Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика господарської діяльності ... 5
1.1. Поняття та сутність господарської діяльності ... .5
1.2. Ознаки господарської діяльності ... 9
Розділ 2. Види господарської діяльності ... 14
2.1. Господарська комерційна діяльність ... 14
2.2. Некомерційна господарська діяльність ... 19
Розділ 3. Особливості комерційної діяльності в Україні ... 23
Висновки ... 33
Література ... 35

Для придбання курсової роботи "Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств"

Курсова робота "Механізм формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" і призначений виключно для пошукових систем.

Суспільне об'єднання - добровільне, самоуправляемое, некомерційне формування, створене з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних в статуті суспільного об'єднання. Принцип добровільності засновується на конституційному праві громадян на об'єднання. Громадяни мають право для захисту спільних інтересів і досягнення загальних цілей створювати нові суспільні об'єднання, вступати у вже існуючі суспільні об'єднання. Зміст права на об'єднання також включає право громадян стримуватися від вступу в суспільні об'єднання, право безперешкодно вийти з їх. ДВОПАЛАТНА СИСТЕМА (бикамерализм) - система організації законодавчої влади, при якій законодавчі збори (парламент) утворяться з двох колегіальних органів - палат (звичайно верхньої і нижньої, рідше - рівноправних). Історично першим зразком Д.с. була організація англійського парламенту. Спочатку (з моменту установи парламенту в XIII у.) всі представники вищої аристократії, середнього і дрібномаєтного дворянства і представники міської ремісничої і торгової буржуазії засідали разом. У XIV в., коли відмінності в становому положенні починають загострюватися, рада розділяється на дві палати: верхню - аристократичну (палату лордів) і. КОНСУЛ - 1) вища посадова особа Древнього Рима в республіканський період його історії. Одночасно обиралися два К. і обидва наділялися вищою владою. По мірі створення ряду інших посад (преторов, едилов і т. д.), а також посилення ролі народних зборів і сенату (див.) До., продовжуючи бути в принципі вищими посадовими особами республіки, фактично зберегли в своїх руках гл. обр. вище військове командування і знаходилися нерідко зі своїми легіонами поза Римом. У цивільному управлінні влада К. виявлялася в скликанні сенату і народних зборів і головуванні в них. Положеніє К. як воєначальника нерідко. Масові заходи при проведенні передвиборної агітації - збори і зустрічі з громадянами, публічні дебати і дискусії, мітинги, демонстрації, ходи, що проводяться з метою передвиборної агітації. Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов'язані сприяти зареєстрованим кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, групам виборців в організації масових агітаційних заходів. Забороняється надання для цих цілей будівель і споруд, включених в Державне зведення особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації. У відповідності з п. 2 ст. 42 Федеральних закони "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь в.
Кожна вагома структурна частина курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

ВІДНОВЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСТВІ - один з способів придбання громадянства РФ; передбачений Законом РФ від 28 листопада 1991 р. № 1948-1 "Про громадянство Російській Федерації". У громадянстві РФ відновлюються в порядку реєстрації: а) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку з усиновленням, встановленням опіки або опікування; б) особи, у яких громадянство РФ припинилося в зв'язку із зміною громадянства батьків, протягом 5 років по досягненні 18-літнього віку. Особи, на яких розповсюджуються положення п. "а" і "б", представляють до органів внутрішніх справ або консульські. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ - податки, що встановлюються у відповідності зі ст. 14 Конституції СРСР вищими органами державної влади СРСР. Указом Президії Верховної Поради СРСР від 10 квітня 1942 р. "Про місцеві податки і збори" ("Відомості Верховної Поради СРСР" 1942 р. № 13) встановлені наступні М. н.: земельна рента, податок з будов, збір з власників транспортних засобів, збір з власників худоби, разовий збір на колгоспних ринках. Цим Указом встановлені граничні ставки і обов'язковий перелік пільг по М. н. Верховні Ради союзних і автономних республік і місцеві Ради мають право, виходячи з місцевих умов. АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ - в СРСР юридичний акт, вихідний від органу гос. управління при здійсненні ним виконавчо-розпорядчої діяльності і направлений на встановлення, зміну або припинення конкретних правовідносин. Юридична сила А. а. значною мірою визначається тим, від якого органу він виходить. А. а. можуть мати наслідки адміністративно-правові (напр., видача паспорта, зарахування в учбовий заклад) і цивільно-правові (видача ордера на заняття житлоплощі). А. а. повинен задовольняти наступним умовам: 1) вийти від компетентної установи, тобто такого, в коло повноважень якого входить його видання по предмету і по території.
У вступі курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА - згідно з Правилами організації зберігання, комплектування, обліку і використання документів Архівного фонду Російської Федерації і інших архівних документів в державних і муніципальних архівах, музеях і бібліотеках, організаціях Російської академії наук, затвердженим наказом Міністерства культури і масових комунікацій Російської Федерації від 18.01.2007 № 19, - письмовий документ, що складається в архіві і вмісний відомості по історії фондообразователя, його документального і архівного фондів, а також коротку характеристику складу і змісту документів архівного фонду і науково-довідкового апарату.

ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО КОЛІРНИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСПЛЕЯ - Згідно ГОСТ Р 50948-2001 "Засобу відображення інформації індивідуального користування. Загальні ергономічні вимоги і вимоги безпеки" встановлюється, що при необхідності розпізнавання або ідентифікації колірних параметрів прикладна програма повинна пропонувати набір кольорів, що встановлюється за умовчанням, який відповідає вимогам ГОСТ Р 50948-2001) Потрібно уникати застосування насиченого синього кольору для зображень, що мають кутовий розмір менше за 2°. Для читання текстів, буквено-цифрових знаків і символів при негативній полярності зображення не треба застосовувати синій і червоний. Дискримінація - в сфері труда: навмисне обмеження людини в правах по мотивах його підлоги, раси, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового положення, віку, місця проживання, відношення до релігії, політичних переконань, приналежності або необладнань до суспільних об'єднань, а також по інш. Обставинам, не пов'язаним з діловими якостями. Заборона д. Є одним з основоположних принципів трудового права, який закріплений в декларації про основоположні принципи і права в сфері труда, прийнятій марнотратник в 1998 р. Визначення д. Уперше було дано в конвенції міжнародної організації.
Список літератури курсової "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" - більше 20 джерел. Альтернативні методи психотерапії - (disjunctive psychotherapies) А. м. п. являють собою системи, що використовують різні способи физ. вправ, що мають на меті досягнення бажаних і сприятливих змін мислення і поведінки. А. м. п. відображають тривіальний аспект взаємодії душі і тіла, але мають важливе теорет. і практ. значення для традиційно і еклектично орієнтованих професіоналів. Могло бути так, що в доісторичні часи поведінка людей, що здавалася неприємним або незрозумілим, викликало у спостерігачів відгук, що символічно виражав їх незадоволення, - напр., незадоволене бурчання і інш. аналогічні сигнали, а тж більш агресивні форми. НЕОФРЕЙДИЗМ - один з напрямів в психоаналізі, представники якого піддали перегляду деякі ідеї З. Фрейда і зосередили свою увагу не на біологічних, а на культурних і соціологічних детермінантах невротичних захворювань. Основоположниками неофрейдизма вважаються такі психоаналітик, як К. Хор ні (1885-1952), Г.С. Салліван (1892-1949), Е. Фромм (1900-1980).    У протилежність психоаналітик традиційної орієнтації, що співвідносили причини виникнення неврозів з переживаннями раннього дитинства, К. Хорні виходила з того, що неврози породжуються не тільки окремими переживаннями людини, але і тими.

ПСИХОТЕРАПІЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ДИСГАРМОНІЇ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ - Один з напрямів подружнього психологічного консультування і психологічної корекції з метою усунення порушень у взаємовідносинах між дружинами в сексуальній сфері. У сучасній літературі зустрічається 2 близьких розуміння сексуальної дисгармонії: 1) під сексуальною (подружньо-сексуальної) дисгармонією (дисгамией) розуміється первинне розузгодження у взаємодії по одному або декільком основним шлюбним чинникам - фізіологічному, матеріальному, культурному, сексуальному, психологічному, "коли сили, що руйнують союз, переважають над силами гуртуючими" (Васильченко Г. С., Дейнега Г.
Посилання в тексті роботи "Формування, функціонування та припинення діяльності комерційних підприємств" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. МОВА - 1. Я. (англ. language) - система знаків будь-якої фізичної природи, службовець засобом здійснення людського спілкування і мислення) у власному значенні Я. слів - явище, суспільно необхідне і історично зумовлене. Одним з безпосередніх природних виявів Я. виступає мова як звукословесное спілкування. 2. Я. (англ. tongue) - анатомічний термін, вказуючий мишечний вирост на дні ротової порожнини; бере участь в акторам і є органом смаку. Я-КОНЦЕПЦІЯ (англ. self-concept) - система уявлень, що розвивається людини про саме собі, що включає: а) усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних, характерологических. КЛІМАКТЕРИЧНИЙ ПЕРІОД - (син.: клімакс) у жінок зумовлений функціональними змінами в системі гипоталамус - гіпофіз - яєчники і виражається в поступовому припиненні менструацій з подальшим майже повним згасанням гормональної активності яєчників на фоні загальних вікових змін. Перша фаза (пременопауза) характеризується порушенням ритму менструацій і тривалості менструального циклу. У більшості жінок поступово збільшуються інтервали між менструаціями і меншає інтенсивність кровотеч. Рідше спостерігається укорочение інтервалів і посилення кровотеч. Пременопауза наступає звичайно у віці 45 років і пізніше, продовжується біля 5. Процедура опису трудових процесів. Е. Ю. Артемьева, Л. Н. Лучко, Ю. К. Стрелков - Дозволяє представляти результати трудових процесів на мові психол. понять, зберігаючи при цьому специфіку змісту труда, що вивчається. Основою процедури є 3-компонентна структура дії, запропонована В. П. Зінченко і розширена авторами. Для побудови формальної моделі дії розробляється опросник, вмісний набори затверджень, що розкривають емоційні, виконавчі, когнитивні, коммуникативні сторони труда. Так як сам труд не є уніфікованим поняттям, то в кожному випадку опросник має свою специфіку. Тому ми говоримо "процедура", а не методика. Затвердження виконавчої групи будуються на основі.

Індекс розвитку з урахуванням гендерного чинника (ИРГФ) - відображає досягнення по тому ж ряду чинників, що і індекс розвитку людського потенціалу (ИРЧП) - очікувана тривалість життя, досягнутий рівень освіти і дохід - однак результати коректуються з урахуванням гендерного нерівності. При розрахунку тривалості життя робиться знижка на біологічний чинник більш тривалого періоду життя у жінок, чим у чоловіків. Числення середньої тривалості життя дозволяє використати цей чинник з його вибором фіксованих цільових завдань, приймаючи діапазон від 27,5 років до 87,5 років як мінімальні і максимальні значення для середньої тривалості життя жінок, а діапазон від 22,5. Насилля - (violence) Ізученіє Н. було і залишається областю, насиченою полемікою. Навіть короткі дискусії об Н. ускладнені не тільки межличностним і політичним, але і науковим підтекстом. Часто висловлюється великий неспокій з приводу широкого поширення Н. в американському об-ве. Більшість дебатов зводиться до питання про джерело Н. і про те, чи є воно властивим челов. природі або його причини криються в пристрої об-ва. Частково полеміка обертається навколо питань про альтернативні визначення Н. Предпріняв вивчення Н. і його коррелятов, ми отримаємо різні результати, що залежать від визначення, до-ой. ЗНАЧЕННЯ - (англ. meaning) - узагальнена форма відображення суб'єктом суспільно-історичного досвіду, придбаного в процесі спільної діяльності і спілкування і існуючого у вигляді понять, опредмеченних в схемах дії, соціальних ролях, нормах і цінностях. За допомогою системи 3. свідомості суб'єкта з'являється образ світу, інш. людей, самого себе. Індивідуальна система 3., виступаючи у вигляді интериоризованних еталонів, зумовлює пізнавальні процеси {сприйняття, мислення, пам'ять і т. д.) і акти соціальної поведінки. За допомогою системи 3. здійснюється управління процесами індивідуальної діяльності суб'єкта в. СЕКСОЛОГІЯ - міждисциплінарна галузь знання, в широкому значенні слова що вивчає закономірності статевої диференціації, а в більш вузькому - сексуальну поведінку і мотивацію. Наукова дисципліна про біологічні, психічні і соціальні аспекти статевої поведінки людей. Термін ввів в 1907 р. І. Блох. Перший напрям досліджень сексологія - биолого-медичні дослідження диморфізму статевого, соматичних, нейрогормональних, биолого-еволюційних і інакших природних детермінант і елементів системи репродуктивной, збудження і поведінок сексуальних. Другий напрям досліджень - соціальні і историко-культурні.