Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Становлення і розвиток держави і права Київської Русі (VI - початок XII ст.) ... 5
1.1. Виникнення Руської держави ... 5
1.2. Розквіт і піднесення Київської Русі періоду з кінця X - до середини XI ст ... .10
1.3. Руська держава в другій половині XI - на початку XII ст ... .19
1.4. Причини децентралізації та роздробленості Київської Русі ... 22
Розділ 2. Характеристика князівської влади в період єдності та феодальної роздробленості Київської Русі ... 26
2.1. Форма державності Київської Русі ... 26
2.2. Порівняльна характеристика князівської влади в періоди єдності та децентралізації Русі ... 27
Висновки ... 36
Література ... 38

Для придбання курсової роботи "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі"

Курсова робота "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" і призначений виключно для пошукових систем.

ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО - законодавство, що встановлює правовий режим земель, зайнятих лісами, і порядок лісокористування в СРСР. Л. з. засновується на праві виняткової державної власності на ліси. Націоналізація лісів була здійснена декретом про землю від 26 жовтня (8 листопада) 1917 р. разом з націоналізацією землі, вод і надр. Згідно з ст. 6 Конституцією СРСР, ліси в СРСР є державною власністю, тобто всенародним надбанням. Всі ліси, розташовані на території Радянського Союзу, утворять державний лісовий фонд незалежно від того, в чиєму користуванні вони знаходяться. Націоналізація лісів перетворила ліси в джерело. РАСИСТСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО - реакційні вчення в буржуазній юриспруденції, що намагається обгрунтувати експлуататорську державу і право і характерні для них расове і національне пригноблення антинауковими твердженнями про ніби існуюче ділення рас на вищі і нижчі, на повноцінні і неповноцінні, на раси добродіїв і раси рабів. Расизм издревле був в руках експлуататорських класів знаряддям зміцнення їх класового панування і виправдання загарбницької політики, направленої на поневолення інших народів. Расистські погляди широко були поширені в древньому світі. Так, ще в древньому Римі було висунене вчення про "споконвічну. ДИВЕРСІЙНИЙ АКТ - руйнування або пошкодження з контрреволюційною метою вибухом, підпалом або іншими способами залізничних або інакших шляхів і засобів повідомлення, коштів народного зв'язку, водопроводу, суспільних складів і інакших споруд або державного або суспільного майна (ст. 589 УК). Історія боротьби з контрреволюцією в СРСР показує, що вороги народу - меншовики, есери, троцкисти, бухаринци, буржуазні націоналісти і інш. по указці і при сприянні імперіалістичної буржуазії всіляко використали метод диверсії для спричинення важкого збитку важливим об'єктам соціалістичного будівництва. Після ліквідації останніх. Правова сім'я - це сукупність декількох національних правових систем, виділена на основі спільності джерел, структури права і історичного шляху його формування. Звичайно виділяють чотири основних правових сім'ї. 1. Романо-німецька правова сім'я (правові системи Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Росії і інш.). Для неї характерно: єдина ієрархічно побудована система джерел права, що пишеться, домінуюче місце в якій займають нормативні акти (законодавство); головна роль в формуванні права відводиться законодавцю, правоприменитель же (суддя, адміністративні органи і т.п.).
Кожна вагома структурна частина курсової "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН - один з головних органів ООН, що складається з всіх держав-членів ООН. Кожна держава може мати не більше за 5 представників в ГА ООН, однак незалежно від числа представників володіє тільки одним голосом. ГА ООН уповноважена обговорювати будь-які питання або справи в межах Статуту ООН, а також що відносяться до повноважень і функцій будь-якого з органів, передбачених Статутом, і давати рекомендації членам ООН і (або) Пораді Безпеки ООН з будь-яких таких питань або справ. Однак у випадках, коли Порада Безпеки виконує покладені на нього Статутом ООН функції по відношенню до якої-небудь. МАТЕРІАЛЬНІ БАЛАНСИ І ПЛАНИ РОЗПОДІЛУ - (постачання) - плани, на основі яких проводиться постачання народного господарства СРСР найважливішими матеріалами, обладнання, паливом і електроенергією, а також постачання населення найважливішими товарами широкого споживання як продовольчими, так і промисловими. Соціалістична система господарства заснована на плануванні і обліку не тільки виробництва, але і розподілу. Ресурси народного господарства в плановому порядку розподіляються для безпосереднього задоволення потреб народу і по галузях народного господарства відповідно до потреби в них. Основною правовою формою. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ - (від лати. inventarium - опис майна) періодична перевірка наявності що рахуються на балансі організації цінностей, їх збереження і правильність зберігання, зобов'язання і права на отримання коштів, а т.ж. господарювання складського і відповідності даних обліку реальності. І. дозволяє здійснювати контроль над збереженням матеріальних цінностей, виявляти і усувати можливі помилки в обліку і роботі матеріально відповідальних осіб, визначати величину природного спаду і уточнювати облікові дані про залишки матеріальних і інших цінностей. І. зазнають основні фонди (кошти), товарно-матеріальні цінності.
У вступі курсової "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Регіональні організації телерадиовещания - організації телерадиовещания, зона упевненого прийому передач яких знаходиться в межах менш ніж половини суб'єктів Російської Федерації. Законодавцем розрізнюються державні і недержавні регіональні організації телерадиовещания (див., наприклад, ст. 47 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації". До державних відносяться організації телерадиовещания, засновниками (соучредителями) яких є державні органи, організації, установи і (або) які фінансувалися не менш ніж на 15 відсотків бюджету відповідної організації телерадиовещания за рік, попередній дню офіційного опублікування.

Довічне успадковане володіння землею - вигляд права на земельні дільниці. Суб'єктами права можуть бути тільки громадяни (землевласники), які мають право здійснити тільки одну операцію - передати земельну дільницю по спадщині. Після введення в дію ЗК РФ земельні дільниці на даному праві не надаються (ст. 21 ЗК РФ), але громадяни, що придбали їх до введення в дію ЗК РФ, зберігають це право на них. Землевласники можуть зареєструвати право власності на належні їм земельні дільниці. Процедура придбання у власність даних земельних дільниць передбачена в ст. 25.2 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 122-ФЗ "Про державну реєстрацію. Витрати власників приміщень в багатоквартирному будинку - В відповідності зі ст. 158 ЖК РФ власник приміщення в багатоквартирному будинку зобов'язаний нести витрати на зміст належного йому приміщення, а також брати участь у витратах на вміст спільного майна в багатоквартирному будинку пропорційно своїй частці в праві загальної власності на це майно шляхом внесення плати за зміст і ремонт житлового приміщення. Рішення загальних зборів власників приміщень в багатоквартирному будинку про оплату витрат на капітальний ремонт багатоквартирного будинку приймається з урахуванням пропозицій керуючої організації про термін початку капітального ремонту, необхідний об'єм.
Список літератури курсової "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" - більше 20 джерел. Влада: питання стратегії і тактики - (power: strategies and tactics) В. відноситься до здатності приймати рішення, к-рі впливають значний чином і зачіпають інтереси інш. людей. Зачастую В. передбачає контроль над поведінкою інш., при цьому в своїй більшості люди добровільно приймають розпорядження носіїв В. і не переживають почуття к. втрати незалежності. У повсякденній мові В. зв'язується зі здатністю "домагатися свого" і "мати вплив". Більшість людей навчаються в процесі життя не довіряти В., вважаючи, що до її придбання прагнуть тільки дуже корисливі і схильні до маніпулювання індивідууми і що ним самим потрібно уникати місць. БАГАТОПЛІДНА ВАГІТНІСТЬ - розвиток в матці одночасно двох або (рідше) більше за плоди. Частота її становить 0,4 - 1,6 % від числа всієї вагітності В останні роки стала зустрічатися частіше в зв'язку з широким застосуванням препаратів, стимулюючих овуляція, - кломифена, пергонала і інш., а також методів екстракорпорального запліднення, при якому в матку вносять не менше за 2 - 3 ембріонів. У виникненні багатоплідної вагітності має значення спадкова схильність. Частота її збільшується у жінок старше за 30 років. Багатоплідна вагітність виникає внаслідок запліднення двох або більшого числа одночасно доспілих яйцеклеток, а також при.

ПІДЛІТКОВИЙ АНАЛІЗ - (ADOLESCENT ANALYSIS) Психоаналитическое лікування, що ініціює нормальний і що коректує неправильний процес розвитку в підлітковому віці. Його мета - добитися специфічної для підліткового віку реструктуризації психіки. Робота з станами розпаду і консолідації структури будується через створення конфліктів, протидіючих виявам інфантильність, об конфлікт, що вирішується відноситься до розним фаз підліткового віку. Адоптація особистості підлітка до пубертату багато в чому пов'язана з культурними і соціальними умовами. У цьому контексті і оперує психоаналіз. Загальний характер підліткового.
Посилання в тексті роботи "Князівська влада в період єдності та децентралізації Русі" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Релігійна поведінка - (religious behavior) Релігія має справу з такою кількістю невідчутних речей, що наукове вивчення релігії як такої виявляється майже неможливим. Навряд чи не єдиний зручний шлях для науки підступитися до релігії полягає у вивченні Р. п. Однак, навіть на цьому шляху виникає немало складностей. Майже будь-яка поведінка у нек-рих людей стає Р. п. при певних обставинах. Порівняно легко визначити Р. п. там, де передбачається участь надприродних істот. Тому будь-яка поведінка, пов'язана з спробами вплинути на поведінку і відношення таких істот, очевидно є Р. п. Будь-яка поведінка, направлена на. Основні маревні синдроми Паранойяльний синдром - Даний синдром характеризується поступовим формуванням систематизованого марення, особливо на перших порах емоційно насиченого і до якоїте міри правдоподібного, позбавленого явних безглуздостей. При цьому маренні не буває галюцинацій (ні істинних, ні псевдогаллюцинаций). У ряді випадків вигляд марення, що розглядається може формуватися на основі сверхценной ідеї. За змістом це частіше за все марення винахідництва, ревнощів, фізичного недоліку, любовне, сутяжний. Галлюцинаторнопараноидний синдром включає в себе маревні ідеї і галюцинації. Однією з варіацій такого синдрому є синдром. КОРРЕКЦИОННО-ВИХОВАЛЬНА РОБОТА - система спеціальних прийомів і заходів, направлених на подолання або ослаблення нестач розвитку аномальних дітей. Термін з'явився в кінці XIX - початку XX вв. в зв'язки з діяльністю М. Монтессорі і О. Декролі, довгий час використовувався застосовно до роботи лише з мислено відсталими дітьми. У вітчизняній педагогіці це поняття стало більш широким: коррекционно-виховальна робота направлена не тільки на виправлення окремих порушень, але і на формування особистості дитини, охоплює всі категорії аномальних дітей і здійснюється спільною діяльністю педагогів і лікарів. Коррекционная.

Фармакологічні форми аддикции - (drug addiction) Наркотики. Існує дуже мн. типів психоактивних лікарських препаратів. Основними категоріями яв-ця: а) опиати, їх похідні і синтезовані опиати, що знижують біль і тривогу; б) седативні препарати, зухвалі мишечную релаксацію і сон; в) стимулятори, що підвищують енергетичний рівень ЦНС; г) транквілізатор, що знижують внутрішнє напруження і тривогу; д) анальгетики або знеболюючі; е) галлюциногени і психоделические речовини, що активують фантазію і уяву. Ці хим. речовини бувають в різноманітних формах: рідина, порошки, капсули і таблетки. Вони можуть вводитися в організм різними способами:. ЗОБ - (син.: струма) - патологічне збільшення щитовидної залози. Поява зобу служить ознакою таких захворювань, як дифузний токсичний зоб, спорадичний нетоксичний зоб, ендемічний зоб, аутоиммунні тиреоидити і інш. Прийнято виділяти п'ять мір збільшення щитовидної залози: від I міри (залоза візуально не збільшена, при ковтанні пальпируется тільки її перешийок) до зобу V міри (щитовидна залоза збільшена дуже сильно, в деяких випадках вона звисає з шиї у вигляді мішка). Якщо функція щитовидної залози не порушена і в її тканині немає вузлів, то збільшення залози I і навіть II міри в неендемичних по зобу. Діагностика динамічна психотерапевтична - Ю. Б. Некрасова. Метод, що поєднує діагностичну і психотерапевтичну функції. ДДП розроблена в системі логопсихотерапии (відновлення порушеного мовного Про.) Ю. Б. Некрасової для людей з важкою формою логоневроза в формі заїкання. Вона проводиться протягом тривалого часу і дозволяє, з одн. стор., отримати від пацієнта результати свідомого самоанализа і власне проективную продукцію, з інш. стор. - викликати терапевтичні зміни. У основі ДДП метод библиотерапии - лікування направленим читанням. О. з пацієнтом відбувається через художній текст, к-рий пропонується в особливій "зв'язці". ВИРАЗКОВИЙ КОЛІТ (ULCERATIVE COLITIS) - Найбільш поширене запальне захворювання кишечника. Один з семи так званих психосоматичних розладів, вивчених Александером (1950), які провокуються і загострюються емоційними конфліктами. Першим психоаналітик, що звернув увагу на психопатологію при виразковому коліті, був Мюррей (1930). Його спостереження були підтверджені і доповнені численними дослідниками - медиками, психологами, психіатрами і психоана литиками. У характерологическом відношенні багато які пацієнти, страждаючі виразковим колітом, здаються поверхневими людьми; їх фантазія, сновидіння і інтроспекція дуже бідні, і.