Касаційне провадження в господарському процесі

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття стадій господарського процесу ... 5
Розділ 2. Обов'язкові стадії господарського процесу ... 11
2.1. Подання позовної заяви і відкриття провадження по справі ... 11
2.2. Вирішення господарських спорів у першій інстанції ... 18
2.3. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду ... 21
Розділ 3. Особливості розгляду касаційного оскарження в господарському процесі ... 29
3.1. Шляхи вирішення і подолання питання пов'язані з вирішенням проблем касаційної стадії господарських спорів ... 29
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Касаційне провадження в господарському процесі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Касаційне провадження в господарському процесі"

Курсова робота "Касаційне провадження в господарському процесі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Касаційне провадження в господарському процесі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Касаційне провадження в господарському процесі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Касаційне провадження в господарському процесі" і призначений виключно для пошукових систем.

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - в СРСР скасування робочим класом, що завоював владу, права приватної власності на землю, знаряддя і засоби виробництва і на інші об'єкти права приватної власності з встановленням на них права державної соціалістичної власності. Спираючись на економічний закон обов'язкової відповідності виробничих відносин характеру продуктивних сил, Радянська влада усупільнювати засоби виробництва, зробила їх власністю всього народу і тим знищила систему експлуатації, створила соціалістичні форми господарства. Таким чином, економічний закон обов'язкової відповідності виробничих відносин характеру продуктивних сил. ПОСТІЙНІ МАГНІТНІ ПОЛЯ - Джерелами постійних магнітних полів (ПМП) на робочих місцях є постійні магніти, електромагніти, сильноточні системи постійного струму (лінії передачі постійного струму, електролитні ванни і інш. електротехнічні пристрої). Постійні магніти і електромагніти широко використовуються в приладобудуванні, в магнітних шайбах підіймальних кранів і інш. фіксуючих пристроях, в магнітних сепараторах, пристроях для магнітної обробки води, магнитогидродинамических генераторах (МГД), установках ядерного магнітного резонансу (ЯМР) і електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), а також в. Рішення судового психологічні особливості - Акт волевиявлення, що складається на основі раціонального пізнання причинно-слідчих зв'язків між фактами об'єктивної дійсності, ціннісного до них підходу, їх співвідношення із заборонами норм права, почуттєвого переживання отриманих процесі судового розгляду результатів пізнання, зроблених з них правових висновків. Прийняття суддею різноманітних рішень організаційного характеру у вигляді постанов, визначень, наприклад про прийняття справи до свого виробництва, про призначення дня слухання справи, виклик свідків і т.п., як правило, не викликає особливих ускладнень. Судові помилки. АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО - документ, що закріплює авторське право винахідника на зроблений ним винахід. Винахідник може, по своєму вибору, отримати на свій винахід А. з. або патент. Шляхом видачі А. з. Радянська держава визнає за винахідником авторство на даний винахід і бере на себе турботу про його реалізацію, шляхом же видачі патенту - визнає за ним виняткове право на винахід (див. Винахідницьке право, Винахід, Патент на винахід). Радянські винахідники не зацікавлені в збереженні монополії на зроблені ними винаходи. Вони зацікавлені в найбільш широкому використанні винаходу Радянською державою в інтересах соціалістичного.
Кожна вагома структурна частина курсової "Касаційне провадження в господарському процесі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Громадської думки психологія в карному процесі - Стан масової свідомості, укладаюче в собі відношення (приховане або явне) до подій судового процесу, діяльності окремих учасників судового розгляду; виражає позицію схвалення або засудження з тих або інакших юридично значущих проблем, регулює поведінку індивідів, соціальних груп і інститутів, насаджує певні норми суспільних відносин. Ще А.Ф. Коні в своїй роботі "Етичні початки в карному процесі" відмічав можливість тиску навколишнього середовища у вигляді так званої "громадської думки" на учасників судового розгляду. Він говорив, що цей тиск вельми багатоманітний, чутливо і. ЮРИДИЧНА ОСОБА - суб'єкт цивільного права, учасник цивільно-правових відносин. Як юридичні особи виступають державні і громадські організації і установи, які володіють наступними ознаками: а) мають у власності, господарському ведінні або оперативному управлінні відособлене майно; би) відповідають цим майном за своїми зобов'язаннями; в) можуть від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права; г) мають самостійний баланс або кошторис; д) можуть нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Згідно з цивільним законодавством Росії, Ю. л. можуть бути комерційні організації. ЛІДЕРСТВО - (англ. Leadership) - функції, що виконуються лідерами в групі; плануюча, координуюча і контролююча діяльність вищестоящих членів групи; соціальні відносини домінування і підкорення в групі, організації, суспільстві, засновані на здатності лідерів приймати рішення і впливати. Цей статус характеризується відношенням, в основі якого лежать довір'я, авторитет, визнання високого рівня кваліфікації, готовність підтримувати у всіх починах, особисті симпатії, прагнення вчитися і переймати досвід. Л. є об'єктивним явищем, що характеризує відносини між людьми в групі. воно народжується.
У вступі курсової "Касаційне провадження в господарському процесі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ - сукупність всіх структур держави, реалізуючий його задачі і функції. Через М.г. здійснюється систематичний і безперервний керуючий вплив на суспільство, поведінку і діяльність людей, реалізовується державна влада, досягаються державні цілі і задачі. М.г. - це визначувана цілями і задачами держави внутрішньо цілісна система органів і установ. Вона має складну будову і не зводиться до сукупності органів держави або апарату держави. Державний апарат - це виникаюча і функціонуюча на основі принципу розділення влади система органів держави. Державні установи не володіють ознаками державних.

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ - поняття конституційного права, що включає в себе наступні складові частини: По-перше, ця наявність системи представницьких органів державної влади, що обираються або місцевого самоврядування, а також виборних посадових осіб держави або місцевого самоврядування. Тобто мова йде про органи, що складаються з осіб, кожне з яких представляє частина населення або все населення відповідної території, є виразником їх інтересів (депутат, президент, губернатор, розділ муніципальної освіти). Багато які дослідники зв'язують П. д. тільки з представницькими установами (парламентом, зборами. Державні природні заповідники - території (акваторій), що мають особливе значення для збереження або відновлення природних комплексів або їх компонентів і підтримки екологічного балансу. Оголошення території м. п.з. допускається як з вилученням, так і без вилучення у користувачів, власників і власників земельних дільниць. Г.п.з. можуть бути федерального або регіонального значення. Г.п.з. можуть мати різний профіль, в тому числі бути: комплексними (ландшафтними), призначеними для збереження і відновлення природних комплексів (природного ландшафту); біологічними (ботанічними і зоологічними), призначеними для збереження і.
Список літератури курсової "Касаційне провадження в господарському процесі" - більше 20 джерел. ПНЕВМОНІЯ - велика група різних по етіології, патогенезу і морфологічній характеристиці запальних, частіше інфекційних, процесів в легких з переважною поразкою їх респіраторних відділів. При цьому гострий інфекційний запальний процес локалізується в альвеолах і интерстициальной тканини легких. Згідно місцю виникнення захворювання, а значить і найбільш вірогідному спектру збуджувачів, розрізнюють "домашні пневмонії" (внебольничні) і "госпитальні" (внутрибольничні), що розвиваються через 2 сут і більш після надходження хворого в стаціонар з іншому приводу. Основною причиною пневмонії є. ЮНІСТЬ - період розвитку людини, відповідний переходу від віку підліткового до самостійного дорослого життя (-> зрілість). Хронологічні межі юності визначаються по-різному; частіше за все виділяються рання юність - старший шкільний вік (від 15 до 18 років), і пізня юність (від 18 до 23 років). До кінця юнацького періоду завершується фізичне дозрівання. Психологічний зміст юності пов'язаний з розвитком самосвідомості, рішенням задач професійного самовизначення і вступом у доросле життя. У ранній юності формуються пізнавальні і професійні інтереси, потреба в труді, здатність будувати життєві плани, суспільна.

Оптимальної своєрідності теорія - (англ. optimal distinctiveness) - запропонована М. Б. Бруер (1991) і заснована на припущенні про баланс асиміляції і відмінностей в межах групи і між соціальними групами і ситуаціями. У теорії оптимальної своєрідності вказується, що особистість в будь-якій культурі має потребу в "асиміляції" (об'єднанні) з якою-небудь групою і "диференціації" (відділенні) від інш. груп. Люди прагнуть досягнути і підтримати оптимальний баланс між 3 головними потребами: потреба, краї асимілюється групою; потреба, краї буде пов'язана з друзями і любимими; потреба в.
Посилання в тексті роботи "Касаційне провадження в господарському процесі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. СУПЕРВИЗИЯ - консультативна практика, обговорення клінічного випадку або його фрагмента, сприяюча професійному навчанню аналітика.    Нарівні з теоретичним пізнанням і дидактичним, учбовим аналізом, супервизия є однією з складових частин психоаналитического освіти. Вона може бути індивідуальною (супервизор і кандидат в аналітики) або колективною, що передбачає виклад клінічного випадку або окремої сесії одним з учасників групи і обговорення представленого матеріалу іншими його учасниками під керівництвом досвідченого супервизора.    Початок супервизорской діяльності був встановлений З. СПОКУШЕННЯ (спокушання) -  - сексуальне домагання дорослих, старших дітей або ровесників, місце, що мало в життя дитини і вплив, що надав на його подальший психосексуальное розвиток. Ідея спокушення була висловлена З. Фрейдом в кінці ХIХ у., в період його первинних спроб пояснити причини виникнення психічних захворювань.    У процесі вивчення і лікування нервовохворих З. Фрейд зіткнувся з ситуацією, коли деякі його пацієнти згадували про сцени їх спокушення батьками, родичами, старшими дітьми. Засновуючись на цьому матеріалі, він висунув припущення, що в основі виникнення неврозів частіше за все лежать інфантильні переживання. Незріла особистість - (immature personality) Н. л. - це родовий термін, що охоплює ряд пов'язаних, але помітних між собою рис особистості. Головне його значення пов'язане з поняттям психол. зрілість. Психол. дозрівання можна охарактеризувати як досягнення стадії інтелектуальної і емоційної рівноваги, на до-ой індивідуум може совладать з неминучим розчаруванням і конфліктами, виявляючи при цьому мінімум інфантильної поведінки і сприйняття. Т. о., для Н. л. властива відсутність емоційної рівноваги, при до-ром навіть незначні стресові впливи викликають розлади емоційної сфери. Теме Н. л. присвячено не багато емпіричних.

Зловживання психоактивними речовинами - (substance abuse) З. п. в. викликало багато суперечок, починаючи з древніх часів. Давність дебатов з питання вживання марихуани, напр., можна прослідити аж до китайських документів, датованих за декілька сторіч до н. е. У США заклопотаність зловживанням алкоголем і іншими психоактивними коштами існує з початку XIX в. З. п. в. передбачає спосіб використання будь-якої хімічної речовини для модифікації настрою або поведінки, який відрізняється від практики лікування, що соціально схвалюється або відпочинку. Діагноз У DSM-IV Американській психіатричній асоціації приводяться 4 критерії діагнозу ЗПВ:. Ділове спілкування: психотехнологии мовного доведення - Психотехнологиї мовного доведення (П. р. д.) в діловому О. включають ряд прийомів. 1. Прийом риторичного доведення. Будується на законах риторики, фактично і логічно обгрунтованих способах доведення і є осн. при О. з людьми, бажаючими встановити істину. Правила: а) ясності і точність уживаних слів і міркувань, би) акцентуации, в) адаптації до особливостей опонента, г) фактологической обгрунтованості (факти - суть доказів), д) фундаментальність, е) правової апеляції, ж) відтворювання подій і дій, з) графічної довідності, і) аналогії, до) апеляції до досвіду, л) апеляції до логіки, м). БЕЛЛ - (Bell) Чарльз (1774-1842) -англійський анатом, фізіолог, психолог, один з авторів (поряд з французьким вченим Ф. Мажанді) вчення про рефлекторну дугу як головну одиницю діяльності центральної нервової системи. Спираючись на відкриття відмінностей між чутливими (доцентровими) і руховими (відцентовий) нервами розповсюдив в колу своїх друзів трактат Про нову анатомію мозку (1811). Якщо раніше вважалося, що зовнішні враження передаються в нервові центри і викликають рухову реакцію за допомогою одного і того ж нервового стовбура, то, спираючись на анатомічні досліди, Б. довів, що цей стовбур складається. РАППОРТ - (Rapport; Rapport) - почуття згоди між собою і іншими. "Раппорт складається передусім в почутті існуючої згоди, незважаючи на визнану відмінність. Навіть визнання існуючих відмінностей, якщо тільки воно обопільне, є вже раппорт, почуття згоди. Якщо ми при нагоді усвідомлюємо це почуття в більш високій мірі, то ми відкриємо, що це не просто почуття, що не піддається в своїх властивостях подальшому аналізу, але також і збагнення або зміст пізнання, що передає пункти угоди в мислительной формі. Це раціональне зображення застосовно виняткове до раціоналіста, а аж ніяк не до ірраціональної.