Мирова угода в справі про банкрутство

(курсова робота з господарського права)

Вступ ... 3
Розділ 1. Загальна характеристика мирової угоди в господарському процесі ... 5
1.1. Поняття мирової угоди в господарському процесі ... 5
1.2. Суб'єктний склад мирової угоди в господарському процесі ... 12
Розділ 2. Особливості укладення мирової угоди у справах про банкрутство відповідно до законодавства України: основні стадії та процесуальні особливості ... 16
2.1. Умови укладення мирової угоди у справах про банкрутство ... 16
2.2. Порядок укладення мирової угоди у справах про банкрутство ... 22
Розділ 3. Розгляд мирової угоди в господарському суді ... 29
3.1. Порядок розгляду мирової угоди в господарському суді ... 29
3.2. Недійсність мирової угоди або її розірвання та наслідки невиконання мирової угоди ... 31
Розділ 4. Особливості відстрочення чи розстрочення, а також прощення (списання) боргів при укладенні мирової угоди в процедурі банкрутства ... 32
Висновки ... 36
Список використаних джерел ... 38
Додатки ... 41

Для придбання курсової роботи "Мирова угода в справі про банкрутство" тисніть на розташоване нижче посилання:

Отримати курсову
"Мирова угода в справі про банкрутство"

Курсова робота "Мирова угода в справі про банкрутство" виконана у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний. Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 30 мм. Нумерація сторінок - зверху справа і т.д.
Курсова "Мирова угода в справі про банкрутство", як і інші курсові роботи, представлені на цьому сайті, була зроблена на замовлення професійним автором з багаторічним досвідом виконання робіт на замовлення. Курсова робота "Мирова угода в справі про банкрутство" успішно здавалася в одному з ВУЗів України.

© 2006-2019  prawo.in.ua

 

Розміщений нижче текст не має ніякого відношення до курсової "Мирова угода в справі про банкрутство" і призначений виключно для пошукових систем.

Справи про відшкодування шкоди, заподіяного нездійсненням стягнення по виконавчому документу -  Предмет доведення:  1) пред'явлення стягувачем в службу судових приставов виконавчого документа (ст. ст. 7, 9 Федеральних закони від 21 липня 1997 р. №119-ФЗ "Про виконавче виробництво"). Коло документів, що є виконавчими, приведене в ст. 7 Федерального закону "Про виконавче виробництво" [308]. Даний перелік не є вичерпним. У відповідності з подп. 8 п. 1 ст. 7 вказаних Закони виконавчими документами є постанови інакших органів у випадках, передбачених федеральним законом. Під такими постановами законодавець мав на увазі постанови несудових органів, які будуть. ЛОМБАРД - комерційна організація, що займається видачею позик громадянам під заставу предметів особистого користування і домашнього побуту, а також зберіганням рухомого майна. Термін "Л." відбувається від найменування провінції Північній Італії - Ломбардії. Саме виходці з Ломбардії в XI-XII вв. стали першими європейськими міняйлами, які не тільки обмінювали одну валюту на іншу, але і позичали своїх клієнтів під заставу належної їм рухомості, причому предмет застави завжди передавався у ведіння заставодержателя. Кредит під заставу рухомості з передачею її заставодержателю і сьогодні продовжує називатися. Профессиограмма міліціонера-бійця загону міліції особливого призначення - Осінню 1987 року в органах внутрішніх справ були сформовані загони міліції особливого призначення - ОМОН первинне в Москві і столицях союзних республік СРСР. У цей час ОМОН існує у всіх великих містах з населенням понад 200 тисяч чоловік. Істотний внесок в дослідження особливостей співробітників ОМОН вніс Н.В. Андреєв.  Загальні відомості про професію. Обов'язки: правоохорона суспільного і забезпечення суспільної безпеки, попередження і припинення злочинів і інакших правопорушень на вулицях і в інших суспільних місцях, об'єктах транспорту в умовах ускладнення оперативної обстановки, а. ЗЛОЧИННИХ СПІВТОВАРИСТВА ОРГАНІЗАЦІЯ - злочин проти суспільної безпеки, передбачене ст. 210 УК РФ і що полягає в створенні злочинного співтовариства (злочинної організації) для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, керівництві таким співтовариством (організацією) або вхідними в нього структурними підрозділами, а одинаково в створенні об'єднання організаторів, керівників або інакших представників організованих груп з метою розробки планів і умов для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також в участі в злочинному співтоваристві (злочинної організації) або в об'єднанні організаторів, керівників або інакших.
Кожна вагома структурна частина курсової "Мирова угода в справі про банкрутство" (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури) починається з нової сторінки.

Ювенальная юстиція - система законодавства, регулююча правовідносини в області відправлення правосуддя відносно неповнолітніх правопорушників, механізм захисту і дотримання прав неповнолітніх правопорушників в ході попереднього слідства і судового розгляду. Основою ювенальной юстиції є ювенальні, або підліткові суди, які повинні займатися не тільки каральними заходами, а, передусім, профілактичною роботою і реабілітацією підлітків. Особлива увага проблемі правосуддя для дітей приділено в декількох статтях Конвенції: стаття 40 встановлює норми для відправлення правосуддя, стаття 37 торкається. Юридична деонтология і психологія - Від греч. deon - борг, deontos - повинне і logos - наука. ЮД - система норм і кодексів професійної поведінки і діяльності, вчення про юридичні, професійні і моральні обов'язки поведінки співробітників ПОО. Розробляється з урахуванням вітчизняного досвіду гідної і правомірної поведінки співробітників ПОО, зарубіжного професійного деонтологического досвіду (див. Поліцейська деонтология за рубежем), документів ООН, Поради Європи, Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції по попередженню тортур і нелюдяного або принижуючого достоїнство звертання і покарання. ЮД - один з видів. Очної ставки психологія - ОС є самостійною слідчою дією; по суті - це допит двох раніше допитаних осіб в присутності один одного з приводу істотних протиріч, виниклих між їх свідченнями. Участь в очній ставці одночасно двох допитуваних приводить до значного ускладнення її психологічної атмосфери; при цьому: учасники очної ставки можуть переслідувати самі різні, навіть прямо протилежні цілі; відбувається своєрідне зіткнення свідчень, перевірка їх на міцність, що виражається, як правило, в конфліктній ситуації і значній емоційній напруженості, що випробовується всіма її учасниками; виявляється психологічний.
У вступі курсової "Мирова угода в справі про банкрутство" обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ - являє собою звільнення від відбування частини покарання особи, що залишилася, що від'їхало встановлену законом частину призначеного судом покарання і своєю поведінкою і відношенням до виконання обов'язків що довів, що для свого виправлення воно не потребує повного відбування призначеного покарання, при умові виконання вимог, що пред'являються до нього протягом невідбутої частини покарання, що залишилася. У. про. від про. н. - самий поширений вигляд звільнення від покарання; він застосовується при здійсненні будь-яких злочинів і до всіх категорій осуджених. Умови застосування умовно-дострокового.

ПРИМУШЕННЯ ФІЗИЧНЕ АБО ПСИХІЧНЕ - уперше визнане обставиною, що виключає злочинність діяння, в УК РФ 1996 р. (ст. 40 УК РФ). Примушення особи до спричинення шкоди правоохраняемим інтересам полягає в застосуванні по відношенню до нього незаконних методів фізичного або психічного впливу. Таке примушення може виражатися як в фізичному насиллі (побої, тортури, спричинення шкоди здоров'ю, незаконне позбавлення свободи і проч.), так і в психічному впливі (різні загрози, об'єктом яких можуть стати безпека життя, здоров'я, честь, достоїнство, майнові інтереси). Не виключений також прямий вплив на психіку особи (шляхом використання. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ - сукупність знань про певний вигляд або групу злочинів, на базі яких складаються методичні рекомендації по їх розкриттю, розслідуванню і попередженню. Дане поняття відображає потреби практичних працівників, які за допомогою елементів відомої їм К.х.п. і інформації, що є на первинному етапі розслідування, глибше аналізують слідчі і оперативні дані, висувають версії, будують інформаційні моделі події злочину і можливих злочинців. До елементів К.х.п. відносять наступні дані: а) спосіб здійснення злочину, який визначають як комплекс дій суб'єкта по підготовці, здійсненню і прихованню злочинного діяння; б).
Список літератури курсової "Мирова угода в справі про банкрутство" - більше 20 джерел. ДЕМЕНЦИЯ - (лати. de - припинення, заперечення чого-небудь, mens, mentis - розум, розум). Форми придбаного недоумства. Стійке, малообратимое зниження рівня психічної, насамперед інтелектуальної, діяльності. Зниження інтелектуальної діяльності є неодмінним компонентом Д., однак зміни психіки ним не обмежуються, вони захоплюють всю психічну діяльність; в структуру Д. входять і безповоротні зміни особистості. Д. АЛКОГОЛЬНАЯ - виникає внаслідок интоксикационной алкогольної енцефалопатии. Характерні прогресуючі явища психічного дефекту, що охоплює пам'ять, увагу (тобто передумови інтелекту), сам інтелект. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ КОНТРАКТ - У різних моделях взаємовідносин "пацієнт-психотерапевт" знаходять відображення особливості соціальних взаємодій людей в той або інакший період суспільного розвитку, зокрема, такі їх змістовні характеристики, як домінування-підкорення, незалежність-залежність, дружелюбність- ворожість, міра відповідальності і самостійності і інш. У залежності від задач лікування, коммуникативних стереотипів лікаря і хворого, потреб пацієнта і можливостей лікаря формуються основні моделі психотерапевтичного контакту по типу керівництва (авторитарної співпраці) або партнерства.

АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГІЯ - порушення нормального внутриутробного розвитку, виникаюче з моменту утворення заплідненої яйцеклетки (зиготи) до початку родів внаслідок впливу шкідливих чинників; до антенатальной відносять також патологію статевих кліток (гамет). Серед різноманіття впливів, що впливають шкідливий чином на зародок або плід, виділяють фізичні, хімічні і біологічних. У першу групу входять механічні і температурні чинники, іонізуюче випромінювання; у другу - дія деяких лікарських препаратів, інтоксикації хімічними речовинами (гострі і хронічні), киснева недостатність (наприклад, при декомпенсированном ваді серця.
Посилання в тексті роботи "Мирова угода в справі про банкрутство" - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК. Моделі СМК: дискурсивні моделі Холу і Фіску - Одним з перших підходів в області аналізу прийому повідомлень (reception analysis) був варіант критичної теорії, сформульований Hall. Hall підкреслив, що будь-яке СМК-повідомлення проходить на своєму шляху від джерела до одержувача (інтерпретатора) серію трансформаційних стадій. Ця теорія засновується на базових принципах структурализма і семиотики, к-рі передбачають, що будь-яке смислове "повідомлення" конструюється із знаків, к-рі можуть мати явні (denotative) і значення, що маються на увазі (connotative), в залежності від виборів, к-рі робить "кодувальник". Декортікация - (decortication) Термін кора (cortex) відноситься до будь-якого зовнішнього шара кліток головного мозку. Мозок ссавців має три вигляду кори: грушовидну кору (pyriform cortex), краї володіє обонятельними функціями; стару кору (архикортекс), що становить осн. частина лимбической системи, або т. н. "емоційного мозку"; нову кору (неокортекс), що бере участь в реалізації найбільш складних видів поведінки. Звичайно терміном "кора" означають нову кору - неокортекс або, як її ще називають, изокортекс (isocortex). Розвиток кори в процесі еволюції йшов швидкими темпами, внаслідок чого вона перевершила. Свідомість - (словотворча калька лати. сonscientia - обізнаність, коло обізнаних осіб; свідомість, розуміння, переконання; совість /наприклад, "совість стоїть тисячі свідків/; погана совість, почуття провини) 1. характеристика фізіологічно нормального стану у вигляді активного психологічного функціонування, коли, як звичайно говорять, людина перебуває "в ясній свідомості і твердій пам'яті", тобто він "не знепритомнів "; 2. ті аспекти психічного життя, на які направлено в даний момент увага індивіда. У цьому значенні розрізнюють предметну свідомість (направлене на навколишній.

ЗБЕРЕЖЕННЯ - 1. С. (англ. retention, storage) - один з основних процесів пам'яті, що виявляється по відтворенню або пізнаванню, або за тим фактом, що матеріал, уявний забутим, вимагає для довчаючого менше часу, ніж це було необхідне для первинного завчення. Відтворення, пізнавання і довчаючий - 3 критерії С. С. має виборчий характер, будучи функцією участі матеріалу в діяльності суб'єкта. Матеріал, пов'язаний своїм змістом з потребами людини, з цілями його діяльності, краще зберігається в пам'яті. Ослабленіє С. з течією часу називається задрімати, відновлення забутого - ремінісценцією. Для дослідження процесу. Нейролінгвістіка і спілкування - Нейролінгвістіка галузь психол. науки, що стоїть на межі психології, неврології і лінгвістик і що вивчає мозкові механізми мовної діяльності і ті зміни в мовних процесах, к-рі виникають при локальних поразках мозку. Перші дослідження в області нейролингвистики відносяться до 2-й підлога. XIX - нач. XX в., коли на основі неврологічних і патологоанатомічних даних і лінгвістичного опису порушень мови були створені перші класифікації афазий. Для цього періоду розвитку науки характерні недооцінка ролі психології у вивченні мовних процесів, просте приурочення мовних симптомів до мозкових структур. СТАТЕВИЙ АКТ - генитальний контакт двох індивідуумів з метою отримання статевого задоволення або відтворювання потомства - народження дітей. У П. а. виділяють фазу збудження, платофазу, фазу оргазму і фазу зворотного розвитку. П. а. звичайно передує прелюдія - взаємні ласки, обіймання, поцілунки. Коли виникає ерекція, чоловік стає здібний до введення статевого члена у піхві. Чоловік, то припиняючи, то поновлюючи рухи (фрикции) у час П. а., може продовжувати його, але лише до певного часу. Несподівано наступає такий момент, коли він вже не може контролювати збудження і наступає семяизвержение. У жінок в фазі. СХЕМА ТІЛА - (BODY SCHEMA) Спочатку побудови своєї теорії Фрейд, розглядаючи ранні стадії розвитку Я, відносив його вияви багато в чому до тілесної сфери. Такий погляд утримувався аж до створення структурної теорії (1923). У цей період термін Я вживався Фрейд неоднозначно і співвідносився те з поняттям індивіда, то з психічною організацією або структурою, то з освітами, що означаються в цей час терміном Самость (Hartmann, 1964). У сучасному розумінні Я являє собою одну з структур психічного апарату, що характеризується різними функціями і що складається з важливих подструктур, серед яких найбільш істотними є.