КОНФІСКАЦІЯ ЯК ВИД ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність господарсько-правової відповідальності ... 5
1.1. Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності ... 5
1.2. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності ... 8
1.3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності ... 14
1.4. Види господарсько-правової відповідальності ... 17
Розділ 2. Зміст і застосування конфіскації як виду господарсько-правової відповідальності ... 19
Розділ 3. Облік, зберігання, оцінка конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним ... 22
3.1. Облік і зберігання майна ... 23
3.2. Оцінка майна ... 24 3.3. Розпорядження майном ... 26
3.4. Порядок уцінки майна ... 29
3.5. Укладення угоди на реалізацію майна ... 29
3.6. Знищення (утилізація) майна ... 30
3.7. Облік і використання безоплатно отриманого майна ... 31
Висновки ... 32
Література ... 34

Для придбання курсової роботи "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності"

Курсова робота "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" і призначений виключно для пошукових систем.

Очередники-військовослужбовці - Відповідно до пункту 37 наказу міністра оборони Російської Федерації від 15 лютого 2000 року N 80 "Про порядок забезпечення житловими приміщеннями в Збройних Силах Російської Федерації" розподіл поступаючих у вояцьку частину житлових приміщень між військовослужбовцями проводиться житловою комісією вояцької частини в порядку черговості, виходячи з часу прийняття їх на облік і включення в списки потребуючих отримання житлових приміщень (поліпшенні житлових умов). Згідно з пунктом 20 Правил обліку військовослужбовців, на кожного військовослужбовця і громадянина, звільненого з військової служби. САНІТАРНО-ПОБУТОВІ ПРИМІЩЕННЯ - гардеробні, душова, умивальні, уборні, курительні, місця для розміщення полудушей, пристроїв питного водопостачання, приміщення для обігріву або охолоджування, обробки, зберігання і видачі спецодягу і інш. забезпечення працівників С. п. і санітарно-побутовими пристроями здійснюється у відповідності з СніП 2.09.04-87 "адміністративні і побутові будівлі". С. п. проектуються або в окремих будівлях, що найбільш доцільно, або прибудованими до виробничого корпусу. Розміщення С. п. на підприємствах залежить від масштабу і характеру виробництва. Як правило, вони розташовуються на. СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ - систематичне державне спостереження за станом здоров'я трудящих, умовами труда і фіксація відповідності або невідповідності результатів спостереження передбачуваним показникам. Згідно з Положенням про соціально-гігієнічний моніторинг, затвердженим постановою Уряду Рф від 1 червня 2000 р. № 426, С. м. - це державна система спостереження, аналізу, оцінки і прогнозу стану здоров'я населення і середовища мешкання людини, а також визначення причинно-слідчих зв'язків між станом здоров'я населення і впливом чинників середовища мешкання людини. Роботу по моніторингу ут, від і. СПРИЧИНЕННЯ МАЙНОВОГО ЗБИТКУ ШЛЯХОМ ОБМАНУ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІР'ЯМ - злочин проти власності, передбачене ст. 165 УК РФ і представляюче собою спричинення майнового збитку власнику або інакшому власнику майна шляхом обману або зловживання довір'ям при відсутності ознак розкрадання. Потерпілим від даного злочину може бути як власник, так і інакший законний власник майна. Як інакші законні власники можуть виступати обличчя, хоч і що не є власниками, але що володіють майном на праві довічного успадкованого володіння, господарського ведіння, оперативного управління або по інакшій основі, передбаченій законом або договором (ст. 305 УК РФ). З об'єктивної сторони.
Кожна вагома структурна частина курсової "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Юридична відповідальність (негативна) - це встановлений в особливому процесуальному порядку обов'язок суб'єкта, що здійснив правопорушення, зазнавати адекватних поневірянь особистого, майнового або організаційного характеру, передбачених санкцією юридичної норми. Ознаки юридичної відповідальності: 1. Встановлюється державою за допомогою правової норми. 2. Фактичною основою і моментом виникнення відповідальності є правопорушення. 3. Юридична відповідальність носить штрафний характер, виражається в державно-владному встановленні для правопорушника нового, додаткового обов'язку, пов'язаного з необхідністю зазнавання негативних наслідків. ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА - (внесення законопроекту в Державну Думу) - стадія законодавчого процесу, що перебуває в реалізації передбаченого законом права певних органів і осіб вносити до законодавчого органу влади законопроект або входити з пропозиціями про необхідність прийняття, зміни, скасування чинних законів. З.і. є конституційна можливість вносити в Державну Думу проекти федеральних законів (в тому числі конституційних), проекти законів про внесення змін і доповнень в чинне законодавство, а одинаково про визнання певних законів недіючими (що втратили силу). На юридичній мові реалізація З.і. означає виникнення. ФИКХ - (араб. - глибоке розуміння, знання) - 1) мусульмансько-правова доктрина - систематизовані знання про правила поведінки, яких повинні дотримуватися мусульмани при виконанні своїх релігійних обов'язків, здійсненні обрядів, в побуті і в світських взаємовідносинах. У цьому значенні Ф. є наукою, предмет якої складає нормативна сторона шариата. У літературі, присвяченій мусульманському праву, Ф. у вказаному значенні часто називається мусульманською юриспруденцією. Історично склалося декілька шкіл (глузду) Ф.- доктрини, які відрізняються один від одного підходами до тлумачення Корану і сунни і методами.
У вступі курсової "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. СУДИМІСТЬ - це правове положення особи, осудженої за здійснення злочину до певної міри покарання, яке в передбачених законом випадках спричиняє несприятливі наслідки кримінально-правового характеру. Тимчасові рамки судимості регламентовані в ч. 1 ст. 86 УК РФ: від дня вступу звинувачувального вироку суду в законну силу до моменту погашення або зняття судимості. С. спричиняє для особи певні наслідки тільки кримінально-правового змісту. У відповідності з УК РФ С. враховується при визначенні рецидиву злочинів і при призначенні покарань. Вліяніє С. на визнання рецидиву закріплене в ст. 18 УК РФ.

БАНКИ - в СРСР державні госпрозрахункові установи, що здійснюють в плановому порядку кредитування соціалістичних (державних і кооперативних) підприємств і організацій, фінансування державних підприємств і організацій; организующие і регулюючі взаємні розрахунки між соціалістичними підприємствами і організаціями, а також грошовий обіг в країні. Деятельность Б. в СРСР направлена на всіляке розширення соціалістичного відтворювання і зміцнення госпрозрахунку. Б. в СРСР здійснюють систематичний "контроль рублем" за виконанням фінансово-господарських планів і дотриманням режиму економії. ТОРГІВЛЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ - злочин проти сім'ї і неповнолітніх, передбаченого ст. 152 УК РФ і що полягає в купівлі-продажу неповнолітнього або в здійсненні інакших операцій відносно неповнолітнього в формі його передачі і заволодіння ім. Під торгівлею неповнолітніми розуміється купівля-продаж, тобто передача неповнолітнього батьками або інакшими особами за грошову винагороду. Інакші операції можуть виражатися в обміні, тобто отриманні за дитину яких-небудь матеріальних цінностей (прикрас з дорогоцінних металів і Каменів, житла, автомашини і т. д.), даруванні, коли неповнолітній передається іншим особам безвідплатно, і т. д.
Список літератури курсової "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" - більше 20 джерел. Розвиток соціальної поведінки людей - (development of human social behavior) Соц. поведінка поміщається в житті людей якнайважливішу, і тому його розвиток вимагає уваги. Соц. поведінка включає не тільки взаємодію чол. з інш. людьми, але і з миром речей, к-рі придбали своє смислове значення і статус завдяки звичаям і традиційним заняттям, властивим певній культурі. Р. з. п. л. залежить і не відстає від розвитку таких біолог. і психол. процесів, як дозрівання, сприйняття, увага, пам'ять і навчання, тим часом як самі ці процеси видозмінюються під впливом досвіду. Крім того, його розвиток залежить від тих же процесів навчання (що. Брехня - свідоме, навмисне введення в помилку інш. особи за допомогою вербальних і/або невербальних коштів Про.; переслідуюче, як правило, опр. цілі. Л. може бути прямою протилежністю правді, частковим відступом від неї або ж її прихованням (умовчання, бездіяльність). Джерела вивчення проблеми Л. можна знайти в филос. трудах Арістотеля і Платона. У совр. зарубеж. психології проблема Л. активно розробляється в трудах П. Екмана, що визначає Л. як дія, з допомогою к-рого одна людина вводить в помилку іншого, і до-ой характеризується при цьому слід. особливостями: а) умисністю; б) відсутністю попереднього.

НАВ'ЯЗЛИВЕ ПОВТОРЕННЯ - несвідоме відтворення що раніше мали в житті людини травмуючих подій і ситуацій, визначених станів і переживань.    Вивчення неврозів нав'язливих станів і уявлень привело З. Фрейда до розуміння того, що в процесі психотерапії відкривається можливість зворотного розвитку, внаслідок чого можна розпізнавати як етіологію невротичних захворювань, так і механізми роботи психіки. Під впливом терапії у пацієнтів спостерігається повернення картин, думок, видінь, що дає можливість для повторного переживання і відповідного отреагирования, внаслідок чого відбувається усунення симптомів.
Посилання в тексті роботи "Конфіскація як вид господарсько-правової відповідальності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Теорія соціальних уявлень - аналіз того, як науч. знання привласнюється буденною свідомістю і використовується в щоденній практиці, - була сформульована фр. соціальним психологом С. Моськовичи. Созданіє Т. з. п. з'явилося відповіддю на процес індивідуалізації соціальної психології, що посилився після Другої світової війни і що виражалася в широкому поширенні ідей американської експериментальної соціальної психології. У даній теорії С. Моськовичи, спираючись на ідеї Е. Дюркгейма, Л. С. Виготського, Л. Леви-Брюля, Ж. Піаже, В. Вундта, пропонує соціальну інтерпретацію соціальної психології. Соціальне уявлення - система. Центральна гранична теорема - (central limit theorem) Ц. п. т. стосується розподілу лінійної композиції (або, простіше, суми) випадкових величин. Y яв-ця лінійною композицією безлічі змінних (X1, Х2, Х3 і т. д.), якщо Y = a1Х1 а2Х2 а3Х3. .., де ai - відповідні ваги змінних. Напр., якщо Y = 3Х1 4Х2, то а1 = 3, а а2 = 4. Согласно Ц. п. т., форма розподілу Y починає придбавати все більшу схожість з нормальним розподілом по мірі збільшення числа вхідних в таку лінійну композицію змінних. У більш точному формулюванні Ц. п. т. свідчить, що складова випадкова величина Y має асимптотически нормальний розподіл, коли число. ТРАНСФЕР (ПЕРЕНЕСЕННЯ) - (transference) Процес, який включає в себе: переміщення на свого аналітика почуттів, уявлень і пр., пов'язаних з людьми з минулого (див. ЗМІЩЕННЯ); відношення до аналітика як до об'єкта свого минулого; проецирование на аналітика ОБ'ЄКТА-УЯВЛЕНЬ, отриманих раніше шляхом ИНТРОЕКЦИЙ (див. ПРОЕКЦІЯ); наділення аналітика значущістю іншого, звичайно попереднього, об'єкта. Душевний стан пацієнта в результаті 1. Більш широко - емоційне відношення пацієнта до свого аналітика. На зорі психоаналізу трансфер розглядався як небажане явище, що заважає відновленню витіснених спогадів і що.

КАТАТОНИЯ - Див. Кальбаума кататония. К. ЛЮЦИДНАЯ (лати. lucidus - ясний, світлий) - кататонический синдром, що протікає без розладів свідомості. К. МАЛАЯ [Lambert P.N., Mindenet M., 1972] - редуцированний варіант кататонического синдрому, що характеризується лише наявністю окремих його виявів (манірність, уникнення погляду співрозмовника, ухиляння від рукостискання, безпричинні усмішки, отгороженность, поява іноді раптових, несподіваних рухів, епізодична ехолалия, короткочасні несистематичні зупинки в рухах і мові). Спостерігається частіше за все при початковій шизофренії, що. Персоналізация - [лати. persona - особистість] - процес, внаслідок якого суб'єкт отримує ідеальну представленность в життєдіяльності інших людей і може виступити в суспільному житті як особистість. Сущность П. полягає в дійових перетвореннях інтелектуальної і аффективно-потребностной сфери особистості іншої людини, які відбуваються внаслідок діяльності індивіда. Понятіє П. в цьому значенні введене В.А. Петровським. Оскільки єдність понять "індивід" і "особистість" не означає їх тотожності, виникають різні парадокси П. У-перших, теоретично можливо існування індивіда, що не реалізовував себе як. Особистий простір - (personal space) Кожний чол. формує "буферну зону тіла", наз. Л. п.; під цим мається на увазі область, що має невидиму і мобільну межу, через к-рую інш. люди звичайно не можуть проникнути, не викликавши при цьому психол. дискомфорту. Що Сприймаються вторгнення в Л. п. приводять до цілого ряду виявів дискомфорту на рівні поведінки і аттитюдов індивідуума. Одна з найбільш очевидних реакцій - просте відсунення від нав'язливого чол., і цей ефект був продемонстрований у мн. исслед. У інш. исслед. було виявлено, що суб'єкти повідомляють про переживання ними набагато більшого стресу і набагато. Професійне спілкування: чинники ефективності - Чинники (лати. factor - такий, що робить, виробляючий) ефективність професійного спілкування (П. про.) - це причини, що зумовлюють досягнення високого рівня П. о., головні детермінанти оптимізації процесу професійної взаємодії. Виділяється 3 види чинників ефективності П. про.: 1) об'єктивна, пов'язана з реальною системою життєдіяльність фахівця і послідовністю дій, направлених на досягнення високого рівня професіоналізму; 2) суб'єктивні, пов'язані з развитостью тих або інакших особливостей людини як індивіда, особистості, суб'єкта; міра їх вияву виступає як суб'єктивна причина, сприяюча підвищенню.