Компенсаційна функція цивільного права

(курсова робота з цивільного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття цивільного права як галузі права ... 5
Розділ 2. Функції цивільно-правового регулювання ... 13
2.1. Загальноправові функції ... 13
2.2. Специфічні цивілістичні функції ... 18
Висновки ... 34
Список використаної літератури ... 36

Для придбання курсової роботи "Компенсаційна функція цивільного права" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Компенсаційна функція цивільного права"

Курсова робота "Компенсаційна функція цивільного права" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Компенсаційна функція цивільного права", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Компенсаційна функція цивільного права" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Компенсаційна функція цивільного права" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про стягнення з банків і інакших кредитних організацій грошових сум, не списаних з рахунків боржника -  В відповідності зі ст. 6 Федерального закону від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво" виконавчий документ, в якому містяться вимоги про стягнення грошових коштів, може бути направлений стягувачем безпосередньо в банк або інакшу кредитну організацію (далі - банк), якщо стягувач має в своєму розпорядженні відомості про рахунки боржника, що є там і про наявність на них грошових коштів, або судовому приставу-виконавцю, якщо такими відомостями він не має в своєму розпорядженні. При цьому списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на основі розпорядження. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО - сукупність норм, регулюючих цивільні правовідносини, виникаючі в умовах боротьби і співпраці держав. Норми ці регулюють цивільно-правове і цивільно-процесуальне положення іноземних громадян і іноземних юридичних осіб. У склад М. ч. п. входить також колізійне право (див. Колізійна норма). М. ч. п. регулює правовідносини, в яких нарівні з державою (державними організаціями) беруть участь громадяни і юридичні особи. М. ч. п. регулює особливий вигляд цивільних правовідносин, виникаючих в умовах економічних (особливо торгових) відносин між державами; тому ряд норм М. ч. п. безпосередньо витікає з. Ліцензії види - 1. По складу прав, що передаються по угоді: а) патентні ліцензії; Предметом такого роду ліцензійного договору є надання права використання, наприклад, винаходу, на який подана заявка або вже отриманий охоронний документ в формі патенту, що надає виняткове право на винахід, при цьому право на використання ноу-хау, технічній інформації і т.п. не надається. б) безпатентні ліцензії; Договір ліцензійного характеру, об'єктом якого стає різного роду технічна і інакша інформація, в тому числі ноу-хау, вмісний передачу/отримання прав, витікаючих з охоронних документів. в) комплексні ліцензії, в яких право. СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД) - регіональне міждержавне об'єднання, створене в 1991 р. колишніми республіками СРСР. СНД було створено на основі "Угоди між Республікою Білорусь, Російською Федерацією (РСФСР) і Україною про створення СНД" ( "Біловезька Угода") 8 грудня 1991 р. Підписали Угоду керівники трьох республік СРСР як держав - засновників СРСР, що підписали Союзний договір 1922 р. (за Республіку Білорусь - С. Шушкевич і В. Кебич, за РСФСР В. Ельцин і Г. Бурбуліс, за. Україну - Л. Кравчук і В. Фокин). Угода ратифікована 12 грудня 1991 р. постановою Верховної Ради РСФСР, яка звернулася до всіх держав - колишнім союзним.
Кожна вагома структурна частина курсової "Компенсаційна функція цивільного права" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВИПРАВНІ РОБОТИ - вигляд покарання, передбачений п. "д" ст. 44 і ст. 50 УК РФ і представляючий собою труд по місцю роботи осудженого, при якому із заробітку осудженого виробляють утримання в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 5 до 20%. І. р. призначаються на термін від двох місяців до двох років (ч. 1 і 2 ст. 50 УК РФ). Суть И. р. - в обмеженні майнових прав осудженого (зменшення заробітку) і в обмеженні його трудових прав (право на зміну місця роботи, обмеження в просуванні по службі). І. р. призначаються тільки як основне покарання у випадках, коли цей вигляд покарання передбачений в. НАДОМНИКИ - працівники, що уклали трудові договори з роботодавцем про виконання роботи на будинку особистим трудом, з матеріалів організації і з використанням інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або що придбаваються працівником за свій рахунок (ст. 310 тК Рф). На надомників розповсюджується дія законодавства про труд, з особливостями, встановленими гл. 49 тК Рф. Переважне право на укладення трудового договору як надомники надається жінкам, що мають дітей у віці до 15 років; інвалідам і пенсіонерам за віком; особам, що досягли пенсійного віку, але не одержуючим пенсію; особам із зниженою. Схема виборчих округів - нормативний правовий акт, в якому позначені межі виборчих округів, перелік адміністративно-територіальних одиниць, або муніципальних утворень, або населених пунктів, вхідних в кожний виборчий округ, номер і центр кожного виборчого округу, число виборців в кожному виборчому округу. У випадку, якщо виборчий округ включає в себе частину території адміністративно-територіальної одиниці, або муніципального утворення, або населеного пункту, в схемі повинні бути позначені межі даної частини території адміністративно-територіальної одиниці (муніципального утворення, населеного пункту). Схема.
У вступі курсової "Компенсаційна функція цивільного права" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВЦИК) - верховний законодавчий, розпорядливий і контролюючий орган РСФСР, що діяв на основі Конституцій РСФСР 1918 і 1925 рр. ВЦИК обирався Всеросійським з'їздом Рад і, згідно з Конституцією РСФСР, задав загальний напрям діяльності Уряду і всіх органів державної влади РСФСР, об'єднував роботу по законодавству і управлінню. У задачі ВЦИК входило спостереження за проведенням в життя Конституції РСФСР і за виконанням постанов всеросійських з'їздів Рад і верховних органів СРСР. На ВЦИК покладалося загальне керівництво всією політикою і народним господарством РСФСР, затвердження плану народного господарства.

Загальна психологічна модель особистості випускника юридичної освітньої установи - Відображає узагальнені дані всіх досліджень особистості юриста, частота виділення в них різних професіонально значущих якостей, математично обчислену ранговую значущість їх. Виявлені професіонально-значущі якості розподілені по групах, виділені їх ранги по мірі значущості. Якості, що мають 1-й і 2-й ранги в різних групах увійшли в "Загальну психологічну модель особистості випускника вищої юридичної освітньої установи". Модель складається з двох частин, семи блоків і сімнадцяти груп. У кожну з груп, в свою чергу, входять ПЗК, необхідні випускнику в професійній діяльності. У. ОСНОВИ ОБМЕЖЕННЯ НА ВИЇЗД З РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - передбачені федеральним законом обставини, при наявності яких допускається тимчасове обмеження права громадянина РФ на виїзд з країни. Федеральний закон від 15 серпня 1996 р. "Про порядок виїзду з Російської Федерації і в'їзду в Російську Федерацію" (ст. 15) встановлює, що такі обмеження можливі у випадках, якщо громадянин: 1) при допуску до відомостей особливої важливості або абсолютно секретних відомостей, віднесених до державної таємниці, уклав трудовий договір, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з РФ (при умові, що термін обмеження не може перевищувати 5 років від дня.
Список літератури курсової "Компенсаційна функція цивільного права" - більше 20 джерел. ПСИХОТЕРАПІЯ ПРИ НЕВРОЗАХ І ІНШИХ ПРИКОРДОННИХ СТАНАХ - Найбільш поширене уявлення про неврози як психогенні розлади, в механізмах розвитку, компенсації і декомпенсации яких визначальна роль належить психічному чиннику, пояснює адекватність і широке поширення різних форм психотерапії передусім при цій групі захворювань. Сам же зміст психотерапії при неврозах, її цілі і задачі різні і визначаються тією концепцією, якої дотримується психотерапевт. У вітчизняній літературі останнього періоду найбільше число робіт присвячене психотерапії неврозів, що спирається на принципи патогенетической концепції, заснованої на психології відносин (Мясищев В. Н., 1960;. Особистість (персона) - (термін "особистість" - від общеславянск. "ликь", "персона" - від греч. phersus) - 1. сума якостей людини, знання яких дає можливість робити науково обгрунтовані прогнози відносно майбутнього його долі і поведінки в різних соціальних ситуаціях. Такі очікування від дефініції терміну "особистість" є, швидше, утопічними, заснованими на механистическом, ньютоновом детермінізмі, що характеризує бихевиоризм, психоаналіз, деякі напрями соціальної психології. Про це писав вже Ф.М.Достоєвський, заперечуючи возобладавшим в його час оптимістичним підходам до розуміння.

ОРАЛЬНИЙ ФАЗА - стадія інфантильного розвитку, на якої либидозное (сексуальне) потяг зосереджено на слизовій оболонці рота. На цій стадії розвитку, характерній для перших 18 місяців - 2 років життя немовляти, рот дитини є основним джерелом отримання задоволення.    У роботі "Три нариси по теорії сексуальності" (1905) З. Фрейд взяв за зразок інфантильних сексуальних виявів акт сосания. Він виходив з того, що частина губ рота, мова, будь-яке інше місце шкіри беруться дитиною як об'єкти, які підлягають сосанию. Акт сосания поглинає увагу дитини і кінчається, як правило, сном або моторною реакцією.
Посилання в тексті роботи "Компенсаційна функція цивільного права" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Час реакції вибору - (choice reaction time) У задачі на час простої реакції випробуваний лише реагує всякий раз, коли виявляє певний подразник. Ніякого рішення крім того, присутній або відсутній подразник, приймати не потрібно. У задачі на В. р. в. передбачається пред'явлення неск. подразників, а від випробуваного можуть чекати неск. варіантів реагування, в залежності від характеру подразника або рішень, що приймаються. Так, випробуваним можуть, напр., запропонувати натискати на телеграфний ключ правою рукою при появі (як подразник) квадрата і лівою рукою - при появі кола. Час між пред'явленням. Автоматизована оцінка - (computer-assisted assessment) Оцінка є однією з найбільш поширених і важливих функцій прикл. психол. Вона передбачає отримання поведенческих і психол. даних і їх об'єднання з метою полегшення прийняття клінічних рішень. Проблеми, связані з традиційними методами прийняття клінічних рішень, часто відмічалися фахівцями. Ці проблеми свідчать про те, що клінічні рішення часом виявляються недостовірними і необгрунтованими - тому зухвалими сумніви в їх корисності. Одним з методів підвищення надійності, валидности і корисність методів психол. оцінки, а отже і рішень, заснованих на витягнутій з неї. ТИХОМИРОВ - Олег Костянтинович (1933-2001) - російський психолог, фахівець в області теорії і методології психології, психології мислення, штучного інтелекту і інформатики. Д-р психологічних наук (1968), професор (з 1970). Зав. кафедрою загальної психології факту психології МГУ ім. М.В. Ломоносова (1990-2001). Чл. Вченої ради МГУ (з 1991), засл. професор МГУ (з 1998). Чл. редкол. журналу Вісник МГУ. Серія 14. Психологія. Нагороджений медаллю За доблесний труд (1990). Закінчив відділення психології філософського факту МГУ (1956), аспірантуру факультету (1959), захистивши під керівництвом А.Р. Лурія канд. дис:.

ПОГЛИНАННЯ (ІНКОРПОРАЦІЯ) - примітивна фантазія, що відображає бажання суб'єкта оволодіти зовнішнім об'єктом.    Поняття "поглинання" (ньому. Einverleibung, анг. incorporation) звичайно використовується в психоаналитической літературі для опису фантазій людини, пов'язаних з бажанням прийняти що-небудь всередину свого тіла. У фантазіях пацієнтів може мати місце поглинання через рот самих різноманітних неживих предметів і живих організмів, а також увібрану їх в себе через ніс, вухо або анус. Найбільш поширеними є оральний фантазії, однак зустрічаються і такі, в яких поглинання чогось здійснюється через око або. ФОРМАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ - (англ. formal operations) - один з типів операцій інтелектуальних. Згідно з поглядами Ж. Піаже, Ф. про. характеризують стадію інтелектуального розвитку сучасної людини, яку він досягає в підлітковому віці (від 11-12 до 14-15 років). Ф. про. будуються на основі конкретних операцій. Це операції над операціями, або операції 2-го порядку. Завдяки їм дитина стає здатною міркувати, спираючись на гіпотези, що висуваються ним. Він формує гіпотези, виводить на їх основі певні слідства (див. Умовивід), а потім проводить спостереження для того, щоб визначити, чи узгодяться його ідеї з дійсністю. Такий спосіб. МЕТОД МИНИ-ІНТЕРВЕНЦІЇ ПРИ ЗЛОВЖИВАННІ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ - Перші свідчення ефективності легких психотерапевтичних втручань (названих мини-інтервенцією) були зафіксовані в 1970-х рр. в Англії. Порівнювалася ефективність "Поради" і "Лікування" в забороні непомірного вживання алкоголю. Виявилося, що катамнестические дані, зібрані через рік, достовірно статистично не відрізнялися в двох експериментальних групах 100 чоловіків, хворих алкоголізмом. Пізніше було підтверджено, що хворі, що мають синдром залежності, що сформувався від алкоголю, отримували більше користі від лікування, чим від консультації, а ті, що. бщение державних службовцях в суспільних приймальних - Процес пізнання госслужащими співробітників своїх установ і відвідувачів суспільств. приймальних і їх межличностні відносини мають особливості, що відрізняють їх від інш. професійних груп, внаслідок ряду чинників: 1) социокультурная середа, що формує еталони і стереотипи, що виявляються при пізнанні інших; 2) професійна група, в межах до-ой працює госслужащий; 3) индивидні, особові і субьектно-деятельностні особливості самого службовця. Успешность О. госслужащих, працюючих в суспільств. приймальних, забезпечують проникливість, соціально-перцептивная і емоційна компетентність, що.