Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження контрабанди наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів ... 5
1.1. Основні види наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів ... 5
1.2. Поняття та склад контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ... 14
1.3. Відповідальність за скоєння контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів ... 17
Розділ 2. Засоби організації боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів ... 19
2.1. Контрольовані поставки ... 19
2.2. Основні канали та способи переміщення наркотиків через територію України ... 23
2.3. Першочергові дії співробітників митниць при виявленні контрабанди наркотиків ... 27
Розділ 3. Застосування технічних засобів митного контролю для виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів ... 30
Висновки ... 40
Література ... 42

Для придбання курсової роботи "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів"

Курсова робота "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин...", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." і призначений виключно для пошукових систем.

НОРМУВАННЯ ТРУДА - область економічної, інженерної і соціальної діяльності в організації (на підприємстві); система коштів і методів встановлення міри труда, необхідної для об'єктивної оцінки його ефективності і адекватного рівня його оплати. До числа коштів н. т. відносяться розроблені норми, нормативні матеріали, засобу вимірювання і аналізу трудових процесів, комп'ютерна техніка. Методами н. т. є технології встановлення і застосування норм труда. Ц е л ь н. т. - забезпечення ефективного використання виробничого і трудового потенціалу, конкурентоздатності продукції, що випускається на основі. Справи про визнання недійсним договору, укладеного під впливом насилля (загрози) -  В відповідності зі ст. 179 ГК РФ операція, довершена під впливом насилля (загрози), може бути визнана судом недійсної по позову потерпілого.  У предмет доведення в справах про визнання недійсним договору, укладеного під впливом насилля (загрози), входять наступні факти (ст. 179 ГК РФ):  1) спричинення позивачу і (або) його близьким фізичних і (або) душевних страждань і (або) психічний вплив на нього з метою примусити до укладення оспорюваного договору;  2) укладення оспорюваного договору;  3) причинний зв'язок між спричиненням позивачу і (або) його близьким фізичних і (або) душевних страждань і (або). ПОРНОГРАФІЯ - (греч. pornos - розпусник і grapho - пишу) - вульгарно-натуралістичне непристойне зображення статевого життя в творах літератури, зображального мистецтва, в театрі, кіно, на фотографіях, малюнках і пр. К П. не відносяться твори науково-просвітнього характеру, в тому числі вмісні як ілюстрації відтворення коитальних поз. Визначення поняття П. значно розрізнюється в законодавстві і правовій доктрині різних держав в залежності від позиції законодавця і суспільства, яка визначається в свою чергу національними традиціями, релігійними установками і іншими чинниками. Распространеніє П. є. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ИНТЕРЕ СОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ - інститут Особливої частини російського карного законодавства, передбачений гл. 30 УК РФ. Даний інститут відноситься до субинституту "Злочину проти державної влади". Дану групу злочинів іноді іменують "посадовими злочинами", Необхідно розрізнювати два вигляду посадових злочинів: 1) власне посадові злочини, тобто злочини, що посягають на нормальну діяльність органів державної влади, державної служби і служби в органах місцевого самоврядування (гл. 30 УК РФ), 2) злочини, що посягають на інтереси служби в комерційних і інакших організаціях (гл. 23 УК РФ). Видової об'єкт власне.
Кожна вагома структурна частина курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

МАРІЇ ЕЛ (Республіка Марії Ел) - відповідно до Конституції, прийнятої Конституційними Зборами МЕ 24 червня 1995 р., демократична правова держава в складі РФ. Столиця - м. Йошкар-Ола. Державні мови - марийский (гірський, луговий) і російські. Вищим представницьким і законодавчим органом влади МЕ є Державні Збори (ГС). Згідно з Конституцією (ст. 64), ГС здійснює також контрольні повноваження в межах і формах, встановлених Конституцією МЕ. ГС складається з 67 депутатів: 50 обираються по одномандатних виборчих округах, 17 - з розрахунку по одному депутату від кожного району, міста республіканського значення. Термін. ВИКОНАВЧИЙ НАПИС - акт, що здійснюється нотаріусами або уповноваженими посадовими особами консульських установ РФ: є виконавчою формою рішення про стягнення грошових коштів або витребуванні майна від боржника, відноситься до виконавчих документів. Здійснення І.н. породжує у кредитора право на примусове стягнення з боржника належних сум або витребування у нього майно без поводження з позовними вимогами в суд. Це право реалізовується через систему державних органів, що забезпечують виконання вимог судових актів і актів інших органів. Стягнення заборгованості на основі І.н. виготовляється в безперечному порядку. ГРОМАДЯНСТВО - стійкий правовий зв'язок людини з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав, обов'язків і відповідальності, заснована на визнанні і повазі достоїнства, основних прав і свобод людини (преамбула Закону про громадянство РФ від 28 листопада 1991 р.). Корреспондірующеє Г. поняття в державі з монархічною формою правління (де є цар, імператор, король і т. д.), - підданство. Поняття "громадянство" і "підданство" можуть теоретично втілювати два різних стани людини. Громадяни - це практично вільні люди у вільній державі - республіці, самі вирішальні свої справи і керівники собою. Підданий - людина.
У вступі курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ОПЕРАЦІЯ - в цивільному праві - дії громадян і юридичних осіб, направлені на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. Наука цивільного права і цивільне законодавство розрізнюють декілька видів С. Передусім, С. можуть бути двох- або багатосторонніми (договори) і односторонніми. Операції т.ж. можуть бути умовними (тобто довершеними під відкладальною або анулювальною умовою), відшкодувальними і безвідплатними, консенсуальними і реальними, каузальними і абстрактними. Іноді в особливу групу виділяються довірчі або фидуциарні С. В відповідності зі ст. 158 ГК РФ С. здійснюються усно або в.

Психологія отримання цікавлячої інформації - Виділяються два основних способи отримання необхідної інформації. Перший - це спонукання суб'єкта до мимовільного висловлювання фактів, що представляють інтерес для співробітників. Другий - спонукання цікавлячої особи до мимовільних фізичних або експресивних дій, вмісних відповідну інформацію. Всередині названих способів можна виділити ряд конкретних прийомів, за допомогою яких і здійснюється отримання необхідною правоохоронним органам інформації. До прийомів першого способу відносяться: демонстрація конкретних предметів, "оживляючих" в пам'яті зацікавленої особи, відповідні. КОЛЕКТИВНА САМООБОРОНА - в міжнародному праві - спільні озброєні дії у відповідь двох або більше за держави, що робляться ними для відновлення політичної незалежності, територіальної цілісності і недоторканості того з них, яке стало жертвою озброєного нападу. Існує думка, відповідно до якого суб'єкта права на К. з. є та ж сама держава, яка, ставши жертвою озброєного нападу, реалізовує своє право на самооборону індивідуальну. У цьому значенні К. з. розуміється, як право вже потерпілого від озброєного нападу держави відобразити його спільно з іншими державами. На такому розумінні засновується практика звертання пострадавших від.
Список літератури курсової "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." - більше 20 джерел. Сприйняття (перцепція) - (perception) Під сприйняттям, або перцепцией, розуміється як суб'єктивний досвід отримання сенсорної інформації про мир людей, віщої і подій, так і ті психол. процеси, завдяки крим це здійснюється. Класична теорія Уявлення про те, що всі наші думки і враження складаються з кінцевої безлічі сенсорних "ідей", послідовно розвивалося англійськими філософами (емпіриками і ассоцианистами) від Гоббса, Локка і Берклі до Джеймса Мілля і Джона Стюарта Мілля. Наукове вивчення сприйняття почалося в рамках фізіологічної психології з спроб Іоганнеса Мюллера в 1838 році розділити сенсорний досвід на. КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - (англ. cultural-historical psychology) - віртуальна (неинституционализированная) галузь знань і досліджень, яку формально можна вважати розділом так же віртуальної культурної психології - дисципліни, що вивчає роль культури в психічному житті (М. Коул). З приводу виртуальности К. п. в науковому фольклорі є слід. жарт (Chaiklin S., 2001): -Що старше за 75, але все ще немовля? -Культурно-історична психологія. Логічно вважати, що К. п. сфокусирована на глобальній проблемі ролі культури в психічному розвитку як в филогенезе (антропогенезе і подальшої історії), так і в онтогенезе. У той.

СЕМАНТИЧНІ МЕРЕЖІ - (англ. semantic nets) - являють собою моделі зберігання понять (слів, висловлювання) в семантичній пам'яті. Їх організація і структурування засновані на змістовному описі понять і слів, вказуючих ці поняття і що становлять зміст семантичної пам'яті. У найпростішому випадку вузли С. з. відображають окремі поняття, зв'язки між вузлами - відносини між поняттями (висловлюванням). При такому підході кожне поняття (вузол С. з.) володіє набором властивостей (характеристик, атрибутів). Функція частини атрибутів полягає у встановленні різних типів зв'язків з інш. вузлами С. з. (поняттями). Крім.
Посилання в тексті роботи "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин..." - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. НАРЦИССИЗМ (NARCISSISM) - Любов до самого собі - термін, введений Некке в 1899 році на основі здійсненого Хевлоком Еллісом зіставлення грецького міфа про Нарцис з випадком чоловічий аутоеротической перверсии. У психоаналізі, однак, термін придбав більш широке значення, і подібна перверсия розглядається лише як конкретна, наочна ілюстрація чогось більш загального в людській психіці і поведінці. При першому розгляді Фрейд нарциссизма в його листі до Фліссу (1899) він схилений був використовувати це поняття в зв'язку з енергетичними уявленнями, пояснюючи долю либидинозной енергії при психічних порушеннях (ця ідея була. ФАЛОС (PHALLUS) - Латинське слово, запозичене з грецького, вказуюче пеніс. Вже з античних часів це слово використовувалося як метафора, що відображає продуктивні сили природи. У психоаналізі фалос вживається як в символічному, так і анатомічному значенні. Анатомічно цим терміном прийнято означати пеніс у чоловіків і клитор у жінок, схожий в ембріональному відношенні. Символічно словом фалічний описують такі риси особистості, як сила, наполегливість, агресивність і висока потенція (в переносному розумінні), - звичайно вони зв'язуються з мужністю, протилежної жіночності. Фалос зображається за допомогою. Інтерперсональная теорія Саллівана - (Sullivan's interpersonal theory) Интерперсональной теорією називають теорію межличностних відносин, краї розроблялася, гл. обр., в 1930-х і 1940-х рр. Гаррі Стаком Салліваном. Ключові поняття Салліван підкреслював соц. характер челов. природа. Він визначав психіатрію, особистість і осн. поняття діагностики і лікування в интерперсональной площині. Він тж підкреслював вирішальну роль тривоги в формуванні особистості і порушеннях її функціонування. Нарешті, Салліван розглядав актуальні интеракции, або дії, в межличностной сфері як процес, в ході к-рого порушення виникають, виявляються і.

Історія розвитку вчення про патологію особистості - Патологія особистості постійно привертала до себе увагу, представляючи великий інтерес як для практичних психіатрів, так і для наукових досліджень. Описи перших ознак і станів, схожих з психопатіями, з'явилися в першій половині XIX в. під різними назвами: "моральне божевілля", "інстинктивна мономания", "світле божевілля". Однак дані розлади не об'єднувалися в окрему нозологическую форму і чітко не відмежовувалися від психозів. У другій половині XIX в. з'явилося багато робіт, що відстоюють погляди на страждаючих психопатією, як на "вироджуваних вищого. Діагностіка спрямованості особистості - (Орієнтувальна анкета). Б. Басс. Модифікація В. Смекала, М. Кучера. Адаптація Л. А. Верещагиной. Методика з одним і тим же текстом тверджень відома як "Орієнтувальна анкета Б. Басса" (1967) в адаптації Н. Н. Обозова (1981) і як "Орієнтувальна анкета В. Смекала і М. Кучера" у викладі Л. А. Верещагиной (2003). У основі методики В. Смекала і М. Кучера лежить неск. змінена анкета Б. Баса. Популярність і поширення отримала "Орієнтувальна анкета В. Смекала і М. Кучера" як більш пізня версія первинного варіанту методики. Методика призначена для визначення спрямованості людини:. Головний мозок - сама велика і найбільш видатна структура ЦНС, що знаходиться всередині черепа і освічена з приблизно 10-14 млрд нейронів (не вважаючи трохи мільярдів нейроглиальних елементів), що з'єднують їх нервових шляхів і різноманітних синапсов, що здійснюють контакти між нейронам і за допомогою ряду нейромедиаторов (загальне число синапсов складає, по самим приблизним оцінкам, декілька трильйонів). Головний мозок - це унікальне по складності і гігантським функціональним можливостям витвір природи з всіх, які нині відомі людині. Передбачається, що людина використовує в середньому лише 1-2% функціональних. АМУЗИЯ - Порушення музичних здібностей. Спостерігається в тих випадках, коли ці здібності існували до хвороби. Описують випадки амузии при локальних поразках мозку у професійних музикантів, але порушення пізнавання або відтворення добре знайомих мелодій може виявлятися у хворих, що спеціально не навчалися музиці, але здатних правильно заспівати і взнати знайому мелодію. а) Сенсорна амузия Характеризується порушенням пізнавання добре знайомих мелодій. Хворі утрудняються в ідентифікації двох послідовно коротких мелодических уривків, що пред'являються, приймають різні мелодії за однакові і.