Компенсаційна функція цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження компенсаційної функції цивільного права.....5
1.1. Поняття цивільного права.....5
1.2. Загальна характеристика функцій цивільного права.....11
Розділ 2. Збитки та неустойка як основні способи відновлення порушеного стану сторін.....14
2.1. Загальна оцінка способів захисту цивільних прав.....14
2.2. Збитки.....19
2.3. Неустойка.....25
Розділ 3. Проблема компенсації моральної шкоди.....29
Висновки.....35
Література.....37

Для придбання курсової роботи "Компенсаційна функція цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Компенсаційна функція цивільного права"

Курсова робота "Компенсаційна функція цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Компенсаційна функція цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Компенсаційна функція цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Компенсаційна функція цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОНТРАКТУ) З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ - звільнення працівника роботодавцем по основах, передбачених ст. 33 і 254 КЗоТ. Стаття 33 містить вичерпний перелік загальних основ розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи роботодавця, а ст. 254 - перелік додаткових основ, що розповсюджуються тільки на окремі категорії працівників. У випадках, передбачених законодавством, колективними договорами, угодами, розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи роботодавця допускається тільки з попередньої згоди відповідного профспілкового органу. Для деяких категорій працівників встановлені додаткові гарантії при звільненні. ДЕРЖАВНІ ЗБОРИ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ - вищий орган державної влади Угорської Народної Республіки - держави народної демократії (див. Народно-демократична держава). Г. з. - вища представницька установа угорського народу, який під керівництвом робочого класу, спираючись на безкорисну братську підтримку і допомога СРСР і використовуючи його досвід, будує соціалізм. Г. з. обирається терміном на 4 роки громадянами ВНР на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Право обирати і бути вибраними мають всі угорські громадяни, яким виконалося 18 років на початок року виборів. Кожний комітат і столиця Будапешт. Справи про відновлення на роботі осіб, звільненої в зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників організації -  У справах про відновлення на роботі осіб, звільненої в зв'язку з скороченням чисельності або штату працівників організації (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), в предмет доведення включаються наступні обставини:  1) чи було вироблено в дійсності скорочення чисельності або штату працівників організації;  2) чи додержані норми трудового законодавства, регулюючі порядок вивільнення працівника;  3) чи отримана згода профспілкового комітету на звільнення працівника, якщо останній був членом профспілки (у відповідності з ч. 1 ст. 82 ТК РФ);  4) чи був попереджений виборний профспілковий орган про майбутнє. Деформація правосвідомості -  ДП: 1) процес несприятливої зміни правосвідомості індивідів, соціальних груп, суспільства під впливом конкретних обставин; 2) сукупність дефектів правосвідомості. Правомірна поведінка громадянина в ідеалі здійснюється по схемі: знання норми права - визнання її соціальної цінності - її дотримання. ДП - це порушення його функціонування на пізнавальному, аксиологическом або регулятивном рівнях. Можливі варіанти, коли індивід: а) не знає зміст норми права; б) знає зміст норми, але відноситься до неї негативно; в) знає зміст норми і визнає її соціальну цінність, але не виконує її розпорядження.
Кожна вагома структурна частина курсової "Компенсаційна функція цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ОБ'ЄКТАХ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ - злочин проти суспільної безпеки, Передбачене ст. 215 УК РФ, являє собою порушення правил безпеки при розміщенні, проектуванні, будівництві і експлуатації об'єктів атомної енергетики, якщо це могло спричинити смерть людини або радіоактивне зараження навколишнього середовища. Об'єктивна сторона злочину полягає в порушенні вказаних правил, що створюють загрозу життя людини або загрозу радіоактивного зараження навколишнього середовища. До об'єктів атомної енергетики відносяться: 1) ядерні установки - споруди і комплекси з ядерними реакторами, в тому числі атомні станції, судна. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВ'Я - стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя у виробництві потомства і психосексуальних відносинах в сім'ї. До специфічних критеріїв порушень Р. з. працюючих і їх потомства в зв'язку з умовами труда потрібно відносити: пошкодження, що призвели за собою втрату здібності до запліднення (неродючість, порушення менструальної функції); пошкодження, зухвалі спонтанний аборт або роди мертвим плодом, позаматкову вагітність, пухирний замет і інш.; природжені вади розвитку плоду; пошкодження плоду і новонародженого, зумовлені станами матері, які можуть бути не пов'язані з. НЕЗАКОННИЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧНИХ КОШТІВ - в карному праві термін, вказуючий групу злочинів незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, збут наркотичних коштів або психотропних речовин (ст. 228 УК РФ), розкрадання або здирство наркотичних коштів або психотропних речовин (ст. 229 УК РФ) і примикаюче до цієї групи незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, вмісних наркотичні речовини (ст. 231 УК РФ). Відноситься до групи злочинів проти здоров'я населення і суспільної моральності. Типовим мотивом до збудження карної справи об Н.о.н.с. служить затримання підозрюваного на місці злочину: в момент.
У вступі курсової "Компенсаційна функція цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ'Я - відстань, пройдена фронтом полум'я в одиницю часу по горючій газопаровоздушной суміші в даному напрямі. до складу показників пожаровзривоопасности речовин і матеріалів застосовно до горючих газів і рідин входить т. н. нормальна С. р. п. - швидкість переміщення фронту полум'я відносно несгоревшего газу (пар, їх суміші) в напрямі, перпендикулярному до його поверхні. Значення величини нормальної С. р. п. лежить, як правило, в діапазоні від 0,03 до 15,00 м/з і залежить від складу суміші (пальне - окислювач) і інш. чинників (газодинамических і т. п.). в зв'язку з цим нормальна С. р. п. є мінімально.

Інформаційні технології - технології обробки інформації, в т. Ч. С використанням електронної техніки. І н ф об р м а ц і об н н а я т е х н об л об г і я (англ. Information technology, it) охоплює всю обчислювальну техніку і техніку зв'язку, побутову електроніку, тілі- і радіомовлення. Створюються крупномасштабний інформаційно-технологічні системи. І. Т. Пріменяют в управлінні і освіті, в різних галузях науки і економіки. Інформаційні технології в навчанні з охорони труда. Ефективне навчання стає для різних організацій (малих і середніх підприємств, великих компаній) найважливішою умовою забезпечення їх. Осудність - Осудність є здатність особи розуміти що здійснюється ним і керувати своїми діями. Вона відображає ту міру вимогливості до психіки суб'єкта, яка дозволяє покласти на нього карну відповідальність при здійсненні ним діяння, передбаченого Особливою частиною УК. Осудним вважається будь-яке обличчя, що досягло віку настання карної відповідальності. У структуру осудності включені інтелектуальний і вольовий моменти психічної діяльності людини. Інтелектуальний момент характеризується: 1) здатністю усвідомлювати фактичний характер дій, що здійснюються, 2) здатністю усвідомлювати суспільну небезпеку діяння.
Список літератури курсової "Компенсаційна функція цивільного права" - більше 20 джерел. АРТТЕРАПИЯ - Ізученіє А. почалося в 20-е рр. нашого сторіччя з фундаментальних робіт Прінцхорна (Prinzhorn Н., 1922). У Росії в 1926 р. вийшла перша монографія, присвячена А., - книга П. І. Карпова "Творчість душевнохворих і його вплив на розвиток науки і техніки", де проблема творчих виявів при психічних захворюваннях розглядалася не тільки в медичному, але і в історичному і біологічному аспектах. У США зображальні кошти в психотерапевтичному процесі уперше застосував в 1925 р. при аналізі сновидінь своїх пацієнтів Левіс (Lewis N. D. S). Теоретичні основи терапії за допомогою зображального мистецтва. ФУНКЦІЇ Я (EGO FUNCTION) - Для здійснення різних задач Я використовує деяку сукупність функцій. Хоч вони певною мірою перехрещуються, проте, прийнято виділяти основні з них: перцептивную, що відноситься до об'єктів і реальності, захисну, регулятивную, що синтезує і интегративную, автономну і виконавчу. У даному розділі обговорюються лише ті аспекти функціонування Я, які стосуються безпосередню психоаналізу і психіатрії. Відношення до реальності. Цей термін означає не тільки адаптацію до реальності, здійснювану з допомогою Я і залучаючу в діяльність всю особистість, але також оцінку і почуття реальності. Під адаптацією.

Шість вправ методики Шульца - Перша вправа. Зводиться до викликання відчуття тягаря у верхніх і нижніх кінцівках, що виявляється розслабленням поперечносмугастої скелетної мускулатури. Формули, які використовуються при цьому: "Права рука абсолютно важка", потім "Ліва рука абсолютно важка" і "Обидві руки абсолютно важкі". Ідентичні формули існують для ніг, остаточна формула виглядає так: "Руки і ноги абсолютно важкі". Друга вправа. Викликання відчуття тепла в руках і ногах з метою оволодіння регуляцией судинної иннервацией кінцівок. Формули: "Права (ліва) рука абсолютно тепла".
Посилання в тексті роботи "Компенсаційна функція цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ - процес логічного, розсудливого пояснення людиною власних думок, установок, вчинків і дій, що дозволяє виправдовувати і приховувати істинні їх мотиви.    Уявлення про раціоналізацію містилися в роботах багатьох письменників і вчених, оскільки дане явище широко поширене в житті людей. Однак психоаналитическое розуміння цього феномена уперше було дано англійським психоаналітик Е. Джонсом (1879-1958) в його статті "Раціоналізація в повсякденному житті" (1908).    Процес раціоналізації не вислизнув від уваги З. Фрейда. Навпаки, в багатьох своїх роботах він не тільки продемонстрував. КОНФЛІКТ - (англ. conflict від лати. conflictus - зіткнення) - широкий термін, що активно експлуатується в психології, соціології, інш. науках, а також філософії, конфликтологии і буденній свідомості. У психології під К. частіше за все розуміється актуализированное суперечність, зіткнення протилежно направлених інтересів, ціліше, позицій, думок, поглядів суб'єктів взаємодії або опонентів (від лати. opponentis - такий, що заперечує) і навіть зіткнення самих опонентів. Складності точної дефініції К. пов'язані не тільки з відмінностями дисциплінарних підходів, але і з надзвичайно широкою різноманітністю самих. ЗАЛИШКИ ДНЯ - переживання попереднього дня, що є джерелом і матеріалом сновидіння.    Психоаналитическое розуміння сновидінь засновується на висунених З. Фрейдом ідеях про джерела їх виникнення і механізми роботи, включаючи його уявлення про походження елементів змісту сновидіння. У роботі "Тлумачення сновидінь" (1900) він висунув твердження, згідно з яким "в кожному сновидінні можна знайти зв'язок з переживаннями попереднього дня". Це твердження засновувалося на аналізі його власних і чужих сновидінь, що виявив їх очевидний зв'язок з денними враженнями.    З. Фрейд не відхилився від.

Методика "Оцінка емоційного вираження осіб по фотографії методом "вибору з списку"" - С. В. Квасовец. Призначена для вивчення емоційного стану людини, його особових характеристик, що відноситься до емоційної сфери, індивідуальних особливостей суб'єктивного досвіду, пов'язаного з емоційними аспектами межличностного взаємодії. У основі методики лежить побудова думки про емоційний стан зображеної на фотографії людини. Для побудови такої думки випробуваний повинен використати свій власний досвід емоційних реакцій і своє знання значень різних виразів обличчя, тобто свою "емоційну" пам'ять. Оскільки вираження осіб на тестових фотографіях невизначено і надає можливість. Психологія пропаганди - (лати. propagare - розповсюджувати) - прикладний розділ соціальної психології, що має своїм предметом закономірності взаємодії людей в системах, що утворюються джерелом пропаганди і аудиторією, а також вплив об'єктивних і суб'єктивних чинників на течію і результати цього процесу. У П. п. розглядаються: 1) процеси поширення повідомлень на рівні формування, закріплення або зміни установок по відношенню до об'єктів, що мають соціальну значущість; 2) психол. сторона процесів виникнення і функціонування суспільств. настроїв і суспільств. думки; 3) способи спонукання людей до дій в зв'язку з. ТВАРДОВСКИЙ - (Twardowski) Казі-меж Їжаки Адольф (1866-1938) - польський і український психолог і філософ. Поряд з Ю. Охоровичем, один з творців досвідченої психології в Польщі і Західній Україні, фундатор львовско-варшавской філософської і психологічної школи. У 1885-1889 рр. вчився на філософському відділенні Венського ун-та. З 1892 р. працював в Лейпцигськом інституті експериментальної психології В. Вундта, де в тому ж році підготував докт. роботу по філософії. З 1894 р. - приват-доцент Венського ун-та, а в 1895-1930 рр. - професор філософії і психології Львівського ун-та, зав. кафедрою філософії. Протягом. міжособовий криза - Завдяки творцям теорії динамічних систем в науч. мирі склалося принципова згода відносно того, щоб визнавати кризи фундаментальною властивістю процесу розвитку. У кач. відмітних особливостей кризового стану будь-якої системи потрібно виділяти: 1) її крайню нестійкість; 2) відносно короткочасний характер такого стану (система прагне до визначеності); 3) випадковість вибору подальшого напряму розвитку, неможливість його надійного прогнозування. Кризова ситуація - це стан, в до-ром система внаслідок тиску зсередини або зовні втрачає свій порядок і структуру, що приводить до зміни одного стану на.