МЕЖІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

(курсова робота з цивільного права)

Вступ.....3
Розділ 1. Юридична природа і види меж та обмежень права власності.....5
1.1. Загальні засади регулювання відносин власності.....5
1.2. Сутність меж і обмежень права власності.....10
1.3. Види меж і обмежень права власності.....17
Розділ 2. Характеристика деяких обмеження права власності.....20
2.1. Основні риси обмеження права користування житлом.....20
2.2. Особливості меж та обмежень права власності на землю.....26
Розділ 3. Діяльність органів влади щодо обмеження права власності.....31
Висновки.....39
Література.....41

Для придбання курсової роботи "Межі та обмеження права власності" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Межі та обмеження права власності"

Курсова робота "Межі та обмеження права власності" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Межі та обмеження права власності", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Межі та обмеження права власності" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Межі та обмеження права власності" і призначений виключно для пошукових систем.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН НАРОДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ - галузь права, регулююча в цих країнах майнові відносини громадян і організацій в умовах перехідного від капіталізму до соціалізму періоду. Цивільне право європейських країн народної демократії, що є на сучасному етапі державами диктатури пролетаріату, що здійснюють всі функції соціалістичної держави першої головної фази його розвитку, є соціалістичне цивільне право (див. Народно-демократична держава). Цивільне право європейських країн народної демократії спирається на наступні, основні принципи, закріплені конституціями країн народної демократії: соціалістична власність на основні засоби виробництва. КАРНИЙ КОДЕКС - відмінний внутрішньою єдністю законодавчий акт, що являє собою систему взаємопов'язаних норм, які встановлюють основу і принципи карної відповідальності, визначають, які небезпечні для особистості, суспільства або держави діяння признаються злочинами, встановлюють види покарань і інакші заходи кримінально-правового характеру за здійснення злочинів. УК прийнятий ГД 24 травня 1996 р., схвалений СФ 5 червня 1996 р., підписаний Президентом РФ 13 червня 1996 р. і введений в дію з 1 січня 1997 р. УК складається з двох частин - Загальної і Особливої. У Загальній частині містяться норми, які встановлюють. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - в трудовому праві відповідальність працівників за збиток, заподіяний підприємству, установі, організації (надалі - підприємство). Питання М.о. врегульовані КЗоТ і рядом інших нормативних актів. М.о. за збиток, заподіяний підприємству при виконанні трудових обов'язків, покладається на працівника при умові його провини. Ця відповідальність, як правило, обмежується його середнім місячним заробітком. При визначенні розміру збитку враховується тільки прямий дійсний збиток. Неотримані доходи не враховуються (на відміну від майнової відповідальності по нормах цивільного права). Не допускається. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВАРТОВОЇ СЛУЖБИ - злочин проти військової служби, передбачене ст. 342 УК РФ і що полягає в порушенні статутних правил вартової (вахтової) служби особою, вхідною до складу караулу (вахти), якщо це діяння спричинило спричинення шкоди караулом (вахтою), що охороняється об'єктам. Вартова служба призначена для надійної охорони і оборони бойових знамен, сховищ з озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними коштами і інакших військових державних об'єктів, а також для охорони осіб, що містяться на гауптвахті і в дисциплінарній вояцькій частині. Несіння вартової служби є виконанням бойової задачі. Вартовою.
Кожна вагома структурна частина курсової "Межі та обмеження права власності" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

БРАК ВИРОБНИЧИЙ - продукція, за своїми якостями не відповідна встановленим технічним умовам, повністю або частково непридатна. У радянському соціалістичному суспільстві в умовах високої свідомості і трудовій активності широкої трудящої маси, небувалого зростання культури і техніки виробництва відбувається неухильне зниження Б. п. Директиви XIX з'їзду партії за п'ятим п'ятирічним планом розвитку СРСР на 1951 -1955 роки зобов'язують посилити боротьбу з браком в інтересах подальшої значної економії матеріальних ресурсів і забезпечити у всіх галузях промисловості подальше підвищення якості продукції. Боротьба за. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ - наука, що вивчає психічні явища, процеси і механізми, виникаючу, протікаючу і діяльність, що використовується при здійсненні по створенню, засвоєнню, виконанню, порушенню і застосуванню права, тобто психологію юридично значущої і регульованої правом діяльності людей. У приведеному визначенні окреслений і предмет Ю.п., і межі її компетенції, і її прикладні функції по обслуговуванню юридичної теорії і практики. Ю.п. по предмету і методам дослідження, за психічною природою явищ, належних вивченню, - галузь психологічної науки, до складу якої вона організаційно включена номенклатурою. РОСІЙСЬКО-ВІЗАНТІЙСЬКІ ДОГОВОРИ - древнейшие міжнародні договори Древньоруський держави. У Повісті Тимчасових років збереглися тексти чотирьох Р. д.: договорів 907 і 911 рр., укладених князем Олегом, договору 945 р., укладеного князем Ігорем, і договору 971 р., укладеного князем Святославом. Все Р. д. були укладені внаслідок походів Русі на Візантію. Договір 907 р. зберігся в короткому літописному переказі, текст інших договорів літопис приводить повністю. Найбільш цікаві Р. д. 911 і 945 рр. Договір 971 р. не містить статей, що відносяться до російського права. Велика частина статей Р. д. присвячена карному праву. Договір 911.
У вступі курсової "Межі та обмеження права власності" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. Орган держави - ця ланка державного апарату, уповноважена здійснювати державну владу в суспільстві і наділена певними владними повноваженнями, необхідними для рішення конкретних задач управління. Основне призначення державного органу - реалізація державної влади, рішення тих або інакших управлінських задач в суспільстві. Він є легальним інститутом, оскільки формується і діє на основі відповідних юридичних документів (конституції, закону, підзаконного акту). У той же час він виступає легітимним інститутом, оскільки його авторитет і владні повноваження добровільно або вимушено признаються більшістю людей.

ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА - (англ. gentlemens agreement) - особливий вигляд укладеного в спрощеному порядку міжнародного договору, що характеризується відсутністю письмового тексту, в зв'язку з чим Д.с. формально не підпадає під дію положень Венської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., що розповсюджуються лише на письмові документи держав. Проте, свідчачи про високу міру довір'я між контрагентами подібних домовленостей, Д.с. розглядаються в світлі одного з основних і загальновизнаних принципів міжнародного права - принципу добросовісного виконання зобов'язань. Історія міжнародних відносин. ЙЕМЕН (Йеменская Республіка) - держава в Азії, в південній частині Аравійського півострова. Освічено 22 травня 1990 р. на засіданні президії законодавчих органів Йеменської Арабської Республіки і Народної Демократичної Республіки Йемен. Суперечності між керівництвом традиционалистского Півночі і "марксистського" Півдня привели в травні 1994 р. до двомісячної громадянської війни. Після невдалих спроб южан відтворити незалежну державу (Демократичну Республіку Йемен) його лідери бігли з країни і в червні 1994 р. була відтворена єдина держава. Столиця - м. Сану. Адміністративно-територіальне ділення - 17 провінцій.
Список літератури курсової "Межі та обмеження права власності" - більше 20 джерел. Особистості типи, по Маслоу - (Maslou) - розмежування типів особистості, витікаюче з теорії ієрархії людських потреб А.Маслоу, в якій представлені 5 груп потреб, послідовно домінуючих у людини по мірі того, як він проходить один за іншим всі цикли особового розвитку від народження до смерті. Представлена далі систематика заснована на припущенні, що конкретні умови існування, соціальне положення є найважливіше, інтегральне вираження всієї суми чинників, що впливають на індивіда і тим самим що визначають його актуальні потреби, мотивацію поведінки, відношення до різних явищ і що відбувається (Жмуров, 2008). Відповідно цьому. ПСИХОТЕРАПІЯ В ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ - Серед досягнень сучасної медицини трансплантология забезпечила собі міцне місце в повсякденній практиці (Коркина М. В., Цивілько М. А., 1980; Laurinaitis Е., 1983; Rose H.-K., 1999). У зв'язку зі стационированием по витальним свідченнях у пацієнтів часто спостерігається емоційна шокова реакція, яка феноменологічно знайома фахівцям як ступорозное стан при страху. На стадії інтенсивної терапії виникає реактивна депресія. Тісно пов'язане з цим почуття внутрішньої загрози, яке охоплює хворого і впливає на його мислительні і емоційні процеси. Пізніше формуються сильно виражені захисні механізми.

ЗИНЧЕНКО - Володимир Петрович (р. 1931) - російський психолог, фахівець в області загальної, когнитивной, інженерної і експериментальної психології, ергономіці, теорії і методологіях психології, психології розвитку. Один з творців вітчизняної інженерної психології. Автор концепції перцептивних дій (совм. з А. В. Запорожцем), концепції мікроструктурного аналізу когнитивних процесів. Д-р психологічних наук (1967), професор (1968). Чл.-кор. АПН СРСР (1974). Віце-президент Суспільства психологів СРСР (1968-1983). Заст. голови Центра наук про людину при Президії АН СРСР (1989). Поч. чл. Американської.
Посилання в тексті роботи "Межі та обмеження права власності" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. АНЕВРИЗМА СЕРЦЯ - патологічне локальне випинання стінки серця в місці її потоншав. У переважній більшості випадків аневризма серця утвориться у верхівці лівого шлуночка; особливо виділяють аневризму межжелудочковой перегородки, вибухаючу в порожнину правого шлуночка, де тиск крові менше, ніж в лівому. Найбільш часта причина аневризми серця - трансмуральний інфаркт міокарда в області передньої міри лівого шлуночка, приблизно в 10 % випадків що ускладняється її формуванням. Розрізнюють гостру і хронічну аневризму серця. Гостра аневризма серця розвивається в гострому періоді інфаркту міокарда, коли. Мюррей (MURRAY) Генрі Олександр - (13.5.1893, Нью-Йорк - 1988) - американський психолог. Біографія. Дістав біологічну і медичну освіту в Гарвардськом (бакалавр, 1915), Колумбійськом (магістр, 1919; доктор медицини, 1920) і Кембріджськом університетах. Працював викладачем фізіології в Гарвардськом університеті і лікарем в Пресвітеріанському госпіталі Нью-Йорка (1920-1922), з 1922 р. по 1926 р. він - асистент професора ембриологии в Рокфеллеровськом інституті медичних досліджень, одночасно з цим з 1924 р. по 1925 р. працював в біохімічній лабораторії Кембріджа, Англія, тут з біохімічних питань захистив докторську дисертацію (1927), в цей. РОЗЛАДИ СПОНУК (IMPULS DISORDERS) - Більш точним є термін розлад контролю над спонуками, що визначає різнорідну групу станів, що являють собою порушення нормальної психічної діяльності, при якому відбувається ослаблення стримуючих механізмів, контролюючих вияви примітивних спонук. При відносному (частковому) ослабленні контролю витіснені примітивні спонуки виявляються у вигляді мінімальних порушень внаслідок відігравання. Здібність до контролю над спонуками може порушуватися кок психічними/ так і органічними чинниками. Неорганічні розлади спонук діляться на дві групи: симптоматичні і характерологические. До першої групи.

Соматичні порушення і неврологічні розлади. Патологія розвитку черепа і мозку мислено відсталих хворих - При олігофреніях часто зустрічаються самі різноманітні вади розвитку, особливо виражені при идиотии і имбецильности. Вельми характерні різні вади розвитку черепа, дискрании, що звичайно супроводяться тими або інакшими дефектами в будові мозку. Нерідко можна відмітити микроцефалию - значно зменшену в розмірах голову з явним переважанням лицьового черепа над мозковим. Лоб у таких олигофренов звичайно дуже маленький, похилий, що в сукупності з різко виступаючим носом іноді додає їм схожість з птахом. Також нерідко зустрічається макроцефалия - великий гидроцефалический череп, коли, навпаки, мозкова. СИНКИНЕЗИИ - мимовільно виникаючі содружественні рухи, супроводжуючі виконання активного рухового акту. При поразках екстрапирамидной системи частіше спостерігається бідняцтво фізіологічних синкинезий. Пирамидні парези супроводяться появою патологічних синкинезий. Розлад зумовлений иррадиацией збудження на сусідні а не віддалені нейрони внаслідок випадання гальмуючих впливів з боку головного мозку, здійснюваних по низхідних зв'язках ретикулярной формації стовбура. Мабуть, в деяких випадках причина виникнення синкинезий лежить не в знятті гальмуючих впливів, а в переважанні полегшуючих. ДОЙЧ - (Deutsch) Мортон (р. 1920) -американський психолог, фахівець в області соціальної психології і психології особистості, конфликтологии, психології попередження військових дій. Освіту отримав в Нью-Йоркском міському коледжі (бакалавр, 1939), Пенсильванськом ун-ті (магістр, 1940), Массачусеттськом технологічному ин-ті (д-р філософії, 1948). Професійна діяльність Д. носила широко відомий дослідницький і педагогічний характер (професор по психології і питанням утворення Педагогічного коледжа Колумбійського ун-та). Д. був головою і членом багатьох американських психологічних асоціацій і міжнародних. СТЕРЕОТИПИ ДІЙ ОПЕРАТОРА - (від греч. stereys - твердий, просторовий і typos - відбиток...) - стандартизований, звичний образ дії, що склався в свідомості людини і що засвоюється ним в готовому вигляді; звичка діяти за одними і тими ж правилами. Облік Звичних, чого склався протягом життя С. д. про. при організації робочих місць і труда оператора сприяє підвищенню його продуктивності і надійності. Такий облік здійснюється шляхом уніфікації діяльності оператора. Так, уніфікація колірного кодування забезпечує формування певного С. д. про. у відповідь на сигнал певного кольору (червоний - такий, що аварійні, заборонні, зелені-.