Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади конституційно-правового статусу органів суддівського самоврядування в Україні ... 5
1.1. Поняття і природа судової влади ... 5
1.2. Судова система України ... 9
1.3. Принципи правосуддя ... 15
1.4. Суддівське самоврядування: поняття, організаційні форми, загальна характеристика, завдання та значення ... 20
Розділ 2. Характеристика особливостей органів суддівського самоврядування в Україні ... 23
2.1. Збори суддів: види, повноваження та порядок роботи ... 23
2.2. Конференції суддів: повноваження та порядок роботи ... 25
2.3. Ради суддів: поняття, повноваження та порядок роботи ... 26
2.4. З'їзд суддів: повноваження та порядок роботи ... 27
2.5. Рада суддів України: повноваження та порядок роботи ... 29
Розділ 3. Аналіз сучасного етапу судової реформи та перспектив її розвитку ... 31
Висновки ... 35
Література ... 37

Для придбання курсової роботи "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні"

Курсова робота "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" і призначений виключно для пошукових систем.

РАБСТВО - один з древнейших правових інститутів, що являє собою право власності (приватної особи, общини, держави) на людину як на річ. Звичайними атрибутами Р. були торгівля рабами і внеекономическое примушення до труда. Часто панування над особистістю раба включало в себе право рабовласника довільно застосовувати до нього будь-яке покарання аж до смертної страти. Зародившись на стадії розкладання первіснообщинного устрою, Р. досягло в деяких суспільствах (Древня Греція, Древній Рим) такого розвитку, що дозволило деяким вченим говорити про існування особливої економічної формації - рабовласницького ладу. Переклад житлового приміщення в нежиле і нежилого приміщення в житлове - Переклад житлового приміщення в нежиле приміщення і нежилого приміщення в житлове приміщення допускається з урахуванням дотримання вимог ЖК РФ і законодавства про містобудівну діяльність (ст. 22 ЖК РФ). Переклад житлового приміщення в нежиле приміщення не допускається, якщо доступ до перекладаного приміщення неможливий без використання приміщень, що забезпечують доступ до житлових приміщень, або відсутня технічна можливість обладнати такий доступ до даного приміщення, якщо перекладане приміщення є частиною житлового приміщення або використовується власником даного приміщення або інакшим. КВАРТИРНА ПЛАТА - наймана плата за користування житловими приміщеннями. Размери К. п. в СРСР регулюються державою. Це регулювання переслідує мета забезпечення збереження і правильної експлуатації житлового фонду. Разом з тим, воно направлене на те, щоб розміри К. п. були доступні для всіх трудящих. Размери К. п. не перевищують 6-7% середніх бюджети трудящих. Основні наймачі житлових приміщень сплачують К. п. органам, у ведінні і управлінні яких знаходяться житлові будинки, або безпосередньо домовласникам в будинках, належних на праві особистої власності. Піднаймачі вносять К. п. основним наймачам, у яких вони. Проблема дрифтерного промислу - в міжнародному морському праві позначена в зв'язку з прийняттям Таравської декларації глав уряду країн-членів Південно-тихоокеанського форуму і Конвенції про заборону рибальства дрифтерними мережами в південній частині Тихого океану (обидві в 1989 р.). Дрифтерні (тобто що пасивно пливуть) мережі невеликого розміру застосовувалися в рибальстві ще в XIX віці, наприклад, на сельдевих промислах. Промисловий дрифтерний промисел деяких цінних об'єктів, зокрема, тунцових і лососевих, активізується з 50-х років XX віку. Згодом освоюється такий промисел кальмарів. У цей час масштабний дрифтерний.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ФОРМАЛЬНИЙ ДОКАЗ - доказ, сила і значення якого визначається по зовнішніх, формальних ознаках, відповідно до певних умов, встановлених законом. Система Ф. д. (законних, легальних доказів) була тісно пов'язана з розшуковим (инквизиционним) процесом (див.) періоду абсолютизму. У російському праві ця система отримала своє вираження в законодавстві Петра I, а потім в Зведенні законів 1832, 1842, 1857 рр. Закон ділив все Ф. д. на повноцінні і неповноцінні (по термінології російського права - на довершені і незавершених). Кращим довершеним доказом вважалася свідомість обвинуваченого - "цариця доказів". ПРОГУЛ - відсутність працівника на роботі без шанобливих причин. П. можна вважати: самовільний, без дозволу адміністрації, відхід працівника в черговий відпуск; самовільне використання днів відгулу; залишення роботи до витікання дії термінового трудового договору (контракту) (ст. 32 КЗоТ); залишення роботи особою, що уклала трудовий договір на невизначений термін, без попередження адміністрації про розірвання трудового договору, а одинаково до витікання 2-тижневого терміну попередження (ч. 1 ст. 31 КЗоТ); знаходження працівника без шанобливих причин більш 3 годин протягом робочого дня поза територією. Относимость доказів -  При розгляді ознак доказів вже було сказано, що судові докази повинні бути такими, що відносяться. Питання про относимости доказів вирішують як суд, так і особи, що беруть участь в справі. Але остаточне розв'язання питання за судом, який має право заборонити посилання на які-небудь докази, не задовольнити клопотання про їх витребування і проч.  У відповідності зі ст. 59 ГПК суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Отже, относимость доказів - це наявність їх значення для справи.  Як визначити, який доказ відноситься? Для цього потрібно спочатку визначити, чи мають.
У вступі курсової "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Інжиніринг - Проектно-консультаційна, підрядна і управлінська діяльність, що проводиться спеціалізованими фірмами самостійно або із залученням субпоставщиков під конкретне замовлення зацікавленої особи. Інжиніринг може полягати у виконанні замовлень на техніко-економічні дослідження і обгрунтування доцільності розвитку нових виробництв, споруди або реконструкцій промислових об'єктів. При цьому можуть бути виконані замовлення на складання технічних завдань, проведені предпроектні і науково-дослідні роботи, проектування технологічних процесів, прийомів і способів, конструкторське опрацювання машин.

Публічні слухання з питань використання земель і містобудівної діяльності - форма участі громадян в розв'язанні питань, пов'язаних з використанням земель і здійсненням містобудівної діяльності. Публічні слухання проводяться по проектах генеральних планів поселень і міських округів, проектах правил землекористування і забудови, при встановленні публічних сервітутів. Порядок організації і проведення публічних слухань визначається статутом муніципальної освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципальної освіти. З метою доведення до населення необхідної інформації уповноважений на проведення публічних слухань орган місцевого самоврядування поселення. БАТЬКІВСТВО - в сімейному праві - факт походження дитини відданого чоловіка. О. юридично упевняється в органах ЗАГС про народження. Якщо дитина народилася від осіб, що перебувають в браку між собою, а т.ж. протягом трьохсот днів з моменту розірвання браку, визнання його недійсним або з моменту смерті чоловіка матері дитини, батьком дитини признається чоловік (колишній чоловік) матері, якщо не доведене інакше. О. чоловіка матері дитини упевняється записом про їх брак. Якщо батьки не складаються в браку, О. встановлюється на основі поданої ними до органів загсу спільної заяви; у разі смерті матері.
Список літератури курсової "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" - більше 20 джерел. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ - (німий. Philosophische Anthropologie). У современ. філософії термін "Ф. а." вживається в двох значеннях. У широкому значенні він збірно і індивідуально відноситься до філософських вчень про людину загалом (незалежно від того, як називав своє вчення про людину сам автор). У більш вузькому значенні так називають одну з течій м. про. ньому. філософії XX в., зачинателями якого були Макс Шелер (Scheler, 1874-1928) і Гельмут Плеснер (Plessner, 1892-1985). Найбільш відомими прихильниками цієї течії є Арнольд Гелен (1904-1976), Еріх Ротхакер (1888-1965), Ханс-Едуард Хенгстенберг, Міхаель. Типи особистості - (personality types) Типологічна классиф. - один з найстаріших способів характеристики людей по їх особових відмінностях. Численну типологію пропонували письменники, психіатри і психологи. У цих классиф. людей об'єднували в групи на основі їх соц. поведінки, патології, образу думок, цінностей, інтересів, аттитюдов і різних особливостей їх статури, к-рі, як передбачається, пов'язані з темпераментом. Певно, що практично кожна змінна особистості, що попала поле зору теоретиків, була включена в ту або інакшу типологію. Мн. типологія частково перекривається. Проте, серед них можна виділити деяку.

Методики психотерапії - (psychotherapy techniques) - основними вважаються наступні (Пейзер, 2005). А. Разговор з фокусироваием на інтелекті: 1. вільні асоціації (див.); 2. аналіз сновидінь - вивчення сюжетів сновидінь, в яких, як передбачається, є деяке приховане бажання, тобто бажання, часто пов'язане з якоюсь психотравмирующей ситуацією, що мала місце в минулому. Приховане значення сновидінь може бути рекомендацією внутрішнього Я свідомої особистості. Багато які сновидіння завершуються розв'язанням актуальної проблеми; 3. недирективне інтерв'ю - пацієнт отримує можливість висловлюватися про все, що представляється йому.
Посилання в тексті роботи "Конституційно-правовий статус суддівського самоврядування в Україні" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЛОПАТИН - Лев Михайлович (1855-1920) - російський філософ, психолог. Закінчив історико-філософський факт Московського ун-та (1879), викладав філософію і російську літературу в гімназіях і на Московських вищих курсах Герье. З 1881 р. працює на кафедрі філософії Московського ун-та, де вийшов його перший друкарський труд Досвідчене знання і філософія (1881). У 1883 р. Л. здав магістерський екзамен, в 1885 р. він - приват-доцент, в 1886 захистив магістерську дис. (на основі першого тому Позитивних задач філософії), а в 1891 р. - докт. (на основі другого тому), в 1892 р. - екстраординарний професор, як який. Експеримент - Маніпуляції з незалежною змінною з метою вивчення її впливу на залежну змінну. У широкому значенні, психолог-експериментатор маніпулює деякими аспектами ситуації, а потім спостерігає результати цього впливу на деякий аспект поведінки. Існує три основні категорії експериментів: 1. Лабораторні експерименти. Головною характеристикою лабораторних експериментів є здатність дослідника контролювати і змінювати змінні, що спостерігаються. Завдяки цій здатності дослідник може усувати багато які зовнішні змінні, які в іншому випадку вплинули б на результат експерименту. До зовнішніх змінних. ИНСАЙТ - осяяння, раптове збагнення, усвідомлення що відбувається, нове розуміння значення власної діяльності, внаслідок чого людина виявляється здібною до зміни своєї поведінки в навколишньому світі і встановлення інакших відносин з самим собою і з іншими людьми.    У психоаналізі стан инсайта співвідноситься зі свого роду прозрінням, заснованим на збагненні значення і значення несвідомих процесів і сил, діючого в глибинах психіки. Подібний психічний стан людини, що досягається ним в процесі аналітичної терапії, сприймається в якості емоційного инсайта, що дозволяє пацієнту радикально переглянути.

Теорія емоцій Джемса-Ланге - (James-Lange theory of emotions) Т. е. Дж. відразу ж після її опублікування в труді Джемса "Принципи психології" (Principles of psychology) перетворилася в предмет численних наукових дискусій. Деякі положення теорії Джемса були сформульовані датським психологом Карлом Георгом Ланге в 1885 р. Джемс об'єднав свої уявлення з ідеями Ланге, що і послужило основою для введення в науковий оборот терміну Т. е. Дж.-Л. Ця теорія пропонує фізіолог. пояснення механізму виникнення, організації і підтримки на певному рівні таких емоцій, що виразно виявляються, як смутку, страху, гніву і. АЛКОГОЛЬНИЙ ДЕЛИРИЙ (біла лихоманка) - яскраво виражений алкогольний психоз, один з самих важких наслідків отруєння спиртним. Виникає частіше за все при вимушеній стриманості від алкоголю (абстиненция), характеризується психомоторним збудженням, зоровими галюцинаціями, дезориентировкой в місці і часі, тривогою, страхом, маренням, порушенням сну, сильним тремором і симптомами вегетативних розладів. Хворі можуть бути небезпечні для себе і навколишніх. Досить часто делирий розвивається при надходженні в стаціонар (хірургічний, травматологический і інш.), оскільки в цих випадках хворий вимушений перервати пияцтво по. НАТАДЗЕ Реваз - Григорійович (1903- 1984) - грузинський психолог, фахівець в області загальної психології, психології навчання і генетичної психології. Д-р психологічних наук (1939), професор (1940), д. чл. АН Грузинської ССР, чл.-кор. АПН СРСР. Працював дека-П Історія психології 321 ном філософського факту Тбілісського державного ун-та (ТГУ). Був головою Координаційної Ради по психології при АН ГССР, чл. редкол. журналу Питання психології. Засл. діяч науки ГССР. Закінчив філософський факт ТГУ (1927). Працював під керівництвом Д.Н. Узнадзе. З 1941 по 1961 рр. завідував відділом генетичної. Сенестопатії, клінічні варіанти - розмежовують сенестопатии по анатомічній ознаці (Ануфриев, 1979), тобто їх локалізації (в області голови, грудей, животі і інш.), що може мати деяке значення для розуміння історії, психології і природи розладу. Інші дослідники віддають клинико-психопатологічний перевагу принципу систематики сенестопатий, - з урахуванням якостей деяких продуктивних симптомів, якими сенестопатии володіють (Ушаков, 1973; Остроглазов, 1975; Еглитис, 1977; Гутенева, 1979, 1980; Басів, 1980; і інш.). У узагальненому вигляді підходи до систематики сенестопатий з вказаної позиції можуть бути представлені таким.