КОНТРАБАНДА

(курсова робота з митного права)

Вступ ... 3
1. Теоретичні аспекти визначення поняття контрабанди в митній справі ... 5
2. Боротьба з контрабандою, як елементу порушення митних правил ... 11
Висновки ... 29
Список використаної літератури ... 31

Для придбання курсової роботи "Контрабанда" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Контрабанда"

Курсова робота "Контрабанда" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Контрабанда", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Контрабанда" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Контрабанда" і призначений виключно для пошукових систем.

ФАШИЗМ - (ит. fascismo від fas-cio - пучок, зв'язка, об'єднання) - ідеологія, політичний рух і соціальна практика, які характеризуються наступними ознаками і рисами: обгрунтування по расовій ознаці переваги і виключності однієї нації, що проголошується внаслідок цього пануючою; нетерпимість і дискримінація по відношенню до інших "чужеродним", "ворожих" націй і національних меншин; заперечення демократії і прав людини; насадження режиму, заснованого на принципах тоталітарно-корпоративної державності, однопартийности і вождизма; затвердження насилля і терору з метою придушення. Психологія судової експертизи - Нове, недостатньо розроблене напрям юридичної психології. Судово-експертна діяльність, виходячи з її місця в карному/цивільному процесі, покликана виявляти нові доказові факти внаслідок застосування спеціальних пізнань до об'єкта дослідження. Головною особливістю, що відрізняє С.Е. від інакших видів застосування спеціальних пізнань (наприклад, наукового дослідження), є регламентація діяльності експерта нормами УПК, ГПК і АПК РФ, ФЗ "Про державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації". Зокрема, експерт наділений правами і обов'язками, зміст і. ЛІЦЕНЗІЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ - спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане ліцензуючим органом юридичній особі або індивідуальному підприємцю. Порядок отримання (переоформлення) документа, підтверджуючого наявність ліцензії, встановлений положеннями про ліцензування конкретних видів діяльності. наприклад, організація ліцензування окремих видів діяльності, пов'язаних з експлуатацією небезпечних виробничих об'єктів в оао "ММК", складається з наступних етапів. відділ раціоналізації, винахідництва і патентної роботи (оРИП) на основі. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА - професійна діяльність, пов'язана з виконанням функцій і повноважень державних органів особами, що займають державні посади. Г.с. одночасно являє собою правовий інститут, що складається з норм, регулюючих правовий статус осіб, що здійснюють таку діяльність. По значенню Федерального закону від 31 липня 1995 р. "Про основи державної служби Російської Федерації" (п. 1. ст. 2) до Г.с. відноситься виконання посадових обов'язків особами, що заміняють державні посади категорій "Б" і "В". Особи, що заміняють посади категорії "А", по значенню Закону не є державними службовцями. Посади категорій "Б" і "В".
Кожна вагома структурна частина курсової "Контрабанда" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - (англ. Universal Declaration of Human Rights) - міжнародний акт універсального характеру по правах людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. в розвиток Статуту ООН, що вимагає від держав співробітничати в "заохоченні і розвитку поваги до прав людини і основним свободам для всіх, без відмінності раси, підлоги, мови і релігії" (п. 3 ст. 1). У честь її прийняття 10 грудня оголошено Вдень прав людини. В.д.п.ч. складається з преамбули і 30 статей, в яких уперше проголошене коло основних цивільних, політичних, соціальних, економічних і культурних прав і свобод людини. Серед. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРУ (НАТО) - була створена на основі підписаного в Вашингтоні 4 квітня 1949 г угоди. Договір безстроковий, однак передбачається можливість виходу з нього будь-якого учасника після закінчення 20-літнього терміну і через рік після його заяви про денонсацію договору. У НАТО входять: з 1949 р. - США, Великобританія, Франція, Італія, Бельгія, Данія, Ісландія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія; з 1952 р. - Греція і Туреччина; з 1955 р. - ФРН; з 1978 р. - Іспанія. У 1966 р. з військової організації блоку вийшла Франція, однак в грудні 1995 р. вона заявила про поновлення свого членства у. СУБ'ЄКТ ПРАВА - особа, організація або інакша освіта, за якими законом признається здатність бути носіями суб'єктивних, прав і юридичних обов'язків. У сучасній юридичній літературі поняття "С.п." частіше за все використовується як синонім "суб'єкта" або "учасник правовідносин". У юридичних джерелах кінця XIX - початки XX в. поняття "С.п." вживалося лише для позначення "носія суб'єктивних прав". Не природа, не суспільство, а тільки держава насправді визначає, хто і при яких умовах може бути С.п., а отже, і учасником правовідносин. якими якостями він повинен володіти. Тільки законом може встановлюватися і признаватися.
У вступі курсової "Контрабанда" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ - найтяжчі міжнародні злочини, що включають відповідно до кваліфікації Статуту Міжнародного військового трибуналу планування, підготовку, розв'язання або ведіння агресивної війни або війни в порушення міжнародних договорів, угод або запевнень або участь в загальному плані або змові, направленому до здійснення будь-якого з вказаних дій. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 3 листопада 1947 р. до П.п.м. відноситься т.ж. пропаганда війни. У перелік таких злочинів потрібно т.ж. включити діяння, пов'язані із застосуванням зброї масового знищення, порушенням договорів по.

СТАТУТ - вигляд нормативних актів, широко вживаний в праві. Являє собою комплексний (кодифікований) документ, призначений для закріплення (регулювання) статусу суб'єктів Федерації, державних органів, органів місцевого самоврядування, суспільних об'єднань, окремих видів державної діяльності, вояцької служби, дисципліни і інш. Форма У. використовується також в нормативних актах, що відносяться до конституційного права. Зокрема, У. передбачений Конституцією РФ як основний нормативний правовий акт для таких суб'єктів РФ, як краю, області, міста федерального значення, автономна область. Природне парення - природоохранні рекреационні установи, території (акваторій) яких включають в себе природні комплекси і об'єкти, що мають значну екологічну і естетичну цінність, і призначені для використання в природоохранних, просвітницьких і рекреационних цілях. Території п.п. розташовуються на землях, наданих їм в безстрокове (постійне) користування, в окремих випадках - на землях інакших користувачів, а також власників. На 31 грудня 2006 р. в Російській Федерації нараховувалося 56 природних парків загальною площею 17 590,4 тис. га (0,9% території Росії). На п.п. покладаються задачі збереження.
Список літератури курсової "Контрабанда" - більше 20 джерел. ПРОЕКЦІЯ - Німий.: Projektion. - Франц.: projection. - Англ.: projection. - Ісп.: proyecci-6n. - Італ.: proiezione. - Португ.: proje??про. про А) У широкому значенні слова - змішення неврологічного або психологічного явища зовні, перехід або від центра до периферії, або від суб'єкта до об'єкта. Ця процедура може розумітися по-різному (див. коментар). БИ) У власне психоаналитическом значенні - операція виділення і локалізації в іншій особі або веши тих якостей, почуттів, бажань -коротше, тих "об'єктів", які суб'єкт не визнає або відкидає в самому собі. Мова тут йде про дуже древній за. БИСЕКСУАЛЬНОСТЬ - подвійність сексуальної орієнтації людини, наявність в ньому чоловічої і жіночої схильності, маскулинних і феминних установок.    У психоаналізі поняття "бисексуальность" використовувалося З. Фрейдом в контексті осмислення психосексуального розвитку людини. Його звернення до проблеми бисексуальности мало місце в кінці ХIХ - початку ХХ сторіччя і було пов'язано з берлинским лікарем В. Фліссом (1858-1928), з яким З. Фрейд знаходився в тісній дружбі в період з 1887 по 1902 рік і який розглядав бисексуальность в якості біологічно приреченого, універсального феномена. У 1897 м. під час їх.

Фізика і науки про поведінку - (physics and the behavioral sciences) Класична фізика розглядає Всесвіт як гігантську машину, безупинно і що сліпо здійснює свій рух, в до-ой всі її складові частини, включаючи людство, виступають в якості не більш ніж шестеренок, виконуючих приречені зазделегідь ролі. Подібний погляд привів до віри в те, що майбутнє будь-якої частини цієї системи або будь-якої системи взагалі можна з повною упевненістю передбачити, якщо її стан в будь-який момент часу відомий у всіх його деталях. Крім того, виходячи з подібних принципових посилок, вчені зробили висновок про те, що можуть спостерігати за.
Посилання в тексті роботи "Контрабанда" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ПАРАЛІЧ - (греч. paralyo - розв'язувати, розслабляти). Порушення рухової функції, повна відсутність довільних рухів внаслідок порушення иннервации відповідних м'язів. Разлічают П. центральні, зумовлені поразкою центральних рухових нейронів, що характеризуються підвищенням мишечного тонусу і сухожильной гиперрефлексией, патологічними рефлексами і синкинезиями, зникненням шкіряних рефлексів (син. П. пирамидний, П. спастический) і периферичні, зумовлені поразкою передніх рогів спинного мозку, передніх корінців спинного мозку і (або) спинномозгових нервів, а також рухових черепних нервів і (або) їх. Навчання психотерапії - (psychotherapy training) О. п. приймало різні форми в залежності від номенклатури спеціальностей, що складається в рамках психології з течією часу. На ранніх етапах розвитку психології, коли профільні дисципліни ще не були так диференційовані, формальній підготовці приділялося менше уваги. Певному типу психотер. можна було навчитися в рамках більш формальної програми, що проводиться в спеціальній учбовій установі протягом декількох років з використанням як теорет., так і практ. підготовки. Після Другої світової війни психологів стало більше, психологія розширила область свого поширення і. Структура психіки людини - Психіка складна і багатоманітна по своїх виявах. Звичайно виділяють три великі групи психічних явищ, а саме: 1) психічні процеси, 2) психічні стану, 3) психічні властивості. Психічні процеси - динамічне відображення дійсності в різних формах психічних явищ. Психічний процес - це течія психічного явища, що має початок, розвиток і кінець, що виявляється у вигляді реакції. При цьому треба мати на увазі, що кінець психічного процесу тісно пов'язаний з початком нового процесу. Звідси безперервність психічної діяльності в стані пильнування людини. Психічні процеси викликаються як зовнішніми впливами, так і.

ПОЧУТТЯ СОРОМУ (SHAME) - Поняття, що відображає широкий спектр хворобливих афектів - замішання, упокорювання, приниження, бесчестия, - супроводжуючих почуття занедбаності, відкидання, ганьби або втрати поваги з боку інших. У формуванні почуття сорому важливу роль грають ранні переживання, пов'язані з виставлянням на загальний огляд, з презирством або викриттям. У певному значенні почуття сорому порівнянне з тривогою, оскільки обидва вони являють собою афективний сигнал, застерігаючий від виконання ексгибиционистских бажань і що передбачає можливе відкидання з боку зовнішнього світу або Сверх-Я. Почуття сорому, таким. ВІТРЯНА ВІСПА - інфекційне захворювання, що характеризується лихоманкою і везикулезной (бульбашкової) висипом. Найчастіше зустрічається у дітей у віці до 10 років. Збуджувач - вірус, патогенний тільки для людини, яка відноситься до сімейства вірусів герпеса. У зовнішній середі вірус гине протягом декількох годин. Джерелом збуджувача інфекції є хворою, починаючи з останніх 2 днів інкубаційного періоду і в період висипаний (до 5-го дня). Зараження відбувається повітряно-краплинним шляхом при безпосередньому контакті з хворим. Передача збуджувачів інфекції через речі не спостерігається. Сприйнятливість до вітряної. ІНСТИНКТ - Термін, введений в побут біологами, в основному дослідниками поведінки тварин, і що знайшов широке застосування при описі поведінки людини. Згідно з самому широким визначенням, інстинкт є специфічний для вигляду поведенческий паттерн, переважно заснований на спадковості і тому відносно незалежний від навчання. Термін інстинкт застосовувався для позначення широкого кола поведенческих паттернов (материнський інстинкт, гнездовой, сезонно-міграційний і т.д.). Ця феномени, як виявилося, не підкоряються ні аналізу з точки зору компонентної поведінки, ні фізіологічному поясненню. Як наслідок, термін. Колберг, - Найбільшу популярність Кольбергу принесла його теорія етичного розвитку, що передбачає існування універсальних етапів етичного становлення, і нерозривно зв'язуюча розуміння моральності з когнитивним розвитком людини. Досліджуючи людські реакції на ряд моральних дилем, Кольберг встановив, що істотним для етичного розвитку є не стільки рішення дилеми, скільки хід міркувань, що передували цьому рішенню. Кольберг виділив три рівні етичних думок, кожний з яких розділений на два етапи. Він вважав, що люди послідовно проходять через ці етапи, незалежно від своєї культурної приналежності або освіти.