Конституційний лад України

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Поняття конституційного ладу України і його основи ... 5
Розділ 2. Гуманістичні основи конституційного ладу України ... 13
Розділ 3. Суспільний устрій України ... 17
Розділ 4. Конституційні основи державного ладу України ... 22
Висновки ... 33
Література ... 36

Для придбання курсової роботи "Конституційний лад України" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційний лад України"

Курсова робота "Конституційний лад України" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційний лад України", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційний лад України" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційний лад України" і призначений виключно для пошукових систем.

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ - "самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, направлена на систематичне отримання прибутку від користування майном, продаж товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими у встановленому законом порядку" (п. 1 ст. 2 ГК РФ). П.д. є одним з видів відносин, регульованих цивільним законодавством (нарівні з майновими і пов'язаними з ними особистими немайновими відносинами). Внаслідок цього на П.д. розповсюджуються загальні принципи цивільного права: свободи договору, недоторканості власності, неприпустимості втручання в приватні справи і т.д. Правове регулювання П.д. Усиновлення - це пріоритетна форма серед всіх можливих видів пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків, в тому числі і серед всіх існуючих форм виховання в умовах сім'ї. Внаслідок усиновлення діти і їх потомство по відношенню до усиновлювачів і їх родичів, а усиновлювачі і їх родичі по відношенню до усиновлених дітей і їх потомства прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах і обов'язках до родичів за походженням. Усиновлення допускається відносно неповнолітніх дітей, єдиний родитель або обидва родителі яких: померли; невідомі, судом визнані безвісно відсутніми або оголошені вмерлими;. Остаточна оцінка доказів -  Розглянемо критерії остаточної оцінки доказів судом.  Суд оцінює докази по своєму внутрішньому переконанню. Внутрішнє переконання суду при оцінці доказів йде своїм корінням в принцип вільної оцінки доказів: ніякі докази не мають для суду зазделегідь встановленої сили (ч. 2 ст. 67 ГПК), кожний доказ підлягає оцінці судом нарівні з іншими доказами. Не існує і формальних вимог про те, які докази потрібно визнавати достовірними. Ніхто не має право давати суду вказівки про те, як треба оцінити ті або інакші докази. Суд оцінює докази незалежно від стороннього впливу, виходячи з сукупності доказів, що. КОНТРАБАНДА - злочин в сфері господарської діяльності, передбачене ст. 188 УК РФ і представляюче собою переміщення у великому розмірі через митну межу РФ товарів або інакших предметів, довершене крім або з прихованням від митного контролю або з обманним використанням документів або коштів митної ідентифікації або зв'язане з недекларуванням або недостовірним декларуванням. Кримінально-правове поняття К. засновується на понятті До., даному в ст. 219 Митного кодексу РФ від 18 червня 1993 р. Об'єктивна сторона злочину включає дії по переміщенню товарів або інакших предметів через митну межу РФ, названі способи.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційний лад України" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ПОРАДА ФЕДЕРАЦІЇ - верхня палата Федеральних Зборів РФ. Порядок формування С.Ф. другого і третього скликань визначався Федеральним законом від 5 грудня 1995 р. "Про порядок формування Поради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації". Даний Закон встановлював, що в С.Ф. входять по два представники від кожного суб'єкта РФ - розділу законодавчого (представницького) і виконавчого органів державної влади по посаді. У двопалатному законодавчому (представницькому) органі суб'єкта спільним рішенням обох палат визначається його представник в С.Ф. Федеральний закон від 5 серпня 2000 р. "Про порядок формування. ПРЕДСТАВНИК ВЛАДИ - по значенню УК посадова особа правоохоронного або контролюючого органу, а також інакша посадова особа, наділена у встановленому законом порядку розпорядливими повноваженнями відносно осіб, що не знаходяться від нього в службовій залежності. У адміністративному праві П.в. - посадова особа, наділена по посаді повноваженнями пред'являти юридично владні вимоги (розпорядження, вказівки) і застосовувати заходи адміністративної відповідальності до органів, посадових осіб і громадян, що не знаходяться по службі в їх підкоренні. П.у. в сфері правоохорони суспільного виступають працівники міліції. ОБОВ'ЯЗКОВІ РОБОТИ - вигляд покарання, вживаний тільки як основне (ст. 44, 45 УК). О.р. полягають у виконанні осудженим, у вільне від основної роботи або навчання час безкоштовних суспільно корисних робіт, вигляд яких і умови здійснення визначаються органами місцевого самоврядування (ст. 49 УК). Змістом О.р. є безкоштовний труд (без нарахування осудженому заробітної плати). Каральною властивістю цього вигляду покарання є його обов'язковий характер - осуджений не має право відхилитися від виконання О.р. певного вигляду, об'єму і умов їх здійснення. Безкоштовна робота повинна виконуватися на користь.
У вступі курсової "Конституційний лад України" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРАВА ЖІНОК - загальні права людини, а т.ж. сукупність деяких специфічних прав і свобод, зумовлених особливостями соціального і сімейного статусу жінок. П.ж. повністю або частково присвячений ряд міжнародних документів. Статут ООН закріпив в загальній формі, у вигляді принципу, рівність чоловіка і жінки. На це положення є посилання у Загальній декларації прав людини 1948 р. Крім того, ст. 16 Декларації проголошує рівноправність сторін в браку. Міжнародний пакт про економічні, соціальних і культурних, права 1966 г і Міжнародний пакт про цивільні і політичні права 1966 р. забороняють дискримінацію, зокрема по.

СТРАХУВАННЯ - відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються з страхових внесків, що сплачуються ними (страхових премій) (Закон РФ від 27 листопада 1992 р. № 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації"). У процесі С. створюються грошові фонди страхувальників, що використовуються для відшкодування збитку. Специфіка С. - в ймовірностний характері цих відносин, оскільки не можна зазделегідь передбачити час настання страхового випадку, розмірів збитків і т.д.; в поворотності коштів. Вина - психічне відношення особи в формі наміру і необережності до суспільно небезпечного діяння, що здійснюється ним і його наслідків. У карному праві вина в широкому розумінні признається основою карної відповідальності, що законодавче закріплено як принцип в ст. 5 УК. У відповідності з ч. 1 ст. 5 УК обличчя підлягає карній відповідальності тільки за ті суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, що наступили, у відношення яких встановлена його провина. Зміст провини характеризується сукупністю інтелектуального і вольового елементів. Інтелектуальний елемент провини включає.
Список літератури курсової "Конституційний лад України" - більше 20 джерел. РОЗКРИВАЮЧА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПІЯ ХВОРИХ МАЛОПРОГРЕДИЕНТНОЙ ШИЗОФРЕНІЄЮ ВИГЛЯДУ - Метод, розроблений В. Д. Відом (1991, 1993), з'явився результатом узагальнення досвіду багаторічного лікування і дослідження даного контингенту хворих психіатричної клініки. Типи втручання в Р. Р. п. би. м. ш. В. розроблялися і засновувалися на уявленнях про мішені психотерапії у хворих малопрогредиентной шизофренією. У якості таких В. Д. Відом розглядаються: 1) спотворення сприйняття найважливіших мотивационних структур; 2) основні дезадаптивні психологічні установки; 3) феномени порушення внутрішньої картини хвороби; 4) найбільш типові вияви дезадаптивних психологічних. ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА - виникає внаслідок впливу на організм людини іонізуючого випромінювання. Клінічні вияви хвороби залежать від сумарної дози випромінювання, а також від її розподілу у часі і в тілі людини. У залежності від характеру просторового розподілу дози розрізнюють променеву хворобу, викликану рівномірним (загальним), місцевим і нерівномірним опромінюванням, а по розподілу дози у часі - гостру і хронічну променеву хворобу. Розвиток хвороби може бути зумовлений як зовнішнім опромінюванням, так і впливом радіонуклідів, що поступили в організм. Гостра променева хвороба у людини розвивається при.

Обман - свідоме повідомлення інш. особі або групі облич неповної або спотвореної інформації, передбачаюче застосування що суперечать нормам закону або моралі дій і прийомів з метою створення помилкових уявлень про будь-кого або про що-небудь і отримання матеріальною або психол. вигоди. Поняття Обм. споріднено поняттю брехні. У психол. літературі існують разл. т. зр. на їх співвідношення. Напр., П. Екман і ряд інш. авторів вважають ці терміни синонимичними. В. В. Знаков розділяє поняття "неправди", "брехні" і "Обм.". На його думку, Обм. заснований на неповноті.
Посилання в тексті роботи "Конституційний лад України" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ДІТИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ - глухі діти страждають глибоким стійким двостороннім порушенням слуху. Вони не можуть самостійно оволодіти мовою і без спеціального навчання стають глухонімими. Більшість глухих володіє залишковим слухом, який дозволяє їм сприймати лише дуже гучні звуки (силою більше за 80 дб в діапазоні до 1000-2000 гц). Нестача слухових вражень обедняет внутрішній світ дитини. Найбільший збиток його розвитку приносить перешкоду, що створюється глухотою до оволодіння словесною мовою як засобом спілкування і пізнання навколишнього світу, як знаряддям мислення. Чим раніше починається спеціальне навчання дитини. Агресивність - (лати. aggressio - напад) - якість особистості у вигляді схильності до агресії, ворожості, домінування в ній руйнівного початку, що виявляється в тому числі стійким, сверхценним переконанням в тому, що насилля суть найбільш ефективний засіб досягнення успіху в тій, що сприймається як соціальній середі, що таїть загрозу, чому агресія свідомо або несвідомо віддається перевагу інакшим, партнерським моделям поведінки, дружбі, співпраці, кооперації, взаємодопомозі. При очевидно патологічній, зокрема, параноидной агресивності відчуття перебільшеної або навіть уявної ворожості навколишніх людей і. Діагностіка олігофренії і диференціальний діагноз - Діагностіка олігофренії в цей час повинна зводитися не тільки до самої констатації психічного недоразвития, але і до встановлення по можливості більш точної форми олігофренії, причому в найбільш ранньому періоді. Визначення олігофренії в мірі идиотии або имбецильности не представляє особливих ускладнень. Значно складніше діагностувати олігофренії в стадії дебільності. Діагноз олігофренії ставиться на основі всебічного обстеження, куди повинні входити: а) докладне збирання особистого і сімейного анамнезу. При цьому необхідно з'ясувати, чи немає серед рідних подібних хворих, як протікала.

Тактики мови - Див. мовна тактика. Ср. аргументи. Тактовність - мовна поведінка, коли суб'єкт спеціально піклується про те, щоб не поставити співрозмовника в ніякове положення, щоб йому не було соромно і він не випробовував ускладнення у відповіді, щоб не видавати про нього те, що невідомо іншим присутнім, і т. д. Треба бути обізнаним про правила тактовності загалом і чуйно враховувати ситуацію спілкування. Ось деякі приклади: - Ніколи не повинне старатися перещеголяти своєю розповіддю розповідь співрозмовника, особливо якщо це торкається його особисто...Ви говорите, наприклад, "Я заказала собі такий-то. Найкан-терапія - (naikan therapy) Найкан - японська психотер., осн. на буддистском вченні Іодо Шиншу. Розроблена непрофесійним священиком Ішином Йошимото, Н. отримала популярність в зв'язку з успіхами, досягнутими з її допомогою в роботі з укладеними японських виправних закладів. Зараз вона використовується в лікуванні наркоманії, психосоматичних розладів, неврозів, антисоціальної поведінки, сімейної дисгармонії і в рішенні мн. інш. психосоциальних проблем. Крім того, вона стала частиною програм підготовки персоналу установ, шкіл і лікарень. Н. користуються тж люди, що шукають особового зростання і/або релігійного. ТАБЛО - (від франц. tableau - картина, дошка для оголошень) - засіб відображення інформації в формі, зручній для сприйняття людиною. Т. являє собою дошку, щит або екран з різними умовними зображеннями, світловими і іншими сигнальними пристроями, що показують стан контрольованого об'єкта або що відображають повідомлення розпорядливого, інформаційного або рекламного характеру. При побудові Т. найбільше поширення отримав табличний спосіб організації зорової інформації, особливістю якого є розподіл знаків по рядках і (або) стовпцях, що мають самостійні значення. Лічення інформації з Т. повинно задовольняти двом. Раціональне - Раціональне є розумне, що співвідноситься з розумом, відповідне йому. Я розумію розум як установку (див.), принцип якої складається в оформленні мислення, почуття і дій згідно з об'єктивними цінностями. Об'єктивні цінності встановлюються в досвіді середнього розуму, присвяченому, з одного боку, зовнішнім фактам, а з іншою - фактам внутрішнім, психологічним. Подібні переживання не могли б, звісно, являти собою об'єктивних "цінностей", якби вони, як такі, "оцінювалися" суб'єктом, що було б вже актом розуму. Але розумна установка, що дозволяє нам затверджувати об'єктивні цінності як що означають, є.