Конституція Автономної Республіки Крим

(курсова робота з конституційного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження Конституції Автономної Республіки Крим ... 6
1.1. Поняття, принципи та форми територіального устрою ... 6
1.2. Система адміністративно-територіального устрою України ... 11
Розділ 2. Характеристика Конституції Автономної Республіки Крим ... 17
2.1. Особливості конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим ... 17
2.2. Основні ознаки Конституції Автономної Республіки Крим ... 24
Висновки ... 36
Література ... 39

Для придбання курсової роботи "Конституція Автономної Республіки Крим" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конституція Автономної Республіки Крим"

Курсова робота "Конституція Автономної Республіки Крим" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конституція Автономної Республіки Крим", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конституція Автономної Республіки Крим" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конституція Автономної Республіки Крим" і призначений виключно для пошукових систем.

Допит в конфліктній ситуації - Одна з процесуальних форм професійного спілкування слідчого з допитуваними особами при різних, частіше несумісних (на відміну від допиту в безконфліктній ситуації), цілях. Нерідко конфліктна ситуація допиту характеризується активною протидією допитуваних осіб намірам слідчого встановити істину у справі. Основним способом протидії під час допиту є дача помилкових (повністю або частково) свідченні або зовсім ¦відмова від них. Мотиви такої поведінки: боязнь виявитися викритим в довершеному злочині; побоювання бути знехтуваним особово значущою для нього реферейтной групою через "зраду";. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ - Посадові обов'язки. Очолює роботу по комплектуванню підприємства кадрами робітників і службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, зовнішніх і внутрішніх умов його діяльності, що змінюються, формуванню і ведінню банку даних про кількісний і якісний склад кадрів, їх розвиток і рух. Організує розробку прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку труда, встановлення прямих зв'язків з учбовими закладами і службами зайнятості, контактів з підприємствами. Постпенітенциарние центри за рубежем - Це спеціалізовані центри, в яких виявляється сприяння укладеним в соціально-психологічній підготовці до правопослушному поведінки, соціальної реабілітації і реадаптации. після звільнення. У історії розвитку системи реабілітації і надання допомоги колишнім укладеним першим законом, що регламентував в Англії коло питань про надання постпенитенциарной допомоги, є Акт 1862 р. "Про допомогу звільненим злочинцям". У цьому акті надання допомоги було покладене на спеціальне суспільство. У 1936 р. це суспільство було перетворено в національну асоціацію, основна задача якої - підшукувати роботу для осіб. БЕЗВІСНО ВІДСУТНІЙ - особа, факт тривалої відсутності якого встановлений в судовому порядку. Основна мета визнання особи Б.о. - захист його прав і збереження майна; інша мета - забезпечення інтересів його кредиторів, а також осіб, що знаходилися на його утриманні. У науці цивільного права існують різні точки зору: згідно з однією з них основу інституту безвісної відсутності складає презумпція смерті громадянина, по іншій - презумпція життя, по третій - це лише констатація неможливості розв'язання питання про життя або смерть даної особи. ГК РФ встановлює, що громадянин може бути по заяві зацікавлених осіб.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конституція Автономної Республіки Крим" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА АВТОНОМІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - форма національно-культурного самовизначення, представляюче собою суспільне об'єднання громадян РФ, що відносять себе до певної етнічної спільності, на основі їх добровільної самоорганизации з метою самостійного розв'язання питань збереження самобутності, розвитку мови, утворення, національної культури. Згідно з Федеральним законом від 22 травня 1996 р. "Про національно-культурну автономію" Н. має право: отримувати державну підтримку, необхідну для збереження національної самобутності, розвитку національної мови і культури; створювати засоби масової інформації, отримувати і розповсюджувати. КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ - в сучасних демократичних державах сукупність встановлених конституцією процесуальних прав, службовців засобом захисту основних матеріальних прав і свобод людини, я т.ж. встановлені конституцією правозахисні інститути і основні принципи їх діяльності; особливі правила, що містяться в конституції, що встановлюють межі і умови можливого обмеження прав і свобод людини. До числа перших в демократичних державах звичайно відносять право на судовий захист прав і свобод (в т.ч. право на оскарження в суд незаконних дій і рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, а т.ж. їх посадових облич). ДИСПОЗИЦІЯ - (від лати. dispositio - розташування, розміщення) - частина кримінально-правової норми, в якій викладене правило поведінки (наприклад, кримінально-правова заборона або розпорядження, дозвіл). У залежності від характеру викладу в Д. кримінально-правових заборон всі Д. Особенной частини УК РФ поділяються на вигляд: прості Д., описові Д., бланкетні Д. і посилальний (або отсилочні) Д. Простая Д. називає вигляд злочину, не розкриваючи його змісту. Наприклад: "Викрадення людини" (ч. 1 ст. 126 УК РФ). Опісательная Д. не тільки називає вигляд злочину, але і описує ознаки злочину. Наприклад:.
У вступі курсової "Конституція Автономної Республіки Крим" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. неТАРИФНІ ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (НеТАРИФНІ БАР'ЄРИ, неТАРИФНІ ОБМЕЖЕННЯ) - весь комплекс заходів національної торгової політики, що виходять за рамки митно-тарифної політики і що використовуються як інструментарій при регулюванні зовнішньої торгівлі, економічного, адміністративного, технічного характеру (за винятком митного тарифу), що утрудняє (що обмежують) вільну торгівлю між державами. За оцінками, що є, в кінці 80-х років біля 9 % світового капіталістичного імпорту промислових товарів (без урахування палива) підпадало під дію нетарифних бар'єрів, обмежень: для США цей показник відповідав 9 %, для ЄС більше за 10 %, для Японії - більше за 5 %. До нетарифних обмежень.

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ (ЖСК) - добровільне об'єднання громадян на основі членства з метою поліпшення житлових умов, здійснюване шляхом об'єднання майнових пайових внесків. Оскільки і ЖСК, і Товариства власників житла відносяться до споживчих кооперативів, основні початки їх діяльності регламентуються ст. 116 ГК РФ, згідно з якою єдиним засновницьким документом цих об'єднань є статут. Основні умови, які повинні міститися в статуті ЖСК: порядок розподілу доходів ЖСК, відповідальність членів ЖСК і ряд інших питань. Згідно з ст. 218 ГК РФ повне внесення членом ЖСК пайового внеску спричиняє появу у нього права власності на. НАВЧАННЯ - цілеспрямовано організований, планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, уміннями і навиками. Цілі про. можуть бути досягнуті при дотриманні дидактичних принципів: науковості, проблемности, наглядності, доступності, системності, зв'язку з практикою, свідомості і активності що навчаються і інш. Принцип науковості передбачає систему знань, встановлених наукою; принцип доступності - виклад матеріалу на такому рівні і в таких формах, які дозволяють що навчається засвоювати цей матеріал; принцип системності - виклад матеріалу в логічній послідовності і взаємозв'язку. Зв'язок з.
Список літератури курсової "Конституція Автономної Республіки Крим" - більше 20 джерел. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА - хронічне рецидивирующее захворювання, основною ознакою якого є утворення дефекту (виразки) в стінці шлунка або двенадцатиперстной кишки. Виразки двенадцатиперстной кишки зустрічаються значно частіше, ніж виразки шлунка. Переважання дуоденальной локалізації виразок найбільш характерно для облич молодого віку і особливо для чоловіків. Найбільш схильні до виразкової хвороби люди, робота яких пов'язана з нервово-психічним напруженням, особливо в поєднанні з нерегулярним живленням (наприклад, водії автотранспорту). У виникненні захворювання грають роль багато які чинники, в тому числі. КРЕЧМЕР ЕРНСТ - Ернст Кречмер народився 8 жовтня 1888 р. в Вюстенроте поблизу Хайльбронна (Німеччина). У 1906 р. він почав вивчати філософію, всесвітню історію і історію мистецтв в університеті міста Тюбінген, але невдовзі міняє спеціалізацію і вчиться медицині в Мюнхене, відвідуючи в тому числі заняття по психіатрії, які вів Е. Крепелін. Кречмер також стажується в госпіталі "Eppendorf" в Гамбурге і в Тюбінгене у Р. Гауппа, під патронажем останнього він захищає в 1914 р. докторську дисертацію на тему "Розвиток марення і маніакально-депресивну симптомокомплекс". З початком Першої.

Порушення спілкування при органічних поразках кори головного мозку - традиційно передбачають нейропсихол. аналіз разл. форм афазий. Афазія - порушення мови, виникаючі при локальних поразках кори лівої півкулі (у правшей) і що являють собою системний розлад разл. видів мовної діяльності. Підхід до мови з позиції її генетичного і истор. походження відкриває структурні і функц. відносини між мовою і О. Первоначально мова виступає як результат діяльності (зокрема трудової) людей і їх взаємодії, і тільки в них мова придбаває спеціальну функцію О., краї реалізовується в 2 видах - в повідомленні і у впливі на інших і себе. А вже потім і тому мова придбаває функції.
Посилання в тексті роботи "Конституція Автономної Республіки Крим" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Проблема спілкування в трудах Ананьева Б. Г. - В кінці 1930-х рр. в книзі "Психологія педагогічної оцінки" Б. Г. Ананьев уперше в розгорненій формі показав важливість обліку категорії О. серед інш. детермінант, к-рі визначають вияв і розвиток психіки людини. У всіх більш пізніх роботах, де ставилися і вирішувалися проблеми формування людини як особистості і суб'єкта діяльності, він незмінно повертався до категорії О., відкриваючи в ній всі нові характеристики і простежуючи їх роль у всіх перерахованих процесах. У трудах по загальній психології Ананьев послідовно викладає думку про те, що в своєму повсякденному бутті людина пов'язана. ВИТИСНЕННЯ АБО РЕПРЕСІЯ - (Repression; Repression) - несвідоме придушення психічних содержаний, несумісних з свідомою установкою. "Як відомо, змісту несвідомого, згідно з представленнями Фрейд, вичерпуються інфантильними тенденціями, які витісняються внаслідок їх несумісності один з одним. Витиснення - це процес, який починається в ранньому дитинстві, завдяки моральному впливу оточення і продовжується все життя. За допомогою аналізу витиснення знімається, а витіснені бажання усвідомлюються" ("Особисте і колективне несвідоме", ПБ, з. 178). "Незважаючи на те що витиснення буває і у більш або менш. Група: спілкування і адаптація особистості - Адаптація (А.) соціально-психологічна - процес взаємної активності особистості і групи, пов'язаний із засвоєнням людиною групових цілей, цінностей і норм, його прагненням зайняти опр. місце і статус в системі межличностних відносин і виконувати опр. роль в групі відповідно до особистих потреб. А. розглядається в 2 ракурсах, в залежності від статусу особистості в групі: А. особистості як квазичлена (нового або маргинального) і як повноправного члена групи. Маргинальні члени це колишні повноправні члени, к-рі втратили довір'я або втратили членство, а тому перед ними знову встає проблема отримати.

БАТУЕВ - Олександр Сергійович (р. 1935) - російський психофизиолог, фахівець в області загальної і вікової фізіології мозку і теорії антропогенеза. Д-р біологічних наук (1968), професор (1974), чл-корр. РАО (1993), д. чл. РАО (1995). Віце-президент Санкт-Петербургского фізіологічного суспільства. Освіту отримав в БРЕШУ ім. Жданова (нині Санкт-Петербургский ун-т), закінчивши биолого-грунтовий факт (1957 г) і аспірантуру цього факту (1957- 1959). Професійну діяльність почав м.н.с. Фізіологічного НДІ БРЕШУ (1959-1961), де захистив канд. дис: Функціональна структура рухових актів (1960). З 1961 р. СИНДРОМ ПРИДБАНОГО ІМУНОДЕФІЦИТУ (СНІД) - найважча, поки невиліковна хвороба, що викликається вірусом імунодефіциту людини (див. ВИЧінфекція). Вірус руйнує центральний елемент імунної системи організму - Тлимфоцити крові, внаслідок чого організм стає сприйнятливий до будь-якої патогенної інфекції. Вірус СПІДа змінюється ще частіше, ніж вірус грипу, тому створити проти нього вакцину практично неможливо. Він передається від людини людині через кров. Відбувається це частіше за все при статевих стосунках, а також від матері плоду під час вагітності і родів, від матері дитині і від дитини матері при грудному вигодовуванні. Невеликої ранки. Давидов Василь Васильович - (31.08.1930 - 1998) - вітчизняний психолог. Біографія. Закінчив психологічне відділення філософського факультету МГУ, потім - аспірантуру. З 1959 р. по 1983 р. працював в НДІ загальної і педагогічної психології АП СРСР, надалі - як директор. Доктор психологічних наук, професор, академік АПН СРСР, віце-президент АПН СРСР, почесний член Національної академії освіти США. Член редколегії журналів "Питання психології" і "Психологічний журнал". Дослідження. Творець психологічної школи, що продовжила традиції культурно-історичної теорії Л.С.Виготського і теорії діяльності, розробленої А.Н.Леонтьевим. ВАЛИДНОСТЬ - одна з найважливіших характеристик психодиагностических методик і тестів, одна з основних критеріїв їх якості. Це поняття близьке до поняття достовірності, але не цілком тотожне. Проблема валидности виникає в ході розробки і практичного застосування тесту або методики, коли потрібно встановити відповідність між мірою вираженість цікавлячої властивості особистості і методом його вимірювання. Валидность вказує, що саме тест або методика вимірює і наскільки добре це робить; чим вони валиднее, тим краще відображається в них та якість (властивість), ради вимірювання якого вони створювалися.