Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження конституційно-правового статусу Представника Президента ... 6
1.1. Роль інституту президента та його взаємодія з органами державної влади за парламентсько-президентської форми державного правління в Україні ... 6
1.2. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України ... 12
Розділ 2. Аналіз конституційно-правового статусу представників президента в різних органах державної влади ... 17
2.1. Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України ... 17
2.2. Представник Президента України у Верховній Раді України ... 19
2.3. Представник Президента України у Центральній виборчій комісії ... 21
2.4. Представник Президента України у Конституційному Суді України ... 22
2.5. Представник Президента України на Чорнобильській АЕС ... 25
Розділ 3. Аналіз конституційно-правового статусу Представника Президента в Автономній республіці Крим ... 28
3.1. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: статус та організація роботи ... 28
3.2. Організація роботи Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим ... 31
Висновки ... 34
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні"

Курсова робота "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

ДОГОВІР - (в цивільному праві) - угода двох або декількох (фізичних або юридичних) осіб про встановлення, зміну або припинення яких-небудь прав і обов'язків. Оскільки право і відповідний йому обов'язок є складовими елементами правовідношення, можна визначити Д. і як угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну і припинення якого-небудь правовідношення. Оскільки на даному етапі розвитку радянського суспільства зберігається ще; -у відомих межах товарне виробництво (хоч і не звичайне, а товарне виробництво особливого роду, без капіталістів) і товарний обіг (обмін через купівлю-продаж, гл. обр. предметів. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ - У радянському законодавстві передбачаються дисциплінарна і карна О. з. Дісциплінарная О. з. встановлена Положенням про дисциплінарну відповідальність суддів, затвердженим Указом Президії Верховної Поради СРСР від 15 липня 1948 р. ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1948 р. № 31). "Радянський суддя, що обирається народом, - говориться в ст. 1 Положення, - повинен дорожити довір'ям народу і виявляти зразок чесного служіння Батьківщині, точного і неухильного виконання радянських законів, моральної чистоти і бездоганної поведінки, щоб мати не тільки формальне, але і моральне право. СУСПІЛЬНИЙ ДОГОВІР - юридична і філософська теорія походження держави і права, що пояснює виникнення влади і правової системи угодою між людьми, вимушеними перейти від природного стану до цивільного з метою забезпечення стабільності і захищеності людини в умовах існування його в співтоваристві собі подібних. Деякі ідеї договірного походження влади присутні в древневосточних (ранній буддизм, легизм, моизм) і античних (Демокрит, Епікур, Лукреций Покарань) переконаннях на суспільство, а також в трудах богословів середньовіччя. Сама концепція "О.д." формується в епоху Освіти (XVII-XVIII вв.) як альтернативна. Соціально-психологічний підхід в ЮП - Юрідіко-психологічна дійсність, нарівні з індивідуально-психологічними явищами (див. Особові психологічний підхід, Цілісно-психологічний підхід), включають особливу область психологічних фактів, закономірностей і механізмів, які властиві групам людей, поведінці і стану людини, що знаходиться в них і що випробовує їх вплив, і що іменуються соціально-психологічними. Фундаментальними дослідженнями цих явищ займається особлива галузь психологічної науки - соціальна психологія, а специфіку їх в сфері права - ЮП. Юридико-психологічна реальність насичена соціально-психологічними.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

КОМІТЕТИ ПАЛАТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ ЗБОРІВ - постійні органи палати, що створюються нею з числа депутатів, вхідних до складу палати, для підготовки і розгляду питань, що відноситься до ведіння палати, і діючі протягом всього терміну її повноважень. Комітети являють собою допоміжні органи. Створені і діють наступні комітети: в Пораді Федерації - у справах Федерації, Федеративному договору і регіональній політиці; по обороні і безпеці; з питань місцевого самоврядування; по конституційному законодавству; з судово-правових питань; по бюджету; по фінансових ринках і грошовому обігу; по економічній політиці, підприємництву і власності; по. ПЕРЕКЛАД - (як форма розрахунку) - доручення переводоотправителя обслуговуючій його філії банку або органу Міністерства зв'язку сплатити одержувачу переказу певну грошову суму через іншу, іногородню філію банку або інший орган названого Міністерства за рахунок відправника. П. застосовується як форма іногородніх розрахунків між соціалістичними організаціями для оплати рекламацій за якістю поставленої продукції, для сплати неустойки і пені, для погашення заборгованості кредиторам, для оплати рахунків-фактур, що не приймаються на інкасо Держбанком (на суму нижче за 1000 крб.). Він застосовується також для. ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ - 1) один з основоположних принципів карного законодавства в РФ (ст. 6 УК РФ). Відповідно до цього принципу: а) покарання і інакші заходи кримінально-правового характеру, вживане до особи, що здійснила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і мірі суспільної небезпеки злочину, обставинам його здійснення і особистості винного; б) ніхто не може нести карну відповідальність двічі за один і той же злочин; 2) згідно ст. 1 Заставлять (принцип, лежачий в основі мирного урегулювання міжнародних суперечок, який повинен використовуватися разом з принципами міжнародного права. Таким.
У вступі курсової "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ПРИВАТНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (НЕЗАКОННА) - кримінальна у відповідності зі ст. 235 УК РФ у випадках, якщо вона здійснюється особою, що не має ліцензії на даний вид діяльності, і якщо це спричинило по необережності спричинення шкоди здоров'ю населення. Приватна фармацевтична діяльність - це виготовлення всіх видів лікарських форм по рецептах лікарів і вимогах лікувально-профілактичних установ; або по прописах лікарів, що часто повторюються дрібними серіями; контроль за технологією виготовлення, зберіганням, якістю готових лікарських засобів і ліків, виготовлених в аптеках, лікарської рослинної сировини і препаратів з нього; отримання.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РЕСПУБЛІКИ - (ЦИК республіки) - верховний законодавчий, розпорядливий, виконавчий і контролюючий орган влади союзної і автономної республіки до прийняття Конституції СРСР 1936 р. і нових Конституцій союзних і автономних республік. ЦИК обирався з'їздом Порад відповідної республіки в кількості членів, визначуваній з'їздом. ЦИК був відповідальний перед з'їздом Порад республіки, якому представляв звіти про свою діяльність і доповіді по загальній політиці і з окремих питань. ЦИК обирав з свого складу голову і секретаря, а також Президію ЦИК, яка в період між сесіями ЦИК була вищим законодавчим, розпорядливим. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - обставини, чинники або закріплені в законодавстві суб'єктів РФ вимоги, відповідно до яких територія суб'єкта РФ поділяється на відповідні адміністративно-територіальні одиниці. До числа таких чинників (вимог) відносяться: економічні - такі, що вимагають обліку характеру, спрямованості розвитку промисловості певної території, наявності центрів економічного тяжіння і певного стану шляхів повідомлення; демографічні - такі, що враховують кількість і густину населення; історичні - такі, що враховують історично що склався систему розселення в даному регіоні і стійкі тенденції її розвитку; національні -.
Список літератури курсової "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" - більше 20 джерел. АРИТМІЇ - порушення ритму серця. Можуть ускладняти течію таких серйозних захворювань, як інфаркт міокарда, кардиосклероз, гострий міокардит, клапанні ревматичні вади серця. Розрізнюють наступні основні порушення ритму і провідності: синусові порушення ритму, суправентрикулярная (наджелудочковая) екстрасистолия, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, мерехтіння і трепетання предсердий; желудочковая екстрасистолия, пароксизмальная желудочковая тахикардия, трепетання і фибрилляция шлуночків; порушення провідності - синоаурикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада I, II і III міри, блокади ніжок. ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС - (англ. creative process). Багато які геніальні люди повідомляли про те, що їх відкриття є результатом того, що рішення "якось саме" виникає в їх свідомості і що ним залишається тільки записати "почуте" або "побачене". Подібні обставини супроводили, наприклад, народження у Д. І. Менделеєва ідеї Періодичної системи елементів і у ньому. хіміка А. Кекуле циклічної формули бензольного ядра. Таємничість акту "осяяння" здавна зв'язувалася з наявністю зовнішнього, іноді божественного джерела творчого натхнення. Використовуючи дані самонаблюдения.

Гипераутогнозія - (греч. hyper autos - сам, gnosis - знання, пізнання) - загострення здатності усвідомлювати власні психічні акти, в яких представлені різні аспекти власної ідентичності (тіло, суб'єктивна картина зовнішнього світу, психічні процеси і стану, власне Я, почуття його внутрішньої єдності, активності, интенции, постійності, безперервності і витальности, переживання емоційного резонансу у відповідь на різні враження, час, простір). Сенсорні стимули при цьому сприймаються як більш яскраві і інтенсивні, чим в звичайному стані пильнування, так що навіть швидкоплинні зовнішні враження чітко виявляються в.
Посилання в тексті роботи "Конституційно-правовий статус Представника Президента в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АТАКСІЯ - порушення координації рухів, звичайно зухвале порушення ходьби і рівноваги (статики), але не пов'язане з паралічами. Виділяють сенситивную, вестибулярний, мозжечковую, лобну і психогенну атаксію. Сенситивная атаксія буває викликана поразкою волокон глибокої чутливості, несучих інформацію про положення тіла в просторі і особливостях площини, по якій йде людина. Цей варіант атаксії може бути пов'язаний з полиневропатией (наприклад, дифтерійної), захворюваннями спинного мозку, що вражають його задні стовпи, в яких волокна глибокої чутливості сходять до головного мозку (наприклад, при розсіяному. ЛУРИЯ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ - (1902-1977) - видатний сов. психолог, широко відомий своїми роботами в різних областях психології. Як соратник і послідовник Л. С. Виготського він розробляв проблеми соціальної, суспільно-історичної детерминации психіки людини (в рамках культурно-історичної концепції розвитку вищих психічних функцій), її біологічної (генетичної) детерминации, опосередкування вищих психічних функцій знаками (передусім мовою - як основною знаковою системою), системної організації психічних функцій і свідомості загалом, співвідношення теорії і практики в психології і інш. Л. найбільш відомий як основоположник. Депресія, градації тягаря - 1. в традиційному підході розрізнюється 3 міри тягаря типової меланхолійної депресії з циркулярною динамікою: легка, середнього тягаря або помірна і глибока, важка або психотическая депресія. Головне значення мають при цьому психологічні симптоми. Що стосується порушення фізіологічних функцій, їх значення у визначенні градації тягаря депресії залишається недостатньо визначеної. Легку міру депресії характеризують нерізке пригноблення настрою ("безрадісний настрій"), деяке зниження активності і інтересів (значною мірою що компенсується зусиллями пацієнтів), суб'єктивне відчуття.

ВЛАДИСЛАВЛЕВ - Михайло Іванович (1840-1890) - російський психолог, філософ. Професор і ректор Петербургського університету (1887). Завдяки йому, психологія в цьому учбовому закладі стала однією з ведучих дисциплін. Переводив і популяризував погляди німецьких психологів і філософів, передусім Канта (як згодом і його учень А.І. Введенський). Розробляв власний курс досвідченої психології, центральне місце в якому займали проблеми волі і моральності. В. ввів в курс психології нарис історії розвитку психологічних поглядів, що давало можливість зрозуміти місце сучасних (для того часу) психологічних. Розумові дії - дії людини (від математичних перетворень до оцінки поведінки іншої людини), що виконуються у внутрішньому плані свідомості, без опори на зовнішні кошти, в тому числі чутну мову. Етім У. д. відрізняються від інших видів людських дій (наприклад, мовних, фізичних). У. д. можуть бути направлені на рішення як пізнавальних (мислительних, мнестических і інш.), так і емоційних задач. Проблема У. д. отримала свій розвиток в концепції Ж. Піаже застосовно до питань про стадії інтелектуального розвитку, становлення операцій. Різні аспекти генезису У. д. актуализируются і в зв'язку з проблемою. БИХЕВИОРИЗМ - Підхід в психології, в якому затверджується, що єдиним предметом досліджень в науковій психології повинне бути, поведінка, що вимірюється, що спостерігається. Хоч подібних позицій дотримувався ще Т. Гоббс, основоположником власне бихевиоризма вважається Дж.Б. Уотсон, який став лідером цього напряму в 10-х рр. XX в. (див. Уотсоновський). У його полеміці з суб'єктивізмом интроспекциониз-ма Уотсон затверджував, що дійсно науковим підходом може вважатися той, який обмежує поведінку реакціями певних периферичних мускулів і залоз і вважає свідомість і психічні стану повторними явищами. АНАМНЕЗ - (психологічний) (від греч. anamnesis - спогад) - сукупність відомостей про людину, отриманих різними методами з метою організації з ним ефективної роботи. Понятіє А. спочатку застосовувалося в медичній психології. Тут з самого початку виділяють "об'єктивний" і "суб'єктивного" А., тобто отримання відомостей від навколишнього хворого людей і від самого хворого. У цей час поняття А. вийшло за рамки медичної психології. Воно вільно від обов'язкового зв'язку з процесом хвороби і вживається як синонім поняття "історія індивідуального розвитку людини". Запозичення терміну.