Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)

(курсова робота з історії права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальні положення кодифікування права Франції початку ХІХ століття ... 5
1.1. Історія створення Французького Цивільного Кодексу ... 5
1.2. Розробка Кодексу ... 6
1.3. Система і доктрина Кодексу ... 8
1.4. Загальна характеристика Цивільного Кодексу Франції 1804 року ... 10
Розділ 2. Характеристика основних положень Кодексу ... 18
2.1. Громадянство і правоздатність ... 18
2.2. Речові права ... 19
2.3. Ренти ... 21
2.4. Зобов'язальне право ... 23
2.5. Сімейне право ... 24
Розділ 3. Кодекс Наполеона за межами Франції ... 26
Висновок ... 29
Література ... 31

Для придбання курсової роботи "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)"

Курсова робота "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" і призначений виключно для пошукових систем.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ПО ПРАВАХ ЛЮДИНИ - міжнародний (регіональний) судовий орган, створений в 1959 р. для забезпечення реалізації Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Е.с. по п.ч. діяв до 1 листопада 1998 р., до вступу внаслідок Протоколу № 11 до Конвенції, яким він був замінений. Він розглядав справи, які поступали від Комісії з прав людини і безпосередньо від держав - членів Поради Європи. Справа звичайно розглядалася на відкритому засіданні суду на основі доповіді Комісії, письмових зауважень і усних заяв учасників процесу. По закінченні слухань проводилися закриті прения. Рішення про те, порушені або не порушені правові. ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ І ПРОФЕСІОНАЛЬНО ЗУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - система заходів медичного (санітарно-епідеміологічного, санітарно-гігієнічного, лікувально-профілактичного і т. д.) і немедичного (державного, суспільного, економічного, правового, екологічного і інш.) характеру, направлених на попередження нещасних випадків на виробництві, зниження ризику розвитку відхилень в стані здоров'я працівників, запобігання або уповільнення прогресування захворювань, зменшення несприятливих наслідків. Стратегії профілактики (далі - П.) професійних захворювань (ПЗ) і професіонально зумовлених захворювань (ПоЗ) можуть реалізовуватися на індивідуальному і груповому. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ - ________________ * У будівництві і геології - начальник виробниче технічного відділу з виконанням функцій технічного керівництва. Крім перерахованих в характеристиці обов'язків, начальник виробниче - технічного відділу керує проведенням науково дослідницьких і експериментальних робіт в області будівництва, складанням титульних списків, підготовкою і оформленням договорів із замовниками і субпідрядниками. Забезпечує високий технічний рівень будівництва, ув'язку технологічної послідовності і термінів виконання робіт підрядними і субподрядними організаціями. Здійснює контроль за. АРЕШТ - висновок під варту, вживаний у встановленому законом порядку як один із заходів припинення (див.) до обвинувачених і підсудним і як дисциплінарна міра стягнення за проступки по службі у випадках, передбачених статутами ряду відомств. Крім того, відомий домашній А., а також арешт майна (див.). Згідно з ст. 127 Конституцією СРСР, ніхто не може бути підданий А. інакше як по постанові суду або з санкції прокурора. По УПК висновок під варту як міра припинення може застосовуватися з санкції прокурора або по визначенню суду у справах про злочини, за які судом може бути призначене позбавлення свободи на.
Кожна вагома структурна частина курсової "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Кондуктівноє поведінка - Узагальнюючий термін, часто вживаний в зарубіжній науці і вказуючий сукупність різного роду поведенческих порушень, що здійснюються осудними особами, які мають відхилення в психофизическом і інтелектуальному розвитку (неврози, психопатії, дебільність і інш.). КП. передбачає явні і потайні форми поведінки - бійки, пошкодження державної, суспільної і приватної власності, розкрадання і т.п., що постійно виявляються в різному оточенні, будь те сім'я, освітні установи, вулиця, виробнича сфера і інш. У психолого-педагогічній науці осіб з такою поведінкою визначають як "аномальних" або. ПРАВОВІДНОШЕННЯ - врегульоване нормами права суспільне відношення, учасники якого є носіями суб'єктивних прав і обов'язків. Міра поведінки означає встановлення його меж (рамок). Можливість і долженствование реалізовуються в конкретних діях, в реальній поведінці. Участникамі П. бувають юридичні особи (організації, підприємства, установи) і фізичні особи (громадяни, що володіють правоздатністю). П. виникають, змінюються або припиняються в певних життєвих обставинах, які називаються юридичними фактами. Останні бувають правотвірними (наприклад, обрання депутатом), правоизменяющими (наприклад, обрання депутата. ВИКТОМОЛОГИЯ - (від лати. victima - жива істота, що приноситься в жертву богу, жертва і греч. logos - слово, вчення), вчення про жертву злочину. Крімінальная В. займається вивченням жертв злочинів і всіх пов'язаних з ними теоретичних і практичних питань; являє собою міждисциплінарну галузь наукових знань. У В. розрізнюють: індивідуальну виктимность - потенційну здатність людини виявитися в ролі жертви злочину внаслідок негативної взаємодії особових якостей індивіда із зовнішніми чинниками; видову виктимность - схильність окремих людей ставати внаслідок ряду обставин жертвами певних видів злочинів (крадіжок.
У вступі курсової "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ - одна з основ припинення зобов'язань (правопрекращающий факт юридичний). Н.і. являє собою таку обставину, яка унеможливлює об'єктивно і безглуздим подальше існування зобов'язальних відносин, коли за настання цієї обставини жодна з сторін відповідальності не несе (п. 1 ст. 416 ГК РФ), причому відсутність провини доводить сторона, що порушила зобов'язання. При Н.і. одностороннього зобов'язання воно припиняється, оскільки боржник ніякої відповідальності за його невиконання не несе. Якщо до виникнення Н.і. жодна з сторін ще не здійснила дій, передбачених взаємним зобов'язанням, воно.

Незаконна видача громадянам виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі - адміністративне правопорушення, відповідальність за здійснення якого встановлена ст. 40-23 КоАП РСФСР. Як адміністративне правопорушення закон розцінює видачу членом виборчої комісії, комісії референдуму, інакшою особою громадянинові виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання можливості проголосувати за інших осіб або проголосувати більше за один раз в ході одного і того ж голосування, а одинаково видачу (передачу) громадянинові заповненого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі. Дане правопорушення порушує встановлене. ЧАДУ (Республіка Чаду) - держава в Центральній Африці. Незалежність проголошена 11 серпня 1960 р. Столиця - м. Нджамена. Адміністративне ділення: 14 префектур. Починаючи з державного перевороту 1975 р., влада по черзі переходила одним з ворогуючих угруповань - Фронту національного звільнення Чада (ФРОЛИНА) на чолі з Гукуні Уеддеєм або збройним силам Півночі на чолі з Хиссеном Хабре. Конфлікт інтернаціоналізувався, втягуючи в події як сусідні країни, так і Францію і США. 17 листопада 1986 р. в Котону (Бенін) підписано угода про створення Перехідного уряду національної єдності, що дав країні деякий шанс на стабілізацію.
Список літератури курсової "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" - більше 20 джерел. ТОКСИКОМАНИИ (НАРКОМАНІЇ) - виникаюча внаслідок звичної хронічної або гострої інтоксикації змінена реактивність організму людини на введення токсичних речовин, переважно діючих на центральну нервову систему. Ця змінена реактивність виражається в: 1) потреби в повторних прийомах цієї речовини (психічна залежність) і прагненні до його отримання; 2) розвитку при позбавленні звичної токсичної речовини абстинентного синдрому, порушення діяльності окремих органів і систем організму (фізична залежність); 3) вимушеному прагненні внаслідок наростаючої переносимості цієї речовини (підвищена толерантність) збільшенню доз, що. ТРАВМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ - Клінічні вияви, патогенез і лікування закритих і відкритих травм головного мозку гострого періоду див. Травма черепно-мозкова. Віддалені наслідки травм головного мозку можуть виявлятися астенічними розладами (астенічний варіант травматичної енцефалопатии), підвищеною збудливістю (експлозивний варіант), ейфорией і значним зниженням критики(ейфорический варіант), апатією і аспонтанностью (апатичний варіант). Травматична епілепсія не є самостійним варіантом травматичної енцефалопатии, оскільки епилептиформні припадки можуть спостерігатися при різних варіантах.

ГРОФ СТАНІСЛАВ - Станіслав Гроф, відомий американський лікар і вчений чеського походження, більш сорока років що досліджував незвичайні стану свідомості і духовного зростання, один з фундаторів і найвидніших представників трансперсональной психології, народився в Празі 1 липня 1931 р. З 1956 по 1967 р. С. Гроф є практикуючим психиатром-клиницистом. На цей же період доводиться його захоплення психоаналізом. У 1959 р. Гроф удостоюється престижній премії Кюф-фнера - національної чехословацкой нагороди, що щорічно вручається за найбільш видатний внесок в області психіатрії. Починаючи з 1961 р. він.
Посилання в тексті роботи "Кодекс Наполеона (Цивільний Кодекс 1804 року)" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНОХИН - Петро Кузьмич(1898 -1974) -російський нейрофизиолог і нейропси-хофизиолог. Автор теорії функціональних систем. Д-р медичних наук (1935), д. чл. АМН СРСР (1945), д. чл. АН СРСР (1966), д. чл. Угорської АН, чл.-корр. Суспільства біологічної психіатрії США, а також Павловського наукового суспільства США; поч. чл. ряду зарубіжних унтов і суспільств. Лауреат Ленінської премії (1972) і Золотої медалі І.П.Павлова (1968). Закінчивши Ленінградський державний ин-т медичних знань (1926), наукову діяльність початків під керівництвом І.П. Павлова (1922). Був одним з організаторів ИП АН СРСР і. Спілкування: онтогенез - дошкільне дитинство - При характеристиці розвитку дитини в перший рік життя в кач. ведучій діяльності називають безпосередньо-емоційне. О. з дорослим. Завдяки близькому емоційному контакту в процесі О. формуються новоутворення дитячого віку. До 2 мес формується потреба в О., що виявляється в комплексі пожвавлення в рухових реакціях немовляти на разл. впливи, по крим можна судити про переживання ним позитивних емоцій. Л. С. Виготський відмічає максимальну социальность немовляти при відсутності головного засобу У цій суперечності Л. С. Виготський бачить рушійну силу розвитку немовляти. У процесі О. формується диада. Діалог - обмін репліками, взаємопов'язаними за змістом думками-думками між 2 і більш людьми (останній випадок іноді називають полилогом). Ісследованія Д. ведуться в разл. галузях знання (філософії, культурологии, педагогіці), в руслі разл. напрямів - в культурно-історичній школі Л. С. Виготського, символічному интеракционизме Дж. Г. Міда, психоаналізі З. Фрейда, в роботах Ж. Піаже, М. М. Бахтіна, Л. П. Якубінського і інш. У Д. як складному мовному комплексі, в склад к-рого входять ланцюги і паралельних реплік, що переплітаються, можна виділити внеш. Д., коли репліками обмінюються реальні.

Тести чесності - (honesty tests) Ранні класичні исслед. чесність, проведена у другій половині 1930-х рр., привела до песимістичного погляду на можливість прогнозування чесності на основі використання тестів "олівця-і-паперу" (т. е. бланкових) і до припущення, що чесність/нечесність конкретного чол. яв-ця ситуативної змінної. Представники ділових, промислових і урядових кіл, стикаючись з приголомшуючими втратами, що списуються на крадіжку працівників, робили неодноразові спроби справитися з проблемою нечесності самими різноманітними способами. Найменше стандартизованим і, як правило, найменше успішним методом. Професійне спілкування на борту повітряного судна - Професійні відносини бортповідник і пілотів виникли з народженням професії бортповідник і зазнавали зміни протягом своєї історії. Льотний і кабинний екіпажі трудяться в одному замкненому просторі фюзеляжу літака, в одному об'єктивному тимчасовому полі, але умови їх труда, задачі на борту повітряного судна (В. з.), функції, трудові операції, физич. і психич. навантаження значно розрізнюються. Стіль О. пілотів і бортповідник змінювався із зміною престижу льотної роботи, умов льотного труда, режиму відпочинку в командировочних рейсах. У кінці ХХ в. ситуація професійного О. поліпшилася з. ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ - один з найбільш важливих і часто вживаних видів вимірювань в інженерній психології (І. в. реакції, І. в. виконання окремих дій, І. в. рішення задачі оператором і т. п.). І. в. застосовується при контролі функціонального стану оператора, проведенні професійного відбору, проведенні різних видів хронометражу, розробці нормативів операторської діяльності, оцінці швидкодії оператора і СЧМ, визначенні міри обученности оператора, контролі результатів його діяльності і т. п. Для И. в. в залежності від величини інтервалів, що вимірюються і необхідної точності можна використати механічні стрілочні секундоміри. ЕТНОПСИХОЛОГИЯ - (від греч. etnos - народ, плем'я) - наука з двійчастим або потрійним "громадянством", що вивчає психологічні особливості народів і їх культури, процеси формування індивідуальної етнічної самосвідомості (етнічної ідентичності) і поведінки особистості, вплив социокультурних чинників на психічні і особові властивості. У Е. широко використовуються психологічні методи дослідження. Син. етнічна психологія, психологічна антропологія, а також застарілий термін - "психологія народів". Описи типових психічних особливостей представників різних народів можна зустріти в трудах.