Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні ... 5
1.1. Правовий статус особистості: поняття та види ... 5
1.2. Зародження вчення про права людини. Основні сучасні підходи до визначення взаємовідносин людини і держави ... 6
1.3. Сучасний етап розвитку конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні ... 13
1.4. Принципи правового статусу людини і громадянина ... 15
Розділ 2. Громадянство України як необхідний елемент її конституційно-правового статусу ... 18
1.1. Поняття і зміст громадянства ... 18
2.2. Особливості набуття громадянства ... 20
2.3. Особливості виходу із громадянства України ... 27
Розділ 3. Система та особливості захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні ... 29
3.1. Система основних прав і свобод людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України ... 29
3.2. Особливості захисту прав людини в Україні ... 35
Висновки ... 41
Література ... 43

Для придбання курсової роботи "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні"

Курсова робота "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

РАБОВЛАСНИЦЬКА ДЕРЖАВА - перший по хронологічній послідовності свого виникнення тип експлуататорської держави. Первісно-громадський лад характеризується надто низкой, нерозвиненою продуктивністю труда. Люди спільно насилу величезним добували собі кошти, необхідні для первісного існування. У той час не було приватної власності, класів і класової боротьби. При таких умовах не було і необхідність в існуванні особливої групи людей, спеціально виділених для управління і пануючих над всім суспільством. По мірі зростання продуктивних сил, розподілу праці і, як природне слідство цього, - появи приватної. МАЄТОК - одна з основних форм феодальної поземельної власності в Російській державі. До середини 15 в. земля, яку отримував від великого князя феодал за службу і яка скаржилася під умовою служби, іменувалася "даруванням". Отримуючи землю, феодал-поміщик придбавав тим самим право на експлуатацію шляхом внеекономического примушення селян, що жили на цій землі. Внеекономическое примушення грало значну роль в справі зміцнення економічної влади поміщиків-кріпосників. Однак основою феодалізму була феодальна власність на землю. Саме внаслідок феодальної власності на землю великі феодали володіли. Перевірки прикордонниками документів психологічні особливості - Перевірка документів ПД у осіб, наступних через межу є одним з функціональних обов'язків контролерського складу органів прикордонного контролю ПС РФ і являє собою сукупність операцій по встановленню дійсності документів, обладнання їх власнику і наявності законних основ для в'їзду в Російську Федерацію, з Російської федерації, транзитного проїзду через територію Російської Федерації громадян Російської Федерації, іноземних громадян і осіб без громадянства. Дослідження показують, що 65 відсотків затримань порушників межі стало можливим завдяки якісній перевірці документів і ретельному огляду транспортних. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ - поняття, що використовується по відношенню до місцевого самоврядування Конституцією РФ, Федеральним законом "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" від 12 серпня 1995 р. і іншими нормативно-правовими актами. Наприклад, ч. 1 ст. 130 названих Закони свідчить, що місцеве самоврядування в Російській Федерації забезпечує самостійне рішення населенням В. м. з. володіння, користування і розпорядження муніципальною власністю. Закон 1995 р. визначає В. м. з. як питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципальної.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, закріплений в гл. 24 УК РФ. П. п. про. би. являють собою передбачені карним законом суспільно небезпечні діяння (дії або бездіяльність), що заподіюють істотну шкоду суспільним відносинам, що забезпечують стан суспільного спокою, нормальне функціонування соціальних інститутів, безпеку особистих, суспільних або державних інтересів при виробництві різного роду робіт або при поводженні із загальнонебезпечними предметами або створюючі загрозу спричинення такої шкоди. Видовим об'єктом П. п. про. би. є суспільна безпека, тобто сукупність. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ - касаційну жалобу на рішення арбітражного суду має право подати осіб, що беруть участь в справі (сторони, треті особи, прокурор, державні і інакші органи). Касаційна жалоба (протест) може бути подана на будь-яке рішення арбітражного суду, в тому числі і на рішення, яке набирає чинності негайно. Касаційна жалоба повинна містити найменування арбітражного суду, що прийняв рішення, номер справи, дату прийняття рішення, найменування сторін, предмет суперечки, вимоги заявника жалоби, а т.ж. основи, по яких поставлене питання про перевірку і обгрунтованість рішення, з посиланням на законодавство і матеріали. Право оперативного управління майном - право установи або казенного підприємства володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним майном власника в межах, встановлених законом, відповідно до цілей його діяльності, завдань власника і призначення майна (п. 1 ст. 296 ГК РФ). Суб'єктами даного права тепер можуть бути як унітарні (казенні) підприємства, суворо говорячи, що відносяться до категорії комерційних організацій, так і установи, що фінансуються власниками, що відносяться до некомерційних організацій. Власник-засновник створює суб'єкти права оперативного управління, визначаючи об'єм їх правоздатності, затверджуючи їх.
У вступі курсової "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Правовий нігілізм - це негативне відношення до права і інакших форм юридичної організації соціальних зв'язків, різновид деформированности суспільної, групової або індивідуальної правосвідомості і правової культури. Правовий нігілізм - негативний чинник правового регулювання, одна з причин низького рівня правопорядку в суспільстві. Формами вираження правового нігілізму можуть бути: - свідоме навмисне порушення чинних правових розпоряджень, здійснення правопорушень пересічними громадянами і посадовими особами; - масове ухиляння від виконання розпоряджень законодавства, обхід вимог законів, прагнення.

Психологічні аспекти боротьби з організованою злочинністю - Психологічна проблематика організованої злочинності вельми різноманітна і має всі шанси стати самостійною гілкою прикладної психології. По суті, це наука про передумови і механізми формування системи нелигитимних суспільних відносин, виникаючі з приводу тих же соціальних інтересів (потреб), з приводу яких складаються і закріпляються офіційні форми соціальної взаємодії. Основна увага повинно концентруватися на феномені організованості, що демонструє величезну силу впливу на криминализацию населення, якій не можуть протистояти інститути офіційної влади. Інша, так би мовити. КАРТЕЛЬ - (від лати. charta - папірус (папір), документ, лист) - угода між господарюючими суб'єктами, що зберігають свою.юридичес-кую і господарську самостійність, направлене на регламентацію або усунення конкуренції між ними, а також на протидію конкурентам, що не є його учасниками. Угода може містити умови про: а) фіксуванні цін на вироблювані членами К. товари і послуги, що надаються ними; б) розділі ринків і покупців (користувачів); у) виділенні учасникам К. квот товарів, що реалізовуються і послуг; г) використанні технологій, належних іншим учасникам До., і т.д. Національне законодавство.
Список літератури курсової "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" - більше 20 джерел. СТРЕС І ЙОГО ПОДОЛАННЯ (КОПИНГ) ПО ЛАЗАРУСУ, МЕЙХЕНБАУМУ, ПЕРРЕ - Переживання стресу і управління ним відносяться до центральних, ключових явищ багатьох людських проблем всередині і поза областю психопатології. Під психічним стресом розуміється невідповідність між навантаженням і ресурсами, що є в наявності, що супроводиться такими емоціями, як страх, гнів, пригніченість і т. д. Викликані або пригнічені в зв'язку з цим реакції, що допомагають відновити рівновагу - копинг (coping - совладание), можуть бути в тій або інакшій мірі відповідними, тобто адаптивними. Вони вважаються адаптивними, якщо сприяють досягненню рівноваги і надалі сприяють зменшенню або усуненню. Депресивні стану - Депресивні стану, або фази, характеризуються тріадою психічних розладів: зниженим настроєм, уповільненням мислительних процесів, руховою заторможенностью. Психічні порушення. Знижений настрій, пригніченість, туга - найбільш характерні ознаки депресивної фази. Вираженість емоційних порушень буває різної - від легких мір пригніченості і безрадісності до переживання витальной туги з безвихідністю, відчаєм. Болісними бувають переживання "предсердечной туги" з відчуттями зняття або тягаря в області серця, іноді з відчуттям своєрідного пекучого болю. Звичайно ще більшими бувають "моральні.

ПРОТИЛЕЖНОСТІ - (Opposites; Gegensatze) - психологічно - его і несвідоме. Описи протилежностей, що засновуються на самому різноманітному досвіді, і інтеграція цих протилежностей в повному здійсненні особистості поміщаються в юнгианской психології центральну. Навряд чи знайдеться хоч один твір К. Г. Юнга, в якому він детально і неодноразово не говорив би на цю тему. Так, наприклад, Юнг зображає свідомість і несвідоме як "протилежності", які, з одного боку, доповнюють і компенсують один одну, а з іншою, суперечать або навіть йдуть наперекір один одному. Будь-яка людина, навіть при самому поверхневому.
Посилання в тексті роботи "Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Психогигиєна спілкування по А. Б. Добровичу - Одна з осн. задач социума - виховання у громадян, зокрема у підростаючого покоління, гуманистических і, в той же час, реалістичних установок на повноцінне О. Как відмічає А. Б. Добрович, є глибока схожість між психотерапією і педагогікою, оскільки обидві представляє специфічну форму При цьому і педагог, і психотерапевт, користуючись коштами О., "прагне надати опр. вплив на людину: перший - спонукати його до засвоєння тих або інакших знань і навиків, другий укріпити і розвинути ті риси його особистості, к-рі допомагають протистояти хворобі і життєвим труднощам. І тут функції педагогіки і. ЕНЕРГІЯ - термін, що використовується в природних науках і в філософії для позначення сили, що приводить в рух різні механізми і процеси або сприяючій здійсненню, реалізації дій людини.    У процесі становлення і розвитку психоаналізу З. Фрейд висунув положення про наявність в душевному житті людини особливого роду енергії, що є основою функціонування психічного апарату. Не заглиблюючись в розуміння природи даного вигляду енергії, він назвав її психічної і зосередив увагу на розгляді того, як і яким чином відбувається її накопичення в психіці людини, розподіл в системах свідомості, предсознательного і несвідомого. ІНФОРМАЦІЯ - (від лати. informare - складати поняття про що-небудь) - сукупність відомостей, що зменшують невизначеність у виборі різних можливостей. У інженерній психології - будь-які зміни в керованому процесі, що відображаються на інформаційній моделі або що безпосередньо сприймаються оператором, а також команди, вказівки про необхідність здійснення тих або інакших впливів на процес управління. Будь-яке повідомлення інформативно, якщо воно представляє те, чого ми не знали до цього повідомлення. Повідомлення являє собою сукупність відомостей про деяку фізичну систему. Застосовно до діяльності оператора.

Аткинсон (ATKINSON) Річард Четем - (рід. 19.3.1929, Оук Парк, шт. Іллінойс) - американський психолог, представник когнитивной психології. Біографія. У 1944 р. поступив в Чікагський університет (бакалавр філософії, 1948), в 1955 р. захистив докторську дисертацію по філософії в університеті штату Індіана. З 1956 р. по 1957 р. викладав прикладну і статистичну математику в Станфордськом університеті (Каліфорнія), з 1957 р. по 1961 р. він - асоціативний професор психології Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса, з 1961 р. по 1964 р. - асоціативний професор психології Станфордського університету, а 1964 р. по 1980 р. - професор. ФОЛЛИКУЛИТ - форма поверхневої пиодермии, що розвивається в межах волосяной воронки або усього волосяного фолікула. Викликається золотистим, рідше білим стафилококком. У патогенезе важлива роль належить микротравмам, забрудненню шкіри, а також зниженню резистентности організму, зумовленої різними екзогенними (наприклад, переохолодження) і ендогенними (цукровий діабет, анемія, захворювання печінки, неповноцінне живлення і інш.) чинниками. При поверхневому фолликулите утворяться гнойнички (пустули) розміром від 2 до 5 мм в діаметрі, конічної або полушаровидной форми, пов'язані з гирлами волосяних воронок і. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ - умови діяльності, які пред'являють підвищені вимоги до оператора. Такі умови називаються інакше також ускладненими або унікальними. Їх вивченням займається спеціальний напрям прикладної психології - психологія труда в особливих умовах. До числа таких умов відносяться: наявність чинників ризику, висока психологічна "ціна" діяльності, ускладнення функцій оператора, розширення діапазону швидкостей керованих процесів, збільшення темпу діяльності (див. Робочий темп), монотонність роботи в умовах очікування сигналу до дій (див. Монотонія, Режим очікування), поєднання різних по меті дій в. КОНТЕЙНИРОВАНИЕ - поняття, що використовується в психоаналізі для опису відносин між людьми, включаючи відносини між дитиною і матір'ю, пацієнтом і психоаналітик, особистістю і суспільством.    Термін контейнирование був введений в психоаналитическую літературу британським психоаналітик У. Біоном (1897-1979), що запропонував модель "контейнер-контейнируемое". У основі цієї моделі лежать уявлення про те, що немовля проецирует свої неконтрольовані емоції (контейнируемое) в хороші груди матері (контейнер), щоб завдяки механізму проективной ідентифікації отримати їх зворотно в більш прийнятній і легко.