КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

(курсова робота з цивільного процесу)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження суті касаційного провадження ... 5
1.1. Поняття цивільного судочинства ... 5
1.2. Поняття касаційного провадження ... 11
1.3. Значення касаційного оскарження і перевірки рішень та ухвал суду першої і апеляційної інстанції ... 20
Розділ 2. Характеристика основних елементів касаційного провадження ... 23
2.1. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації ... 23
2.2. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції ... 26
2.3. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали ... 29
2.4. Провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами ... 33
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Касаційне провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Касаційне провадження"

Курсова робота "Касаційне провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Касаційне провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Касаційне провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Касаційне провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

Інструктаж - вигляд навчання, пояснення завдання; в охороні труда супроводиться подальшою перевіркою засвоєного і реєстрацією в спеціальному журналі. Особи, що показали незадовільні знання, до самостійної роботи не допускаються і зобов'язані знову пройти і. Розрізнюють (виходячи із змісту і призначення) у в об д н и й, п е р в і ч н и й, п про в т об р н и й, в н е п л а н про в и й і ц е л е в об й і. По від - відповідно до вимог гост 12.0.004-90 ссбт "організація навчання безпеки труда. Загальні положення". Окремі особливості організації процесу навчання по від і перевірки знань вимог від. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ - чисельність працівників підприємства в середньому за певний період За місяць визначається шляхом підсумовування облікового складу працівників за кожний календарний день і ділення отриманого підсумку на число календарних днів місяця (чисельність у вихідних і святкові дні приймається по попередньому робочому дню). У звітності по труду чисельність працівників облікового складу приводиться не тільки на певну дату, але і в середньому за звітний період (за місяць, квартал, з початку року, рік). Чисельність на дату - оказатель чисельності працівників облікового складу підприємства на. ІНВЕСТИЦІЇ - (англ. invest - в жилетку) - поняття, що виражає економічні відносини по наданню і використанню матеріальних і грошових коштів: згідно з Законом РСФСР від 26 червня 1991 р. № 1488-1 "Про інвестиційну діяльність в РСФСР" грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції і інші цінні папери, технології, машини, обладнання, ліцензії, в тому числі на товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької і інших видів діяльності з метою отримання прибутку (доходу) і досягнення соціального ефекту. Відповідно до чинного законодавства. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ - Посадові обов'язки. Організує забезпечення обладнанням і комлектуючий виробами капітального будівництва і ремонтно експлуатаційних потреб підприємства. Проводить роботу по визначенню потреб підрозділів підприємства в обладнанні і комлектуючий виробах для виконання виробничих планів капітального будівництва, реконструкції, впровадження нової техніки. Керує складанням заявок на постачання обладнання, матеріалів, будівельних конструкцій і арматури з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями. Бере участь в ув'язненні договорів з постачальниками, узгодженні умов і термінів постачання, готує.
Кожна вагома структурна частина курсової "Касаційне провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Обмеження батьківських прав - це відбирання дитини у батьків або у одного родителя без позбавлення батьківських прав. Обмеження батьківських прав допускається, якщо залишення дитини з батьками (одним з них) небезпечне для дитини по обставинах, від батьків (одного з них) що не залежить (психічний розлад або інакше хронічне захворювання, збіг важких обставин і інші). Обмеження батьківських прав допускається також у випадках, якщо залишення дитини з батьками (одним з них) внаслідок їх поведінки є небезпечним для дитини, але не встановлені достатні основи для позбавлення батьків (одного з них) батьківських прав. Якщо. ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК - встановлена законодавством і забезпечена державою міра належної поведінки зобов'язаного суб'єкта. Якщо який-небудь суб'єкт правовідношення може добровільно відмовитися від використання суб'єктивного права, то від Ю.о. відмовитися досить складно, оскільки вона забезпечується можливістю державного примушення. Ю.о. можна назвати спеціальним елементом, через який суб'єктивні права зв'язуються з державним примушенням у вигляді юридичних санкцій. У зв'язку з цим юридично зобов'язана особа, можливо, діє проти власного інтересу, однак його дії повинні погоджуватися з інтересами інших учасників. Підкуп виборців, учасників референдуму, здійснення добродійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого передбачена федеральними законами. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за дане правопорушення регламентована в ст. 40-16 КоАП. Як адміністративне правопорушення признаються наступні діяння: вручення кандидатами, зареєстрованими кандидатами, виборчими об'єднаннями, виборчими блоками, ініціативними групами по проведенню референдуму, уповноваженими представниками і довіреними особами зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп по проведенню референдуму, інакшими організаціями або.
У вступі курсової "Касаційне провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Злочинне діяння - суспільно небезпечна, протиправна, свідома і вольова поведінка людини, виражена в формі дії або бездіяльності, що заподіює істотну шкоду або створюючого загрозу спричинення шкоди суспільним відносинам. Діяння як обов'язкова ознака об'єктивної сторони для всіх складів злочинів має дві форми: дія або бездіяльність. Дія - це активна форма поведінки людини, що виявляється в механічних телодвижениях і що має складний характер. Частіше за все дія виражається у вигляді фізичного впливу на людей, тваринних або предмети матеріального світу (вбивства - ст. ст. 105-108 УК, розкрадання - ст. ст.

ФУНКЦІЇ ПРАВА - функції, вказуючі на місце і роль права в житті суспільства і держави. Їх реальний зміст і соціальне значення багато в чому визначаються характером держави. Право активно впливає на державу шляхом встановлення загальнообов'язкових для всіх його органів, посадових осіб і організацій правил поведінки. За допомогою норм права закріпляється їх статус, визначаються рамки їх діяльності, встановлюються їх структура, субординація, порядок діяльності і взаємовідносин. Таким чином, право виступає передусім як регулятор суспільних відносин, упорядковуючи що склався в суспільстві економічні, політичні і інакші. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ - такі, що формуються представницькими установами або інакшим шляхом органи держави, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність. І.о.г.в. - органи, що призначаються. У цьому значенні вони похідні від законодавчих (представницьких) органів влади, виборність їх допускається в обмеженому об'ємі (вибір глав адміністрації суб'єктів РФ). Основний вид діяльності І.о.г.в. - організація виконання законів, а також пов'язана з цим організація управління сферами і галузями державного і господарсько-культурного будівництва. Для виконання покладених на них функцій І.о. м. в. здійснюють різні розпорядливі дії.
Список літератури курсової "Касаційне провадження" - більше 20 джерел. Поведенчеська медицина - (behavioral medicine) П. м. інтегрує досягнення поведенческих і біомедичних наук, що відносяться до физ. здоров'ю і физ. хворобам. Вона з'єднує релевантні розділи таких поведенческих наук, як психологія, епідеміологія, соціологія і антропологія, з такими біомедичними науками, як фізіологія, ендокринологія, імунологія, фармакологія, анатомія, дієтологія, а тж з галузями практ. медицина і охорони здоров'я, нарівні з родинними сферами діяльності: стоматологією, сестринским обслуговуванням, соц. роботою і санітарною освітою. П. м. включає проведення фундаментальних і прикладних исслед., додаток. ВОДОЛІКУВАННЯ (гідротерапія) - широко застосовується в лікувальних цілях і для профілактики простудних захворювань, обострений хронічних запальних процесів. Водолечебні процедури дозують індивідуально з урахуванням характеру подразника і реакції хворого, Звичайно водолікування проводять курсом від 12 до 30 процедур. Протипоказаннями до водолікування є виражений атеросклероз, гіпертонічна хвороба III стадії, інфекційні захворювання, активні фази туберкульозу, новоутворення, кровоточивость, захворювання крові і кроветворних органів. До водолечебним процедур відносяться ванни, душ, обтирання, обмивання.

МАТЕРИНСЬКИЙ КОМПЛЕКС - (Mother complex; Mutterlich-Komplex) - група почуттєво забарвлених або тонированних ідей ("комплекс почуттів певного тонусу", по вираженню Юнга), пов'язаних з переживанням і образом матері. Материнський комплекс - це потенційно активний компонент будь-якої психіки, одержуючий інформацію передусім від переживань особистої матері, далі від контактів, що означають з іншими жінками і колективними припущеннями і допущеннями. Констелляция материнського комплексу має різні ефекти (результати) в залежності від того, чи з'являється він у сина або у дочки. "Типовими виявами у сина є.
Посилання в тексті роботи "Касаційне провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ - (англ. memorizing) - процес пам'яті, за допомогою якого здійснюється введення інформації в пам'ять. У процесі 3. включення знову поступаючих елементів в структуру пам'яті відбувається шляхом їх введення в систему асоціативних зв'язків. У залежності від способу і характеру здійснення процесів пам'яті розрізнюють довільне 3. і мимовільне 3.; далі - 3. механічне і смислове, а також опосредствованное і безпосереднє. Мимовільне 3. відбувається без спеціально поставленої мети - запам'ятати, при відсутності вольових зусиль, без попереднього вибору матеріалу, належного закріпленню, і застосування к. АНЕВРИЗМИ СУДИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ - в переважаючій більшості випадків спостерігаються у великих судинах основи мозку і виллизиева кола, частіше в судинах переднього його відділу. Рідко зустрічаються аневризми внутримозгових судин і судин конвекситатной поверхні мозку. Найбільш частою локалізацією аневризм є бифуркация судин: місце відійти передньої і середньої мозкової артерій від внутрішньої сонної, місце з'єднання передньою з'єднувальної і передньої мозкової артерій, внутрішньою сонної і задньої з'єднувальної артерій. Іноді зустрічаються множинні аневризми судин основи мозку. Розмір їх розрізнений від просяного зерна до лісового. ШЛЯХ ЖИТТЄВИЙ - вельми широке загальнонауковий поняття, що описує прогрес індивідуального розвитку людини від народження до смерті. Часто використовується як синонім понять "час життя" і "цикл життєвий", але їх зміст різний. Термін час життя означає тимчасової інтервал між народженням і смертю людини - тривалість життя безвідносно її змісту. Термін цикл життєвий має на увазі, відносно інваріантні аспекти розвитку, що повторюються. Ці цикли бувають: 1) біологічними - послідовні етапи народження, зростання, дозрівання, старіння і смерті (-> онтогенез); 2) соціальними - засвоєння.

АСИМІЛЯЦІЯ ЕТНІЧНА - (від лати. assimi-liation - уподібнення, наслідування, схожість) - вигляд об'єднувальних етнічних процесів, злиття одного народу з іншим, пов'язаний з втратою одним з них своєї мови, культури, національної самосвідомості (див.), внаслідок чого відбувається певна (дуже часто кардинальна) трансформація національно-психологічних особливостей. А.е. передує язикова і культурна асиміляція, або аккультурация (див.), які особливо характерні для етнічних меншин, зокрема іммігрантів. А.е. зумовлена чисельною або соціально-культурною нерівністю етносов в ситуаціях, коли ця нерівність викликана або посилена. Інтеракция невербальная - [англ. interactive - взаємодія і лати. verbalis - усний] - несловесна взаємодія, немовний контакт. У основі виникнення І. н. лежать механізми узгодження, підстроювання, перенесення програм невербального поведінки партнерів. Центральною характеристикою, що створює ефект І. н. є взаємодія між кинесико-такесической, просодической, ольфакторной структурами експресивної невербального поведінки і просторово-часовими компонентами спілкування - проксемикой. У процесі І. н. формуються паттерни невербального взаємодії - відносно стійкі, взаимообусловленні сукупності елементів невербального. F68.1 Умисне викликання або симулювання симптомів або інвалідності фізичного або психологічного характеру (підробне порушення) - При відсутності встановленого соматичного або психічного розладу, захворювання або зниженої працездатності індивідуум періодично або постійно симулює симптоми. Фізичні симптоми можуть включати самоушкодження у вигляді порізів і дряпин, які наносяться для того, щоб викликати кровотечу, або ін'єкційне введення собі токсичних речовин. Імітація болю і заяви про кровотечі можуть бути так постійними і переконливими, що періодично виконуються обстеження і операції в різних лікарнях і клініках, незважаючи на негативні результати повторних обстежень. Мотивація до такого роду поведінці майже завжди носить. Виховання - (психологічний аспект) - 1) в широкому значенні - процес социализации індивіда, становлення і розвитку його як особистості протягом всього життя в ході власної активності і під впливом природного, соціального і культурного середовища, в т.ч. спеціально організованій цілеспрямованій діяльності батьків і педагогів; 2) отримання індивідом суспільно визнаних і соціальних цінностей, що схвалюються даним співтовариством, етичних і правових норм, якостей особистості і зразків поведінки в процесах освіти. У обох цих значеннях В. являє собою взаємодію внутрішніх, психічних процесів, пов'язаних з.