Культура правосуддя

(курсова робота з дисципліни "Судові та правоохоронні органи")

Вступ ... 3
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження культури правосуддя ... 5
1.1. Сутність культури правосуддя ... 5
1.2. Моральні основи здійснення правосуддя ... 10
Розділ 2. Аналіз стану культури правосуддя в Україні ... 16
2.1. Правова регламентація культури правосуддя в Україні ... 16
2.2. Проблеми культури правосуддя у вітчизняних судах ... 20
Розділ 3. Шляхи подолання недоліків у реалізації культури правосуддя в діяльності суддів ... 22
3.1. Необхідність та шляхи покращення етики суддів України та культури правосуддя загалом ... 22
3.2. Зарубіжний досвід культури правосуддя ... 25
Висновки ... 32
Список використаних джерел ... 34

Для придбання курсової роботи "Культура правосуддя" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Культура правосуддя"

Курсова робота "Культура правосуддя" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Культура правосуддя", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Культура правосуддя" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Культура правосуддя" і призначений виключно для пошукових систем.

Бюлетень виборчий - встановленої форми документ, що видається виборцю для участі в голосуванні на виборах і особисто ним що заповнюється, на основі якого встановлюється волевиявлення виборця. Виборчий бюлетень дозволяє одночасно забезпечити виконання декількох функцій: а) інформаційну функцію - виборець із змісту бюлетеня отримує відомості, необхідні для голосування: інформацію про вигляд і рівень виборів, найменування органу, в який проводяться вибори, прізвища, імена, по батькові зареєстрованих у виборчому округу кандидатів, найменування виборчих об'єднань, виборчих блоків, що зареєстрували свої списки кандидатів. ДИСКРИМІНАЦІЯ - 1) протиправне встановлення в міжнародних відносинах спеціальних умов, що ставлять яку-небудь іноземну державу, його установи або громадян в гірше положення в порівнянні з іншими іноземними державами, установами або громадянами. У міжнародної > практиці капіталістичних держав Д. широко застосовується як в області режиму іноземців (див.) у вигляді існуючої в цих державах національної і расової Особливо широко капіталістичні держави застосовували Д. відносно Радянського Союзу, намагаючись після краху планів інтервенції і блокади підірвати шляхом Д. соціалістичну систему господарства в СРСР. СВОБОДИ ДЕМОКРАТИЧНІ - свобода слова, свобода друку, свобода зборів і мітингів, вуличних ходів і демонстрацій, свобода совісті (див.) і інші, які гарантуються громадянам СРСР законом відповідно до інтересів трудящих і з метою зміцнення соціалістичного ладу (див. ст. 125 Конституції СРСР). Ці свободи є складовою частиною основних прав граждан1 СРСР (див. Основні права і обов'язки граоюдан СРСР). Вони забезпечують громадянам СРСР активну участь в господарському, державному,, культурному і суспільно-політичному житті країни. Конституція СРСР не тільки проголошує С. д.,. але і забезпечує їх в законодавчому. Моніторинг суспільної правосвідомості - Стеження за станом суспільної правосвідомості за допомогою систематичного проведення спеціальних соціально-психологічних досліджень. Прикладне значення моніторинга правосвідомості пов'язане з вивченням передумов правової поведінки членів суспільства в певних сферах суспільних відносин, тобто з вивченням передумов правопорядку і, в той же час, передумов злочинності. Моніторинг передбачає вивчення статистичного розподілу різних типів індивідуальних правових позицій в суспільстві (спільності, соціальних групах), а також соціально-психологічних феноменів інтеграції індивідуальних правових.
Кожна вагома структурна частина курсової "Культура правосуддя" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Психологічні лабораторії пенітенціарних установ - Психологічні лабораторії (ПЛ) - це структурні психологічні підрозділи, які створюються у виправних установах (ИУ) і слідчих ізоляторах (СІ) карно-виконавчої системи (УИС) Мінюстиції Росії. Начальник психологічної лабораторії безпосередньо підкоряється начальнику пенітенціарної установи. Перші психологічні лабораторії були створені в 1987 році в Пермської і Саратовської областях в порядку експерименту. У цей час функціонує біля 500 лабораторій (приблизно в половині пенітенціарних установ Росії), в штатах яких складаються від 3 до 6 психологів. Найбільш повно укомплектовані психологічні. КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ - складна суспільно-політична і державно-правова категорія, основу якої складають ідеали конституційної демократії (т. е. демократії, що базується на наявності конституції як особливому документі держави і суспільства), наявність певних інститутів влади, відповідного конституції політичного режиму і система захисту цінностей демократії, прав і свобод людини і громадянина, конституційного ладу загалом. Основними компонентами є: 1) конституційні ідеї, зокрема, глибоке шанування зв'язаності держави і суспільства правом, законом; пріоритет людської особистості, повага її достоїнства; участь. ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ - посягання на життя державного або суспільного діяча, довершене з метою припинення його державної або інакшої політичної діяльності або з помсти за таку діяльність. Т. а. - злочин проти основ конституційного ладу і безпеки держави, передбачене ст. 277 УК РФ. Основним об'єктом даного злочину виступає політична система РФ, а додатковим об'єктом - життя і здоров'я потерпілого. Т. а.- складова частина масового і небезпечного явища - тероризму. Потерпілі від - тільки державні або суспільні діячі, тобто особи, що виявили себе в якій-небудь області суспільної або державної діяльності. До державних.
У вступі курсової "Культура правосуддя" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Уміння професійне в ПД - Характерні освоєним співробітником комплексним і гнучким способом успішних професійних дій в нестандартних, незвичайних, складних ситуаціях. У основі кожного уміння лежить психічна освіта, об'єднуюча знання, що є у співробітника і навики зі спеціальною обученностью умілого і гнучкого використання їх при діях в таких ситуаціях. У умінні є елементи автоматизму, але загалом воно завжди здійснюється усвідомлено. На відміну від навику, в умінні виразно і активно бере участь мислення, виявляються елементи творчості і самостійності. Якщо навики забезпечують упевнені і ефективні дії співробітника в.

Профілактіка самогубств серед особистого складу ОВД - Комплексна профілактична робота, направлена на ослаблення і усунення соціальних, соціально-психологічних і особових передумов, сприяючих формуванню суицидального поведінки у співробітників. Розрізнюють заходи загального і спеціального плану. Заходи загального напряму профілактики: чітка організація повсякденної служби, побуту і дозвілля підлеглих; попередження і усунення конфліктів між членами колективу, а також конфліктів в сім'ї; забезпечення соціальної і правової захищеності співробітників, турбота про задоволення потреб і інтересів особистого складу; організація заходів психогигиени. БОРГ ГРОМАДЯНИНА - категорія, що досить широко використовувалася в Конституції СРСР 1977 р. і Конституції РСФСР 1978 р. Наприклад, в ст. 61 Конституції СРСР говорився, що борг громадянина СРСР - боротися з розкраданням і марнотратством державного і суспільного майна, дбайливо відноситися до народного добра. Згідно ст. 62, захист соціалістичної Вітчизни є священний обов'язок кожного громадянина СРСР. У ст. 64 сказано, що борг кожного громадянина СРСР - поважати національне достоїнство інших громадян, зміцнювати дружбу націй і народності Радянської багатонаціональної держави. Стаття 68 свідчила, що турбота про збереження.
Список літератури курсової "Культура правосуддя" - більше 20 джерел. Біль: стратегії совладания - (pain: coping strategies) Починаючи з раннього віку, практично кожний з нас стикався з переживанням нетривалою, порівняно помірною Би., викликаної порізами, укусами комах, незначними опіками, ударами, хворобою зубів, розладом шлунка і плановими мед. і стоматологічними процедурами. Крім цих порівняно незначних хворобливих переживань, нек-рим людям довелося пережити гостру Б. внаслідок серйозної травми, хірургічної операції і инвазивних мед. процедур. Інші можуть випробовувати постійну Би., таку як хронічна Б. в спині, головні Б. або Би., супутні хронічним захворюванням, напр. артритам. Коли людина. ТРИВОГА - афективний стан, викликаний якою-небудь небезпекою, і емоційна реакція на неї.    У психоаналитической літературі частіше за все як рівнозначні використовуються два поняття - "страх" і "тривога". У текстах З. Фрейда фігурує термін Angst, який звичайно переводиться на російську мову як "страх". У англомовній літературі використовується термін anxiety, перекладаний на російську мову як "тривога". Звідси виникає термінологічна невизначеність, коли часом один і той же психічний стан або емоційна реакція людини описуються то словом "страх".

Невербальние тести інтелекту - (nonverbal intelligence tests) Н. т. і. - це тести, складені з неязикових завдань, мови, що проводяться з мінімальним використанням або взагалі без неї і що приблизно вимірюють інтелектуальну здатність. Терміни і ілюстративні завдання Термін "невербальний" тісно пов'язаний з інш. найменуваннями тестів. Тест дії має на увазі наявність завдань на маніпулювання об'єктами, напр., складання кубиків або конструювання об'єктів з окремих елементів, на відміну від бланкових тестів (типу "олівець - папір"). Неязиковий (nonlanguage) тест не вимагає використання усної або письмової мови що тестується або що.
Посилання в тексті роботи "Культура правосуддя" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ПСИХОТЕРАПЕВТА - З. про. п. являє собою досить поширену особливість пацієнтів, що виявляється в процесі психотерапії. Більшість пацієнтів на початку лікування мають неоднозначну мотивацію відносно взаємовідносин, що формуються з психотерапевтом: з одного боку, прагнення до незалежності і протидія контролю і тиску, а з іншою - пошук підтримки, опори і допомоги. У здорової людини баланс потреб в независимости-залежності в процесі социализации зазнає змін: залежність меншає, а незалежність зростає. При деяких обставинах у будь-якої людини залежність може періодично зростати, наприклад під час хвороби, незалежність також. F50.0 Нервова анорексия - Нервова анорексия являє собою розлад, що характеризується навмисним зниженням ваги, що викликається і/або самим пацієнтом, що підтримується. Частіше за все розлад виникає у дівчинок підліткового віку і молодих жінок, але рідше можуть захворювати і хлопчики підліткового віку і юнака, а також діти, що наближаються до пубертатному віку і жінки старшого віку аж до менопаузи. Нервова анорексия складає незалежний синдром в приведеному значенні: клінічні ознаки синдрому легко розпізнаються, так що діагностика надійна з високим рівнем узгодженості між клиницистами. Потрібно відмітити: Нерідко хворі. Поведінка тваринних - різні зовнішні вияви активності тварин на рівні цілого організму (поведінка окремих особнів) і на надорганизменном рівні ("соціальне П. же."), П. же. почало перетворюватися в самостійний предмет наукового дослідження в кінці XFX в. Впервие "П. же." як науковий термін ввели в обіг в 1898 р. зоологи Ч Уїтман (Ch. Whitman) і К.Л. Морган (C.L. Morgan). Ісследованіє П. же. стало проводитися одночасно в рамках трьох дисциплін: зоології, психології і фізіологій. Зоологи зосередилися головним чином на вивченні пидоспецифичиого (характерного для даного вила тварини) П. же. в природних.

Переговори про звільнення заложників - (hostage negotiations) Метод заборони і переговорів (the contain and negotiate method) при порятунку заложників є процесом впливу на кризову ситуацію, що використовується для зміни і дозволу ситуацій, в к-рих злочинець заволодіває життям заложника як гарантія досягнення своїх цілей. Цей метод був розроблений психологом Г. Шлоссбергом для поліції Нью-Йорка. До розробки методу заборони і переговорів в традиційній реакції поліції на захват заложників допускалися три альтернативи: а) прямий штурм, при до-ром поліція збирала озброєну силу з перевершуючою силою вогню і атакувала позицію злочинця; б). Розлади настрою (афектні розлади) (F30 - F39) - Мабуть, дискусія про класифікацію розладів настрою продовжуватиметься серед психіатрів до тих пір, поки не будуть розроблені такі методи підрозділу клінічних синдромів, які хоч би частково грунтувалися б на фізіологічних або біохімічних вимірюваннях і не обмежувалися б клінічними описами емоцій і поведінки, як це має місце в даний час. Поки зберігається це обмеження, вибирати доводиться головним чином між відносно простій класифікацією, що включає декілька ступенів тяжкості, і більш деталізованою класифікацією з більш дробовими підрозділами. Що використався у випробуваннях національними центрами. КИФОЗ - викривлення хребта, звернене опуклістю кзади. У нормі у дорослих буває фізіологічний грудний і крестцовий кифоз, у дітей перших місяців життя спостерігається тотальне викривлення хребта кзади на всьому його протязі. Патологічний кифоз, т. е. що виходить за межі фізіологічних згинів, може бути углообразним, наприклад внаслідок туберкульозу одного або декількох хребців або травми хребта, або дугоподібним, якщо в процес залучається багато хребців, наприклад при рахіті, млявому паралічі. У залежності від вираженість деформації хребта і міри устранимости говорять про дефекти постави - сутулості. F51.5 Кошмари - Кошмари являють собою насичені тривогою або страхом сни, які хворий пам'ятає дуже детально. Сни є надто живими і звичайно мають теми, що включають загрозу життя, безпеки або самоуважению. Досить часто повторюються одні і ті ж або схожі теми страхітний сновидінь. Під час типового епізоду підвищений рівень вегетативної активності, але відсутні істотна вокалізація і рухливість тіла. При пробудженні швидко досягається нормальний рівень пильнування і орієнтування. Хворий повністю комунікабельний і звичайно дає детальний звіт про сновидіння як при пробудженні від епізоду, так і на наступний.