КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття командитного товариства ... 5
Розділ 2. Правові засади діяльності командитного товариства ... 9
2.1. Установчі документи командитного товариства ... 9
2.2. Порядок державної реєстрації командитного товариства ... 14
2.3. Права та обов'язки учасників командитного товариства ... 20
2.4. Майно командитного товариства ... 23
2.5. Управління командитним товариством ... 28
2.6. Облік і звітність у командитному товаристві ... 31
2.7. Відповідальність вкладника командитного товариства ... 33
Розділ 3. Припинення діяльності і ліквідація командитного товариства ... 34
3.1. Загальні засади та форми припинення діяльності командитних товариств ... 34
3.2. Порядок припинення командитних товариств шляхом ліквідації ... 36
3.3. Особливості припинення командитних товариств шляхом реорганізації ... 40
Висновки ... 41
Список літератури ... 43

Для придбання курсової роботи "Командитне товариство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Командитне товариство"

Курсова робота "Командитне товариство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Командитне товариство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Командитне товариство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Командитне товариство" і призначений виключно для пошукових систем.

ОФФШОРНИЕ ЗОНИ - міста, райони і країни, в яких іноземні (нерезидентні) кредитні установи і інакші компанії здійснюють операції з нерезидентами (іноземними фізичними і юридичними особами) у іноземній для даної країни валюті при відсутності втручання або мінімальному втручанні з боку держави, що створило О.з. При цьому для зареєстрованих в цих зонах установ (компаній) створюється особливо пільговий податковий режим, аж до повного звільнення від оподаткування. Таким чином, головна ознака О.з. - надання податкових пільг нерезидентам, діючим поза юрисдикцією даної держави. Крім терміну "О.з." часто вживають два. ЗЛОЧИННОСТІ ПРИЧИНИ - одна з центральних проблем кримінології: поняття загального (філософського) рівня, що розкривається в рамках такого зв'язку явищ (процесів), в якому одне з них (причина) при певних умовах породжує інше (слідство). За оцінками деяких вчених-кримінологів, злочинність продуцируется, відтворюється внаслідок складної взаємодії більше за 250 чинників, які звичайно градуюються по сферах життя суспільства. У економічних (і тісно пов'язаних з ними розподільних) відносинах сучасної РФ є безліч диспропорцій, кризових процесів, що є могутніми криміногенними чинниками. Глибока економічна криза, що. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС - врегульована нормами цивільного процесуального права діяльність судових органів по розгляду і дозволу віднесених до їх ведіння цивільних справ з метою охорони прав, законних інтересів громадян, організацій і загалом державних і суспільних інтересів, а також по примусовому виконанню постанов судів і інших передбачених законом органів, здійснювана з обов'язковим забезпеченням можливості активної участі в цій діяльності зацікавлених осіб. Г.п. - встановлена законом форма захисту права в судах загальної юрисдикції. Г.п. охоплює процесуальні дії суду по здійсненню правосуддя по цивільних справах і. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА - інститут Особливої частини російського карного законодавства, закріплений в розділі ХII (гл. 34) Карного кодексу РФ. УК РФ 1996 р. уперше у вітчизняному карному праві виділив злочини, що розглядаються в самостійний розділ, завершивши таким чином оформлення нового самостійного інституту карного законодавства. П. п. м. і б. ч. - діяння фізичних осіб, прямо пов'язані з міжнародними злочинами держав. Такі обличчя безпосередньо здійснюють державну політику, що виражається в міжнародному злочині відповідної держави, і відповідальні за неї. Принципи караності і склади окремих злочинів проти миру і.
Кожна вагома структурна частина курсової "Командитне товариство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - (англ. partnership) - вигляд комерційного товариства, об'єднання самостійних суб'єктів господарювання на основі договору між ними, в якій всі учасники несуть необмежену солідарну відповідальність за зобов'язаннями суспільства всім своїм майном. У П.т. діє особиста відповідальність учасників, яким надається велика свобода, але їх права і зобов'язання регламентуються договором. Майно П.т. формується за рахунок внесків учасників, розмір яких визначений в засновницьких документах, отриманих доходів і інших законних джерел, і належить його учасникам на праві загальної пайової власності. П.т. має власне. ПРЕФЕРЕНЦІЇ - (переваги) -торгові поступки, частіше за все в формі зниження митних зборів, що взаємно надаються в міжнародних договорах для розширення торгівлі між державами. "Взаємність" цих поступок в торгових договорах і угодах між капіталістичними державами носить формальний- характер,, оскільки більш слабі країни примушуються до надання по суті односторонніх П. більш, сильним імперіалістичним державам; тим самим равноправность суверенних держав як. суб'єктів міжнародного права грубо порушується. Такий фактично односторонній характер носять угоди об П. між США і Кубою, що. ПРИЕМ В ГРОМАДЯНСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (НАТУРАЛІЗАЦІЯ, ВКОРІНЕННЯ) - (від лати. "naturalis" - природний) - порядок розгляду і прийняття рішень з питань громадянства Президентом РФ відносно осіб, на якій розповсюджуються звичайні (не пільгові) умови придбання російського громадянства. Згідно із законодавством РФ про громадянство іноземні громадяни і особи без громадянства, що досягли 18-літнього віку і що володіють дієздатністю, має право клопотатися об П. в м. РФ. Условієм П. в м. РФ є мешкання на території РФ безпосередньо перед поводженням з клопотанням об П. в м. РФ протягом 5 років безперервно. Термін мешкання на території РФ вважається безперервним, якщо.
У вступі курсової "Командитне товариство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗАВІДУЮЧИЙ ТЕХНІЧНИМ АРХІВОМ - Посадові обов'язки. Організує роботу технічного архіву, забезпечує прийом, реєстрацію, систематизацію і зберігання креслень, проектів, науково - технічних звітів, мікрофільмів і інших документальних матеріалів і технічної документації, пов'язаних з проведенням покладених на установу (організацію) досліджень, виконанням розробок, а також використанням їх результатів у виробництві. Здійснює систематичний контроль за своєчасною здачею в архів підрозділами установи (організації) технічних документів і правильністю їх оформлення. Забезпечує проведення експертної оцінки і відбір матеріалів, не належних.

ТИТУЛИ ВЛАСНОСТІ - в теорії цивільного права термін, який означає різні майнові стану власника в залежність від вигляду дій, яку він здійснює з річчю в момент часу, що розглядається. Оскільки вся сукупність дій з речами по цільових ознаках зводиться до володіння, користування і розпорядження, а правомочність власності, тобто порядок реалізації цих дій, означається через правомочність володіння, користування і розпорядження, то різні комбінації цих дій і правомочності утворять 9 майнових станів. Крім того, в рамках кожної з 9 комбінацій "дія - правомочність" можливі два стани особи, наділених правомочністю. ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - відповідальність держави, суспільства, людини перед суспільством, справжніми і майбутніми поколіннями людей, перед конкретною людиною і природопользователем Еколого-правова відповідальність - це різновид общеюридической відповідальності. Вона означає обов'язок зазнавати несприятливих наслідків за довершене екологічне правопорушення відповідно до санкції порушеної норми права. Е.о. - це економіко-правовий комплекс, вмісний в собі норми, відповідні ним відносини по відшкодуванню і попередженню шкоди природному середовищу. Е.о. виконує три функції: стимулюючу, компенсуючу і превентивну.
Список літератури курсової "Командитне товариство" - більше 20 джерел. ШИЗОФРЕНІЯ - Ендогенное прогредиентное психічне захворювання, що характеризується диссоциацией психічних функцій і що протікає з обов'язковим розвитком психічного дефекту в емоційно-вольовій сфері і різноманітними продуктивними психопатологическими розладами (марення, галюцинації, афективні розлади, кататонические симптоми і інш.). У клінічній картині Ш. виділяють тріаду основних, облигатних симптомів - аутизм, розщеплення і емоційне отупіння. Назва захворювання відбувається від слова "расщепление". Розщеплення виявляється характерної для Ш. диссоциацией, дискордантностью психічних функцій. АТЕРОСКЛЕРОЗ - поширене хронічне захворювання, що характеризується липидной инфильтрацией внутрішньої оболонки аорти, артерій великого і середнього калібру і розростанням в їх стінках з'єднувальної тканини. При атеросклерозі звужується просвіт артерій, зростає густина артеріальної стінки, меншає її розтяжність; в окремих випадках спостерігається аневризматическое розтягнення стінок артерій. Одним з основних чинників розвитку атеросклерозу вважають гипери дислипопротеинемию - диспропорцію у вмісті різних класів липопротеинов в плазмі крові, з яких одні сприяють перенесенню холестерину в судинну.

ЗБУДЖЕННЯ ПСИХІЧНЕ І БОРОТЬБА З НИМ - Під психічним збудженням частіше за все розуміють психомоторное збудження, яке виявляється в неспокійній поведінці хворих і зумовлене наявністю якого-небудь психічного захворювання. Окремий розгляд збудження з практичної точки зору необхідний для розробки заходів боротьби з останнім. Іноді заходи, що проводяться для купирования збудження, не співпадають з лікувальними заходами, що проводяться з приводу того захворювання, в зв'язку з яким виникло збудження. По клінічних виявах можна виділити наступні види збудження. 1. Збудження переважно психомоторного характеру. Сюди відноситься.
Посилання в тексті роботи "Командитне товариство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Агресія - (від лати. aggredior - наступати, aggressio - на- падіння) - вмотивована деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування людей в суспільстві, що шкодить об'єктам нападу (одушевленим і неживим), приносяче физич. збиток людям або зухвале у них психол. дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості і т. п.). Виділяються слід. види А.: 1) физич. сили проти інш. особи або об'єкта; 2) вербальная 3) пряма 4) непряма п.), і дії, що характеризуються неспрямованістю і невпорядкованістю (вибухи люті, що виявляються в крику, топаний ногами, биття. ЖІНОЧИЙ МАЗОХІЗМ - специфічна схильність людини до отримання задоволення шляхом приміщення себе в типово жіночу ситуацію, що характеризується безпорадністю, приниженістю і бажанням бути побитим, схильним до насилля.    Уявлення про жіночий мазохізм були висунені З. Фрейдом в роботі "Економічна проблема мазохізму" (1924), де нарівні з ерогенним і моральним видами мазохізму він виділив жіночий мазохізм, який розглядався їм як вираження жіночої суті. Фундатор психоаналізу виходив з того, що цей вигляд мазохізму властивий не тільки жінкам, але і чоловікам, в своїх фантазіях ви-230 що ступають як. Порушення мислення - (thought disturbances) Мислення - свідоме і несвідоме - служить цілям встановлення і поточного контролю комунікації, регулювання діяльності, породження, формулювання і рішення задач на вербальном і невербальном рівнях. Н. м. можуть спостерігатися на континуумі, впорядкованому по мірі тягаря від нормального відключення уваги до рівня патології. Нек-рі з менш серйозних Н. м. відмічаються у дітей з гиперкинетическим синдромом, чия увага швидкоплинна, а виконання ними завдань уривається уявною необхідністю здійснення моторних актів. Письменники і композитори тж випробовують Н. м., такі як періоди.

ЩЕРБА - Лев Володимирович (1880- 1944) - російський філолог, лінгвіст, психолингвист. Фундатор великої лінгвістичної школи, один з основоположників теорії фонем, методист русявий. і иностр. мов. Професор (з 1916). Д. чл. АН СРСР (1943) і АПН РСФСР (1944). Закінчив историко-фило-логич. факт Петербургського ун-та (1903) і І.А. Бодуен де Куртене, під керівництвом якого Щ. займався, залишає його при кафедрі порівняльної граматики і санскриту. Після здачі магістерських екзаменів (1906) Щ. їде у відрядження в Лейпциг, потім в Північну Італію, де самостійно вивчає живі тосканские діалекти. У 1907-1908 рр. в Парижі. Поняття про темперамент і його фізіологічні основи - Темперамент - це ті природжені особливості людини, які зумовлюють динамічні характеристики інтенсивності і швидкості реагування, міри емоційної збудливості і урівноваженості, особливості пристосування до навколишнього середовища. Перш ніж перейти до розгляду різних видів темпераменту, відразу підкреслимо, що немає кращих або гірших темпераментів - кожний з них має свої позитивні сторони, тому головні зусилля повинні бути направлені не на переробку темпераменту (що неможливо внаслідок природженості темпераменту), а на розумне використання його негативних граней. Людство здавна намагалося виділити. ВІДНОШЕННЯ МЕЖГРУППОВОЕ - в психології - сукупність соціально-психологічних явищ, що характеризують суб'єктивне відображення, сприйняття багатоманітних зв'язків, виникаючих між групами соціальними, а також зумовлений ними спосіб взаємодії груп. Специфіка сприйняття межгруппового укладається: 1) в об'єднанні індивідуальних уявлень в деяке ціле, якісно відмінне від становлячих його елементів; 2) в тривалому і недостатньо гнучкому формуванні представлень межгруппових, що володіють стійкістю до зовнішніх впливів; 3) в схематизации і спрощенні можливого діапазону сторін сприйняття іншої групи. Загалом уявлення. ПОЧУТТЯ СОРОМУ - афективний вияв, що супроводиться замішанням, збентеженням, неспокоєм і що є захистом від непристойних бажань, аморальних спонук, асоціальних форм поведінки.    Почуття сорому розглядалося З. Фрейдом в зв'язку обговоренням типових сновидінь, зокрема сновидінь про наготу. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він зазначав, що сновидец може бачити себе що розгулює серед інших людей, будучи голим або погано одягнутим, без всякого супутнього почуття сорому. Однак типовими є такі сновидіння, коли суб'єкт відчуває сором і збентеження, але не може змінити неприємної ситуації. "Мова.