Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств

(курсова робота з господарського права)

Вступ.....3
Розділ 1. Загальна характеристика господарської діяльності.....5
1.1. Поняття та сутність господарської діяльності......5
1.2. Ознаки господарської діяльності.....9
Розділ 2. Види господарської діяльності.....14
2.1. Господарська комерційна діяльність.....14
2.2. Некомерційна господарська діяльність.....19
Розділ 3. Особливості комерційної діяльності в Україні.....23
Висновки.....33
Література.....35

Для придбання курсової роботи "Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств"

Курсова робота "Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з 12-річним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" і призначений виключно для пошукових систем.

Суспільне об'єднання - добровільне, самоуправляемое, некомерційне формування, створене з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних в статуті суспільного об'єднання. Принцип добровільності засновується на конституційному праві громадян на об'єднання. Громадяни мають право для захисту спільних інтересів і досягнення загальних цілей створювати нові суспільні об'єднання, вступати у вже існуючі суспільні об'єднання. Зміст права на об'єднання також включає право громадян стримуватися від вступу в суспільні об'єднання, право безперешкодно вийти з їх. ДВОПАЛАТНА СИСТЕМА (бикамерализм) - система організації законодавчої влади, при якій законодавчі збори (парламент) утворяться з двох колегіальних органів - палат (звичайно верхньої і нижньої, рідше - рівноправних). Історично першим зразком Д.с. була організація англійського парламенту. Спочатку (з моменту установи парламенту в XIII у.) всі представники вищої аристократії, середнього і дрібномаєтного дворянства і представники міської ремісничої і торгової буржуазії засідали разом. У XIV в., коли відмінності в становому положенні починають загострюватися, рада розділяється на дві палати: верхню - аристократичну (палату лордів) і. КОНСУЛ - 1) вища посадова особа Древнього Рима в республіканський період його історії. Одночасно обиралися два К. і обидва наділялися вищою владою. По мірі створення ряду інших посад (преторов, едилов і т. д.), а також посилення ролі народних зборів і сенату (див.) До., продовжуючи бути в принципі вищими посадовими особами республіки, фактично зберегли в своїх руках гл. обр. вище військове командування і знаходилися нерідко зі своїми легіонами поза Римом. У цивільному управлінні влада К. виявлялася в скликанні сенату і народних зборів і головуванні в них. Положеніє К. як воєначальника нерідко. Масові заходи при проведенні передвиборної агітації - збори і зустрічі з громадянами, публічні дебати і дискусії, мітинги, демонстрації, ходи, що проводяться з метою передвиборної агітації. Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, групам виборців в організації масових агітаційних заходів. Забороняється надання для цих цілей будівель і споруд, включених в Державне зведення особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації. У відповідності з п. 2 ст. 42 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДНОВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСТВІ - один з способів придбання громадянства РФ; передбачений Законом РФ від 28 листопада 1991 р. № 1948-1 "Про громадянство Російській Федерації". У громадянстві РФ відновлюються в порядку реєстрації: а) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку з усиновленням, встановленням опіки або опікування; б) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку із зміною громадянства батьків, протягом 5 років по досягненні 18-літнього віку. Особи, на яких розповсюджуються положення п. "а" і "б", представляють до органів внутрішніх справ або консульські. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ - податки, що встановлюються у відповідності зі ст. 14 Конституції СРСР вищими органами державної влади СРСР. Указом Президії Верховної Поради СРСР від 10 квітня 1942 р. "Про місцеві податки і збори" ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1942 р. № 13) встановлені наступні М. н.: земельна рента, податок з будов, збір з власників транспортних засобів, збір з власників худоби, разовий збір на колгоспних ринках. Цим Указом встановлені граничні ставки і обов'язковий перелік пільг по М. н. Верховні Ради союзних і автономних республік і місцеві Ради мають право, виходячи з місцевих умов. АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ - в СРСР юридичний акт, вихідний від органу гос. управління при здійсненні ним виконавчо-розпорядчої діяльності і направлений на встановлення, зміну або припинення конкретних правовідносин. Юридична сила А. а. значною мірою визначається тим, від якого органу він виходить. А. а. можуть мати наслідки адміністративно-правові (напр., видача паспорта, зарахування в учбовий заклад) і цивільно-правові (видача ордера на заняття житлоплощі). А. а. повинен задовольняти наступним умовам: 1) вийти від компетентної установи, тобто такого, в коло повноважень якого входить його видання по предмету і по території.
У вступі курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА - згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, - письмовий документ, що складається в архіві і вмісний відомості по історії фондообразователя, його документального і архівного фондів, а також коротку характеристику складу і змісту документів архівного фонду і науково-довідкового апарату.

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО КОЛІРНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСПЛЕЯ - Згідно ГОСТ Р 50948-2001 "Засобу відображення інформації індивідуального користування. Загальні ергономічні вимоги і вимоги безпеки" встановлюється, що при необхідності розпізнавання або ідентифікації колірних параметрів прикладна програма повинна пропонувати набір кольорів, що встановлюється за умовчанням, який відповідає вимогам ГОСТ Р 50948-2001) Потрібно уникати застосування насиченого синього кольору для зображень, що мають кутовий розмір менше за 2°. Для читання текстів, буквено-цифрових знаків і символів при негативній полярності зображення не треба застосовувати синій і червоний. Дискримінація - в сфері труда: навмисне обмеження людини в правах по мотивах його підлоги, раси, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового положення, віку, місця проживання, відношення до релігії, політичних переконань, приналежності або необладнань до суспільних об'єднань, а також по інш. Обставинам, не пов'язаним з діловими якостями. Заборона д. Є одним з основоположних принципів трудового права, який закріплений в декларації про основоположні принципи і права в сфері труда, прийнятій марнотратник в 1998 р. Визначення д. Уперше було дано в конвенції міжнародної організації.
Список літератури курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" - більше 20 джерел. Альтернативні методи психотерапії - (disjunctive psychotherapies) А. м. п. являють собою системи, що використовують різні способи физ. вправ, що мають на меті досягнення бажаних і сприятливих змін мислення і поведінки. А. м. п. відображають тривіальний аспект взаємодії душі і тіла, але мають важливе теорет. і практ. значення для традиційно і еклектично орієнтованих професіоналів. Могло бути так, що в доісторичні часи поведінка людей, що здавалася неприємним або незрозумілим, викликало у спостерігачів відгук, що символічно виражав їх незадоволення, - напр., незадоволене бурчання і інш. аналогічні сигнали, а тж більш агресивні форми. НЕОФРЕЙДИЗМ - один з напрямів в психоаналізі, представники якого піддали перегляду деякі ідеї З. Фрейда і зосередили свою увагу не на біологічних, а на культурних і соціологічних детермінантах невротичних захворювань. Основоположниками неофрейдизма вважаються такі психоаналітик, як К. Хор ні (1885-1952), Г.С. Салліван (1892-1949), Е. Фромм (1900-1980).    У протилежність психоаналітик традиційної орієнтації, що співвідносили причини виникнення неврозів з переживаннями раннього дитинства, К. Хорні виходила з того, що неврози породжуються не тільки окремими переживаннями людини, але і тими.

ПСИХОТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСГАРМОНІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ - Один з напрямів подружнього психологічного консультування і психологічної корекції з метою усунення порушень у взаємовідносинах між дружинами в сексуальній сфері. У сучасній літературі зустрічається 2 близьких розуміння сексуальної дисгармонії: 1) під сексуальною (подружньо-сексуальної) дисгармонією (дисгамией) розуміється первинне розузгодження у взаємодії по одному або декільком основним шлюбним чинникам - фізіологічному, матеріальному, культурному, сексуальному, психологічному, "коли сили, що руйнують союз, переважають над силами гуртуючими" (Васильченко Г. С., Дейнега Г.
Посилання в тексті роботи "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОВА - 1. Я. (англ. language) - система знаків будь-якої фізичної природи, службовець засобом здійснення людського спілкування і мислення) у власному значенні Я. слів - явище, суспільно необхідне і історично зумовлене. Одним з безпосередніх природних виявів Я. виступає мова як звукословесное спілкування. 2. Я. (англ. tongue) - анатомічний термін, вказуючий мишечний вирост на дні ротової порожнини; бере участь в акторам і є органом смаку. Я-КОНЦЕПЦІЯ (англ. self-concept) - система уявлень, що розвивається людини про саме собі, що включає: а) усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних, характерологических. КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД - (син.: клімакс) у жінок зумовлений функціональними змінами в системі гипоталамус - гіпофіз - яєчники і виражається в поступовому припиненні менструацій з подальшим майже повним згасанням гормональної активності яєчників на фоні загальних вікових змін. Перша фаза (пременопауза) характеризується порушенням ритму менструацій і тривалості менструального циклу. У більшості жінок поступово збільшуються інтервали між менструаціями і меншає інтенсивність кровотеч. Рідше спостерігається укорочение інтервалів і посилення кровотеч. Пременопауза наступає звичайно у віці 45 років і пізніше, продовжується біля 5. Процедура опису трудових процесів. Е. Ю. Артемьева, Л. Н. Лучко, Ю. К. Стрелков - Дозволяє представляти результати трудових процесів на мові психол. понять, зберігаючи при цьому специфіку змісту труда, що вивчається. Основою процедури є 3-компонентна структура дії, запропонована В. П. Зінченко і розширена авторами. Для побудови формальної моделі дії розробляється опросник, вмісний набори затверджень, що розкривають емоційні, виконавчі, когнитивні, коммуникативні сторони труда. Так як сам труд не є уніфікованим поняттям, то в кожному випадку опросник має свою специфіку. Тому ми говоримо "процедура", а не методика. Затвердження виконавчої групи будуються на основі.

Індекс розвитку з урахуванням гендерного чинника (ИРГФ) - відображає досягнення по тому ж ряду чинників, що і індекс розвитку людського потенціалу (ИРЧП) - очікувана тривалість життя, досягнутий рівень освіти і дохід - однак результати коректуються з урахуванням гендерного нерівності. При розрахунку тривалості життя робиться знижка на біологічний чинник більш тривалого періоду життя у жінок, чим у чоловіків. Числення середньої тривалості життя дозволяє використати цей чинник з його вибором фіксованих цільових завдань, приймаючи діапазон від 27,5 років до 87,5 років як мінімальні і максимальні значення для середньої тривалості життя жінок, а діапазон від 22,5. Насилля - (violence) Ізученіє Н. було і залишається областю, насиченою полемікою. Навіть короткі дискусії об Н. ускладнені не тільки межличностним і політичним, але і науковим підтекстом. Часто висловлюється великий неспокій з приводу широкого поширення Н. в американському об-ве. Більшість дебатов зводиться до питання про джерело Н. і про те, чи є воно властивим челов. природі або його причини криються в пристрої об-ва. Частково полеміка обертається навколо питань про альтернативні визначення Н. Предпріняв вивчення Н. і його коррелятов, ми отримаємо різні результати, що залежать від визначення, до-ой. ЗНАЧЕННЯ - (англ. meaning) - узагальнена форма відображення суб'єктом суспільно-історичного досвіду, придбаного в процесі спільної діяльності і спілкування і існуючого у вигляді понять, опредмеченних в схемах дії, соціальних ролях, нормах і цінностях. За допомогою системи 3. свідомості суб'єкта з'являється образ світу, інш. людей, самого себе. Індивідуальна система 3., виступаючи у вигляді интериоризованних еталонів, зумовлює пізнавальні процеси {сприйняття, мислення, пам'ять і т. д.) і акти соціальної поведінки. За допомогою системи 3. здійснюється управління процесами індивідуальної діяльності суб'єкта в. СЕКСОЛОГІЯ - міждисциплінарна галузь знання, в широкому значенні слова що вивчає закономірності статевої диференціації, а в більш вузькому - сексуальну поведінку і мотивацію. Наукова дисципліна про біологічні, психічні і соціальні аспекти статевої поведінки людей. Термін ввів в 1907 р. І. Блох. Перший напрям досліджень сексологія - биолого-медичні дослідження диморфізму статевого, соматичних, нейрогормональних, биолого-еволюційних і інакших природних детермінант і елементів системи репродуктивной, збудження і поведінок сексуальних. Другий напрям досліджень - соціальні і историко-культурні.