид), істеричними розладами (инволюционная істерія) і збудженням з инкогеренцией (злоякісна меланхолія). Захворювання виникає у чоловіків у віці 45-60 років, у жінок - між 45 і 55 роками. Етіологія инволюционних психозів неясна: привертаючими моментами до виникнення инволюционних психозів можуть служити соматичні захворювання, важкі психогении і інш. Ряд психіатрів заперечує самостійність инволюционних психозів і відносить їх до депресивних фаз.
Посилання в тексті роботи "Касаційна інстанція господарського судочинства" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. КОН'ЮНКТИВІТ - запалення слизової оболонки (коньюнктиви) ока. Є одним з найбільш поширених очних захворювань. Це пов'язано з високою реактивністю коньюнктиви, яка легко реагує на різного роду ендогенні і екзогенні впливи, а також доступністю коньюнктивального мішка зовнішнім впливам, що зумовлено його анатомічним розташуванням. По характеру течії патологічного процесу розрізнюють гостру і хронічну кон'юнктивіт, в залежності від етіології виділяють пневмококковий, дифтерійний, гонококковий, аденовирусний, ентеровирусний, хламидийний, алергічний і інші види кон'юнктивіт. Гострий кон'юнктивіт. ПСИХОАНАЛІЗ - (терапія психоаналитическая) - психологічний напрям, заснований австрійським психіатром і психологом З. Фрейдом в кінці XIX в. Спочатку склався як метод лікування неврозів; потім перетворився в общепсихологическую теорію, що вмістила в центр уваги рушійні сили душевного життя, мотиви, потяга, значення; згодом став одним з важливих напрямів філософії XX в. Заснований на ідеї про те, що поведінка визначається не тільки і не стільки свідомістю, скільки несвідомим. Отже, термін вживається в трьох основних значеннях: 1) теоретичний напрям в психології; 2) особлива методологія дослідження психіки; 3). Діагностіка коммуникативних і організаторських схильностей (КІС). В. А. Федорішин - Призначена для діагностики і оцінки коммуникативних і організаторських схильностей (здібностей) особистості і може використовуватися для дослідження особливостей суб'єктів професійного (у всіх його видах і формах), ділового, управлінського О. Существуют 2 версії методики - КІС-1 і КІС-2, к-рі відрізняються один від одного відмінностями в текстах 2 форм опросника. Процедура і прийоми обробки результатів однакові для обох версій методики. Методика може бути використана в процесі як групової, так і індивідуальної роботи. Питання опросника складені таким чином, що вимагають тільки однієї з 2.

Гіпноз тваринних - (animal hypnosis) Якщо у вас є вільний час і кролик, спробуйте проробити наступний експеримент. Дбайливо підніміть тварина і покладете його на спину на плоску поверхню. Через неск. секунд і передня і задня частини його тулуба розслабляться, дихання стане рівним, і він залишиться в такому положенні протягом приблизно ще 5 мін, після того, як ви його відпустите. Така поведінка наз. Г. же. Назв. сходить ще до того часу, коли вважали, що нерухома тварина знаходилася в стані, схожому з гіпнозом чол., - думка, що підкріплялася тривалістю часу, протягом к-рого тварина залишалася нерухомою, і. "F1х.7" Резідуальние і відстрочені психічні розлади - Розладу, викликані психоактивними речовинами, що характеризуються змінами пізнавальних функцій, особистості або поведінок, які продовжуються за межами періоду безпосередньої дії психоактивного речовини. Діагностичні вказівки: Виникнення розладу повинне прямо співвідноситися з вживанням речовини. Розлад повинно продовжуватися по закінченні періоду безпосереднього впливу психоактивного речовини (дивися F1х.0х, гостра інтоксикація). Недоумство, викликане вживанням психоактивних речовин, не завжди безповоротне, після довгого періоду повної стриманості інтелектуальні функції і пам'ять. КОХУТ - (Kohut) Хайнц (1913-1981) -американський психоаналітик. Д-р медицини (1938), професор (1957). Після закінчення Деблінгерської гімназії Вени (1932) продовжив освіту в Венськом ун-ті у А.Айхорна( 1938). У зв'язку з у грозою нацизму в 1939 р. емігрував спочатку в Англію, де деякий час знаходився в таборі для переміщених осіб, потім в 1940 р. - в США (отримав громадянство в 1945 р.). Подальшу неврологічну і психоаналитическое(включаючи курс лікування психоаналізом) освіту отримав в Чікаго. З 1941 по 1943 р. У 1973 р. К. захистив докт. дис. в ун-ті Цинциннаті, в якому читав гостьові лекції. F94.0 Електівний мутизм - Стан, який характеризується вираженою, емоційно зумовленою вибірковістю в розмові, так що дитина виявляє свою мову достатньої в деяких ситуаціях, але виявляється не в змозі говорити в інших (визначених) ситуаціях. Найчастіше розлад уперше виявляється в ранньому дитинстві; воно зустрічається приблизно з однаковою частотою у двох полови і для нього характерно поєднання з вираженими особовими особливостями, включаючи соціальну тривожність, отгороженность, чутливість або опір. Типово, що дитина говорить вдома або з близькими друзями, але мовчить в школі або з незнайомими; однак, можуть зустрічатися.