Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження ... 6
1.1. Поняття банкрутства ... 6
1.2. Поняття і сутність виконавчого провадження ... 9
1.3. Теоретичне обґрунтування проблеми усунення колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження ... 10
Розділ 2. Характеристика та проблема усунення колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження ... 16
2.1. Оцінка стану чинного законодавства щодо колізій в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження ... 16
2.2. Колізійні аспекти законодавства щодо кримінально-правового захисту майнових прав при банкрутстві підприємств ... 20
2.3. Рекомендації щодо вдосконалення законодавства ... 24
Розділ 3. Удосконалення системи примусового виконання зобов'язань у виконавчому провадженні та процедурі банкрутства ... 26
Висновки ... 35
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження"

Курсова робота "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" і призначений виключно для пошукових систем.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД РФ - судовий орган конституційного контролю, самостійно і що незалежно здійснює судову владу за допомогою конституційного судочинства. Виникнення КС прямо пов'язане з проведенням демократичних реформ і втіленням в життя ідей правової держави. Розділення влади, з одного боку - причина виникнення самостійного, незалежного від законодавчих і виконавчих органів влади органу конституційного контролю, а з іншою - розділення влади не може ефективно реалізуватися у відсутність КС. Інститут конституційного контролю був встановлений 15 грудня 1990 р. внесенням поправок в Конституцію РСФСР. 12 липня 1991 р. ДІЄЗДАТНІСТЬ - умова участі громадянина в цивільних правовідносинах. Її суть складає здатність громадянина, що визнається нормами об'єктивного права своїми власними усвідомленими діями придбавати цивільні права і створювати для себе громадянські обов'язки, відповідати за спричинення майнової шкоди. Всі люди правоспроможні, однак не всі вони одночасно дієздатні. І навпаки, всі дієздатні люди є правоспроможними. Д. залежить від особистих якостей людини, його здібності до володіння власною волею, що дозволяє здійснювати розумні дії, розуміти і усвідомлювати їх наслідки і значення. Така здатність не може. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ - система цивільно-правових коштів, що надають кредитору додаткові гарантії отримання ним або належного виконання зобов'язання, або відшкодування збитків шляхом стимулювання боржника встановленням невигідних для нього майнових наслідків або шляхом залучення кредитоспроможної третьої особи або надання кредитору спеціальних прав на відособлене майно боржника. У ГК РФ закріплені наступні способи О.і.о.: а) банківська гарантія, б) задаток; в) застава: г) неустойка; д) поручительство; е) утримання. Цей перелік не є вичерпним: інакші способи О.і.о. можуть передбачатися законом або договором. Безпосередня морально-психологічна підготовка - Підготовка співробітників і груп, що проводиться безпосередньо перед початком рішення складних і відповідальних задач. Професіонально і психологічно важливо, щоб співробітник приступив до дій в стані мобилизованности і готовності виявити в даний час і в даній ситуації всі свої можливості, придбані в ході всієї попередньої підготовки. Задачею керівників, начальників і командирів, самих співробітників і воїнів виступає тому формування стану готовності (изготовленности, робочого і бойового настрою) до моменту початку дій. Без цього перші 10-40 хвилин (час відомого в психології явища.
Кожна вагома структурна частина курсової "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ - одна з основ припинення зобов'язань, що передбачаються ст. 129 ГК. Н. і. може наступити внаслідок таких обставин, за які боржник несе відповідальність; передусім Н. і. може бути зумовлена провиною боржника (напр., по недбалості наймача згоріло здане внайми приміщення). У інших випадках Н. і. наступає по причинах, що виключають відповідальність боржника (напр., предмет зобов'язання загинув при якому-небудь стихійному лихі). Н. і. приводить до припинення зобов'язання лише в тих випадках, коли боржник не несе відповідальності за обставину, внаслідок якої наступила Н. і. Якщо ж Н. і. зумовлена. Адміністративно-правовий статус фізичних і юридичних осіб - (індивідуальних суб'єктів і організацій) - це сукупність їх прав і обов'язків, регульованих адміністративно-правовими нормами і що реалізовуються в адміністративно-правових відносинах. Елементами їх адміністративно-правового статусу є їх адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, а також права, обов'язки і відповідальність цих суб'єктів, передбачена нормами адміністративного права. Адміністративно-правовий статус громадянина характеризується певними особливостями: він включає в себе надзвичайно велике, несумірне з іншими галузями права кількість правових норм; норми, що. ВИБОРЧЕ ПРАВО - 1) У об'єктивному значенні: сукупність правових норм про порядок виборів депутатів представницьких органів і виборних посадових осіб держави і місцевого самоврядування. На базі І.п. організуються і проводяться виборчі кампанії, а виникаючі на основі І.п. суспільні відносини є виборчими правовідносинами. Основу І.п. складають норми конституції держави. Крім цього приймаються спеціальні виборчі закони (в деяких країнах - виборчі кодекси), інакші акти. У РФ система спеціального І.п. представлена багатьма актами. По-перше, це федеральне законодавство. Воно складається з ФЗ РФ від 19 вересня 1997 р. №.
У вступі курсової "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УТВОРЕННЯ В ОБЛАСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ - Утворення в області прав людини (ОПЧ) - це превентивна робота в сфері прав людини, направлена на зміцнення і поліпшення розуміння громадськістю всього спектра прав людини. Мета цієї роботи - озброїти людей знаннями і прищепити їм погляди, установки і навики, необхідні для того, щоб поважати і захищати ці права. Це невід'ємна частина діяльності МА. Секції МА в більш ніж 50 країнах виробили цілий ряд підходів до ОПЧ. Робота в сфері формальної освіти включає в себе лоббирование уряди з тим, щоб вивчення прав людини включили в освітні програми шкіл, вузів, військових і поліцейських академій, а також в.

ДІЗНАННЯ - одна з форм розслідування карних справ (іншою формою є попереднє слідство). Радянський карний процес знає 2 порядки Д.: а) у справах, по яких обов'язкове виробництво, попереднього слідства (ст. 108 УПК). У цьому випадку Д. проводить виявлення і збереження слідів злочину, затримання особи, що здійснило злочин, допит очевидців злочину і інші невідкладні дії по розкриттю злочину; б) у справах, що не вимагають виробництва попереднього слідства. Ці справи розсліджувати органами Д. у відповідності зі ст. 101 УПК аж до закінчення, тобто до припинення їх або складання звинувачувального висновку. Органамі Д. ЗВИЧАЙ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ - одне із загальновизнаних основних джерел міжнародного права, що згадуються в п. 1 ст. 38 Статути Міжнародного Суду ООН, де говориться, що О.м. може застосовуватися судом для рішення переданих йому суперечок "як доказ загальної практики, визнаної як правова норма". О.м. виникає внаслідок тривалої і одноманітної практики суб'єктів міжнародного права, в процесі якої формуються стереотипи їх поведінки по відношенню до однорідних об'єктів, з приводу однотипних проблем і т.д. Такі, наприклад, норми, регулюючі юридичний статус дипломатичних агентів, порядок висновку, дії і припинень міжнародних.
Список літератури курсової "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" - більше 20 джерел. Штучний інтелект - (artificial intelligence) У самому широкому значенні І. і. - це абстрактна теорія челов., тварини і машинного пізнання. Кінцева мета її розвитку - створення єдиною теорія пізнання. Як теорет. психологія. І. і. являє собою продовження дослідницької програми, початої ще Джорджем Булем: "Математика, к-рую ми повинні створити, - це математика челов. інтелекту". Згадана математика відома під назвою булевой алгебри і є системою, що дозволяє представляти пропозиции (висловлювання) в двійковому записі. Булева символічна логіка поряд з разраб. мов програмування зробила можливою створення. ПРОЕКЦІЯ - психічний процес, що супроводиться винесенням суб'єктивних переживань зовні, наділенням зовнішніх об'єктів внутрішніми несвідомими бажаннями, перенесенням провини і відповідальності за схильності, що відкидаються в собі на будь-кого іншого, приписуванням іншим людям власних почуттів, якостей, властивостей і рис вдачі, які не помічаються або не признаються людиною.    На початковому етапі своєї дослідницької і терапевтичної діяльності З. Фрейд розглядав проекцію як захист параноїка, що виносить зовні суб'єктивні переживання, що доставляють йому страждання. У період 1895-1896 років він.

ЮНГ - (Jung) Карл Густав (1875-1961) -швейцарський психолог, психіатр і психоаналітик. Один з фундаторів і лідерів міжнародного психоаналитического руху. Творець аналітичної психології. Освіту отримав в Ба-зельськом ун-ті, закінчивши медичний факт (ліценціат медицини, 1900; д-р медицини, 1902). Був вибраний поч. д-ром ун-та Кларка (1909), Фордхемського (1920) і Калькуттського (1938) ун-тов; поч. д-ром наук Гарвардського (1936), Оксфордського (1938) і інш. ун-тов. Професор медичної психології ун-тов в Цюріхе (1933- 1941) і Базеле (1944-1961). Лауреат літературної премії м. Цюріха (1932). Був.
Посилання в тексті роботи "Колізії в регулюванні процедур банкрутства та виконавчого провадження" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Синдром Мюнхгаузена від третьої особи - (Munchausen syndrome by proxy) Синдром Мюнхгаузена "від третьої особи" (СМ) - форма жорстокого поводження з дітьми, при до-ой батьки створюють помилкове уявлення про наявність захворювань у своїх дітей або штучно викликають їх з тим, щоб потім звернутися за мед. допомогою. У результаті це може привести до летального виходу. Уперше синдром описаний Медоу. Він важкий для діагностики і лікування. Патологічну поведінку звичайно демонструють матері. Типові вияви синдрому - постійні спроби матері добитися того, щоб дитина пройшла різного роду мед. лікування. Такі матері вважають своїх дітей повишенно. Порівняновікові особливості депресивного синдрому - У дітей дошкільного віку депресії виявляються вегетативними і руховими порушеннями, оскільки цьому віку властиві саме ці форми реагування. У більш ранньому віці депресії ще менш нагадують депресії. Діти мляві, рухово беспокойни, апетит порушений, спостерігаються втрата маси тіла, порушення ритму сну. Депресивні стану можуть виникнути при емоційній депресії, позбавленні дитини контакту з матір'ю. Наприклад, при приміщенні дитини в лікувальну установу спочатку у нього виникає стан рухового збудження з плачем, відчаєм, потім виникає млявість, апатія, відмова від їжі і гри, схильність до соматичних. ПРОБЛЕМА ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ - (проблема психофізіологічна) - вельми складна, і досі немає її остаточного і загальноприйнятого рішення. Формально вона може бути виражена питанням: як співвідносяться процеси фізіологічні і психічні? У широкому значенні це - питання про місце психічного в природі; у вузькому - проблема співвідношення психічних і фізіологічних (нервових) процесів. У другому випадку її правильніше називати психофізіологічною. Пропонувалося два основних варіанти рішення, що отримали назви принципу взаємодії психофизического і принципу параллелизма психофизического. Однак обидва вони наштовхуються на істотні труднощі. У.

Порушення операциональних можливостей спілкування - порушення, що розглядаються відповідно до концепції процессуальности і фазної структури породження і сприйняття мови. Думка, породжена опр. мотивом, проходить складний і довгий шлях, перетворюючись в розгорнене мовне повідомлення, і не менш складений шлях від розгорненого мовного повідомлення до думки. Зрозуміло тому, "наскільки складний характер можуть мати ті випадки, коли цей шлях кодування або декодування повідомлення порушується внаслідок поломки тих або інакших ланок мозкового апарату" (Лурия, 1975). Шлях від думки до мови "проходить через стадію внутр. мови, краю, мабуть. НЕВРОТИЧНИЙ - термін, що використовується в психоаналитической літературі для опису психічно нездорової людини, його окремих виявів мислення і поведінки, хворобливих симптомів, характеру загалом.    A. Адлер (1870-1937) вважав, що дослідження невротичного характеру є істотною частиною психології неврозів. У роботі "Про нервовий характер" (1912) він писав про те, що загострені риси вдачі виразно виявляються "в невротичній схильності дитячої душі", невротичне прагнення веде до розширення меж особистості і до безупинного зіткнення з труднощами зовнішнього світу, в багатьох невротичних симптомах. алкоголь - [alcohol] - В хімії даний термін означає велику групу органічних сполук, що отримуються з углеводородов і вмісних одну або більше за гидроксильних груп (-ВІН). Етанол (С2Н5ОН, етиловий алкоголь) - один з цього класу з'єднань і головний психоактивний інгредієнт алкогольних напоїв. У широкому значенні термін "алкоголь" застосовується до алкогольних напоїв. - Етанол утвориться внаслідок сбраживания цукру за допомогою дріжджів. У звичайних умовах алкогольні напої, що утворюються шляхом бродіння, мають концентрацію алкоголю не більше за 14 %. При виробництві спирту шляхом дистиляції (перегонки) етанол. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ (REPRESENTATION) - Уподібнення або образ, що дає враження про оригінал. Психічна репрезентація являє собою більш або менш согласующееся між собою відтворення в психіці сприйняття наділеного значенням предмета або об'єкта. У залежності від приливу або відливу динамічних сил воно може зазнавати зростаючому або убуваючого катексису. Самі по собі психічні репрезентанти утворять подструктуру Я і вважаються одними з його содержаний. Передбачається, що при народженні психічні репрезентанти відсутні; вони починають з'являтися по мірі усвідомлення відмінностей між зовнішнім і внутрішнім, між собою і іншими. Сліди пам'яті.